Разследването на имотната измама с апартаментите на Филип Киркоров

Начало на блога

Този материал е част от статията 5 години затвор за бизнесмена, измамил Филип Киркоров


Разследването е било изключително експедитивно - и възбрана наложили, и разпореждане до СВ издали (ако има сделки, да уведомяват прокурора преди вписването им), и със заповед на Главния прокурор на специален отчет преписката взели и въобще - всичко точно, бързо и безупречно. Знаят те как да разследват, когато пострадалият е известна личност, много добре знаят! А за нас, обикновените хора, важи принципът "трай коньо за зелена трева". Имотната измама със земите на майка ми я мотаят седма година (бел. блогър, 10.08.2019).

-

Източник: Проверка на ИВСС в РП и ОП Варна през 2011 г.: http://www.inspectoratvss.bg/acts/1439541366.pdf (т.3, стр. 3-7)

-

3.  Пр.пр.  No 1930/10г.по  описа  на  ОП-гр.  Варна  Пр.пр.  No 6090/10г. по описа на РП-гр. Варна, ДП No 221/10г. по описа на ОД МВР -гр. Варнасрещу Пл.Ал. Маджуров и Д.Л.Иванов за извършено престъпление по чл. 212, ал.4, вр. ал.1 от НК с пострадал Филип Бедрос Киркоров и търговско дружество „Филип Киркоров Инвестмънт" ЕООД, чийто едноличен собственик е пострадалият. С разпореждане от 14.05.10г. прокурор Цв. Гетова-Районен прокурор  от РП-гр. Варна е поискала справка от различни банки в България за сметки на лицата, обект на НП.С постановление от 06.05.10г. прокурор Ант. Иванова от РП-гр. Варна образува ДП срещу Пл.Ал. Маджуров и Д.Л.Иванов за това, че на 403.05.10г. в гр. Варна, чрез използване на неистински документи получил без  правно  основание  чуждо  недвижимо  имущество    снамерение противозаконно да го присвои, като имуществото е в големи размери. Указано е начина по който да започне разследването, да бъдат предприети действия по обявяването за ОДИ на  Пл.Ал.М. и Д.Л.Ив.С постановление от 07.05.10г. Д.Л.Ив. е привлечен като обвиняем  за  това, че на 03.05.10г., чрез използване на неистински документи получил без  правно  основание  чуждо  недвижимо  имущество    с  намерение противозаконно да го присвои -престъпление по чл.212, ал.4, вр. 1 от НК. Наложена е МНО „Парична гаранция" в размер на1000лв.,след което е разпитан като обвиняем.С постановление на разследващполицай Св. Ангелова и докладвано и одобрено от прокурор Ант. Иванова от 09.05.10г. Пл.Ал.М. е привлечен като обвиняем  за  това, че на 03.05.10г., чрез използване нанеистински документи получил без правно основание чуждо недвижимо имущество  с намерение противозаконно да го присвои -престъпление по чл.212, ал.4, вр. 1 от НК. Постановлението е прочетено от защитника адв. Б.Желязков. Описано е, че в присъствието на свидетели и защитника, обвиняемият отказва да подпише постановлението за привличането му като обвиняем. Следва протокол от разпита на Пл.Ал.М. като обвиняем.С постановление от 09.05.2010г. прокурор Ант. Иванова от РП-гр. Варна задържа Пл.Ал.М. за 72 часа. С определение на РС -гр. Варна, 36 с-в по ЧНД No 2380/10г. на 11.05.10г. спрямо обв. Маджуров е взета МНО "Задържане под стража"Направено е искане от прокурор Ант. Иванова от РП-гр. Варна до РС -гр. Варна да бъде дадено разрешение за наличностите и операциите по  сметки  и  влогове  на  Пл.Ал.М  и  Д.Л.Ив.    като  физическо  лице  и търговското дружество „Балкан Холд"АД, в чийто Съвет на директорите участва Пл.Ал.М.С постановление от 11.05.10г. прокурор Ант. Иванова от РП-гр. Варна налага забрана на Д.Л.Ив.   да напуска пределите на РБългария без разрешение на наблюдаващия прокурор.С постановление от 11.05.10г. прокурор Ант. Иванова от РП-гр. Варна налага забрана на Пл.Ал.М да напуска пределите на РБългария без разрешение на наблюдаващия прокурор. С  определение от  12.05.10г.  по ч.адм.д.  No1445/10г.  по  описа  на Административен съд -гр. Варна е постановено разкриване на данни, представляващи данъчна и осигурителна информация от ТД -гр. Варна  на НАП по отношение на „Филип Киркоров Инвестмънт" ЕООД.С  разпореждане от  12.05.10г.  прокурор  Ант. Иванова от  РП-гр. Варна до Ръководителя на служба по вписвания  -РС -гр. Варна, че в случай  на  заявени  сделки  за  вписвания  с  горепосочените  имоти, задължително преди извършване на вписването, РП-гр. Варна да бъде уведомена незабавно чрез наблюдаващия делото прокурор Ант. Иванова на посочени телефони.На 12.05.10г. прокурор Ант. Иванова от РП-гр. Варна прави искане до  РС-гр.  Варна  да  наложи  възбрана  на ½ от  имуществото  на  обв. Пл.Ал.М. на името на „Балкан Холд" АД-София -апартамент No314, със застроена площ от 248.65кв.м., ведно с ведно с прилежащото му избено помещение....., апартамент No 315, със застроена площ 271.7 кв.м., ведно с прилежащото му избено помещение......, като са приложени и изброени доказателства, подкрепящи искането.С определение по ЧНД No2422/10г. изх. от 13.05.10г. РС-гр. Варна -съдия Р.Христова отхвърля молбата на РП-гр. Варна. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ОС-гр. Варна.Районен прокурор Цв.Гетова от РП-гр. Варна взема на специален надзор ДП No 221/10г. по описа на ОД-МВР -гр. Варна.С  разпореждане  от  14.05.10г.  прокурор  Ант. Иванова от  РП-гр. Варна до различни банки  прави искане да бъдат предоставени номерата на сметките  на  Ф.Б.Киркоров  и  търговско  дружество  „Филип  Киркоров Инвестмънт"ЕООД,на  физическото  лице  Пл.Ал.М.  и  на  търговскотодружество „Балкан Холд" АД-София, на Д.Л.Ив. и търговско дружество „Филип Киркоров Инвестмънт"ЕООД, чийто управител е Д.Л.Ив. Приложена е обезпечителна заповед от 14.05.10г. от ОС-гр. Варна, Търговско отделение, като  се допуска обезпечение в полза на  „Филип Киркоров Инвестмънт"ЕООД -гр. Варна на бъдещ иск, който възнамерява да предяви срещу „Балкан Холд" АД-София за обявяване на нищожността на договор за покупко-продажба на недвижими имоти, обективирани в нотариален  акт  от  03.05.10г.  на  нотариус  Я.Несторов/описва  се нотариалният акт/, поради сключването на сделката при липса на съгласие у продавача.С  разпореждане  от  18.05.10г.  прокурор  Ант. Иванова  изисква от нотариус Я.Несторов да предостави на разследващполицай Св.Ангелова в оригинал  нотариално  дело  No45/10г.,  съдържащо  нотариален акт No47, касаещ сделка с недвижими имоти -подробно описани.
           На основание заповед ЛС No2184/30.05.07г. на Гл.прокурор на РБ,ДПNo221/10г. по описа на ОД МВР -гр. Варна евзето на специален отчет от ОПгр.Варна, като РП -гр. Варна, изпраща копие от всички свои актове по преписката.С постановление от 28.06.10г. прокурор Р.Лазаров -Зам. Окръжен прокурор в ОПгр. Варна поема наблюдението по делото, като са дадени подробни указания по разследването.С определение от 19.08.10г. на ОС-гр. Варна, по ЧНД No1442/10г. изменя  МНО  на  Пл.Ал.М.  от  „Задържане  под  стража"  в  „Парична гаранция" в размер на 40000лв, която МНО еобжалвана от Пл.Ал.М. пред АС гр. Варна.С  определение  от  31.08.10г.  АСгр.  Варна  потвърждава определението на ОС-гр. Варна .С уведомление от ВКП-прокурор Н. Соларов от ВКП взема на СН ДП.. Изисква справка по разследването. С  искане  от  29.11.10г.  прокурор  Р.Лазаров прави  искане  доОкръжният прокурор да продължи срока на разследването с още 4 месеца, считано от 06.11.10г.  Последвало е искане за удължаване на срока за разследване с 4 месеца, считано от 06.03.11г.Към момента на проверката от ИВСС, разследването продължава. Наблюдателната преписка не  е  подшита,  номерирана    и  не  е хронологично подредена.
                   Забележка. Обвинителният акт е внесен на 18.06.2012. Наказателното дело завършва с ефективна присъда на първа инстанция през 2014 г. 

-

Начало на блога

Този материал е част от статията 5 години затвор за бизнесмена, измамил Филип Киркоров


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1927

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.