Разнобой в нотариалните заверки

Начало на блога

Този материал е част от "Правила и пропуски в нотариалното производство

-

Разнобоят се дължи на остарял образец за щемпел

-

Публикувано в този блог на 23.05.2019, посл. актуализация на 23.02.2021

Р.Стоянова

-

Резюме. Образецът на щемпела за удостоверяване на подпис и съдържание, даден в Приложение № 6 към чл. 17 от Наредба № 32 за нотариусите, не е актуализиран от 2003, а от 01.03.2008 е в сила изцяло нов ГПК. Според Наредбата на нотариусите в щемпела се вписват само три имена и местожителство, както се е изисквало от стария ГПК. Според новия ГПК в щемпела трябва да се вписват и ЕГН, както и лична карта с номер, дата, място и орган на издаване - чл. 580, т. 3 ГПК, вр. чл. 590, ал. 1 ГПК. Този въпрос е важен, т.к. неспазването на ал. 3 от чл. 580 ГПК влече нищожност на нотариалното удостоверяване - чл. 576 ГПК вр. чл. 590, ал. 1 ГПК, а нищожното нотар. удостоверяване - нищожност на упълномощителната сделка поради липса на форма - чл. 26, ал. 2, пр. 3 ГПК (вж материала ВКС: Нищожното нотариално удостоверяване влече нищожност на сделката поради липса на форма)

-

 

Нотариусите не се сещат да си актуализират образеца за нотариален щемпел от Приложение 6 към Наредба № 32 за архивите на нотариусите, затова в заверките на пълномощните цари голям разнобой - някои нотариуси пишат в щемпела само три имена и местожителство/пост. адрес, други - три имена, ЕГН и местожителство/пост. адрес, трети - три имена, ЕГН, документ за самоличност с място дата и орган на издаване, и местожителство/пост. адрес.
    Преди 7-8 години бившият председател на Нотар. камара е правил предложение за изменение на образеца в посока с един щемпел да се удостоверяват едновременно и подписът, и съдържанието (вместо с два отделни; предложението не е било прието), обаче и той не е обърнал внимание, че самият удостоверителен надпис за извършената заверка е остарял и се нуждае от актуализиране и прецизиране.

    Архаичният им образец е моделиран по чл. 476, буква "в" от стария ГПК, който гласи:
    "Нотариалният акт трябва да съдържа името, бащиното и фамилното име на лицата, участвуващи в производството, а така също и местожителството им".
    Старият чл.476, буква "в" от 01.03.2008 г. сега е чл. 580, т.3 ГПК.
    Чл. 580, т.3 ГПК през първите три месеца от новия ГПК (01.03.2008 - 30.05.2008) гласи:
    "Нотариалният акт трябва да съдържа пълното име и единния граждански номер на лицата, които участват в производството".
    А от 30.05.2008 г. същият чл. 580, т.3 вече гласи:
    "Нотариалният акт съдържа пълното име, единния граждански номер на лицата, които участват в производството, както и номера, датата, мястото и органа на издаване на техния документ за самоличност"
    Чл. 580 ГПК се отнася и за заверките на пълномощните - чл. 590, ал. 1 ГПК, който гласи:
    "Удостоверяването на датата, съдържанието и подписите на частен документ се извършва с надпис върху документа. В случая се прилага чл. 580, доколкото няма особени правила."
    Особените правила са в Наредба № 32 за архивите на нотариусите. Там в чл. 17 е записано: " (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2003 г.) Удостоверителните надписи върху документите могат да се поставят с щемпели по образец съгласно приложение № 6."

   Така стигаме до образеца от приложение № 6, който изглежда по следния начин:

Приложение № 6 към чл. 17


Образец за щемпели
 
На ........................ г. ...........................................,
нотариус в район .........................................................,
рег. № ........... на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху
този документ, положени от:
..........................................................................,

с местожителство гр. (с.) ..........................................................................................

.....................................................................................................................................
Рег. № ............................. Събрана такса: ................... лв.

(същото е и за датата и съдържанието; терминът местожителство е по стария ГПК, сега е постоянен адрес)
-
    Самата Наредба № 32 е издадена на основание чл. 474, ал. 1 от стария ГПК - вж заключителните ѝ разпоредби: § 2. (Изм. - ДВ, бр. 73 от 2003 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 27, чл. 28, ал. 1, чл. 36, ал. 3 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и чл. 474, ал. 1 от [стария] Граждански процесуален кодекс.

    
-   
Примери за разнобоя в удостоверителните надписи от щемпелите на нотариусите:
1.  Само три имена и местожителство - съгл. чл.476, буква "в" от стария ГПК:  от 2010 - нотариус 216, от 2013 - нотариус 302, от 2013 - нотариус 622, от 2014 - нотариус 343от 2014 - нотариус 343(тази заверка е и без печат), от 2016 - нотариус 271 

2. Три имена, ЕГН и местожителство/пост. адрес - съгл. чл. 580, т.3 от новия ГПК в редакцията му от 01.03.2008 до 30.05.2008: от 2009 - нотариус 142, от 2014 - нотариус 101, от 2014 - нотариус 011, от 2017 - нотариус 260, от 2017 - нотариус 274

3.  Три имена, ЕГН, документ за самоличност с място, дата и орган на издаване, и постоянен адрес - съгл. чл. 580, т.3 от новия ГПК в редакцията му от 30.05.2008 насам (пиша това на 23.05.2019, бел. блогър): от 2014 - нотариус 115, от 2016 - нотариус 478, от 2016 - нотариус 520от 2017 - нотариус 628

 -

   

 И така, въпросът е, какво трябва да пише в щемпела за удостоверяване на дата, подпис и/или съдържание? Какви лични данни трябва да съдържа? Според мен - пълните данни, както е по чл. 580, т. 3, в сила от 30.05.2008. От друга страна, преводачите недоволстват от разнасянето на личните им данни - вж Протестно писмо от Съюза на преводачите в България. 

         Актуализирането и прецизирането на образеца е важно, защото неспазването на чл. 580, т.3 влече нищожност на нотариалното удостоверяване по см. на чл. 576 от новия ГПК - вж материала Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи.

      Миналата година поставих въпроса за остарелия щемпел пред Нотар. камара и Министерство на правосъдието - вж писмото (изпратено е по е-поща на 07.08.2018), но от Нотар. камара изобщо не отговориха, а от МП ми изпратиха един правно-неграмотен отговор, подписан от зам-министър, с който се издадоха, че не правят разлика между печат на нотариус (образец от приложение 5 към наредба 32 за архивите на нотариусите) и щемпел с удостоверителен текст (образец от приложение 6 към същата наредба за архивите на нотариусите). Съветът на нотариусите пък не прави разлика между нормативен акт и нотариален акт - вж резюмето на кореспонденцията ми с Нотар. камара. Реших повече да не занимавам нотариусите и служителите от МП с въпроси, които не разбират, затова излагам проблема с разнобоя в нотариалните заверки тук, в този блог - да ми олекне.

-

ПП. От друга страна, регламентът за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 от 27.04.2016, в сила от 25.05.2018) не позволява лесния достъп до тях, затова би било добре пълните лични данни по чл. 580, ал. 3 ГПК да се вписват задължително само в нотариалния регистър и единствено в него, а в щемпела да си останат трите имена и постоянният адрес (населено място). Но това би трябвало да се уреди законово. А дотогава ще си търпим разнобоя в нотариалните заверки - едни нотариуси ще вписват в щемпела само име и адрес, други - име, адрес и ЕГН, трети - име, адрес, ЕГН и лична карта  (бел. блогър, 23.02.2021).

-

Още по темата:

Становище на КФН за нотариалните заверки  с мои бележки в червено

Моят коментар на правно-неграмотния отговор от МП 

-

Начало на блога

Този материал е част от "Правила и пропуски в нотариалното производство

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1825

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.