Решение №.74 от 18.07.2016 г. на ВКС по т.д.№1113/2015

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Пропуск на нотариус да впише в щемпела името на лицето, чийто подпис е заверил. Окръжният съд прогласява нищожност на нотариалното удостоверяване. Апел. съд Пловдив отменя решението на Окръжния. ВКС частично обезсилва и частично отменя решението на Апелативния, като го потвърждава в останалата част. Решенията на ОС-Пловдив и на ВКС съдържат много хубави обяснения за реквизитите на удостоверителния надпис при нотариалното удостоверяване.

-

Източник: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/Keywords/70EA1DCDC64F1125C2257FF400212341

-

Регламентацията на удостоверяването на подпис на лице върху частен документ, се съдържа в разпоредбите на чл.589, ал.2 и чл.590 от ГПК. Към удостоверяването на подписа, като вид нотариално удостоверяване, са приложими разпоредбите на чл.576 от ГПК, поради което нарушението на някоя от нормите, посочени в тази разпоредба, както и на тези, към които чл.589, ал.2 от ГПК препраща  [а чл. 590, ал. 1 ГПК препраща към чл. 580, който е включен в чл. 576 ГПК, бел. блогър], представлява основание за нищожност на извършеното нотариално удостоверяване. Самото удостоверяване се извършва от нотариуса с надпис върху документа, като относно съдържанието на нотариалното удостоверяване разпоредбата на чл.590, ал.1 от ГПК препраща към чл.580 от ГПК, а съобразно регламентираната в чл.17 от Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори /ДВ бр.12/1997 г./ възможност, удостоверителният надпис върху документа може да се постави и с щемпел по образец, съгласно приложение №6 [образецът на щемпела обаче не показва точно какви идентификационни данни трябва да съдържа удостоверяващият надпис, поради което в заверките на нотариусите цари разнобой, бел. блогър]. Изложеното води до извод, че за да е налице валидно удостоверяване на подписа на лице върху частен документ, следва нотариусът да извърши удостоверяването, чрез поставяне върху документа на посочения в разпоредбата на чл.590, ал.1 от ГПК надпис с визираното съдържание, без при удостоверяването да е допуснато нарушение на нормите, посочени в чл.576 от ГПК, както и на тези, към които чл. 589, ал. 2 от ГПК препраща. Когато при валидно извършено нотариалното удостоверяване на подписа е допусната грешка, например в индивидуализацията/имената на нотариуса и/или на страните и др., в зависимост от етапа, в който е констатирана, същата подлежи на поправка - когато грешката е забелязана в хода на нотариалното удостоверяване, същата се отстранява чрез бележка, в която подробно и точно се описват всички извършени технически последващи промени, а когато грешката е констатирана след извършване на удостоверяването, тя се поправя чрез ново нотариално удостоверяване, което има доказателствена сила заедно с поправеното, важяща от деня на поправката. Когато обаче в надписа върху документа, който нотариусът поставя /било то чрез щемпел или по друг начин/, за да удостовери подписа, не е посочено изобщо името на лицето, чийто подпис се удостоверява, не е налице допусната техническа грешка, а по същество липсва извършено нотариално удостоверяване и в този смисъл отговорът на поставения правен въпрос е следният: Удостоверителното изявление на нотариус върху документ, в което липсва посочване на лицето, чийто подпис се удостоверява, се явява нищожно на основание чл.576, вр. чл.580, ал.1, т.3, пр.1 от ГПК, същото не подлежи на поправка, още по-малко може да бъде санирано чрез последващо добавяне на името на това лице във вече издаденото удостоверително изявление.(точно така! остава само да се добави същото и за случаите, когато липсва някой от останалите атрибути по чл.580, т. 3 ГПК: ЕГН, документ за самоличност, дата и орган на издаване, постоянен адрес; в нашия случай например липсва постоянен адрес/местожителство, а той е задължителене реквизит дори и по остарелите изисквания за съдържанието на щемпела съгл. образеца от Приложение № 6 към Наредба № 32 за архивите на нотариусите, бел. блогър)

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1949

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.