О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 390 от 28.07.2017 на ВКС по ч. гр.дело № 1405/2017 г.

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Източник: http://domino.vks.bg/bcap/scc/webdata.nsf/vCourtActsByCase/6E744B0CEB494E72C225816900489A32

-

Изпращат в РС-Бяла делото, по което за 3 години се отвеждат вс. съдии от 20 съдилища в Северо-източна България - вж статията от 22.08.2017 в Правен свят Дело се точи 3 години заради отводи на 20 съдилища, ВКС нареди обучение

 

-

Още по темата - в раздел За мудното правосъдие и некомпетентните магистрати
.

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1856

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.