Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи

Начало на блога

Този материал е част от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

С публикуванат тук съдебна практика се прави опит да се обори широко разпространената заблуда, че чл. 580 ГПК се отнася само за нотар. акт . Заблудатата произтича от текста на чл. 580 ГПК, който гласи: "Нотариалният акт съдържа ...", но по-надолу чл. 590, ал. 1 ГПК уточнява, че "Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила." Така става ясно, че чл. 580 ГПК важи и за заверките. Що се отнася до израза "доколкото няма особени правила", има такива - намират се в Наредба № 32 за архивите на нотариусите.  

-

Пояснение. С наредбата има малък проблем, понеже чл. 17 от нея посл. е актуализиран през 2003 г., т.е. не е съобразен с новия ГПК от 2008 г.. Към чл. 17 от наредба 32 е приложение № 6 с образец на щемпел. Образецът е остарял - вж материала Разнобой в нотариалните заверки.

-

Решение №103/06.06.2011 по дело №876/2010 на ВКС, ГК, II г.о. Нотариалното удостоверяване на подписа е регламентирано в чл.589 ГПК /чл.486 ГПК-отм./. Досежно съдържанието на нотариалното удостоверяване чл.590, ал.1 ГПК препраща към 580 ГПК /чл.472 вр.чл.476, б."а" ГПК-отм./, т.1 на който изисква задължително да се отбележат годината, месеца и деня, а когато е необходимо - и часа и мястото на удостоверяването. Часът на удостоверяването се отбелязва, когато това би могло да има значение за правното действие на акта, както е например при завещанията. Отбелязване на мястото е необходимо с оглед преценка дали нотариусът е действал в рамките на своя териториален район, т.е. когато удостоверяването е извършено извън кантората на нотариуса е необходимо да се отбележи населеното място, а ако то е недостатъчно за преценка местната компетентност - и общината.

-

Решение от 23.11.2012г. на РС-Кюстендил по гр.д.№514/2012г.

(това решение е за нотариален акт, но е тук, защото съдържа мн. хубави обяснения за измененията на чл. 580 ГПК; Наредба № 32 за архивите на нотариусите е изостанала от тях, затова в нотариалните заверки цари разнобой)

В чл.580 т.3 ГПК е посочено, че нотариалния акт съдържа: пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техните документи за самоличност.Това изискване е въведено с влезлия в сила на 01.03.2008г. ГПК и посочената разпоредба има императивен характер.Договора за покурко-продажба е сключен на 11.08.2008г., а посочената разпоредба е в сила от 30.05.2008г.В НА е вписано, че пред нотариуса се е явила З.В.А., жителка и живуща ***, притежаваща ЕГН **********.В съставения нотариален акт не са описани документите за самоличност на ищеца.
    По казуса е постановена съдебна практика по чл.290 ГПК-Р №42 от 10.02.2011г. на ВКС по гр.д.№423/2010г. ІІІ ГО.Според това решение, формата на сделките представлява установени от закона изисквания относно начина на извършване на волеизявленията при определени сделки и неговото правно значение.При този вид сделки /покупко-продажба на недвижим имот/, спазването на нотариалната форма е материално правно условие за действителност. Съдървжанието на НА е регламентирано в чл.580 ГПК, като данните относно самоличността на участниците в нотариалното производство, които НА трябва да съдържа са посочени в чл.580 т.3 ГПК.След първото изменение на ГПК през м.май 2008г./§23 ЗИД, ДВ бр.50/2008г., в сила от 30.05.2008г./ текстът на чл.580 т.3 ГПК е допълнен с въведено изискване за описание на документа за самоличност и това изискване има императивен характер.Съгласно законовата регламентация достатъчно данни за самоличността на участника в нотариалното производство се съдържат в НА само когато в него са описани пълното име, ЕГН, номерът, датат, мястото и органът на издаване на документа за самоличност.Пропускът да се опише който и да е от тези елементи опорочава изискването за форма на нотариалния акт.Съгласно императива на чл.576 ГПК нотариалното удостоверяване е нищожно.Този пропуск има за последица нищожност на нотариалния акт, което от своя страна води до липса на предвидената в закона форма и нищожност на договора по правилото на чл.26, ал.2 ЗЗД.

-

Решение от 04.09.2014 г. на РС-В. Преслав по гр.д. № 640/ 2012 Разпоредбата на чл.576 от ГПК, изрично предвижда, че нотариалното действие е нищожно, когато при неговото извършване са били нарушени чл. 578, ал. 4 от ГПК (относно личното явяване на участващите лица), чл. 579, чл. 580, т. 1, 3, 4 и 6, чл. 582 , 583 и чл. 589, ал. 2 от ГПК. От събраните по делото доказателства се установи, че св.Ж., в качеството му на кметски наместник на с.***, обл.*** и лице изпълняващо нотариални функции е извършил нотариално удостоверяване рег.№94 на 17.10.2011 г. на подписа на *** Д. върху пълномощно и нотариално удостоверяване на съдържанието на документа рег.№95 на 17.10.2011 г., с което същата, в качеството си на упълномощител, упълномощава И.Д. /понастоящем А./ да продава, дарява, заменя собствените й земеделски земи с обща площ 20.067 дка, находящи се в землището на гр.В.П., без личното явяване на упълномощителката и без същата да е положила пред него подписа си върху документа. По този начин Ж. е нарушил разпоредбата на чл.589, ал.2 от ГПК (това е най-често използваният член, по който прогласяват нищожност на нотариална заверка - касае подписа на упълномощителя, бел. блогър).

-

 

 Решение  от  27.09.2013год. на РС-Каварна по гр. д.№155/2012год.
Нотариалните удостоверявания са предназначени да укрепят сигурността на гражданския оборот. Съдебният състав приема, че  ищецът не е ангажирал убедителни доказателства, посредством които да обори презумпцията по
чл. 179, ал. 1 ГПК. (в нашия случай по гражданското ни дело е точно обратното - ангажирали сме убедителни доказателства, посредством които оборваме презумпцията по чл. 179, ал. 1 ГПК, бел. блогър) Съдебният състав приема, че при извършването на нотариалното удостоверяване са спазени изискванията на чл. 578, ал. 4 ГПК, чл. 579 , чл. 580, б. "а", "в", "г" и "е" ГПК, чл. 582 ГПК, чл. 583 ГПК, чл. 589, ал. 2 ГПК, доколкото това следва от съдържанието на акта, а ищецът не е ангажирал убедителни доказателства, посредством които да обори презумпцията по чл. 179, ал. 1 ГПК, въпреки че доказването на доводите му в обратната насока е в негова доказателствена тежест. (в нашия случай по гражданското ни дело не е спазено изискването на чл. 580, т. 3, цитирано тук погрешно като буква "в" явно под влияние на стария ГПК, но грешката с буквата е дреболия, важното е, че съдът правилно приема, че и при нотар. удостовер. на пълномощно, а не само при издаване на нотариален акт, важат съответните разпоредби на чл. 580 ГПК вр. чл. 590 ал. 1 -  "Чл. 580. Нотариалният акт съдържа: 1. годината, месеца, деня, а когато е необходимо - и часа и мястото на издаването му; 2. името на нотариуса, който го издава; 3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.) пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност;" и "Чл. 590. (1) Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила.")

 

Решение от 01.08.2014г на ОС-Кюстендил по ВНОХД  № 212/ 2014  - случай на фалшифициран подпис на нотариус - чл. 308 НК, много добри обяснения за нотариалното удостоверяване и реквизитите на щемпела.  Това решение е от наказателната практика, но има връзка с темата за чл. 580 ГПК.

-

Решение от 22.06.2015г. на РС-Н. Пазар по гр.д.№1005/ 2014
Новелата на чл.590 ал.1 от ГПК повелява,че удостоверяването на датата,съдържанието и подписите на частен документ/в случая пълномощно/,се извършва с надпис върху документа.В случая се прилага чл.580 ,доколкото няма особени правила.За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези удостоверявания.При удостоверяване съдържанието на документ молителят трябва да представи препис от документа.След удостоверяването преписът,надлежно заверен,се подрежда в специална книга./чл.590 ал.2 от ГПК/.

     Нотариалното действие/в това число „нотариалното удостоверяване" е нищожно,когато нотариусът не е имал право да го извърши/чл.569,чл.570 ал.1,чл.573 ал.1,чл.574 и 575 /,както и когато при неговото извършване са били нарушени чл.578 ал.4/относно личното явяване на учавстващите лица/,чл.579,чл.580 т.1,3,4 и 6,чл.582,583 и чл.589 ал.2 от ГПК.

 -

Определение №591/05.12.2016 по дело №60165/2016 на ВКС, ГК, I г.о.   Тук ВКС твърди, че чл. 580 ГПК се бил отнасял само за нотариалния акт, а при заверка на подписите чл. 576 ГПК бил предвиждал, че то е нищожно само при нарушение на чл.589, ал.2 ГПК (подписите да са истински). Според мен, това твърдение на ВКС е малко недообмислено, защото в чл.576 ГПК няма отделно предвиждане конкретно и само за заверката на подписи. В чл. 576 е предвидена нищожност на нотариалните удостоверявания - на всякакви нотариални удостоверявания, без разлика дали на подпис или на нотариален акт. За да отговори правилно и законосъобразно на въпроса, ВКС е трябвало да каже, че съгл. чл. 590, ал. 1 ГПК, при заверка на подписите действително се прилага чл. 580 ГПК, обаче само "доколкото няма особени правила". Особените правила са в Наредба № 32 за архивите на нотариусите, където съгл. приложение № 6 към чл. 17 от Наредбата, при заверка на подписа в щемпела се вписват само трите имена и местожителството - не се пише нито ЕГН, нито документ за самоличност. Така - съвсем правилно и законосъобразно ВКС щеше да отговори на въпроса на касатора (отделен въпрос е, че образецът от приложение № 6 е безнадеждно остарял и причинява разнобой в нотариалните заверки). Има връзка с материала  2015-2016 Решения на ОС-Разград, Апел. съд Варна и ВКС

-

Присъда № 27, гр. Троян, 29.11.2016 година, ТРОЯНСКИ РАЙОНЕН СЪД, НОХД № 225/2015 година Изготвено е и заключение по назначената в хода на досъдебното производство техническа експертиза с вещо лице Н.М.С., в което е отразено, че нотариалните заверки за съдържание и нотариалните заверки за подпис в Декларация по чл. 264 от ДОПК от 07.01.2013г., Декларация за гражданство и гражданско състояние от 07.01.2013г., Декларация по чл. 264 от ДОПК от 07.01.2013г. и Пълномощно от 07.01.2013г. не представляват положени с щемпел отпечатъци, а представляват набрани компютърно и отпечатани с принтер текстове в рамка, които съдържат определени задължителни реквизити, който начин на заверка е възприет при нотариусите с електронен регистър. Тази присъда е от наказателната практика, но има връзка с темата за чл. 580 ГПК.

-

2015-2016 Решения на ОС-Разград, Апел. съд Варна и ВКС  Тези решения са използвани като илюстрация на обяснението за заблудата на съдиите, че чл. 580 ГПК се отнася само за нотар. акт. Заблудата, че при удостоверяване на подпис, чл. 576 ГПК предвижда само нарушение на чл. 589, ал. 2 ГПК, вероятно се дължи на това, че съдиите не правят разлика между процедурата по явяване пред нотариуса за удостоверяване на частен документ и процедурата по регистрация от нотариуса на извършеното удостоверяване.

               Явяването пред нотариуса е уредено в чл. 589, ал. 2, посл. изр.: "При удостоверяване на подпис върху частен документ се прилагат чл. 578, ал. 4 и 5 (лично явяване и проверка на самоличността, б.м), чл. 579, ал. 2 (неграмотни или недъгави се подписват с палец, б.м.) и чл. 582 - 585 (чужденците се явяват с преводач, глухите и немите - с тълковник, слепите - с двама свидетели; последното редовно се игнорира от съдиите, но това е отделна тема, б.м.).

            А регистрацията на удостоверяването от нотариуса - в чл. 590, ал. 1 и 2 ("Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила." и "За извършеното удостоверяване на датата или подписите се прави бележка в специален регистър за тези удостоверявания.")
           Съдържанието на удостоверителния надпис за извършеното удостоверяване е уредено в Наредба № 32 за архивите на нотариусите - чл. 17 и приложение № 6 към него (образци за щемпели)*, а отбелязването в нотариалния регистър -  в същата наредба, чл.  5, 6, 7 и приложение № 1 към чл. 7, ал. 2.
       * Образците за щемпели от приложение 6 към наредба 32 са остарели и предизвикват разнобой в нотариалните заверки, но това е отделна тема.

-

Решение №.74 от 18.07.2016 г. на ВКС по т.д.№1113/2015    Регламентацията на удостоверяването на подпис на лице върху частен документ, се съдържа в разпоредбите на чл.589, ал.2 и чл.590 от ГПК. Към удостоверяването на подписа, като вид нотариално удостоверяване, са приложими разпоредбите на чл.576 от ГПК, поради което нарушението на някоя от нормите, посочени в тази разпоредба, както и на тези, към които чл.589, ал.2 от ГПК препраща  [а чл. 590, ал. 1 ГПК препраща към чл. 580, който е включен в чл. 576 ГПК, бел. блогър], представлява основание за нищожност на извършеното нотариално удостоверяване. Самото удостоверяване се извършва от нотариуса с надпис върху документа, като относно съдържанието на нотариалното удостоверяване разпоредбата на чл.590, ал.1 от ГПК препраща към чл.580 от ГПК, а съобразно регламентираната в чл.17 от Наредба №32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори /ДВ бр.12/1997 г./ възможност, удостоверителният надпис върху документа може да се постави и с щемпел по образец, съгласно приложение №6 [образецът на щемпела обаче не показва точно какви идентификационни данни трябва да съдържа удостоверяващият надпис, поради което в заверките на нотариусите цари разнобой, бел. блогър]. Изложеното води до извод, че за да е налице валидно удостоверяване на подписа на лице върху частен документ, следва нотариусът да извърши удостоверяването, чрез поставяне върху документа на посочения в разпоредбата на чл.590, ал.1 от ГПК надпис с визираното съдържание, без при удостоверяването да е допуснато нарушение на нормите, посочени в чл.576 от ГПК, както и на тези, към които чл. 589, ал. 2 от ГПК препраща. Когато при валидно извършено нотариалното удостоверяване на подписа е допусната грешка, например в индивидуализацията/имената на нотариуса и/или на страните и др., в зависимост от етапа, в който е констатирана, същата подлежи на поправка - когато грешката е забелязана в хода на нотариалното удостоверяване, същата се отстранява чрез бележка, в която подробно и точно се описват всички извършени технически последващи промени, а когато грешката е констатирана след извършване на удостоверяването, тя се поправя чрез ново нотариално удостоверяване, което има доказателствена сила заедно с поправеното, важяща от деня на поправката. Когато обаче в надписа върху документа, който нотариусът поставя /било то чрез щемпел или по друг начин/, за да удостовери подписа, не е посочено изобщо името на лицето, чийто подпис се удостоверява, не е налице допусната техническа грешка, а по същество липсва извършено нотариално удостоверяване и в този смисъл отговорът на поставения правен въпрос е следният: Удостоверителното изявление на нотариус върху документ, в което липсва посочване на лицето, чийто подпис се удостоверява, се явява нищожно на основание чл.576, вр. чл.580, ал.1, т.3, пр.1 от ГПК, същото не подлежи на поправка, още по-малко може да бъде санирано чрез последващо добавяне на името на това лице във вече издаденото удостоверително изявление.(точно така! остава само да се добави същото и за случаите, когато липсва някой от останалите атрибути по чл.580, т.3 ГПК: ЕГН, документ за самоличност, дата и орган на издаване, постоянен адрес, бел. блогър)

-


Р Е Ш Е Н И Е от 11.04.2017г.на Врачанският окръжен съд  наказателно отделение по ВНОХ дело N 38/2017 год
"щемпелна заверка на пълномощно,удостоверяваща подпис на упълномощителя К. в документа,заведена в общия регистър под № 222 от 09.09.2014г. и заверка на съдържанието на документа под № 223 от 09.09.2014.,вписана в общия регистър,както и подписа на "декларатор" в Декларация по чл.264 ал.1 ДОПК за публични задължения,под № 224/09.09.2014г.,подпис на "декларатор" в Декларация по чл.25 ал.8 от ЗННД за гражданство и гражданско състояние с № 225/09.09.2014г., вписани под тези номера в общия регистър на Кметството.Това са документи  необходими за учредяване на права и промяна на съществуващи или за материално-правни разпореждания, и заверката се осъществява съгласно чл.580-590 ГПК и чл.37 ЗЗД.На осн. чл.580 т.6 ГПК необходим реквизит се явява изписване на името на страните или техните представители."

-

 

Решение от 15.06.2017 на РС-Тетевен по гр.д. № 465/2016

Непосочването на часа на издаване на пълномощното не води до нищожност на едностранната сделка по смисъла на чл.580,т.1 от ГПК, доколкото за едностранната сделка не е необходимо удостоверяване на часа на изявлението на упълномощителя. [нищожността по см.на чл. 580, т.1 вр. 576 ГПК не е на едностранната сделка, а на нотариалното удостоверяване на пълномощното; самата сделка в такива случаи е нищожна на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД - липса на предписаната от чл.37 ЗЗД форма, бел. блогър]

-

РЕШЕНИЕ от 12.02.2018 г. на РС ЛУКОВИТ по гр. д. № 157/ 2016 г.   И нотариалната заверка, а не само заверявания частен документ, трябва да съдържа данни за самоличността на лицето, чийто подпис се заверява. В нашия случай на имотна измама нито в жалкото подобие на пълномощно се съдържат, нито в уж нотариалната му уж заверка.

-

Решение от 13.07.2018 г. на ОС-Ямбол по в.гр.д. № 335/2017

В щемпела, поставен за да удостовери подписа, е посочено името на упълномощителя и ЕГН, данни от личната карта, името и подпис на лицето, извършило нотариалните действия и рег.№ на нотариалното удостоверяване съответно „№19" на пълномощното на л.52 от първоинстанционното дело, и „рег.№18" на пълномощното на л.53. (точно така се попълва щемпелът - с трите имена, ЕГН, и л.к. плюс пост. адрес, разбира се, съгл. чл. 580, т.3 ГПК, бел. блогър)

-

Решение № 3029 от 30.07.2018 г. по гр. д. № 9479/15 г. на РС-Пловдив   Пример за разумно, юридически издържано решение. Прогласяват нищожност на нотар. удостоверяване на пълномощно (подпис и съдържание) поради нарушение на чл. 580, т.1 ГПК. Потвърдено от ОС-Пловдив с Решение № 352 от 20.03.2019 на  ОС Пловдив по в. гр. д. № 2433/2018  ВКС не допуска касация - вж определението.

--

Още по темата:

 -

Разнобой в нотариалните заверки  В заверките на пълномощните цари голям разнобой - едни нотариуси пишат в щемпела само три имена и местожителство/пост. адрес, други - три имена, ЕГН и местожителство/пост. адрес, трети - три имена, ЕГН, документ за самоличност с място дата и орган на издаване, и местожителство/пост. адрес.

-

Обучават кметовете да извършват нотариални удостоверявания  и Как се извършва заверка на подпис и съдържание

Инструкции за кметове, в които пише: "Нотариалното удостоверяване на подпис и съдържание се прави чрез два отделни надписа върху документа, съдържащи атрибутите по чл.580 от ГПК и печат на съответното кметство. Удостоверяването се вписва в Общия регистър на нотариалните дейности за всяко кметство"

-

Начало на блога

Този материал е част от раздела Гражданско производство, което пък е част от раздела Съдебна практика от интерес за нашия случай на имотна измама 

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1819

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.