Решение № 452 от 10.12.2012 на ВКС по н. дело № 1634/2012

-

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

-

Цитират ТР №2/2002 год. по т.н.д. № 2/2002 год за изменение на обвинението!

-

"дадените указания по приложението на закона в т. 2 от ТР №2/2002 год. по т.н.д. № 2/2002 год., съобразно които: „...На предварителното производство се повдига обвинение, предназначено да определи най-общ, първоначален, "работен" предмет на доказване по делото. То може да бъде изменяно в зависимост от доказателствата, които се събират и проверяват в хода на разследването;... когато се разкрият основания да се приложи закон за по-тежко наказуемо престъпление или закон за същото, еднакво или по-леко наказуемо престъпление при съществено изменение на обстоятелствената част на обвинението, или да се включат в обвинението нови престъпления или нови лица, следователят е длъжен да измени обвинението"... и по-нататък..." На практика това става чрез извършване на процесуалните действия по чл 207 и чл. 209 НПК по отношение на новото обвинение, без в съставеното постановление да се отбелязва изрично, че обвинението се изменя при условията на чл. 212 НПК. При всяко положение обаче, по същество се осъществява институтът на изменение на обвинението на предварителното производство, при което делото продължава да се движи по последното обвинение" и накрая..." Обвинителният акт определя предмета по делото и очертава рамките, в които ще се развие процесът на доказване. Валидно за наказателната отговорност и произнасянето на съда е обвинението, формулирано в обвинителния акт.". Не може да се сподели и довода, че и двете решаващи по фактите съдебни инстанции, за да мотивират съдебните си актове, са възприели фактически положения, които не са описани в обвинителния акт, с което недопустимо са излезли вън от рамките на формулираното с него обвинение.

Начало на блога

Това е част от Съдебна практика - наказателно производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1851

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.