Решение № 257 от 17.01.2011 на Апел. съд Пловдив по ВНОХ дело №501/2011

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

-

Публикувам част от това решение като пример за небрежно отношение към текста, понеже е пълно с правописни грешки. Не е единственият небрежно написан съдебен акт, за съжаление.

-

Източник: http://www.apelsad-pd.bg/protocoli/RN00501_10_170111.html

-

... в юва. че на !5. 01. 2009 г.

... призна i за виновен

... подсъдимият е призна! невинен

... подсъдимият Ь.

Твърди се. за допуснато съществено процесуално нарушение и в хода на съдебното слодавие, тъй кат съдията- докладчик е учаезвувал кри проведен на досъдебного производство разпит лред съдия

 

... с определение №272/27,05,2010 гол. Гвърди се оше, чс е налице хипотезата на чл.29 ал.1 т."г" НПК

 

... преди образувано па съдебното производство ...

 

нарушение па ма^ериашия закон с осъждането на подсъдимия по n, I

 

чл.29 ал.1 6,'а" НК. Твърди се че правилна! а квалификация е почл,214 ал.1 НК.

 

... обвиненията, които подсъдимият е признат,

... показанията на овТимелков, Д. П. , Кр. П. ) и Ч. , Иска се отмяна на присъдата и връщане на делото за ново разглеждане, поради допуснати съществени процесуални нарушения. При нсприсмане на този довод се нека отмяна на присъдата ...

Представи]слят на апелативна прокуратура

... становище, че ле са допуснати съшесгвели процесуални нарушения доведи до ограничаване па правата на подсъдимия.

Отново с искане па прокурора срокаът па разследване е удължен от Апелативна прокуратура с пови два месеца, считано от 2] ,05.2010 годУл. З/. 1 ози срок изтича на 21,07.2010 год. С искане на наблюдаващия прокурор от 29,06.2010 год. до окръжния прокурор този срок е удължен ог окръжния прокурор с още един месец, считано от 21,07,2010 год. Досъдебното производство с предявено па обвиняемия на 23,08.20J0 год. Както искането за удължаване на срока, така и удължаването па последния срок от един месец, е направено след изменение на чд,234 ал. З НПК/ в сила от 28.05.2010 юд.

... срок па разследване, предвиден в чл,234 ал.1 и ал. З изр.1 НПК. След изтичане на този шестмесечнияен срок за разследване, удьлжаиането на срока or окръжния прокурор е в нарушение на чл.234 ал. З изр.2 ИПК. тъй като с следвало да бъде извършено от по-горе стоя щата прокуратура. Т,е. удължаването на срока е извършено от некомпетентен орган, който не пршежава такива правомощия

... в хода па досъдебното проюнодство. Това е гакз, гъй като след изтичане на шестмесечния срок, срокът за разследване може да бъде удължен от по-горестоящия прокурор, в случайя Апелативния прокурор на Пловдив или оправомощен от него прокурор.

... действия както но събиране на доказателства, така п по привличане на обвиняемия

...какю се посочи от некомпетентен орган

... в нарушение ма чл.234 ал,3 изр.2 НПК и принципите, посочени в чл.13 и 14 НПК. Тук не се касае до приложение на нормата па чл 237 ал.7 НПК, а до ...

вьзоснова на

... от категорията на съществените u е в съответствие с TP №2/2002 гол., спорел което ...

Правата на «ази субекти са нарушени, слел като са извършвани процесуални следствени действия и събиране на доказателства, в срок, даден от орган, без правомощия за това, без компетентност да извърши тона действие. Допуснатою на досъдебного производство съществено процесуално нарушение с отстранимо и следва да стане, чрез законосъобразно повтаряне на процесуалните действия посочели по- горе, при което нарушението е допуснато, поради което и обжалваният съдебен акт следва да бъде отменен и делото върнато на Окръжна прокуратура-Пазарджик.

Следва да бъде посочено, че разследващият полицай, като самостоятелен субект в процеса, наред и независимо от прокурора, не е изпълнил задълженията си по чл,235 НПК /липсва приложено мнение/, съобразно тази разпоредба.

Второто възражение, поддържано в жалбата, е за допуснато съществено процесуално нарушение и в хода па съдебното следствие, е твърдението че с налице хипотезата на чл,2У а~|Л 6VY" НПК, че съдията докладчик, разгледал делото и постановил присъдата, е разгледал на 8.09.2010 гол. искане за изменения на мярка за неотклонение. Това възражение е неоснователно, тъй като това искане е разгледано ог съдията- докладчик в съдебната флш на процеса н не попада н хипотезата на горния 1ест 01 кодекса. Неоснователно с и второто възражение за предубеденост на съдията- докладчик, след като същият се е одобрил протокол за претърсване и изземване от 26.05.2010 год. по реда на чл, 161 ал.2 НПК и е участвувал при разпита пред съдия на св.1 Еламсн Т. по реда на чл.223 ПИК, п.й като участието му а тези действия не попада в хипотезите на чл.29 ал.] НПК и в тези действия не се констатира наличие на предубеденост от съдията докладчик, за да е налице хипотезата па чл.29 ал.2 HI IK.

Присъдата в нейната оправдателна част капо не протестнрана е влязла в законна сила.

По изложените по-горе съображения и на основание ч.т,335 ал.1 т.1 НПК

делото следва да биде върнато на прокурора 

-

Начало на блога

Тази статия е част от материалите за мудното правосъдие и некомпетентните магистрати

 

 

 

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1935

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.