Решение от 30.06.2015 на ОС-Плевен по възз.гр.д.№ 484/2015

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Пострадал от имотна измама гражданин губи гражд. дело за над 100 дка съсобствени земи въпреки присъдата по наказ. дело (минала е 5-год. давност). Извлечение от мотивите към присъдата е публикувано тук.

-

Източник: http://pleven.court-bg.org/img/File/SPRAVKI%20PO%20DELA/SVURSHENI%20DELA/0715/1/0063d815_48461115.htm

Безспорно е, а се установява и от копие от присъда №17/10.04.2012г. в сила от 26.04.2012г. по НОХД №1055/2010г. на ПОС, че продавачът В.Д.П., с ЕГН********** *** е признат за виновен в това, че на 29.09.2008г. в гр.Никопол, при условията на продължавано престъпление съзнателно се ползвал пред Д.О. Д. - Съдия по вписванията в СВ при НРС от неистински документи, посочени в присъдата, сред които и Решение за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи в землището на с.*** № 21/13.03.1995г. на ПК-*** по преписка №52015/27.11.1991г., с което ищецът се легитимира като собственик по наследство на спорните имоти.

Без значение за действителността на сделката е, че е извършена с документ с невярно съдържание, при съставянето и използването на който е извършено престъпление./Решение № 483 от 15.07.2010г. на ВКС по гр.д. №991/09г., І ГО/.

За да отхвърли предявеният иск за собственост, Никополският РС е изложил доводи, че ищецът не е представил доказателства, които да го легитимират като собственик по наследство от С.Б. на процесните земеделски земи. От друга страна е приел, че дружеството ответник към момента на сделката - 29.09.2008г. не е знаело, че праводателите му не са собственици, поради което и на основание чл.70, ал.1 от ЗС е счел дружеството в лицето на управителния му орган за добросъвестен владелец. Приел е, че владението е продължило повече от пет години и че имотите са придобити по давност, на основание чл.79, ал.2 от ЗС.

Придобивната давност е способ за придобиване на собственост или друго вещно право върху една вещ, чрез нейното непрекъснато владение в течение на определен период, при определени условия, предвидени в закон.Придобивната давност внася сигурност във вещните права на правните субекти, тъй като без нея при отпадане на един придобивен акт биха отпаднали правата на всички последващи приобретатели.

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1859

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.