Решение от 20.06.2016 на РС-Монтана по гр.д. №70436/2015

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

 -

Продажба на земя от несобственици, наследници на лице със същите три имена (влязло в сила - потвърдено частично от ОС-Монтана, отменено в частта за липсата на съгласие - вж въззивното). Това решение показва, колко е важно документът за собственост да съдържа пълни и точни данни за собственика, а не само три имена, както е в повечето решения на ПК от 90-те на миналия век.  Вж също статията Валиден документ за собственост ли е решението на ПК

-
РЕШЕНИЕ
гр.Монтана, 20.06.2016г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
РАЙОНЕН СЪД МОНТАНА, Първи граждански състав, в открито заседание на осемнадесети май през две хиляди и шестнадесета година, в следния състав:
                                                                                                                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЯНА М. 
при секретаря Т.И., като разгледа докладваното от съдия М. гр.дело №70436 по описа за 2015 година и за да се произнесе, съдът взе предвид следното:
Производството е образувано по искова молба, с която са предявени искове с правно основание чл.26, ал.2, предл. 2-ро от  ЗЗД -за прогласяване нищожност (поради липса на съгласие от страна на продавачите) на 3 бр. договори за покупко-продажба на недвижими имоти, сключени съответно с Нотариален акт № 120, том ХХІ, рег.№ 44476, дело № 3911 от 8.12.2008г., Нотариален акт № 167, том ХІХ, рег.№ 41953, дело № 3581 от 18.11.2008г. и с Нотариален акт №100, том VІІІ, рег.№ 10728, дело № 717 от 2012г. и иск по чл.108 от ЗС - за ревандикация на процесните имоти, подробно описани в горецитираните нотариални актове, а именно за признаване за установено, че ищците са собственици на всички процесни имоти и да бъдат осъдени ответниците „Агро финанс" АДСИЦ гр.София и „Еко агро" ЕООД гр.Монтана да им отстъпят собствеността и предадат владението на закупените от тях имоти.
Ищците М.Н.Н., Ц.Т.К. и Л.Т. xxx твърдят в исковата си молба, че са наследници на Тодор Петров Найденов б.ж. на с.Славотин обл.Монтана, починал на 14.01.2010 г., който пък е наследник на своя баща Петър Каменов Найденов б.ж. на с.с., починал на 1.01.1963г. Ищците твърдят още, че с решение № 17/11.04.1995г. на Общинска служба по земеделие гр.Монтана са възстановени на наследниците на Петър Каменов Найденов земеделски земи, както следва: 1) полска култура от 13.001 дка, ІІІ кат., в м. „Винишки път", имот № 070048; 2) полска култура от 12.200 дка,І. кат., в м. „Трънянски път", имот № 512003; 3) полска култура от 2.500 дка, ІV кат., в м. „Барата", имот № 031019 и 4) полска култура от 7.000 дка, VІ кат., в м. „Павликян", имот № 302012 - и четирите имоти находящи се в землището на с.Славотин обл. Монтана, с граници и съседи, подробно описани в исковата молба.
Ищците твърдят също така, че са били отдали под аренда гореописаните имоти и до м. май 2012 г. получавали рента за тях. След спирането на рентата ищците с изненада узнали, че имотите им са били продадени без тяхно съгласие и знание на други лица, а именно: първите два имота - на първия ответник с нотариален акт № 120/2008г. за сумата 8040.98 лева чрез пълномощника му Валери Иванов Видов от гр.Монтана, а останалите два имота - продадени на втория ответник също чрез пълномощника му по продажбената сделка Валери Иванов Видов за сумата 3205.68 лева. По този начин ищците без тяхното съгласие и знание били лишени от правото им на собственост върху имотите им, като в тази връзка поддържат, че за тях е налице правен интерес от предявяването на настоящите искове.
По същество ищците молят съда да постанови решение, с което прогласи нищожност на правните сделки, материализирани с гореописаните нотариални актове съгласно чл.26, ал.2, предл.2-ро от ЗЗД, както и да бъдат осъдени съответно ответниците да отстъпят на ищците собствеността и им предадат владението върху имотите, описани в обстоятелствената част на исковата молба, както и в допълнителна молба от 24.09.2015г. /л.6/ и допълнителна молба от 29.02.2016г. /л.42/, като им се присъдят в тежест на ответниците направените разноски по делото.
От страна на ответниците писмен отговор на ИМ в законоустановения срок е подал „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ с ЕИК 200087788, със седалище и адрес на управление: гр. СОФИЯ, бул. „Патриарх Евтимий"№ 22. В писмения отговор така предявените искове са оспорени изцяло, като се поддържа, че същите са необосновани и неоснователни. В тази връзка от страна на упоменатия ответник се твърди, че изповядването на въпросните сделки пред нотариуса е извършено при наличие на съгласието на продавачите - ищци в настоящето производство. Според същия ответник, неоснователен е и третият иск- за ревандикация на имотите описани в нотариалния акт № 167 от 2008г., като в тази връзка в писмения отговор се твърди, че ответното дружество „АГРОЕНЕРДЖИ"АДСИЦ не владее тези имоти (Полска култура от 7.002 дка, ІV кат., имот № 302012 в м. „Павликян" в землището на с. Славотин и Полска култура от 2.500 дка, ІV кат., имот № 031019 в м. „Барата" в землището на с. с.), тъй като междувременно (през 2012 г. ) същите са продадени на „ЕКО АГРО" ЕООД с ЕИК 111586131, със седалище и адрес на управление: гр. МОНТАНА, ул. „Св. Патриарх Евтимий" № 44, вх. „Б", ет. 5, ап. 15, като продажбената сделка е извършена с нотариален акт № 100, т. VІІІ, рег. № 10728, д. № 717 от 2012 г. на нотариус Валерия Т. с рег. № 596 в Нот. камара.
Ответникът „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ с ЕИК 175038005 е подал писмен отговор на ИМ в срока, установен в чл. 131, ал. 1 ГПК, в който поддържа, че предявените искове са изцяло неоснователни и моли съдът да ги отхвърли изцяло, тъй като е добросъвестен купувач по смисъла на закона. Заявява искания за допълнителни доказателства.
Ответникът „ЕКО АГРО" ЕООД гр.Монтана представя писмен отговор в срока по чл.131, ал.1 от ГПК, в който заявява, че дружеството е придобило от „АГРОЕНЕРДЖИ"АДСИЦ недвижими имоти, като сделката е обективирана в нотариален акт № 100, т. VІІІ, рег. № 10728, д. № 717 от 2012 г. на нотариус Валерия Т. с рег. № 596 в Нот. Камара и е добросъвестен купувач. Признава предявените искове, като на основание чл.78, ал.2 ГПК моли разноските по делото да бъдат възложени на ищците.
Ответниците В. Петкова К. и М.К.Г. в срока по чл.131, ал.1 ГПК представят писмен отговор, в който оспорват изцяло предявените искове по основание и размер. Поддържат, че същите са недоказани и молят за тяхното отхвърляне, като наследници на общия си наследодател Петър Каменов Найденов им е възстановена по установения в закона ред собствеността върху процесните земеделски земи и следователно те могат да се разпореждат с възстановеното им право без никакви ограничения.
Доказателствата са писмени.
Съдът, след като прецени доказателствата по делото и доводите на страните според своето вътрешно убеждение, съобразявайки разпоредбите на чл.235 от ГПК, приема за установено от фактическа и от правна страна следното:
По силата на закона ищците М.Н.Н., Ц.Т.К. и Л.Т.Н. са наследници на Тодор Петров Найденов б.ж. на с.Славотин обл. Монтана, починал на 14.01.2010г., който на свой ред е наследник на Петър Каменов Найденов б.ж. на с.с., починал на 1.01.1963г., видно от представеното по делото удостоверение за наследници № 000101/15.05.2014г.
Видно от събраните по делото доказателства, безспорно установено е, че по силата на решение № 17/11.04.1995г., постановено по преписка № 17063/3.12.1991 г. на Общинската служба по земеделие гр.Монтана са били възстановени на наследниците на Петър Каменов Найденов б.ж. на с.Славотин, починал 1.01.1963г. следните земеделски земи, а именно:
1.Полска култура от 13.001 дка, трета категория, в местността „Винишки път", имот № 070048 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 070047 полска култура на Цено Горанов Ценов, № 070042 полска култура насл. на Миленко Велков Иванов, № 070049 полска култура насл. на Цоло Василев Цолов, № 181035 полски път на Остатъчен общински фонд;
2.Полска култура от 12.200 дка, четвърта категория, в местността „Трънянски път", имот № 512004 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 512003 полска култура на Евлоги Младенов Гърков, № 511024 полски път на Остатъчен общински фонд, № 512025 полска култура насл. на Димитър Николов Марчов, № 512008 полска култура на Рангел Иванов Рангелов;
3.Полска култура от 2.500 дка, четвърта категория, в местността „Барата", имот № 031019 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 031044 полски път на Остатъчен общински фонд, 031018 полска култура насл. на Аврам Георгиев Илиев, № 031051 залесена терит. на Остатъчен общински фонд, № 031020 полска култура на Страхил Цветков Ценков;
4.Полска култура от 7.000 дка, шеста категория, в местността „Павликян", имот № 302012 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 302002 ливада насл. на Иван Ангелов Гергов, № 302001 ливада насл. на Герго Ангелов Гергов, № 301029 полски път на Остатъчен общински фонд, № 302013 ливада насл.на Камен Петров Найденов, № 302011 залесена терит. на Остатъчен общински фонд и № 302003 ливада насл. на Рафаил Ангелов Гергов.
         Наследниците на Петър Каменов Найденов б.ж. на с.Славотин, починал 1.01.1963г. (между които и настоящите ищци) са отдавали под аренда земеделските земи, върху които е им възстановена собствеността с горецит. Решение на ОбСЗ Монтана, за което са получавали съответната рента. В един момент рентните плащания били преустановени и в тази връзка настоящите ищци установили, че с имотите им са извършени разпоредителни сделки, както следва:
Първите два имота (полска култура с площ от 13.001 дка в м. „Винишки път" и с площ от 12.202 дка в м. „Трънянски път") били продадени от ответниците В.П.К. и М.К.Г. на ответника „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ с нотариален акт № 120, т.ХХІ, рег.№ 44476,д.№ 3911/8.12.2008г. за сумата 8040.98 лева. Останалите два имота (полска култура от 2.500 дка в м. „Барата" и с площ от 7.002 дка в м. „Павликян") били продадени от същите лица на втория ответник - „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ като тази сделка е била материализирана с нотариален акт № 167, т.ХІХ,рег.№ 41953,д.№ 3581 от 18.11.2008г. за сумата 3205.68 лева. Като пълномощник на купувачите и по двете сделки е участвал Валери Иванов Видов от гр.Монтана, а същите са изповядвани пред нотариус Бисер Петров с район на действие РС Монтана, вписан под № 113 в регистъра на Нот. камара. Впоследствие с нотариален акт №100, том VІІІ, рег.№ 10728, дело № 717/2012г. на нотариус Валерия Т., последните два имота (полска култура от 2.500 дка в м. „Барата" и с площ от 7.002 дка в м. „Павликян") ответника „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ продал на ответника „Еко агро" ЕООД гр. Монтана.
Продавачите по договорите, материализирани с горецитираните нотариални актове № 120/2008г. и № 167/2008г. В.П.К. и М.К.Г. са се легитимирали като законни наследници на Петър Каменов Найденов с ЕГН xxxxxxxxxx б.ж. на гр. Монтана, починал на 12.11.1984г. (съответно дъщеря и внучка на поменатия наследодател), видно от представеното по делото удостоверение за наследници.
Относно материалноправната легитимация на продавачите по цитираните по-горе нотариален акт № 120/2008г. и нотариален акт № 167/2008г. (ответниците В.П.К. и М.К.Г.), който въпрос е от съществено значение за настоящето дело съдът приема следното: По делото не бе представен документ, потвърждаващ по категоричен и несъмнен начин, че въпросните продавачи са действителни собственици на имотите, с които са се разпоредили съответно в полза на ответниците „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ и „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ. От последния абзац на нотариалните актове, в който са описани документите, които са представени пред нотариуса при изповядването на двете покупко-продажби обаче е видно, че под № 3 в нотариален акт № 120/2008г. фигурира „Решение № 17/11.04.1995г.", докато в нот. акт № 167/2008г. под № 4 е записано „Решение № 17 от 11.04.2008г." С оглед на обстоятелствата по конкретния случай е най-логично да се заключи, че се касае за решения на Общинската служба по земеделие гр.Монтана, с които се възстановява по реда на ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правото на собственост върху земеделски земи на бившите им собственици или на техните наследници.
От представената с писмо изх. № 451/24.07.2014 г. от Общинската служба по земеделие гр.Монтана справка обаче се установява по един категоричен начин, че: 1) В архива на ОСЗ Монтана не се намира преписка във връзка с подавано заявление за възстановяване на собствеността на земеделски земи на наследниците на Петър Каменов Найденов с ЕГН xxxxxxxxxx, б.ж. на гр.Монтана, починал на 12.11.1984г., т.е. на наследодателя на ответниците В.П.К. и М.К.Г.; 2) в архива на ОСЗ Монтана се намира преписка, образувана с вх.№ 17063/3.12.1991 г. за землището на с.Славотин - във връзка с подаденото заявление от Тодор Петров Найденов за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи на наследниците на Петър Каменов Найденов с ЕГН xxxxxxxxxx, б.ж. на с.Славотин, починал на 15.11.1963г. (т.е. на общия наследодател на ищците); С решение № 17/11.1995г.на ОСЗ Монтана е възстановено правото на собственост на наследниците на Петър Каменов Найденов б.ж. на с.Славотин по преписка вх. № 17063/3.12. 1991 г. на имоти №№ 031019 с площ 2.500 дка, 070048 с площ 13.001 дка, 302012 с площ 7.000 дка и 512004 с площ 12.200 дка съгласно плана за земеразделяне в землището на същото село; 4) в архива на ОСЗ Монтана не се намира Решение № 17/11.04.2008г. за възстановяване на собственост на наследниците на Петър Каменов Найденов по преписка с вх.№ 17063/3.12.1991 г.
От гореизложеното е видно, че ответниците В.П.К. и М.К.Г. - продавачите по оспорените покупко-продажби на процесните имоти към момента на сключването им с горецит. Нотариални актове № 120/2008г. и № 167/2008г. не са разполагали с писмени доказателства надлежно удостоверяващи право на собственост върху имотите, с които се разпореждат съответно в полза на двете ответни дружества „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ и „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ. Тоест, не са били материалноправно легитимирани за извършване на такива сделки - за разлика от настоящите ищци, наследници на Петър Каменов Найденов б.ж. на с.Славотин, починал 1.01.1963г., чието право на собственост върху същите поземлени имоти е надлежно удостоверено, респ. тяхната материалноправна легитимация е налице.
Фактът, че В.П.К. не притежава документ, удостоверяващ правото й на собственост на процесните имоти намира косвено потвърждение в показанията й по ДП № ЗМ-99/28.08.2012 г. на ОД на МВР Монтана - на лист 70 от цит. досъдебно производство, приобщено в цялост към доказателствения материал по настоящето гр. дело. Във въпросните си показания В.К. е изложила пред разследващия орган, че е знаела, че нейният баща Петър Каменов Найденов, починал през 1984г. е имал земя в землището на с.Славотин и когато й било предложено да я продаде изобщо не се усъмнила, че става въпрос за земите на баща й. Видно от протокола за разпита й обаче тя е дала описание на тези земи основаващо се изключително на спомени от нейното детство, т.е. доста откъслечни, явно несъответстващи на действителното описание на имотите. К. разговаряла по телефона и получила съгласие на своята племенница М.Г. (дъщеря на починалия й брат Камен Петров Каменов) за продажбата. След което се снабдила с необходимите документи, както й било казано, отново се свързала с племенницата си по телефона, за да й съобщи дата за явяването им пред нотариуса. При разпита си К. е потвърдила също така,че когато М.Г. дошла за изповядване на сделката двете получили от Валери Видов, същия им дал сумата 8000 лева, която те си разделили. От цитирания протокол (на л.70 от ДП № ЗМ-99/2012 г.) е видно, че разпитваната В.К. е заявила пред разследващия орган, че никога не е имала съмнения по отношение на собствеността върху земята, още повече след като от ОСЗ Монтана и издали скици, а от отдел „МДТ" при община Монтана - удостоверение за данъчна оценка. Никъде обаче тя не е споменала, че притежава документ (нотариален акт и/или решение от ОСЗ Монтана) за собственост. От показанията на М.Г. (л.86 от цит. ДП) става ясно, че тя научила от леля си, че има наследствена земеделска земя от дядо си Петър Каменов Найденов. Г. е заявила дословно пред разследващия орган: „не мога да разкажа подробности около продажбата, тъй като не съм присъствала на нея", както и че не е подписвала никакви документи с изключение на пълномощното (л.86 от цит. ДП). Потвърдила е също така, че получила сумата 4000 лева, на колкото е възлизал нейния дял от продажната цена.
Предвид гореизложеното съдът намира, че в случая е налице достатъчно основание да се заключи, че въпросните две сделки (договори покупко-продажба на процесните поземлени имоти), материализирани с нотариален акт № 120/2008г. и с нотариален акт № 167/2008г. и впоследствие извършената покупко-продажба на два от имотите, описани по-горе, от ответника „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ на ответника „ЕКО АГРО" ЕООД гр. Монтана, са извършени без знанието и съгласието на ищците по настоящето дело - основание за прогласяването на нищожност на тези договори съгласно чл.26, ал.2, предл.2-ро от ЗЗД, поради липса на съгласие от страна на действителните собственици на процесните имоти.
Несъстоятелен е доводът, че настоящите ищци не са страна по оспорваните две сделки с процесните имоти и поради това не е било необходимо тяхното съгласие за сключването на сделките. Горецитираният нормативен текст на чл.26, ал.2 от ЗЗД е от материалноправен, а не от процесуалноправен характер.Релевантно е съгласието за сключване на съответния договор само на лице, което е собственик на продаваемата вещ (имот), т.е. лице, което е легитимирано  от гледище на материалния закон. В този смисъл и доколкото от събраните доказателства по делото е потвърдено по категоричен и несъмнен начин, че собственици на процесните имоти са ищците, то извън всякакво съмнение е, че е необходимо като условие за действителност на двете сделки именно тяхното съгласие, а не това на формално участвалите като продавачи по сделките при изповядването им пред нотариуса, които както се установи не са притежавали материалноправна легитимация за извършването им.
Несъстоятелен е и приведеният от страна на втория ответник довод, че настоящият иск за прогласяване нищожност на въпросните две сделки е неоснователен тъй като продажбата на чужда вещ сама по себе си не е нищожна. Действително, това е така според константната съдебна практика, но такова разрешение е възприето единствено с цел да се охранят правата и законните интереси на страната, която е била добросъвестна при сключването на един такъв договор, т.е. не е знаела че собственикът на продаваемия имот не е лицето, явяващо се пред нотариуса. Но извън всякакво съмнение е, че продажбата на чужда вещ (имот) поначало няма вещноправен ефект (не прехвърля правото на собственост) и следователно такава сделка е непротивопоставима на действителния собственик.
По горните съображения съдът намира предявения иск по чл.26, ал.2, предл. 2-ро от ЗЗД за основателен и доказан, поради което същият следва да бъде уважен със съответните законни последици.
Относно иска, предявен с правно основание чл.108 от ЗС - за ревандикация на процесните 4 бр. имоти -предмет на договорите за покупко-продажба,материализирани съотв. с нотариален акт  № 120/2008г., нотариален акт № 167/2008г. и с нотариален акт № 100/2012г., съобразявайки наличните доказателства и вземайки предвид доводите на страните, съдът приема следното:
При иск по чл.108 от ЗС е необходимо да бъде доказано, че: 1) ищецът е собственик на вещта-предмет на иска; 2) вещта се намира във владение или държане на ответника и 3) ответникът владее или държи вещта без основание. Посочените предпоставки трябва да се налице кумулативно във всеки отделен случай. Не е ли налице някоя от тях, искът не може да бъде уважен.
В конкретния случай трите горепосочени материалноправни предпоставки несъмнено са налице по отношение на процесните имоти № 070048 (полска култура от 13.001 дка в м. „Винишки път") и № 512004 (полска култура от 12.200 дка в м. „Трънянски път"), които са предмет на покупко-продажбата,материализирана с нотариален акт № 120,т.ХХІ,рег.№44476 , д.№3911 от 8.12.2008г., с купувач - ответника „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ. С оглед изхода на настоящето дело по отношение на иска по чл.26, ал.2, предл. 2-ро от ГПК следва да се приеме за установено, че въпросната сделка е нищожна и като такава не е породила целените с нея правни последици и не е довела до прехвърляне на правото на собственост върху купувача, т.е. упоменатото ответно дружество не е станало собственик върху посочените по-горе имоти, описани в нотариален акт № 120/2008г.В същото време, доколкото в цит. нот. акт не съдържа отлагателно условие относно (реалното предаването на владението) следва да се приеме, че купувачът е установил своя фактическа власт върху въпросните имоти, която се оказва, че е лишена от правно основание предвид изхода на настоящето дело по първия иск. По тези съображения ревандикационният иск по чл.108 от ЗС срещу отв. „АГРОФИНАНС" АДСИЦ се явява основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен със съответните последици.
По отношение на иска по чл.108 от ЗС за ревандикация на останалите процесни имоти № 302012 (полска култура от 7.002 дка в м. „Павликян") и № 031019 (полска култура от 2.500 дка в м.„Барата")-предмет на покупко-продажбата,материализирана с нотариален акт № 167, т.ХІХ,рег.№41953, д.№3581 от 18.11.2008г., с купувач - ответника „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ съдът приема,че не са налице предпоставките за уважаване на ревандикационния иск в тази му част по следните съображения: По делото е установено по несъмнен начин,че по силата на договор за покупко-продажба на недвижими имоти, извършена с нотариален акт № 100, том VІІІ, рег.№ 10728, д.№ 717 от 5.10.2012 г. на Валерия Т.-xxx действие РС Монтана, вписана под № 596 в регистъра на Нот. камара ответника „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ е прехвърлил собствеността на ответника „ЕКО АГРО" ЕООД с ЕИК 111586 131, със седалище и адрес на управление: гр.Монтана, ул.„Св.Патриарх Евтимий"№ 44, вх.„Б", ет.5, ап.15 върху общо 215 бр. поземлени имоти между които под № 1.124 и 1.125 фигурират съответно имот № 302012 (полска култура от 7.002 дка в м. „Павликян") и № 031019 (полска култура от 2.500 дка в м.„Барата"). Горецитираният нотариален акт е редовен от външна страна, а търговското дружество-купувач, ответника „ЕКО АГРО" ЕООД е надлежно регистриран правен субект. По делото няма никакви доказателства, които да сочат да са предприемани последващи действия, насочени към развалянето на договора за покупко-продажба, материализирана с нот. акт № 100/2012 г. (напр. поради неплащане на остатъка на продажната цена, каквото условие е предвидено в договора - л.76 от настоящето дело).
Както се посочи по-горе, покупко-продажбата съгласно нотариален акт № 100/2012 г. е изповядвана пред нотариуса на 5.10.2012 г., т.е. преди датата на завеждането на настоящите искове (12.02.2013г.), респективно преди датата на вписването на исковата молба в Службата по вписванията Монтана (25.02.2013г.). Поради което и с оглед на изложеното в предходния абзац съдът приема,че тази покупко-продажба (в частта й относно продаваемите имоти под № 1.124 и № 1.125 в нотариален акт № 100 от 5.10.2012 г. на нотариус Валерия Т.) е противопоставима на настоящите ищци. Щом това е така, то оттук следва,че целените правни  последици на покупко-продажбата с нот. акт № 100/2012 г. са настъпили вкл. преминаването на собствеността в патримониума на купувача, ответника „ЕКО АГРО" ЕООД. Оттук следва, че въз основа на наличните доказателства не може да се направи извод,че отв. „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ владее или държи поземлените имоти № 302012 (полска култура от 7.002 дка в м.„Павликян) и № 031019 (полска култура от 2.500 дка в м.„Барата") в землището на с.Славотин, без да има основание за това.
В същото време, доколкото в цит. нот. акт не съдържа отлагателно условие относно (реалното предаването на владението) следва да се приеме, че купувачът „ЕКО АГРО" ЕООД е установил своя фактическа власт върху въпросните два имота, която се оказва, че е лишена от правно основание предвид изхода на настоящето дело по първия иск. По тези съображения ревандикационният иск по чл.108 от ЗС срещу отв. „ЕКО АГРО" ЕООД се явява основателен и доказан, поради което следва да бъде уважен със съответните последици.
При този изход на делото и на основание чл.78, ал.1 от ГПК ответниците следва да заплатят на ищците сумата от 500 лева направени в производството разноски.
Мотивиран от гореизложеното, съдът
Р Е Ш И:
ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на договор за покупко-продажба на поземлени недвижими имоти, сключен на 8.12.2008г. с нотариален акт № 120, том ХХІ, рег.№ 44476, дело № 3911 от 2008г. на Бисер Петров-нотариус за района на РС Монтана, вписан под рег.№ 113 в регистъра на Нотариалната камара, с който договор В.П.К. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx и М.К.Г. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx продават на „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ с посочените по-горе ЕИК, седалище и адрес на управление гореописаните два броя поземлени имоти за сумата 8040.98 лева, договор за покупко-продажба на поземлени недвижими имоти, сключен на 18.11.2008г. с нотариален акт № 167, том ХІХ, рег.№ 41953, дело № 3581 от 2008г. на Бисер Петров-нотариус за района на РС Монтана, вписан под рег.№ 113 в регистъра на Нотариалната камара, с който договор В.П.К. xxx, ЕГН xxxxxx 3291 и М.К.Г. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx продават на „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ с посочените по-горе ЕИК, седалище и адрес на управление гореописаните два броя поземлени имоти за сумата 3205.68 лева и договор за покупко-продажба на поземлени недвижими имоти, сключен на 05.10.2012г. с нотариален акт №100, том VІІІ, рег.№ 10728, дело № 717/2012г. на нотариус Валерия Т. xxx, вписана под рег.№ 596 в регистъра на Нотариалната камара, с който договор „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ с посочените по-горе ЕИК, седалище и адрес на управление продава на „Еко агро" ЕООД гр. Монтана описаните два имота (полска култура от 2.500 дка в м. „Барата" и с площ от 7.002 дка в м. „Павликян"), поради липсата на съгласие на действителните собственици на продаваемите имоти - чл.26, ал.2, предл. 2-ро от ЗЗД.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на„АГРО ФИНАНС" АДСИЦ с ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление съгласно служебна извършена справка от Търговския регистър към 6.01.2015г.): гр.СОФИЯ 1606, район „Красно село", бул. „Генерал Тотлебен" № 85-87, ет.2, че М.Н.Н. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx, Ц.Т.К. от с.с., ЕГН xxxxxxxxxx и Л.Т.Н. от с.с.,ЕГН xxxxxxxxxx са собственици на следните поземлени имоти: 1) Полска култура от 13.001 дка (тринадесет декара един кв.м.),трета категория, в местност „Винишки път", имот № 070048 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 070047 полска култура на Цено Горанов Ценов, № 070042 полска култура насл. на Миленко Велков Иванов, № 070049 полска култура насл. на Цоло Василев Цолов, № 181035 полски път на Остатъчен общински фонд  и  2) Полска култура от 12.200 дка (дванадесет декара и двеста кв.м.), четвърта категория, в местност „Трънянски път", имот № 512004 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 512003 полска култура на Евлоги Младенов Гърков, № 511024 полски път на Остатъчен общински фонд, № 512025 полска култура насл. на Димитър Николов Марчов, № 512008 полска култура на Рангел Иванов Рангелов.
ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ с ЕИК 200087788, със седалище и адрес на управление: гр.СОФИЯ 1000, район „Средец", ул. „Патриарх Евтимий"№ 22, че М.Н.Н. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx, Ц.Т.К. от с.с., ЕГН xxxxxxxxxx и Л.Т.Н. от с.с.,ЕГН xxxxxxxxxx са собственици на следните поземлени имоти: 1) Полска култура от 7.002 дка (седем декара и 2 кв.м.), шеста категория, в местността „Павликян", имот № 302012 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 302002 ливада насл. на Иван Ангелов Гергов, № 302001 ливада насл. на Герго Ангелов Гергов, № 301029 полски път на Остатъчен общински фонд, № 302013 ливада насл.на Камен Петров Найденов, № 302011 залесена терит. на Остатъчен общински фонд и № 302003 ливада насл. на Рафаил Ангелов Гергов  и  2) Полска култура от 2.500 дка (два декара и петстотин кв.м.), четвърта категория, в местността „Барата", имот № 031019 в землището на с.Славотин обл. Монтана, при граници и съседи: № 031044 полски път на Остатъчен общински фонд, № 031018 полска култура насл. на Аврам Георгиев Илиев, № 031051 залесена терит. на Остатъчен общински фонд, № 031020 полска култура на Страхил Цветков Ценков.
ОСЪЖДА „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ с ЕИК 175038005, със седалище и адрес на управление съгласно служебна извършена справка от Търговския регистър към 6.01.2015г.): гр.СОФИЯ 1606, район „Красно село", бул. „Генерал Тотлебен" № 85-87, ет.2, ДА ОТСТЪПИ СОБСТВЕНОСТТА И ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО на М.Н.Н. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx; Ц.Т.К. от с.с., ЕГН xxxx 133210 и Л.Т.Н. от с.с., ЕГН xxxxxxxxxx на следните поземлени имоти, а именно:
1.Полска култура от 13.001 дка (тринадесет декара един кв.м.), трета категория, в местността „Винишки път", имот № 070048 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 070047 полска култура на Цено Горанов Ценов, № 070042 полска култура насл. на Миленко Велков Иванов, № 070049 полска култура насл. на Цоло Василев Цолов, № 181035 полски път на Остатъчен общински фонд  и 
2.Полска култура с площ от 12.200 дка (дванадесет декара и двеста кв.м.), четвърта категория, в местността „Трънянски път", имот № 512004 в землището на с.Славотин обл. Монтана, при граници и съседи: № 512003 полска култура на Евлоги Младенов Гърков, № 511024 полски път на Остатъчен общински фонд, № 512025 полска култура насл. на Димитър Николов Марчов, № 512008 полска култура на Рангел Иванов Рангелов.
ОСЪЖДА „ЕКО АГРО" ЕООД с ЕИК 111586131, със седалище и адрес на управление гр.Монтана, ул.Св.Патриарх Евтимий № 44 вх.Б ет.5 ап.15, представлявано от управителя Борислав Людмилов Борисов ДА ОТСТЪПИ СОБСТВЕНОСТТА И ПРЕДАДЕ ВЛАДЕНИЕТО на М.Н.Н. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx; Ц.Т.К. от с.с., ЕГН xxxx 133210 и Л.Т.Н. от с.с., ЕГН xxxxxxxxxx на следните поземлени имоти, а именно:
1.Полска култура от 2.500 дка, четвърта категория, в местността „Барата", имот № 031019 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 031044 полски път на Остатъчен общински фонд, 031018 полска култура насл. на Аврам Георгиев Илиев, № 031051 залесена терит. на Остатъчен общински фонд, № 031020 полска култура на Страхил Цветков Ценков;
2.Полска култура от 7.000 дка, шеста категория, в местността „Павликян", имот № 302012 в землището на с.Славотин обл.Монтана, при граници и съседи: № 302002 ливада насл. на Иван Ангелов Гергов, № 302001 ливада насл. на Герго Ангелов Гергов, № 301029 полски път на Остатъчен общински фонд, № 302013 ливада насл.на Камен Петров Найденов, № 302011 залесена терит. на Остатъчен общински фонд и № 302003 ливада насл. на Рафаил Ангелов Гергов.
ОСЪЖДА „АГРО ФИНАНС" АДСИЦ , „АГРОЕНЕРДЖИ" АДСИЦ, „ЕКО АГРО" ЕООД, В.П.К. и М.К.Г. с горепосочените ЕИК, седалище и адрес на управление ДА ЗАПЛАТЯТ на М.Н.Н. xxx, ЕГН xxxxxxxxxx; Ц.Т.К. от с.с., ЕГН xxxx 13 3210 и Л.Т.Н. от с.с., ЕГН xxxxxxxxxx сумата 500 (петстотин) лева разноски по водене на делото.
РЕШЕНИЕТО подлежи на въззивно обжалване пред Окръжен Съд Монтана в двуседмичен срок от връчването му на страните.
                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1932

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.