Протокол от 21.07.2015 на ОС Сливен по НОХД № 322/2015

Начало на блога

Този протокол е част от съдебна практика - наказателно производство

 -

http://www.court.sliven.net/uploads/0070cc15/32272115.htm

 Протоколът е за споразумение между прокуратурата и подсъдимата - служителка в община, която съставила договор с невярно съдържание за покупко-продажба на около 500 дка частна общинска собственост - чл.212 ал.5 вр. ал.2 и ал.1 от НК.

-

чрез съставяне на документ с невярно съдържание - Договор за продажба на имот - частна общинска собственост от 31.03.2014г., сключен между Община Сливен - продавач и Д.С.Л. от гр.Бургас - купувач, касаещ поземлен имот № 000101, находящ се в землището на с.Скобелево, общ.Сливен, с площ 513,583 дка, като невярното съдържание е в частта относно основанията, а именно: Решение № 1105/30.01.2014г. на Общински съвет - Сливен; Протокол от 07.03.2014г. за проведен търг от комисията, назначена със Заповед № РД-15-365/21.02.2014г. на Кмета на Община Сливен и Заповед № РД-15-461/07.03.2014г. на Кмета на Община Сливен, въз основа на които е сключен договорът, съзнателно дала възможност на Д.С.Л. да получи чуждо недвижимо имущество без правно основание, а именно поземлен имот № 000101, находящ се в землището на с.Скобелево, общ.Сливен, с площ 513,583 дка, като документната измама е в особено големи размери, на обща стойност 97 240 лева, и представлява особено тежък случай - престъпление по чл.212 ал.5 вр. ал.2 и ал.1 от НК.

           На обв.Л.Г.К. за извършеното престъпление по чл.212 ал.5 вр. ал.2 и ал.1 от НК, при условията на чл.55 ал.1 т.1 от НК, се ОПРЕДЕЛЯ наказание ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ДВЕ ГОДИНИ, изпълнението на което, на основание чл.66 ал.1 от НК ОТЛАГА за изпитателен срок от ЧЕТИРИ ГОДИНИ, считано от влизане в сила на споразумението.

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1942

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.