РЕШЕНИЕ от 12.02.2018 г. на РС ЛУКОВИТ по гр. д. № 157/ 2016 г.

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство  и от Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи

 -

Резюме. И нотариалната заверка, а не само заверяваният частен документ, трябва да съдържа данни за самоличността на лицето, чийто подпис се заверява.

          Пояснение. Данните се вписват в щемпела за заверка и в нотариалния регистър и трябва да съдържат поне три имена и местожителство, както е показано в образец № 6 към чл. 17 от Наредба 32 за архивите на нотариусите, или - още по-добре, да съдържат пълните данни, както е посочено в чл. 580, т.3 ГПК (изм. и доп. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 30.05.2008 г.): "пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност" - вж Разнобой в нотариалните заверки.

            Забележка. Чл. 580 ГПК (съдържание на нотариалния акт) се отнася и за заверките на пълномощни - пише го в чл. 590, ал. 1 ГПК ("Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила.")

-

http://rs-lukovit.org/wp-content/uploads/arhiv/2018/20180100/00634516_15791217.htm

Отделно от това, съдът намира, че в случая липсва  дори надлежна нотариална заверка  от кмета на село Карлуково. Поставена  е нотариална заверка от кмета на село Карлуково без обаче да е ясно и да е отразено в нотариалното удостоверяване кои са лицата, чиито подписи се заверяват. Липсват посочени каквито и да било имена и данни на тези лица, а единствено е включено отбелязването "лично познати". Разпоредбата на чл.474, ал.4 и ал.5 ГПК /отм./ изисква личното явяване на лицата, чиито изявления се удостоверяват пред нотариалния орган, който проверява самоличността и дееспособността им. Макар и ГПК да дава възможност познатите на лицето с нотариални функции да не представят документ за самоличност, то нотариалното удостоверяване е задължително да съдържа данни за самоличността им. Не е достатъчно такива данни да има в самия частен документ. Те са задължителен реквизит от официалния свидетелстващ документ, какъвто е нотариалната заверка. В представения договор е посочено, че е сключен на 10.12.1999 г., а нотариалната заверка е извършена на 13.12.1999 г., в частта на нотариалната заверка са налични поправки и задрасквания, като името на длъжностното лице, извършило заверката не се чете. Установи се от свидетелските показания /св. П./, че върху него не е бил положен кръгъл печат на кмет с. Карлуково, а положения на 14.05.2015 г. печат е на  "Общински народен съвет Луковит, Ловешка област, кметство с. Карлуково".  В този смисъл съдът намира, че при съставяне на договора за доброволна делба не е спазена предвидената от закона форма за действителност, тъй като нотариалното удостоверяване на подписите се явява нищожно, което от своя страна води до нищожност на договора на основание чл. 26, ал.2, пр. 3-то от ЗЗД.

-

Решението е потвърдено от ОС-Ловеч. ВКС не е допуснал касационно обжалване.

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство  и от Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1896

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.