Решение № 483/15.07.2010г. на ВКС по гр.д.№ 991/2009г


Източник: ex-lege.info

-
Без значение за действителността на сделката е, че е извършена с документ с невярно съдържание, при съставянето на който е извършено престъпление.

Според мен, тук ВКС греши. Иначе решението им е много хубаво, но това изречение го разваля. Може би са искали да кажат, че в случая сделката е нищожна и без да се разглежда документа с невярно съдържание? Не знам. Знам само, че по принцип сделка, извършена с документ с невярно съдържание, е нищожна на осн. чл. 26, ал. 2, пр. 3 ЗЗД (липса на форма). Липсващата форма е законосъобразното нотариално удостоверяване съгл. чл. 574 ГПК (Законосъобразност на нотариалните удостоверявания - Не могат да се извършват нотариални действия относно противоречащи на закона или на добрите нрави сделки, документи или други действия.) Без значение е, че нотариусът не е разбрал или не е имало как да разбере, че при съставянето на даден документ е извършено престъпление. Удостоверяването на сделка, извършена с престъпно съставен документ, във всички случаи е нищожно нотариално действие. Някой може да възрази, че нотариусът не удостоверява у-нието за наследници (то е било престъпно съставения документ в случая), а само дееспособността на страните, волеизявленията им и правото на собственост, евентуално и представителната власт, ако има такава. Отговорът на такова възражение се съдържа в удостоверителното изявление на нотариуса "След като се уверих, че продавачът е собственик и че са изпълнение особените изисквания на закона ..." ("особените" означава изричните или съответните/относимите към нотариалното производство). Нищожността на нотар. удост-ване при престъпно съставен документ следва от чл. 576 ГПК вр. чл. 574 ГПК.
-

             NB! В края на това решение се намира отлично изказаното особено мнение от съдия Бонка Дечева, че понеже в чл. 537, ал. 2 от ГПК не се прави разлика между нотар. акт за покупко-продажба и констативен такъв, на отмяна би следвало да подлежат и двата вида. Две години по-късно ВКС излезе с едно недообмислено ТР на тази тема и съдия Дечева отново изказа своето особено мнение в същия смисъл. Този път още четирима върховни съдии се подписаха под него. Разбира се, мнението на мнозинството надделя, поради което въпросното ТР е включено в списъка с примерите за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система под № 12

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1934

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.