Противоречие на договора със закона

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство и от Нотариално производство

-

ЗЗД, чл. 26, ал. 1, пр. 1: "Нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят"

 -

           ВКС: "Под закон се разбира всеки нормативен акт, който има общо обвързващо действие - кодекс, закон или подзаконов нормативен акт, както и международните договори, ратифицирани по конституционен ред и обнародвани и влезли в сила за Република България. Касае се за противоречие на договора не общо с целия нормативен акт, а с конкретна негова правна норма, съдържаща забрана, въвеждаща определени изисквания и т.н. Сделката противоречи на закона, когато страните по нея са уговорили нещо различно от предписаното в императивна разпоредба закона или е сключена забранена от закона сделка или обобщено, когато нейният резултат (приложението на правните й последици) противоречи на закона."

              Забележка. Разяснението на ВКС се отнася само за договори/сделки (едностранни или двустранни), сключени директно между страните, без явяване пред нотариус.

             Ако сделката е сключена пред нотариус - упълномощаване, покупко-продажба и т.н., първо трябва да се провери, дали нотариусът е можел да забележи, че сделката противоречи на закона. Ако е можел, но въпреки това е извършил удостоверяването (изповядал е сделката, заверил е пълномощното), налице е нищожно нотариално удостоверяване по чл. 576 ГПК, вр. чл. 574 ГПК (Законосъобразност на нотариалните удостоверявания - Чл. 574. Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.). А нищожното нотар. удостоверяване от своя страна влече нищожност на договора / сделката поради липса на предписаната от закона форма - чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД, а не поради противоречие със закона на самия договор / сделка. Липсващата форма в случая е именно законосъобразното нотариално удостоверяване. Това са на пръв поглед дребни подробности и повечето юристи не се задълбочават в тях (бел. блогър, 01.10.2019).

-

-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство и от Нотариално производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1938

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.