Дискусии в НС през 1999 - предлага се поименно издаване на решенията на ПК

Начало на блога

Обратно към "Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях"

-

http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/6/ID/1358

ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Отиваме на § 7. По него има предложение от народния представител Каракачанов.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Прочетете това предложение, защото то не е подкрепено.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Да, точно така:
"А. Предложението по т. 1 (чл. 14, ал. 1, т.1) да се допълни и редакционно да се оформи, както следва:
1. Последното изречение на чл. 14, ал. 1 да отпадне.
2. Създава се нова ал. 6 на чл. 14 със следното съдържание:
"(6) Влязлото в сила решение по ал. 1
се изпраща служебно от поземлената комисия на съдията по вписванията по местонахождението на имота за вписване в нотариалните книги. След вписването му то има силата на нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите, посочени в чл. 10, ал. 7, при които собствеността не се възстановява."
В. В § 7, буква "б" вместо предложените нови изречения пето и шесто на чл. 14, ал. 1, да се добави нова ал. 2а със следното съдържание:
"(2а) Когато с решението по предходната алинея се възстановява земя на починал собственик, решението се издава
поименно и общо за всички негови наследници, освен в случаите на чл. 17, ал. 2".
3. Останалите алинеи на чл. 14 се преномерират.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение на народния представител Светослав Лучников по § 7:
В предлаганото изречение четвърто на чл. 14, ал. 1, т. 1 се изменя така:
"
Влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота, освен в случаите на чл. 10, ал. 7, ако е издадено по образец, утвърден от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и е вписано по надлежния ред от съответния съдия по вписванията."
Комисията
не подкрепи предложението относно създаването на нов образец, утвърден от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и министъра на земеделието, горите и аграрната реформа и го подкрепя по принцип в останалата му част.
Предложение на народния представител Владислав Костов.
Аз си оттеглям предложението. То беше за вписване в службата на районния съд.
По този повод ще се направи една промяна в предложението на комисията. Ще прочета предложението с тази промяна.
Комисията предлага следната редакция на § 7:
"§ 7. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1:
а) Изречение четвърто се изменя така: "Вязлото в сила решение придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт за собственост върху имота";
б) Създават се изречения пето и шесто:
"Когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници. Дяловете на наследниците се определят съгласно Закона за наследството, без да се посочват в решението."
2. Точка 3 се изменя така:
"3. признаване на правото на собственост при условията на § 4 - 4л. В решението се описват размерът и местността, в които са се намирали земеделските земи."
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
ДОКЛАДЧИК ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ: Аз оттеглям предложението си.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Господин Светослав Лучников има думата.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Най-напред искам да задам един въпрос на председателя на комисията господин Костов - отклонението, което той прави от решението на комисията, както ни е представено в дадения материал тук, прието ли е от комисията или е само негово лично предложение? Вие го предлагате като Ваше лично предложение, а предложението на комисията си остава такова, каквото е записано. Благодаря ви. Това беше едно пояснение, което държах да чуя.
Аз оттеглям моето предложение по отношение необходимостта да бъде издадено решението по образец, утвърден от министъра на правосъдието и правната евроинтеграция и от министъра на земеделието, но
държа извънредно много да остане това, което предлага и комисията - решението да е със значение на нотариален акт, но като се посочи изрично - на констативен нотариален акт. Между двете неща има доста голяма разлика. И, ако бъде вписано. Защо?
Поземлените комисии за едни и същи имоти са издавали по няколко решения и хората си ги имат в папката сложени. Представете си сега недобросъвестни лица, които с всяко едно от тези решения вместо да бъде някъде вписано и регистрирано, отиват и продават един и същи имот няколко пъти. Представете си какъв хаос ще настане в поземлената собственост, на която ние държим сега вече да се въведе най-после една сигурност, за да може тя да влезе нормално в гражданския оборот на тази страна.
Вписването няма кой знае какво значение, но в края на краищата то регистрира едно от няколкото правилни решения като меродавно и само то може да служи за продажба по-нататък на имота.

По-нататък аз питах и още нещо - този акт, той ще служи не само за продажба, господин Костов. Той ще служи, и това е извънредно важно, за ипотекиране на земята и получаване от собственика на земеделски кредит, с който той да си купи инвентара и да си организира своето частно земеделско стопанство.
Може ли сега пак така с няколко решения, които той има, да отиде в няколко банки и да иска да ипотекира имота и да вземе земеделски кредит? Представете си какъв хаос ще се създаде.
Затова недейте прибързано да се поддавате на внушения и да изменяте решението на комисията, което, предполагам, че сте взели след по-дълго мислене. Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Господин Теодосий Симеонов има думата.
ТЕОДОСИЙ СИМЕОНОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Независимо от това, че господин Костов оттегли своето предложение, все пак има предложение на господин Лучников и на господин Каракачанов, най-вече досежно текста в т. 1, буква "а" -
влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7 удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт за собственост върху имота след вписване от съответния съдия по вписванията.
За какво става дума? Вярно е това, което каза господин Лучников, че е добре да има вписване на актовете, тъй като това дава една, до голяма степен гаранция на този, който вече притежава нотариалния акт, но аз определено считам, че с един такъв запис реформата може да бъде блокирана. Защо? Ами, бай Вуте от Горно Камарци в никой случай няма да даде половин процент от стойността на имота, за да си извади удостоверение за цената на имота. Впоследствие той няма да даде и 2%, за да направи вписването на този акт. Селяните вече тръпнат от ужас за какво още могат да им искат пари в тази поземлена реформа. И никой няма да си направи труда, в това ви уверявам!
Аз съм имал много срещи с мои избиратели и казват - повече няма да дам една стотинка! А вписването все пак предполага едно сериозно бръкване в джоба, защото, представете си, 100 дка земя втора или трета категория, при тези цени, които са определени с наредбата, какво точно имат да плащат тези хора.
КРЪСТЬО ТРЕНДАФИЛОВ (ДЛ, от място): Какъв е процентът?
ТЕОДОСИЙ СИМЕОНОВ: Аз го казах. Затова просто считам, че един такъв запис ще блокира реформата определено.
Поддържам господин Лучников за това, че трябва да има яснота и трябва наистина да има запис за констативен акт, защото нотариален акт е твърде общо понятие и по никакъв начин не говори за волята на законодателя. Затова ви предлагам текста да стане така: "
Влязлото в сила решение, придружено със скица, освен случаите по чл. 10, ал. 7, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота". И точка, дотук.
Сега - какво имам още предвид? Струва ми се, че един запис за вписване ще противоречи на Правилника за вписванията. Правилникът за вписванията е нещо твърде важно и това го знаят всички работещи юристи - цивилисти.
Член 1 от този правилник гласи: вписването се състои в даване на гласност на подлежащи на вписване актове по начина, предвиден в този правилник.
И неговата точка втора - вписване и отбелязване се допуска само за случаите, които са предвидени изрично в закона или в този правилник.
Ако го пишем в закона: "съгласно правилника", трябва да има вписване, ако не го впишем обаче, има от друга страна забрана, има императивна норма, че не подлежат на вписване по предходния член актове за придобиване на недвижим имот по силата на закон. По силата именно на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи изричният текст е, че се възстановяват земите, сиреч ще противоречи, ако не бъде прието така и не бъде изтълкувано така, ще противоречи на логиката на този по своята същност реституционен закон. А, че е такъв, няма съмнение в това.
И с оглед именно на тази разпоредба, че не подлежат на вписване тези актове, аз ви призовавам да приемете текста, който ви предложих. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Симеонов.
Господин Любен Корнезов има думата.
ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ): Благодаря Ви, господин председателю.
Въпросът е не само правен. Той има и голямо практическо значение. Лично аз се придържам към становището, което чух тук от господин Лучников. Според мен в този текст - § 7, всъщност чл. 14, ал. 1, трябва да изискваме тези решения да се вписват от съответния съдия по вписванията.

Първо, явно е, че и да пишем, и да не пишем за нотариалния акт, той е констативен нотариален акт. Но добре е изрично да пишем, че актът е констативен, както се предлага. Той си е констативен акт, даже и да не се пише. Но констативните нотариални актове се вписват в зависимост от случая. Примерно при обстоятелствена проверка по чл. 483 от ГПК, когато се издава такъв констативен нотариален акт, той подлежи на вписване.
И още нещо. Вярно, че може би хората, които ще взимат тези решения, доста ще ги поутежним. Това е вярно, но
веднъж завинаги в България всеки един документ за право на собственост върху недвижим имот трябва да бъде вписан, за да създадем един регистър в България. Друг изход просто нямаме. Ако не сега, то след 2 или 3 г. пак ще трябва да бъдат вписани тези актове. Нямаме друг изход.
Господин Симеонов, нека да помислим! Вие казахте за заплащане на такси при вписванията. Струва ми се, че чл. 5, който преди малко даже гласувахме и поразширихме хипотезите му, на Закона за земята - идеята на законодателя е, че собствениците на земеделски земи, когато се възстановява собствеността по този ред, т.е. по Закона за земята, да се освобождават от всякакви държавни такси, включително според мен и при вписванията. Така че няма да утежним гражданите поне в материалния смисъл на думата при тези вписвания. Мисля, че така трябва да тълкуваме чл. 5. Но по-добре е сега да направим тези вписвания, отколкото да си създадем проблеми за в бъдеще. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Корнезов.
Има думата за реплика господин Лучников.
СВЕТОСЛАВ ЛУЧНИКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа! Съгласен съм с господин Корнезов, че при едно такова по-широко тълкувание може да се приеме, че и тези вписвания са освободени от такси. Но тъй като уважавам и съображението на господин Симеонов и наистина ние раздразнихме хората с това, че за всяко нещо им искаме такси, смятам, че
нищо не ни пречи да добавим едно второ изречение: "Вписването е безплатно". По този начин решаваме въпроса, въвеждаме сигурността, закрепяваме я, без да обременяваме хората с нищо. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Лучников.
Има думата госпожа Татяна Дончева.
ТАТЯНА ДОНЧЕВА (ДЛ): Уважаеми дами и господа, подкрепям предложението на господин Лучников.
Искам да споделя опасностите, които крие липсата на всякакъв контрол от страна на Нотариата върху актовете за собственост. Ние рискуваме да създадем достатъчно несигурен правен режим, при което накрая пак да вписваме, само че след като хората минават и през съд, и след като сме забъркали една голяма каша.
Не е въпросът, че ще се забави реформата, ако не се вписва. Земята може да се върне въз основа на решенията на поземлените комисии. Тези нотариални актове са необходими предимно когато човек иска да прехвърля земята или да я ипотекира. Но, ако тези актове пораждат съмнения у една банка, тя спокойно ще ви откаже ипотеката, даже без да се мотивира. Когато отивате да прехвърляте и един съдия по вписванията, и един нотариус също така ще започне да рови.
Фактическото положение е такова, че поземлените комисии не само са издавали актове, които взаимно си противоречат, и което само по себе си е голям проблем, но тези актове в огромния брой от случаите са с изключително непълни реквизити. Няма достатъчна яснота при описания на места, на квадратури, на съседи, на граници, на всичко онова, което един нотариус и съдия по вписванията знаят, че се вписват. Затова смятам, че е задължителен един нотариален филтър. Не знам защо с такава лекота се отказвате?
Ако става дума за адвокатските хонорари, които са извън държавните такси, аз съм говорила с много колеги и те знаят, че адвокатски хонорар може спокойно да се избие от самата сделка, но нека да не се таксува самото вписване. Но то е нужно за правната сигурност.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на госпожа Дончева.
Има думата господин Моньо Христов.
МОНЬО ХРИСТОВ (НС): Уважаеми колеги, досега слушахме колегите, които са юристи. Ясно е, че съществува един проблем, който е тежък и от гледище на финансови средства на самите собственици, и от гледище на блокиране на реформата, и от гледище на стабилност на акта, който трябва да има.
Лично аз съм раздвоен и затова предлагам на Народното събрание да отложим този текст. Да не го гледаме сега. Да се предложи нещо от това, което предложи господин Лучников, съчетано обаче с момента от гледище, че това не е така. Бих казал, че някак си става, че държавата едва ли не трябва да контролира този процес, който е задължение на самия собственик. Искам да ме разберете правилно. Това е негово задължение, а не наше. И от тази гледна точка казвам: защо трябва да го напишем това в закона? Защо? Защото той трябва да отиде да го свърши. Ако правим нещо, трябва да напишем примерно, че тази процедура е безплатна. Но да не бъде написано по този начин, в случая.
Моето основно предложение е да отложим текста за по-добро обсъждане.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Христов.
Има ли противно становище?
Има думата господин Костов.
ВЛАДИСЛАВ КОСТОВ (СДС): Уважаеми господин председател, и без това остават 7 минути, а сигурно ще има и други колеги, които ще желаят да се изкажат по текстовете. При всички случаи ние няма да можем да го гласуваме до края на заседанието, защото и аз, мисля, че господин Каркъмов иска думата и т.н.
Моля да продължим още тези 5-6 минути и очевидно гласуването на този текст ще стане на следващото заседание.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Костов.
Поставям на гласуване процедурното предложение на господин Моньо Христов за отлагане на разискванията и приемането на § 7.
Гласували 153 народни представители: за 111, против 19, въздържали се 23.
Предложението е прието.

-

Начало на блога

Обратно към "Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях"


Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1956

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.