РЕШЕНИЕ № ОТ 06.03.2014 Г. ПО ГР. Д. № 3938/2011 на РС ДОБРИЧ

Начало на блога

Това решение е част от  Съдебна практика - гражданско производство

-

При делба нотариусът се освобождава от изискванията на чл. 586 ГПК, за разлика от продажбата, където не се освобождава, т.к. проверката на собствеността играе роля на "превенция срещу влизане в гражданския оборот на договори (и титули за собственост), по които може и да не е настъпило целяното от страните прехвърлително действие" (именно! превенция!).

-

В нашия случай на имотна измама плевенският нотариус Иван Иванов 007 не е изпълнил задълженията си по чл. 586 ГПК (бел. блогър). 

-

Съгласно чл. 586, ал. 1 ГПК при издаването на нотариален акт, с който се прехвърля право на собственост или се учредява, прехвърля, изменя или прекратява друго вещно право върху недвижим имот, нотариусът проверява, дали праводателят е собственик на имота и дали са налице особените изисквания за извършване на сделката. Допускането на възможността за извършване на продажба на идеална част в полза на друг съсобственик да се извършва като делба във формата по чл. 35, ал. 1 ЗС - писмена форма с нотариална заверка на подписите, освобождава нотариуса от изискването на чл. 586, ал. 1 ГПК, както и позволява неприлагането на изискванията на останалите алинеи на чл. 586 ГПК: изискване правото на собственост да се удостовери със съответните документи, а когато праводателят не разполага с такива документи, правото на собственост да се провери по реда на чл. 587, ал. 2 ГПК (чрез обстоятелствена проверка); изискването нотариусът да удостовери в акта извършването на проверката по чл. 586, ал. 1 ГПК, като посочи документите, удостоверяващи правото на собственост, и други; изискването когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт да не се издава, докато този документ не бъде вписан. Именно неосъществяването на посочената проверка (чл. 586, ал. 1 ГПК) и неприлагането на посочените изисквания (чл. 586, ал. 2, 3 и 4 ГПК) при заверката на подписите на съделителите различава договора за делба от нотариалния акт за продажба на идеални части от съсобствен недвижим имот. При нотариалната заверка на договора за делба нотариусът не е длъжен да осъществи проверките, играещи роля на (NB!) превенция срещу влизане в гражданския оборот на договори (и титули за собственост), по които може и да не е настъпило целяното от страните прехвърлително действие (!).

-

Начало на блога

Това решение е част от  Съдебна практика - гражданско производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1849

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.