Мотиви към присъда № 17/10.04.2012 по НОХД № 1055/2010г. - ОС Плевен (ОПГ за имотни измами!)

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Страшни фалшификации - решения на поземлени комисии, скици, данъчни оценки, нотариални актове и пр. и пр. Всичко е подправено - абсолютен УЖАС! Единият от пострадалите е загубил гражданското дело поради изтекла 5-годишна давност (изгорял е с над 100 дка съсобствени земи)  - вж решението от 2015 г. по неговото гр. дело тук. Вероятно и други пострадали са изгорели по същата причина.

-

Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetMotiveContentByActId?actId=gEUQL%2BIQ0Vw%3D

Присъдата може да се види тук.

-

На неустановен ден през м. 06.2008г. свид. Л. С. *** /осъден по същото наказателно производство чрез постигане на споразумение с ОП Плевен/, предложил на братовчед си В.  В. *** / спрямо когото наказателното производство е прекратено поради осъждането му с постигнато споразумение м/у ОП и ОС Плевен/ и на подсъдимия Г.Т. Г. от гр. Червен бряг/спрямо когото наказателното производство е прекратено с протоколно определение от 01.03.2012г. на основание чл.289, ал.1 вр. чл.24, ал.1, т.4 НПК поради смъртта му/  изготвянето на неистински документи за собственост на земеделски земи и последващата им продажба.

Една или две седмици по -късно, С. дал на  В.  флаш памет със записан -софтуер-FERMA3 с данни на преписките и решенията на ОС „Земеделие" - гр. Гулянци; софтуер -FERMAR- с данни за статичния регистър на възстановените имоти в стари реални граници и план за земеразделяне на 12 селища в Община гр.Гулянци; софтуер FRZ - с данни за картата на възстановената собственост за земеделски земи, гори и земи от горския фонд за землищата на 12 селища в Община - гр. Гулянци; софтуер FRZPK с данни за картата на възстановената собственост за земеделски земи, гори и земи от горския фонд за землищата на 12 селища , поддържани от Общинска служба „Земеделие".

Записаната във флаш паметта програма FRZPK била създадена от СД "Имко 3" - гр.София, за работа в поземлените комисии и съдържала динамичен регистър на земеделските земи. С нея не можело да се правят корекции на данните. Програмата FRZ била разработена от същото дружество и се използвала от фирми изпълнители на технически дейности по поддържане на картата на възстановената собственост, след сключване на договор с Министерство на земеделието и храните. За да се работи с FRZ било необходимо да се включи към компютъра и защитен модул " smartkey" продаван от СД "Имко 3" - гр. София.

На неустановен ден през м.06-м.07.2008г. осъдените В.,  С. и подс. Г. се срещнали в кафе "Ревю" в гр. Плевен. На срещата тримата обсъдили начина, по който ще действат, като си разпределили и ролите. Неистинските документи - решения за възстановяване правото на собственост, скици на поземлени имоти, удостоверения за данъчни оценки - трябвало да бъдат изготвяни от В. с помощта на компютър, принтери и информацията записана на предоставената му флаш памет. Подс.  Г. се наел да осигурява хората, на чието име да бъдат изготвяни неистинските документи, т.н. "подписвачи", а С. трябвало да координира действията на всички и да осигурява "пазар" за земята.

След множество неуспешни опити на личният си компютър В. успял да проникне в програма FRZPK,като открил паролата.

На неустановен ден през м.07.2008г. С. влязъл в контакт по телефона със СД "Имко 3" - гр. София, за да провери какъв е реда за закупуване на защитен модул позволяващ извършването на корекции в базата данни на FRZ. При разговора разбрал, че такъв може да бъде закупен само от фирми - изпълнители на технически дейности по поддържане на картата на възстановената собственост, които имали сключен договор с Министерство на земеделието и храните.С. споделил това с В. и след известно време последният получил на създаденият от него имейл - *****@abv.bg списък на фирми изпълнители. На компютър изработил визитка с данните на една от тях - ЕТ "******"***.

На неустановен ден през юли- август 2008г. В. отишъл в офиса на СД "Имко3" - гр. София. Представил се, че работи във фирмата ЕТ"******" и закупил защитен модул "smartkey".

През същия период от време подс. Г. му дал:

- образци на печати върху хартиен носител: на нотариус С. П. - рег.№*** с район на действие РС-Плевен, Общинска служба „Земеделие" - гр.Гулянци, Отдел „Приходи и МДТ"- Община - Плевен, Служба „Геодезия, картография и кадастър" - гр.Плевен;

- образци на: удостоверения за данъчни оценки на „Община - Гулянци, удостоверения за данъчни оценки от Отдел „Приходи и МДТ"- Община - Плевен, скици на поземлени имоти от Служба „Геодезия, картография и кадастър" - гр. Плевен, пълномощни, скици на поземлени имоти на Общинска служба „Земеделие и гори" - гр. Гулянци, Декларации по чл.264 ал.1 от ДОПК, Декларация за гражданство или гражданско състояние по чл.25 ал.7 от ЗННД.

            Чрез използване на скенер В. прехвърлил в личния си компютър в електронен вид подписи и печати на различни учреждения и длъжностни лица.При пробното принтиране на някой от печатите личало, че не са положени с тампонно мастило  и с оглед отстраняване на този проблем на неустановен ден  през периода м.08-м.09.2008г. С. предал на  В. тампонни кръгли печати на Община-гр.Гулянци - сектор „Приходи", Общинска служба „Земеделие и гори"- гр. Гулянци, Служба „Геодезия, картография и кадастър" -Плевен.

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1860

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.