Решение № 78 от 18.05.2016 на РС-Попово гр.д. № 149/2015

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания.

 -

Тук съдията показва пълно неразбиране на значението на вписването в регистъра за нотариални удостоверявания.

-

Източник: http://www.rspopovo.com/spravki5.16/00634515_14941816.htm

-

В така предявения  иск ищцата твърди, че липсва представителна власт в полза на св.П.Д., към датата на сключване на договора  за  покупко-продажба на недвижим имот, да я представлява при извършената продажба като продавач,  тъй като такова пълномощно нито била подписвала, нито било заверявано, и такъв регистрационен номер не съществувал. В подкрепа на това свое твърдение, е представено и  удостоверение, издадено от км.с.Б. Р. общ.В. От същото удостоверение, обаче се установява единствено, че в  архивата, намираща се в кметството няма заверявано пълномощно с рег.№169/04.09.2002г.  От  обстоятелството, че в  архива на кметството няма заверявано пълномощното, с посочения рег.№, не  може да се  прави извод, че такова не е съществувало

-

              Забележка. Вярно е, че не може да се направи извод, че пълномощното не е съществувало, но може да се направи извод, че е било с недостоверна дата на заверката - нищожност на нотариалното удостоверяване на осн. чл. 576 ГПК, вр. чл. 580, т.1 ГПК.

-

 

още повече, че същото е отразено сред представените в нотариалното производство документи. А нотариалният акт се ползва с доказателствена сила по см. на  чл.179 от ГПК, относно извършените от нотариуса действия, вкл., че са представени описаните в акта документи.  В този см. ТР № 11/2012 г. на ОСГК на ВКС. Поради което съдът приема, че в правния мир е имало пълномощно, с което са дадени права  от ищцата на св.Д. да  я представлява  в извършената покупко-продажба, т.е. да действа от нейно име и за нейна сметка, при извършване на разпоредителната сделка.  А дали това пълномощно е подписвано, или не  от ищцата, съда  не може  да установи, доколкото, както се установи срокът за съхранение на  преписката по нот.дело №11203/2002г. на СВ при ПРС  е изтекъл и същата е унищожена.Други доказателства в подкрепа на това твърдение на ищцата не са представени. 

-

               Забележка. ТР № 11/2012 г. на ОСГК на ВКС няма никаква връзка - то е по въпроса дали КНА се ползва с доказателствена сила по см. на чл. 179, ал. 1 ГПК (РЕШИ: не се ползва)

 

(но ищцата така и така не е имала шанс поради отдавна изтекла давност)

 

-

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1919

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.