МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДАТА ПО НОХД №1520/2016 НА РС - Варна, ХХХVІІІ СЪСТАВ

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство и от ПРИСЪДА № 224/9.6.2016г. на Варненски районен съд по НОХД № 1520/2016 

-

Това е наказателното дело по случая с около 190 дка ниви в генерал-тошевско, собственост на човек от София, "продадени" с фалшиво пълномощно, заверено от разградски нотариус. Гражданското е публикувано тук.

-

Резюме. Оправдават лъжепълномощника, понеже той самият бил подведен от организатора на схемата и щом разбрал, че го полицията го издирва, сам отишъл и дал показания, а баш-измамникът се самоубил същата 2013 г. (смъртта на ключовата фигура много напомня за имотната измама с къщата в Лозенец - и там някаква измамница адвокатка внезапно умира)

-

 Източник: https://legalacts.justice.bg/Search/GetMotiveContentByActId?actId=3dF7Yz509R0%3D

 -

Против подсъдимия К.К.М., Варненски районен прокурор е възвел обвинение по чл. 210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 от НК за това, че в периода от неустановена дата след средата на месец октомври 2013 г. до 28.10.2013 г. в гр. Варна, с цел да набави за себе си имотна облага възбудил и поддържал заблуждение у Н.В.К., че действително разполага с разпоредително право и действително е упълномощен от Славчо Иванов Кунев от гр. София да се разпорежда със собствените му недвижими имоти: земеделска земя на стойност 285 019,50 лв., а именно нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти, и с това причинил на К. имотна вреда в размер на 35 000 лв. /платени по банков път с банково бордеро № 20970110/28.10.2013Г. в клон на МКБ Юнион Банк ЕАД НЦ ФЦ Сливница - гр. Варна/ - големи размери.

Пред съда подсъдимия М. и неговия защитник изразяват съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица по делото, а при постановяване на присъдата да се ползва непосредствено съдържанието на съответните протоколи за разпит и експертни заключения от досъдебното производство.

Съдът с определение е одобрил изразеното съгласие да не се провежда разпит на всички свидетели и вещи лица по делото, а при постановяване на присъдата да се ползва непосредствено съдържанието на съответните протоколи за разпит и експертни заключения от досъдебното производство.

Пред съда подс. М. не се признава за виновен. Сочи, че бил упълномощен от лице на име Валери Кирчев, срещу комисионна да продаде имота. След като получил пълномощното се снабдил с необходимите документи за продажбата и търсил купувачи. Първоначално се свързал със св.Антония Г., но тъй като тя му превела по банков път по- малка сума и отказала да доплати за имота, той й върнал парите и продължил да търси друг купувач. След като се свързал със св. К. и двамата постигнали съгласие за цената на имота, подс. М. получил по банков път сумата от 35 000 лева. Тази сума предал в гр. София на Валери, който от своя страна му дал обещаната комисионна. За парите подс. М. изготвил декларация, предал я на Валери и той му я върнал подписана.

Впоследствие прехвърлил имота на св. К., а след като разбрал , че го издирва полиция, сам отишъл в полицията.   

 В последната си дума иска справедливо решение от съда.

В пледоарията си по съществото на делото представителя на прокуратурата счита фактическата обстановка по делото за безспорно установена такава, каквато е описана в обвинителния акт. По отношение на наказанието, което да бъде наложено на подсъдимия изразява становище за определяне на наказанието в размер от три години, което след редукция да бъде отложено с изпитателен срок.

Защитникът на подсъдимия М. счита, че в хода на съдебното следствие не са събрани доказателства, от които по безспорен начин да се установи, че е извършено престъпление. Счита, че е установена обективна и субективна несъставомерност на деянието и след като анализира събрания доказателствен материал моли съда да се произнесе с оправдателна присъда.

 

След преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, съдът прие за установена следната фактическа обстановка :

Подс. М. през 2013г. живеел и работел в гр. Варна, като през лятото на същата година се запознал с лицето Валери Кирчев в гр. София, където били в обща компания. Двамата си разменили телефоните, а впоследствие и се срещнали.

През м.10.2013г. лицето „Валери" се свързало с подс. М. по телефона и го попитало иска ли да продаде една земя на негова позната, като му предложило да изкара пари под формата на комисионна.

Подс. М. решил, че комисионната си струва и се съгласил.

На неустановена дата Валери Кирчев се свързал се него по телефона и му казал да отиде до гр. Разград , за да получи необходимите документи за сделката.

Подс. М. взел автобус до гр. Разград и там получил плик с  пълномощно, декларация и договор за комисионна. Документите получил от Валери, който пристигнал с автомобил със софийски регистрационни табели, а вътре в автомобила седял възрастен човек.

Подс. М. се заинтересувал за останалите документи за земята и му било отговорено, че те са негов ангажимент.

Предоставеното на подс. М. пълномощно peг. № 7759 и № 7760 от 22.10.2013 г., нотариално заверено от пом. нотариус Цветелин Цонев при нотариус Невена Стоянова, с peг. № 291 на НК и район на действие PC-Разград било с посочен упълномощител - Славчо Кунев Иванов. С пълномощното се предоставяли правомощия на подсъдимия да се разпорежда чрез сделка по негова преценка със земеделски земи - нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти,както и да получи продажната цена на горепосочените имоти по своя банкова сметка ***.

Посочените в пълномощното недвижими имоти действително били собственост на св. Славчо Кунев Иванов.

 

След като се върнал в гр. Варна, подс. М. се снабдил с останалите нужни документи за продажба и започнал да търси купувачи , като ги търсел посредством обяви във вестник и интернет.

 

Св. Антония Г. притежавала парична сума, изплатена й като обезщетение след смъртта на съпруга й и желаела да вложи тази сума в недвижими имоти. След като решила да си закупи земеделска земя в района на гр. Добрич и гр. Ген. Тошево, тя пуснала обява във вестник „Позвънете".

През м. октомври със св. Г. се свързал подс. М. и й казал, че има земеделска земя за продаване. Двамата се срещнали и постигнали съгласие подс. М. да продаде на св. Г. земеделските си земи - около сто декара в землището на гр. Генерал Тошево. Св. Г. се съгласила да купи земите за 30 000 лева, колкото е данъчната им оценка, като подс. М. й казал, че данъчната оценка е около 30 000 лева.

Няколко дни по- късно, на 24.10.2013г., двамата се срещнали пред сграда на „Юнионбанк" в гр. Варна.

Подс. М. показал на св. Г. документите за земята, като й предоставил скици, нотариален акт и някакво пълномощно и й казал, че неговия адвокат ще подготви сделката.

В банката св. Г. превела на подс. М. сума от 30 000 лева, като това сторила по негова банкова сметка *** ***/BGN. Св. Г. посочила като основание за внасяне „плащане на цената на 190, 013 декара земеделска земя в Ген. Тошево".

Парите подс. М. веднага взел със себе си.

След като напуснали сградата на банката, подс. М. казал на св. Г., че сумата, която му е превела е недостатъчна и й поискал още пари.

Св. Г. не се съгласила , казала че се отказва от сделката и си поискала парите обратно.

При това подс. М. върнал парите на св. Г., двамата се разделили  и повече не се виждали.

По обява , публикувана в интернет от подс. М. относно продаваните от него земеделски земи, с него се свързал св. К..

Двамата се срещнали на паркинга пред бившите магазини „Пикадили" и „Практикер" на изхода на гр. Варна, където подс. М. показал на св. К. копия от документите за земята, както и му казал, че е пълномощник на собственика.

Св. К. се съгласил да купи земята и след като взел със себе си копия от документите, извършил проверки за тежести върху имотите.

На втора среща помежду си, отново на същия паркинг, двамата се разбрали да прехвърлят земята, като впишат в нотариалния акт „официална" цена от 35 000 лева.

В срещите между подс. М. и св. К., подс. М. казал на св. К., че от сделката ще вземе комисионна, но на св. К. не станало ясно в какъв размер ще е тази комисионна.

На 28.10.2013г., двамата се срещнали пред сграда на „Юнионбанк" в гр. Варна.

В банката св. К. превел на подс. М. сума от 35 000 лева, като това сторил по негова банкова сметка *** ***/BGN. Св. К. посочил като основание за внасяне „покупка на земя 190 декара Ген. Тошево".

Подс. М. веднага взел парите със себе си.

На 04.11.2013г. подс. М. и св. К. посетили кантората на св. Борисов - нотариус №716 от Регистъра на нотариалната камара, с район на действие Районен съд- гр.Генерал Тошево.

Там бил изготвен Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя №102,том.Ш,рег.№1808,дело №472 от 2013г. с който подс. М. продал на св. К. нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти за сумата общо от 35 000 лв.

В нотариалната преписка останало в оригинал пълномощно peг. № 7759 и № 7760 от 22.10.2013 г., нотариално заверено от пом. нотариус Цветелин Цонев при нотариус Невена Стоянова, с peг. № 291 на НК и район на действие PC-Разград.

В последствие в РП- Генерал Тошево постъпили жалби от св. Борисов и св. Иванов относно прехвърляне на недвижим имот на голяма стойност без знанието на собственика му.

На 15.11.2013г. било образувано ДП №325/2013г. по описа на РУ-МВР-Генерал Тошево по чл.212 ал.1 от НК срещу Неизвестен извършител.

На 19.11.2013г. подс. М. , след като разбрал от св. К., че се води разследване, отишъл в РУП гр. Генерал Тошево.

Подс. М. бил привлечен в качеството на обвиняем за извършено престъпление по чл.212 ал.4 пр.1,вр.ал.1 от НК.

Впоследствие, на 10.02.2015г. му било предявено обвинение за извършено престъпление по чл.210 ал.1 т.5,вр.чл.209 ал.1 от НК.

От заключението на назначената по досъдебното производство съдебно-оценителна експертиза е видно, че стойността на противозаконно присвоените земи възлиза на 285 019,50 лева.

Видно от заключението на назначената по досъдебното производство комплексна графическа и техническа експертиза: 1. Подписът за „Упълномощител" и изписаните негови три имена над този подпис в представеното Пълномощно peг. №7759 и №7760 от 22.10.201Зг., нотариално заверено от пом. Нотариус Цветелин Цонев при нотариус Невена Стоянова, с peг. №291 на НК и район на действие PC Разград не са изпълнени от Славчо Кунев Иванов.

2.Подписите за „Декларатор" и изписаните три му имена над тях в
представените Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК per. №7761 от 22.10.201 Зг. и
Декларация по чл.25, ал.8 от Закона на нотариусите и нотариалната дейност per.
№7762 от 22.10.2013г. „нотариално заверени от пом. нотариус Цветелин Цонев при
нотариус Невена Стоянова, с peг. № 291 на НК и район на действие PC Разград не
са изпълнени от Славчо Кунев Иванов.

3.Изследваният подпис за „Упълномощител" в пълномощното и изписаните
над него три имена „Славчо Кунев Иванов" са изпълнени от друго лице чрез т.
наречения в криминалистическата литература метод за техническо пренасяне на
чужд подпис или текст чрез „прерисуване". С такъв технически способ са
изпълнени и подписите за декларатор в двете декларации. Изписаните над тях
имена „Славчо Кунев Иванов" са изпълнени от друго лице по метода за техническо
пренасяне на чужд подпис или текст чрез „копиране на просвет" от негов подпис
или текст, с помощта на силна дневна светлина или от такъв изкуствен
електрически източник. По описаните два способа за техническо пренасяне на чужд
подпис или почерк не може да се идентифицира изпълнителя, поради това че той се
стреми да възпроизведе графичния строеж на подписа или буквения текст на това
лице.

От изготвената по делото тройна комплексна техническа експертиза  е видно, че:

1. Подписът за „Упълномощител" и изписаните негови три имена над този подпис в екземплярите съхранявани в канторите на нотариус Невена Стоянова и нотариус Боян Борисов на представеното Пълномощно peг. № 7759 и № 7760 от 22.10.2013 г., нотариално заверено от пом. нотариус Цветелин Цонев при нотариус Невена Стоянова, с per. № 291 на НК и район на действие PC Разград не са изпълнени от Славчо Кунев Иванов"

2.    Подписите за „Декларатор" и изписаните трите му имена над тях в представените Декларация по чл.264, ал.1 от ДОПК per. № 7761 от 22.10.2013 г. и Декларация по чл.25, ал.8 от Закона на нотариусите и нотариалната дейност peг. №7762 от 22.10.2013г., нотариално заверени от пом. нотариус Цветелин Цонев при нотариус Невена Стоянова, с peг. № 291 на НК и район на действие PC Разград, двете съхранявани в кантората на нотариус Боян Борисов в гр. Ген. Тошево не са изпълнени от Славчо Кунев Иванов.

Изследваните подписи и почерк, с който са изписани трите имена „Славчо Кунев Иванов" в двата екземпляра на пълномощното и двете декларации са изпълнени по технически способи за пренасянето им /копирането им/ подробно описани в хода на изследването

3.    Подписите върху отпечатъците от правоъгълен печат с текст „Помощник-нотариус Цветелин Цонев", с които са заверени двата екземпляра на изследваното пълномощното и двете декларации са положени от Цветелин Цонев, помощник нотариус при нотариус Невена Стоянова с peг. № 291 на НК.

4.    Отпечатъците от правоъгълен и кръгъл печат, с които са заверени двата екземпляра на пълномощното и двете декларации са положени с правоъгълния печат на помощник нотариус Цветелин Цонев при нотариус Невена Стоянова и с кръглия печат на нотариус Невена Стоянова, с peг. № 291 на НК и район на действие PC Разград, образни от които са представени на вещите лица.

5.    Целият текст в представената саморъчна Декларация без дата от името на Славчо Кунев Иванов е изпълнен от К.К.М.. Подписът за „Декларатор" в нея не е положен от Славчо Кунев Иванов, а е изпълнен по описания в хода на изследването технически способ за пренасяне на чужд подпис.

6.       Подписът в Справка от системата за проверка на документи за самоличност, изготвена на 22.10.2013 г. в 18 ч., 28 мин. и 18 сек. не е положен от Славчо Кунев Иванов, а е изпълнен по описания в хода на изследването технически способ за пренасяне на чужд подпис.

Подписът за задължено лице във фактура №34865/22.10.2013 г., издадена от нотариус Невена Стоянова за заплатената такса от 63,60 лв. не е положен от Славчо Кунев Иванов.

7.       В представеното копие на Договор за консултанско- посредническа услуга със собственик на недвижим имот. със страни Славчо Кунев Иванов и К.К.М. от 22.10.2013 г. в гр. Разград подписът „За Възложител" се е отпечатал непълно и по тази причина е негоден за сравнително идентификационно изследване. Подписът „За Изпълнител" в него се явява копие на подпис изпълнен от К.К.М..

Сканираното копие на личната карта с № 158272310 и вписани в нея имената „Славчо Кунев Иванов" сканирана на 22.10.2013 г. в 18.23.51 часа при нотариус Невена Стоянова не се явява копие на личната карта на Славчо Кунев Иванов с №158272310 и дата на издаването и 14.02.2000 г. представена за сравнително изследване на вещите лица.

Видно от заключението на назначена и изготвена от НИКК-МВР-София петорна комплексна (графическа и техническа) експертиза :

1. Имената „ Славчо Кунев Иванов" и подписите за „УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:" в оригиналите на двете пълномощни по т.4.1, са изпълнени от Славчо Кунев Иванов.

1.         Имената „Славчо Кунев Иванов" и подписите за „ДЕКЛАРАТОР:" в двете декларации по т.4.2, не са изпълнени от Славчо Кунев Иванов.

Имената „Славчо Кунев Иванов" в двете декларации по т.4.2 са прекопирани /прерисувани/ от имената „ Славчо Кунев Иванов" в пълномощното, представено от нотариус Боян Борисов.

Подписът за „ДЕКЛАРАТОР:" в декларацията по чл. 264, ал. 1 от ДОПК е прекопиран /прерисуван/ от подписа в справка от система за проверка на документи за самоличност, приложена на л. 153 от том 2 на ДП.

Подписът за „ДЕКЛАРАТОР:" в декларацията по чл. 25, ал. 8 от ЗННД е прекопиран /прерисуван/ от подписа за „УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:" в пълномощното, представено от нотариус Невена Стоянова

2.         Подписите за „Нотариус:"/помощник нотариус Цветелин Цонев" в двете пълномощни и двете декларации по т.4.1 и 4.2, са положени от Цветелин Василев Цонев.

3.         Отпечатъците от кръглия печат в двете пълномощни и двете декларации със съдържание „НОТАРИУС № 291 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НЕВЕНА СТОЯНОВА Район на действие Р.С.-РАЗГРАД", са положени с кръглия печат на нотариус НЕВЕНА СТОЯНОВА, от който са представени сравнителни образци.

Експертизата не може да отговори дали отпечатъците от щемпела за „помощник нотариус Цветелин Цонев" в същите документи са положени с щемпела на помощник нотариус Цветелин Цонев, тъй като не се представят сравнителни образци.

4.         Ръкописният текст на декларацията без дата от името на Славчо Кунев Иванов по т.4.3 е изпълнен от К.К.М..

Подписът за „Декларатор:" в същата декларация е копие на подпис, положен от Славчо Кунев Иванов.

5.         Подписът в принтерна разпечатка на Справка от система за проверка на документи за самоличност по т.4.4, е положен от Славчо Кунев Иванов;

Подписът за „(подписи на задължените лица)" в Сметка/фактура № 0000034865/22.10.13 г. по т.4.4, не е положен от Славчо Кунев Иванов.

6.         Подписът за „За ВЪЗЛОЖИТЕЛ:" в Договор за консултантско посредническа услуга със собственик на имот от 22.10.2013г. по т.4.5, е негоден за сравнително изследване поради причини, изложени в изследователската част на протокола, и затова не може да се установи дали е положен от Славчо Кунев Иванов.

Подписът за „За ИЗПЪЛНИТЕЛ:" в същия договор, е копие на подпис, положен от К.К.М..

7.         Копието на личната карта с № 158272310 и вписани в нея имена „Славчо Кунев Иванов", сканирана на 22.10.2013г. в 18. 23ч и 51 сек. в кантората на нотариус Невена Стоянова, не съответства на истинската лична карта на Славчо Кунев Иванов с ЕГН **********.

8.         Почеркът на Славчо Кунев Иванов, отразен в изписването на имената „Славчо Кунев Иванов" и подписите за „ДЕКЛАРАТОР:" в двете декларации по т.4.2 е имитиран чрез прекопиране /прерисуване/ на текстове и подписи на лицето, изпълнени в други документи, в условията на преминаваща светлина /просвет/.

9.         В двете пълномощни се наблюдават признаци за т.н. „кражба" на ръкописни текстове и подписи."

Видно от извършеното на 07.03.2014г. разпознаване по снимки / том 4,л.86 от ДП / от пом. нотариус в нотариална кантора при нотариус №291 на Нотариалната камара Невена Стоянова с район на действие - гр.Разград - св.Цонев,същият не разпознава сред тях подс.М. като лице,което се е явило в кантората в гр.Разград на 22.10.2013г. за заверка на пълномощно относно земеделски земи - нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти.

 

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от събраните по делото доказателства : обясненията на подс. М.; приобщените по реда на чл.373 ал.1 от НПК показания на свидетелите от досъдебното производство Николаѝ В.К., Славчо Кунев Иванов, Йорданка Петрова Иванова, Куни Славов Иванов, Боян Иванов Борисов, Рая Николаева Панайотова, Н. Жеков Киряков, Георги Иванов Янъков, Ралица Руменова Кулева, Васил К. Спасов, Цветелин Василев Цонев, Димитричка Ганчева Иванова, Владислав Иванов Василев, Милен Николаев Атанасов, Антония Живкова Г., Митко Йорданов Митев, Илчо Петров Илчев, Захари Жечев Петров, Данаил Георгиев Йорданов, Валентин Диков Дончев, както и експертните заключения по депозираните в хода на досъдебното производство експертизи  от в.л. Атанас Енчев Стойчев, в.л. Стою Атанасов Станев, в.л. Димитър Порязов, в.л. Диян Димов, в.л. д-р Добрин Младенов Несторов, в.л. Петко Христов Тодоров, в.л. Кремена Веселинова Илиева, в.л. Васил Димитров Бачев, в.л. И. Емилов Савов, в.л. Красен Божидаров Давидов, в.л. Радослава Цветкова Сталянова, в.л. Мартин Иванов Петров; приобщените по делото писмени доказателства, събрани на досъдебното производство.

Съдът кредитира обясненията на подс. М. досежно начина на сдобиване с представителна власт и отчуждаване на недвижимия имот, предвид на следното:

Подс. М. сочи, че случайно се запознал с лицето Валери Кирчев и той впоследствие му предложил да изкара пари под формата на комисионна от продажбата на земеделски земи.

Обясненията на подс. М. в тази насока са логични, тъй като той е живеел и работел в гр. Варна, в близост до гр. Ген. Тошево, а Валери Кирчев, както и упълномощителя са живеели далеч от това населено място.

Подс. М. е споделил със св. К., че е пълномощник и ще изкара комисионна от продажбата на земите.

Видно от показанията на св. Цонев, на 22.10.2013г., той останал на работното си място в гр. Разград, ул."Цар Асен" №10, като помощник- нотариус до късно, като бил посетен от двама мъже - единия възрастен, около 70-75 годишен, на когото му личало , че е интелигентен и грамотен човек, а другия - около 35-40 годишен. По- младия попитал възможно ли е да заверят пълномощно и св. Цонев поискал да види документите, които ще завери. След като се запознал с тях - два екземпляра от пълномощно и три декларации, св. Цонев поискал документите за самоличност на лицата.

Лична карта му предоставил само по- възрастния човек, като станало ясно, че по- младия не е упълномощеното лице. Св. Цонев проверил личната карта, като чисто визуално възрастния човек съответствал на снимката в личната карта. Св. Цонев предоставил за подпис на възрастния човек пълномощните и декларациите, след което сканирал предоставената му лична карта. След сканирането се върнал на бюрото си и направил справка  в НБД , видно от която личната карта била валидна.

След справката св. Цонев заверил нотариално документите и лицата напуснали нотариалната кантора.

През времето, през което двамата - възрастния и по- младия човек били в нотариалната кантора, извън кабинета, в коридора стоял и друг мъж, който говорел по телефон и на няколко пъти викал навън по- младия от мъжете, като се обръщал към него с името „Вале".

При извършеното разпознаване от  07.03.2014г. /т.4 , л.86-87/ св. Цонев не разпознава подс. М. /под №3 в подредения фотоалбум със снимки/.

Видно от приложения по делото препис- извлечение от акт за смърт Валери Димитров Кирчев е починал на 14.11.2013г. /л.36; том 8/

В постановление за прекратяване на досъдебно наказателно производство / том 8 ; л.37-38/ прокурор при РП- гр. Нови Пазар е прекратил наказателното производство по д.пр.№419/2013г. по описа на РУП-гр. Нови Пазар, образувано срещу Неизвестен извършител за това, че на 14.11.2013г. в гр. Нови Пазар, склонил към самоубийство Валери Димитров Кирчев и последвало такова - престъпление по чл.127 ал.1 от НК.

В обстоятелствената част на постановлението е коментирано установеното по делото, че преди да сложи край на живота си, Валери Кирчев е имал материални и финансови затруднения.

Починалото лице Валери Кирчев е осъждано с присъда по НОХД№170/07/2007г. на РС- гр. Нови Пазар, в сила от 07.05.2008г. за деяние по чл.195 ал.1 т.4 и т.5 вр. чл.18 ал.1 от НК.

В том ІV; л.45-46 е приложено свидетелство за съдимост на брата на Валери Кирчев - Красимир Димитров Кирчев, видно от което , с присъда но НОХД№319/07/2007г. по описа на РС- Елхово, в сила от 26.03.2008г. е бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл.209 ал.1 от НК; с присъда по НОХД№571/2009г. на РС- гр. Нови Пазар, в сила от 16.02.2010г. е бил признат за виновен в извършване на престъпление по чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от НК.

 

Така, предвид показанията на св. Цонев, установяващи, че подс. М. не е сред лицата, които са го посетили в нотариалната кантора, както и предвид установеното по отношение на финансовите затруднения на Валери Кирчев и съдимостта на починалото лице и неговия брат- Красимир Кирчев, съдът намери, че обясненията на подс. М. досежно начина на сдобиване с „представителна власт" следва да бъдат кредитирани изцяло.

Следва да се отбележи не на последно място и , че въпросът по отношение на предоставената представителна власт с пълномощното е спорен.

Факт по делото са три отделни експертизи, последната от които - петорна такава, сочи, именно Славчо Кунев Иванов като автор на подписите за „УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:" в оригиналите на двете пълномощни, както и като автор на подписа в принтерна разпечатка на Справка от система за проверка на документи за самоличност.

Доколкото обаче се касае за евентуално извършено документно престъпление от трети лица, което не е предмет на настоящото наказателно производство, въпросът относно авторството на изготвеното пълномощно не следва да бъде анализиран.

 

Подс. М. сочи, че  след като взел пълномощното, декларациите и договора за комисионна  от гр. Разград, се снабдил с останалите нужни документи за продажба и започнал да търси купувачи , като ги търсел посредством обяви във вестник.

Първоначално се свързал със св.Антония Г., но тъй като тя му превела по банков път по- малка сума и отказала да доплати за имота, той й върнал парите и продължил да търси друг купувач. След като се свързал със св. К. и двамата постигнали съгласие за цената на имота, подс. М. получил по банков път сумата от 35 000 лева. Тази сума предал в гр. София на Валери, който от своя страна му дал обещаната комисионна. За парите подс. М. изготвил декларация, предал я на Валери и той му я върнал подписана.

Впоследствие прехвърлил имота на св. К., а след като разбрал , че го издирва полиция, сам отишъл в полицията.   

Обясненията на подс. М. в тази им част са в унисон със събраните по делото гласни и писмени доказателства.

В тази насока съдът прецени показанията на св. Г., която заявява, че е превела на подс. М. сума от 30 000 лева, за да закупи земеделските земи, но след като разбрала, че ще трябва да доплаща, се отказала от сделката и той й върнал парите.

Видно от приложената справка за движение по сметка /том ІІ; л.56/, на 24.10.2013г. в офис на „Юнионбанк" в гр. Варна , св. Г. превела сума от 30 000 лева по банкова сметка ***. М.;  IBAN ***/BGN. Св. Г. посочила като основание за внасяне „плащане на цената на 190, 013 декара земеделска земя в Ген. Тошево".

 

В показанията си св. К. също сочи, че след като се срещал неколкократно с подс. М. и постигнали договорка относно продажбата на земите и тяхната стойност, превел на подс. М. по банков път сумата от 35 000 лева.

Пак от показанията на св. К. се установява, че при срещите между двамата станало ясно, че подс. М. ще вземе комисионна от сделката.

Видно от приложената справка за движение по сметка /томІІ; л.56/, на 28.10.2013г. в офис на „Юнионбанк" в гр. Варна св. К. превел на подс. М. сума от 35 000 лева, като това сторил по неговата банкова сметка *** ***/BGN. Св. К. посочил като основание за внасяне „покупка на земя 190 декара Ген. Тошево".

 

Видно от съдържанието на приложената по делото нотариална преписка / том І; л.108 и сл./ , на 04.11.2013г. подс. М. и св. К. посетили кантората на св. Борисов - нотариус №716 от Регистъра на нотариалната,с район на действие Районен съд- гр.Генерал Тошево, където бил изготвен Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот - земеделска земя №102,том.Ш,рег.№1808,дело №472 от 2013г. с който подс. М. продал на св. К. нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти за сумата общо от 35 000 лв.

Видно от горепосочените доказателства, подс. М. двукратно е постигал с различни купувачи - св. Г. и св. К., договорка относно продажбата на земеделските земи. И в двата случая той е получавал по банков път, по своя банкова сметка ***, като изрично е вписвано основанието за придобиването им.

При първия случай на опит за продажба, след като не постигнали съгласие, подс. М. върнал парите на св. Г.. Втория път, когато се договорил със св. К., подс. М. взел парите предварително - на 28.10.2013г.

Очевидно действията на подс. М. са били насочени към отчуждаване на недвижимия имот, чрез продажбата му, като пълномощник на собственика - св. Иванов, щом той през цялото време е придобивал паричните средhttps://legalacts.justice.bg/Search/GetMotiveContentByActId?actId=3dF7Yz509R0%3Dства по своя банкова сметка, ***янето им.

Следва да се отбележи и, че подс. М., след като е получил парите от св. К., седмица по- късно, се е явил в кантората на св. Борисов и там , представяйки пълномощното и документите си за самоличност, действително е прехвърлил собствеността върху замите на св. К..https://legalacts.justice.bg/Search/GetMotiveContentByActId?actId=3dF7Yz509R0%3D

Подобно действие е изцяло нелогично, ако подс. М. е действал със съзнание, че не е пълномощник по сделката, тъй като същия е придобил вече имотната облага и би могъл да се укрие.

Нелогично е и подс. М. да връща парите на св. Г., ако целта му е била насочена към придобиване на имотна облага - парите на св. Г., в хипотезата на чл.210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 от НК.

По делото е приобщена като доказателство декларация, изготвена от подс. М., видно от съдържанието на която е обективирано предаване на сумата от 35 000 лева на Славчо Кунев Иванов.

Подписът ,  положен за „Декларатор:" в тази декларация е копие на подпис, положен от Славчо Кунев Иванов.

Липсва логика, при положение, че е целял въвеждането в заблуждение на св. К., подс. М. да продължава да извършва действия по отношение на вече отчуждения имот, като изготви собственоръчно декларация, че е предал парите на св. Иванов.

Следва да се отбележи и, че под. М., разбирайки, че е издирван, сам е посетил РУ в гр. Ген. Тошево, при положение , че логичното действие би било да опита да се укрие.

 

Така ,предвид изложеното по отношение на събраните в хода на съдебното следствие и посочени по- горе гласни и писмени доказателства, съдът намери, че заявеното в обясненията на подс. М. следва да се кредитира изцяло.

В хода на съдебното следствие са приобщени и показанията на свидетелите Славчо Кунев Иванов, Йорданка Петрова Иванова, Куни Славов Иванов, Боян Иванов Борисов, Рая Николаева Панайотова, Н. Жеков Киряков, Георги Иванов Янъков, Ралица Руменова Кулева, Васил К. Спасов, Димитричка Ганчева Иванова, Владислав Иванов Василев, Милен Николаев Атанасов, Митко Йорданов Митев, Илчо Петров Илчев, Захари Жечев Петров, Данаил Георгиев Йорданов, Валентин Диков Дончев, посредством прочитане на протоколите за разпит от досъдебното производство.

Показанията на св. Борисов и св. Панайотова сочат на извършената на 04.11.2013г. продажба.

Показанията на св. Киряков, св. Янъков, св. Д. Иванова, св. Кулева, св. Василев и св. Атанасов са депозирани от брокери, извършващи посредническа дейност по продажби на недвижими имоти и на адвокат /св. Киряков/, усъмнил се при последващи действия на св. К. да отчужди земите. Тези свидетелски показания не изясняват факти от значение за изясняване на обективната и субективна страна на деянието, предмет на обвинението.

 Показанията на св. Иванов ; св. Иванова ; св. Митев; св. Илчев, св. Петров, св. Йорданов и св. Дончев имат касателство към извършено евентуално документно престъпление от трети лица, но отново  не изясняват факти от значение за изясняване на обективната и субективна страна на деянието, предмет на обвинението.

Съобразно установената фактическа обстановка, съдът прие от правна страна, че подсъдимия К.К.М. не е осъществил от обективна и субективна страна състав на престъпление  по чл. 210 ал.1 т.5 вр. чл.209 ал.1 от НК и го призна за НЕВИНОВЕН в това, в периода от неустановена дата след средата на месец октомври 2013 г. до 28.10.2013 г. в гр. Варна, с цел да набави за себе си имотна облага да е  възбудил и поддържал заблуждение у Н.В.К., че действително разполага с разпоредително право и действително е упълномощен от Славчо Иванов Кунев от гр. София да се разпорежда със собствените му недвижими имоти: земеделска земя на стойност 285 019,50 лв., а именно нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти, и с това да е причинил на К. имотна вреда в размер на 35 000 лв. /платени по банков път с банково бордеро № 20970110/28.10.2013Г. в клон на МКБ Юнион Банк ЕАД НЦ ФЦ Сливница - гр. Варна/ - големи размери.

 

За да оправдае подс. М. по възведеното обвинение съдът изходи от установената фактическа обстановка по делото, съобразно която деянието се явява несъставомерно от обективна и субективна страна.

За да е осъществен състава на престъплението „измама" от обективна страна по отношение на ощетеното имущество следва  измаменото лице да е извършило акт на имуществено разпореждане, вследствие на сформирана неправилна представа относно условията за това разпореждане.

В настоящия казус от доказателствата по делото се установява, че св. К. превел по сметка на подс. М. сумата от 35 000 лева, мислейки , че срещу това ще придобие собствеността върху земеделски земи - нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти.

На 04.11.2013г. подс. М. е прехвърлил на св. К. с нотариален акт №102,том.Ш,рег.№1808,дело №472 от 2013г.  собствеността върху недвижимия имот - земеделска земя  нива с площ 117 декара в землището на гр. Генерал Тошево в местността „Чаталюк", представляваща имот № 001010, парцел десети от масив първи и нива с площ 73,013 декара в местността „Чаталюк", представляваща имот № 004015, парцел петнадесети от масив четвърти.

Към настоящия момент св. К. притежава собствеността върху горепосочения имот, като се водят граждански дела между него и св. Иванов.

Така, от обективна страна св. К. и към момента е владелец и собственик на недвижимия имот, който е придобил от подс. М. за сумата от 35 000 лева и в този смисъл деянието се явява обективно несъставомерно.

Деянието е несъставомерно и от субективна страна, предвид липсата на установеност на наличието на пряк умисъл у подс. М..

В настоящия казус е установено, че подс. М. е действал със съзнанието, че е пълномощник на св. Иванов и в този смисъл не е налице въздействие върху пострадалия св. К. за въвеждането му в заблуждение относно условията за разпореждане с парите.

Съобразно установената фактическа обстановка по делото, както вече беше коментирано по- горе, подс. М. бил „ангажиран" да посредничи при покупко- продажбата на недвижимия имот от страна на починалото лице Валери Кирчев.

Подс. М. не е присъствал при изготвяне на пълномощното с упълномощител св. Иванов, видно от показанията на св. Цонев и извършеното разпознаване.

След като получил пълномощното и други документи, подс. М. отпочнал действия по продажба на имота, като първоначално се свързал със св. Г., а впоследствие и с пострадалия св. К..

Пред св. К. подс. М. е заявявал, че ще получи комисионна от сделката.

Подс. М. е получавал паричните суми от св. Г. и св. К. по своята банкова сметка, ***а св. Г..

След като получил пари от св. К., седмица по- късно му прехвърлил собствеността върху имота.

Нелогично е, ако подс. М. е действал с користна цел и след като е получил парични суми от св. Г. и св. К., да върне парите на първата свидетелка, а впоследствие - да прехвърли собствеността върху имота на св. К..

Логично действие, ако подс. М. е действал със съзнанието, че не е пълномощник и е преследвал користна цел, той да придобие паричните средства на двамата свидетели, след което да се укрие.

 Следва да се отбележи отново, че по делото са налице данни за осъществен престъпен състав от страна на трети лица, като въпросът относно авторството на подписите в двете пълномощни и справка от система за проверка на документи за самоличност  остава спорен. Действията на тези трети лица обаче, евентуално осъществяващи състав на документно престъпление, не са предмет на настоящото производство.

Като взе предвид изложеното по отношение на обективната и субективна несъставомерност на деянието, съдът, на осн. чл.304 от НПК ОПРАВДА подс. М. по възведеното му обвинение.

 

    Водим от горното съдът постанови присъдата си.

                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :

 
-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство 


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1848

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.