Решение от 23.02.2018 на РС-Никопол по гр. д. № 652/2017

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

 -

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=y%2Fx09Zf5r1A%3D

 -

Около 42 дка ниви са продадени с кметско пълномощно от починала 11 години по-рано жена. Районният съд е отхвърлил иска. Въззивният отменя решението му. ВКС не допуска касация.

-

С решението си от 23.02.2018 г. РС-Никопол отхвърля иска за нищожност на упълномощаването поради отдавна настъпила смърт на наследодателката на ищците с думите:

            "Ищецът не е бил страна по сделката покупко-продажба, поради което и не е налице хипотеза на липса на съгласие за продажба, т.е. не е налице нищожност на това основание."
  

            Забележка. Съдията не е съобразил, че нотариалното производство е тотално опорочено, а престъпно съставеният документ е нищожен. В случая имаме нищожно нотариално удостоверяване (неприсъствено, мъртвец!) и оттам - нищожно упълномощаване поради липса на предписаната от закона форма. 

           "Без значение за действителността на сделката е, че е извършена с документ, издаден въз основа на друг такъв с невярно съдържание, при съставянето и използването, на който е извършено престъпление."

              Забележка.  Вж Решение № 483/15.07.2010г. на ВКС по гр.д.№ 991/2009г, в което самият ВКС твърди, че престъпно съставеният документ е без значение за действителността на сделката.

-

                 "В правния мир съществуват подобни схеми за злоупотреба, при които действителните собственици формално са страни по сделката, но не са изявявали съгласие за продажба. В тези случаи собствениците на земеделски земи, които не са изявявали воля за сключване на такава сделка и не са издавали пълномощни за разпореждане със земите им, защитават правата си, чрез иск за нищожност /поради липса на съгласие/ на сделката, сключени от тяхно име без представителна власт. В случая обаче се касае за продажба на чужд имот, която сделка не е нищожна  [...], макар, че не поражда транслативен ефект"

                 Забележка.  Вж статията Защо съдиите смятат, че продажбата на чужда вещ не е нищожна?
-
                "Ако не бъде изпълнено задължението за прехвърляне на собствеността в случай, че е продадена чужда вещ, това би било основание за разваляне на договора поради неизпълнение, но не и основание за нищожност"

           Забележка. Тук съдията не е съобразил, че "задължението за прехвърляне на собствеността" няма как да бъде изпълнено при продажба на чужда вещ, т.к. продажбата на чужда вещ не поражда  транслативен (прехвърлителен) ефект.

-

ОС-Плевен отменя решението на РС-Никопол с Решение от 15.06.2018 по в.гр.дело №258/ 2018г., като излага отлична мотивация, че упълномощаването е нищожно поради смъртта на "упълномощителката", следователно продажбата е осъществена от мним представител, и цитира ТР 5/14  за чл. 42, ал. 2 ЗЗД. Накрая обаче прогласява нищожност на договора за покупко-продажба на осн. чл. 26 ал.2 ЗЗД (липса на съгласие),  вместо на осн. 42, ал. 2 ЗЗД (окончателна недействителност поради липса на потвърждаване действията на мнимия  представител). Купувачите обжалват пред ВКС, като изтъкват, че посоченото от ОС-Плевен основание противоречи на ТР 5/14, но с Определение № 254 от 21.05.2019 г. по гр.дело № 3648/2018 ВКС не допуска касация, т.к. "Обсъждането на въпроса за вида недействителност не би повлияло на крайния извод на съда"  Браво на ВКС!

-

 

Подобен случай през 2014 пак в РС-Никопол с пълномощно от починал преди 5 години, като решението на РС-Никопол и тогава също е отменено - Решение от 05.06.2014 на ОС-Плевен по възз. гр.дело № 316/2014

-

By the way, в РС-Никопол има и едно хубаво произнасяне по въпроса за продажбите с пълномощни от мъртъвци - Решение №142 от 05.12.2017г., поправено по реда на чл.247 от ГПК с Решение № 31 от 26.03.2018г., по гр.д.№253/2017г., потвърдено от ОС-Плевен с Решение от 03.07.2018г. по в.гр.д. №316/2018г., недопуснато до касация с Определение № 128 от 11.03.2019 по гр. дело № 3875/2018 г. Друг въпрос е, че и в трите случая купувачът е един и същ.

 

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1945

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.