Решение от 05.06.2014 на ОС-Плевен по възз. гр.дело № 316/2014

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

 

-

Нива от 62 дка е продадена с кметско пълномощно от починал 5 години по-рано човек. Районният съд е отхвърлил иска. Въззивният се произнася компетентно.

-

Източник: http://pleven.court-bg.org/img/File/SPRAVKI%20PO%20DELA/SVURSHENI%20DELA/0614/1/0063d814_31650714.htm

-

В ИМ ищците са направили възражение,че техният наследодател Л. Г. е починал през 2003г. и не е възможно 5 години след смъртта  си  с пълномощно с рег.№0357 , заверено в  Кметство с ***** да е „упълномощил" лицето И.Т. за продажба на процесния земеделски имот.Още с ИМ ищците са поискали да бъде приложено нот.д.№798/2008г.по описа на СВ при НРС,по което дело е извършена сделката за продажба на имота и се намират въпросните пълномощни. При постановяване на обжалваното решение Никополски РС  не е обсъдил изложените в ИМ възражения относно подписаното от  наследодателя на ищците  пълномощно,заверено пет години след смъртта му. С изготвения проекто-доклад по реда на чл.140 ГПК ,НРС въобще не се е произнесъл по искането на ищците за прилагане на  препис от цялото  нот.д.,а е изискал само заверен препис от нотариален акт №182/2008г.,който вече е бил приложен като доказателство към ИМ,с което са допуснати процесуални нарушения.В този смисъл  и на основание чл.266 ал.3 ГПК,ПОС с разпореждане №724 от 02.04.2014г. изиска препис от цялото нот.д. №798/2008г. по описа на СВ при НРС, прието като доказателство в съдебното заседание на 07.05.2014г.

От приложеното нот.д.№798/2008г.по описа на СВ при НРС,е видно,че с пълномощно ,рег.№0357 от 29.02.2008г.,с нотариална заверка, извършена от  К.П.,завеждащ нотариалната служба при кметство с.***** /л.54-55 от в.д./,третото лице-помагач Б.А.П. и Л. Г.Д.,починал  на ********г.,пет години преди нот.заверка  на подписа му ,са „упълномощили" И.Д.Т. да продава процесния недвижим имот-нива от 61,818 дка ,ІІІ-та категория в м."Тръпката" на когото намери за добре,при условия и цени, посочени в пълномощното,вкл.и с правата да договаря сам със себе си по чл.38 от ЗЗД.От приложеното нот.дело е видно,че освен в горепосоченото пълномощно,е извършена нотариална заверка на подписа на починалия Л. Д. ,пет години след смъртта му, на същата дата 29.02.2008г.и в два други документа-декларация по чл.264 ал.1 ДОПК и декларация по чл.25 ал.7ЗННД /л.60-62 от в.д./,също със заверка от завеждащия нот.служба при Кметство с.***** К.П.. Впоследствие пълномощникът И.Д.Т. с второ пълномощно  с рег. № 1748 от 27.03.2008г.на нотариус А.П. ,е преупълномощил с дадените му правомощия Р. Д. К., която при изповядване на сделката за продажба на процесната нива, обективирна в нот.акт №182/2008г.на СВ при НРС  е подписала договора ,при условията на чл.38 ЗЗД като пълномощник , както на продавачите на имота , така и на дружеството-купувач.

В писмения си отговор по чл.131 ГПК ответното дружество излага доводи,че независимо,че от закупуване на имота на 28.03.2008г.до завеждане на  ИМ-15.12.2012г. не е изтекъл 5-годишният давностен срок за придобиване на имота по давностно владение като добросъвестен владелец, следва да се приложи разпоредбата на чл.82 ЗЗД и към осъщественото от дружеството владение да се прибави и владението на техния праводател от 1999г.Така изложените доводи за придобиване по давност на имота са неоснователни.Не е изтекъл предвидения в чл.79 ал.2 ЗС петгодишен срок ,а от друга страна добросъвестното владение може да се основава само на действителен договор.В конкретната хипотеза договорът е нищожен за 1/12 ид.ч и т.н.

-

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1861

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.