Решение № 828 от 19.12.2014 на Апел. съд Пловдив по т.д. № 1262/2014

Начало на блога

Този материал е част от Решение №.74 от 18.07.2016 г. на ВКС по т.д.№1113/2015

-

 

Апелативният съд отменя решението на Окръжния, с което е прогласена нищожност на нотариалното удостоверяване поради пропуск на нотариуса да изпише трите имена на лицето, чийто подпис е заверил.

-

Съдът счита, че извършеното от нотариуса нотариално удостоверяване на подписа на купувача Д.Д. не се отразява върху валидността на това удостоверяване и може да бъде поправено по извършения от нотариуса начин. Случаят не попада в нито една от хипотезите за нищожност на нотариалното удостоверяване по смисъла на чл.576 ГПК.

           Забележка. ВКС се е произнесъл, че случаят попада точно в чл. 576 ГПК, вр. чл. 580, т. 3 ГПК (заверката трябва да съдържа пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност).

-

              При установеното по делото, че в единия препис от процесния договор липсва отбелязване на нотариалното удостоверяване на подписа на купувача, а в другия екземпляр, представен от ответника в оригинал, е налице такова отбелязване, съдът счита, че се касае до техническа грешка, която е отстранена с отразяване на името и на купувача в надписа върху частния документ поставен от нотариус С. Д. Този извод се потвърждава и от извлечението от специалния регистър по чл.590, ал.2 ГПК воден в нотариалната кантора от същия нотариус, за което е представено удостоверение по делото.

             Забележка. ВКС се е произнесъл, че не се касае за техническа грешка, а за нищожно нотариално удостоверяване, макар че донякъде има резон в аргумента, че изводът за технически пропуск се потвърждава от извлечението от общия регистър в нотариалната кантора, където явно са били вписани пропуснатите в щемпела имена.

-

              Няма спор, а това е установено и от останалите доказателства, че при удостоверяване на подписите на страните по договора на 15.07.2010 година, страните-продавач и купувач са се явили лично пред нотариуса, извършена е проверка на тяхната самоличност и дееспособност и са потвърдени положените от тях подписи, под които са изписани собственоръчно трите им имена. Допуснатата непълнота при нотариалното удостоверяване на имената на единия от тях, която е била санирана, не води до нищожност на нотариалното действие и на договора за продажба на дружествени дялове поради липса на предписаната от закона форма./ В този смисъл е и Р. № 143 от 08.05.2012 г. на ВКС по гр.д. № 504/2011г., І. г.о., ГК - такова решение няма/.

-

 

Решението на Окръжния съд е публикувано тук, а на ВКС - тук.

 

Начало на блога

Този материал е част от Решение №.74 от 18.07.2016 г. на ВКС по т.д.№1113/2015

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1948

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.