Определение от 05.03.2015 на РС-Ст.Загора по ч.н.дело № 282/2015

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Публикувано в този блог на 28.05.2019

Р. Стоянова

-

Източник:  http://www.rs-sz.com/Reshenia/2015/a/00705315/28230515.htm

-
За да прекрати наказателното производство, прокурорът е преразказал извършеното разследване по досъдебното производство без да посочи какво приема за установено и какво не и въз основа на какво следва да бъде прието за установено. Изложил е в едно изречение съображения, че лицата са действали добросъвестно без да излага съждения, защо от субективна и обективна страна не е осъществен състава на престъплението по 314 от НК. Приел е, че има идентичност на това престъпление с престъплението по чл.212 от НК за което е водено и прекратено друго досъдебно производство и че това обуславя хипотезата на чл.24, ал.1, т.6 от НПК. Съобразявайки се с това и на основание чл.357, ал.1, т.6 от НПК е прекратил наказателното производство.
                        Съдът намира, че в разглеждания случай прокурорът не е положил достатъчно усилия да изложи своите съображения относно прекратяването на наказателното производство. Използваната правна норма, като правно основание за прекратяване на наказателното производство а именно - чл.357, ал.1, т.6 от НПК не съществува в сега действащия НПК. Алинея първа на този член от НПК съдържа в себе си пет точки но не и шеста такава.
                 Следователно съдът не може да узнае на какво основание е прекратено разглежданото досъдебно производство, което и да даде възможност съдът да разгледа дали прокурора правилно е приложил процесуалния а и оттам и материалния закон.
-
                   А пък в нашия случай съдът въобще не се затрудни с основанието за прекратяване (пояснение: на 24.07.2015 ДП-то беше прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т. 2 - недоказаност на обвинението, без да е повдигнато обвинение, и беше разгледано от съда, без да е обжалвано - вж материала Ако бях районен съдия.
-
В обстоятелствената част на постановление за прекратяване на наказателното производство се приема идентичност на престъпленията по чл.314 от НК и това по чл.212 от НК, като се приема за налична, като правно основание нормата на чл.24, ал.1, т.6 от НПК. Разгледана тази правна норма дава правна възможност едно наказателно производство да бъде прекратено, когато спрямо даде лице за същото престъпление има незавършено наказателно производство, влязла в сила присъда, постановление или влязло в сила определение или разпореждане за прекратяване на делото. Следователно за да е налице хипотезата на закона на първо място трябва да им идентичност на лицата спрямо които е водено наказателното производство и пълна идентичност на престъпленията - каквато в настоящия случай несъмнено не е налице. Престъплението по чл.314 от НК не може да се приеме за идентично с престъплението по чл.212 от НК, и лицата спрямо които са предприети действия по разследване не са едни и същи по двете досъдебни производство. Обобщено казано прокурора при прекратяване на наказателното производство не е изложил правни съображения и неправилно е приложил норми от НПК.
                  Следователно постановлението на Районна прокуратура град Стара Загора за прекратяване на наказателното производство се явява незаконосъобразно, необосновано, поради което същото следва да се отмени.
   -

                   И в нашия случай съдът отмени незаконосъобразното постановление от 24.07.2015, като написа, че прокурорът разполага с всички необходими доказателства за повдигане на обвинение срещу повече от едно лице - вж материала Съдът за разследването в РП-Плевен по нашия случай на имотна измама. Посраменият прокурор подаде отвод. Следващият издържа само половин година и замина в командировка, от която не се върна. А третият само седи, мълчи и удължава от ноември 2016 досега - вече сме краят на май 2019. Срокът за замислено бъркане в носа последно е удължен до 07.06.2019 и вероятно пак ще бъде удължен (пиша това на 28.05.2019, бел. блогър)
    По информация от ЦИС на ПРБ, разкритикуваното от съда постановление на РП-Ст. Загора от януари 2015 е било прекратено шест месеца по-късно - окончателно: 

-
"Информация за преписка № 01893/2014 на прокуратура РП-Стара Загора:
Преписката е решена от прокурор.
Постановление: Постановление за прекратяване на наказателно п-во
Дата: 11-06-2015
Данните са актуални към предходния работен ден."

-
          ДП-то в Ст. Загора е било водено по чл. 212 НК като нашето или по чл. 314 НК. Нашето беше прекратено през същата 2015, но откакто съдът го върна, повече нито правят опит да го прекратяват, нито работят - станаха вече шест години, откакто подадохме сигнала за имотна измама на 06.06.2013. След броени дни започва седмата. Интересно, какво ли е установено в нашия случай? Нямам никаква представа, защото досега не са ми позволили да погледна и едно листче от многотомните материали. Вероятно и в бъдеще няма и да ми позволят.


-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1852

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.