Сроковете за разследване някога - няма голяма разлика със сегашните

Начало на блога

Този материал е част от Новини по делото за нашата имотна измама 

-

Срок за завършване на предварителното следствие

Чл. 222. (1) Предварителното следствие трябва да бъде завършено и следственото дело изпратено на прокурора най-късно в двумесечен срок от деня на образуването на предварителното производство.
(2) Прокурорът може да определи по-кратък срок. Ако този срок се окаже недостатъчен, той може да го продължи до изтичане на срока по предходната алинея.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 38 от 1982 г.) Ако предварителното следствие не може да завърши в двумесечен срок, главният прокурор може да продължи срока до четири месеца, а в изключителни случаи - до шест месеца. При продължаване на срока над два месеца главният прокурор се произнася и по мярката за неотклонение задържане под стража.
-
-
ПРЕДВАРИТЕЛНО СЛЕДСТВИЕ СЕГА СЕ НАРИЧА ДП (досъдебно производство) - бел. блогър.
-
Заключение за прекратяване или спиране на предварителното следствие
Чл. 220. (1) Когато намери, че са налице основания за това, следователят съставя заключение за прекратяване или спиране на предварителното следствие.
(2) В заключението за прекратяване или спиране на предварителното следствие се посочват: същността на обвинението; основанията, поради които предварителното следствие трябва да се прекрати или спре; датата и мястото на съставянето на заключителното постановление и името и длъжността на съставителя.
-
Действия по спряно предварително следствие
-
Чл. 220а. (Нов - ДВ, бр. 28 от 1982 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр. 31 от 1990 г.) При спряно предварително следствие следователят взема мерки за разкриване на извършителя на престъплението лично.
(2) Спряното предварително следствие се възобновява с мотивирано постановление на прокурора, след като отпадне основанието за спиране или е възникнала необходимост от допълнителни следствени действия.
(3) Предварителното следствие може да се възобнови и от следователя, когато е спряно поради неразкриване на извършителя. За възобновяването следователят уведомява незабавно прокурора.
-
Старите обяснения за съдържанието на обвинит. акт

Чл. 235. (1) Прокурорът съставя обвинителен акт, когато намери, че обвинението е доказано, няма основание за прекратяване или спиране на наказателното производство, предварителното разследване е извършено обективно, всестранно и пълно и не е допуснато съществено нарушение на процесуални правила.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В обстоятелствената част на обвинителния акт се посочват: престъплението, извършено от обвиняемия; времето, мястото и начинът на извършването му; пострадалото лице и размерът на вредите; пълни данни за личността на обвиняемия, налице ли са условията за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс; обстоятелствата, които отегчават или смекчават отговорността на обвиняемия; причините и условията, способствували за извършване на престъплението; доказателствените материали, от които се установяват посочените обстоятелства.
(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) В заключителната част на обвинителния акт се посочват: данни за самоличността на обвиняемия; правната квалификация на деянието; наказателният закон, който трябва да се приложи; има ли основание за прилагане на чл. 53 от Наказателния кодекс; датата и мястото на съставянето на обвинителния акт и името и длъжността на съставителя.
(4) (Нова - ДВ, бр. 28 от 1982 г.) Към обвинителния акт се прилагат: списък на лицата, които трябва да бъдат призовани за съдебното заседание; справка за взетата мярка за неотклонение, в която се посочва датата на задържането на обвиняемия, ако мярката е задържане под стража; справка за документите и веществените материали; справка за гражданския иск; справка за направените разноски; справка за взетите мерки за обезпечение; справка за мерките за отстраняване на причините и условията, спомогнали за извършване на престъплението, както и справка за настаняването на децата в случаите на чл. 152, ал. 4.
(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 1986 г.) Когато прокурорът, който ще изготвя обвинителния акт, е извършил предварителното следствие, изготвянето на заключително постановление не е задължително.

-

Начало на блога

Този материал е част от Новини по делото за нашата имотна измама 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1850

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.