Протокол 16/13.06.2017 на КПЕ към ВСС

-

В този протокол под №12 на стр. 44 става дума за мое писмо до апел. пр. Лещаков с копие до ВСС

-

12. Преписка No 94-00-1059/15/15.05.2017 г. - 2 бр., образувана по жалба от ..., получени по електронна поща - /Общ сигнал-т.1/

1) вх.No 94-00-1059/15/15.05.2017 г. - писмо, адресирано до .... ВСС е пореден адресат, сигналът е изпратен за сведение.

2) вх.No 94-00-1059/15/15.05.2017 г. - писмо, адресирано до прокурор ... Благодари, че ... й се обадил на мобилния телефон и позволил аудиозапис на разговора, с който я уверил, че се работи по случая й. Отправя искане за потвърждение, че срокът за възобновяване на ДП изтича след по-малко от месец и повече не може да бъде удължаван. Изразява опасения, че непрекъснатото му удължаване ще доведе до изтичане на давността. Предишните сигнали от лицето са изпратени по компетентност на административния ръководител на ... Комисия по професионална етика към Прокурорската колегия

Р Е Ш И:

12.1.Приема сигнала, адресиран до ... за сведение и отнася „към дело" преписка No 94-00-1059/15/2017г.

12.2.На основание чл. 112 от АПК сигналът, адресиран до прокурор ...

от ... да се изпрати на административния ръководител на ... за присъединяване към преписката и с молба да информира КПЕ към ПК на ВСС за резултата от проверката.

-

В крайна сметка през януари 2018 набл. прокурор беше повишен в ранг апелативен* , а през август 2018 - наказан с "обръщане на внимание" **. В същото време ДП-то продължава да виси. След броени дни започва седмата година, откакто на 06.06.2013 подадох сигнала за имотната измама със земите на майка ми в плевенско (бел. блогър, 28.05.2019).

-

 

* КРАТЪК СТЕНОГРАФСКИ ПРОТОКОЛ № 2
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 24 ЯНУАРИ 2018 г.
 

26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, с ранг „прокурор в ОП", на място в по-горен ранг „прокурор в АП", с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

-

** §22 Новини, 21.11.2018: Дисциплинарки на прокурорската колегия на ВСС
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Заповед № РД-03-47/21.08.2018 г. на и. д. административния ръководител на Районна прокуратура - Плевен, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Здравко Венциславов Луканов - прокурор в Районна прокуратура - Плевен, поради  констатирано неоправдано забавяне на досъдебно производство.
Заповедта ще бъде приложена към кадровото досие на прокурор Луканов.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1854

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.