Кореспонденция с Нотариалната камара от 26.11.2014 до 21.08.2018

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


-

 

 

Резюме. На 26.11.2014 г. се обърнах към Съвета на нотариусите с молба за компетентно становище по два нотариални акта на Иванов 007 -  дали документите са изрядни и дали не е имало някакви пречки за изповядването им. На 07.01.2015 получих отговор от адм. секретар Гергана Франсис само с нейния подпис, без печата на Нотариалната камара (стр. 1 и стр. 2 - липсата на печат се вижда на втората страница). Обясняваше ми, че от молбата ми било ставало ясно, че съм била искала тълкуване на нормативен акт (ха-ха!): "Правомощията по тълкуването  съгласно ЗНА (Закона за нормативните актове) са предоставени  на органа, издал съответния нормативен акт". Разговарях с нея по телефона.  Отначало твърдеше, че това било становището на Съвета на нотариусите. От думите й излизаше, че най-компетентните нотариуси в България не правят разлика между нотариален акт и нормативен акт. Тя разбра, че е сбъркала и обеща да ми изпрати ново писмо. И новото беше неадекватно. Този път Франсис ме уведомяваше, че съгл. чл. 60 от Устава на Нотар. камара, споровете за материално право не са предмет на дисциплинарно производство (знам, че не са, такива спорове се решават в съда, знам и това, че предметът на дисципл. пр-ство е посочен в чл. 61 от Устава, но няма кой да чете собствения си устав). На всичко отгоре вторият отговор не беше на молбата ми от 26.11.2014, регистрирана под № 951/27.11.2014, а на някакъв измислен мой "сигнал, депозиран с вх. №1062/23.12.2014 г. срещу нотариус Иван Иванов" (ето го въпросният "сигнал" - писмо по ел. поща до Иванов от 23.12.2014 с копие до Нотар. камара: стр. 1 и стр. 2)

         Успях да се свържа по ел. поща с тогавашния председател на Нот. камара Красимир Катранджиев. Щом разбра, че техният член нотариус Иванов 007 е извършил престъпление, той смутено замълча. Омбудсманът препоръча проверка. Никой не му обърна внимание. Междувременно от Инспектората на МП и от зам. министъра на правосъдието се получиха отговори в стила на Франсис, а новият председател на Нотар. камара даде интервю пред Валя Ахчиева, от което стана ясно, че и той би изповядал сделка с такъв неподписан и невписан "документ" за собственост като представения в кантората на Плевенския му колега (и вероятно го е правил).

           В крайна сметка, единственото, което се изясни, е, че българският нотариус не е гарант на правната сигурност и че никой не упражнява контрол върху дейността му, затова Иванов 007 не е предотвратил измамата, макар че е можел.

 -

 

26.11.2014 До Нотариалната камара с копие до МП

Молба за становище по документацията от две нотариални дела на нотариус Иванов №007 от Плевен. Молбата е регистрирана в Нотариалната камара под вх. №951/27.11.2014 г. И до днес, 26.04.2016 г., нямам отговор.


07.01.2015 От Нотариалната камара  стр. 1 и стр. 2

Отговорът е без печат, само с подпис на адм. секретар Гергана Франсис. Тя обяснява, че от молбата ми било ставало ясно, че съм била искала тълкуване на нормативен акт. "Правомощията по тълкуването  съгласно ЗНА (Закона за нормативните актове) са предоставени  на органа, издал съответния нормативен акт". Разговарях с нея.  Отначало твърдеше, че това е становището на Съвета на нотариусите. От думите й излизаше, че най-компетентните нотариуси в България не правят разлика между нотариален акт и нормативен акт. Тя разбра, че е сбъркала и обеща да ми изпрати ново писмо.


11.02.2015 От Нотариалната камара

    Това е обещаното ново писмо от г-жа Франсис, но и то също не е отговор на молбата ми вх. №951/27.11.2014 г., а на "[мой] сигнал, депозиран с вх. №1062/23.12.2014 г. срещу нотариус Иван Иванов" от Плевен.  Отново НК не можела нищо да направи, защото "в случая е налице спор за материално право и съгл. чл. 60 [..] от устава на НК споровете за материално право не са предмет на дисциплинарно производство."
    Като получих писмото, първо се консултирах какво означава "спор за материално право" и научих, че такъв спор възниква, когато различни лица претендират, че са собственици на един и същ имот. Решава се в съда. Който пръв е вписал нотариалния си акт, негов е имотът. Добре, това е в наша полза.
    После се зачудих какъв ли е този мой сигнал, като не съм изпращала нищо до НК, а просто си чаках отговор на молбата от 27.11.2014. Проверих е-пощата си и разбрах - на 23.12.2014 г. бях писала до нотариус Иванов №007 с копие до НК (за сведение) и г-жа Франсис го е завела като сигнал. Нищо, случва се. (писмо до нотариус Иванов: стр. 1 и стр. 2)
    Доста по-късно се консултирах за смисъла на чл. 60 от Устава на НК и научих, че чл. 60 означава чисто и просто, че НК не може да решава спорове чий е даден имот. Това е работа на съда. Работата на НК е указана в следващия член от устава на НК, чл. 61: "В дисциплинарното производство подлежат на доказване: виновно неизпълнение на задълженията по ЗННД".
     Тогава си помислих, че не е възможно Съветът на нотариусите да не знае кой член от Устава се прилага при жалби срещу нотариуси. Сигурно и второто писмо е съчинено от г-жа Франсис, както и първото. След като веднъж е укрила молбата ми с придружаващите документи по нотариалните дела, повече не е посмяла да ги предаде на Съвета. Пък и няма причини членовете на Съвета на нотариусите да приемат за жалба копие от мое писмо до плевенски нотариус, а да не обърнат внимание на молбата ми, надлежно оформена и отправена директно към тях.15.04.2015 До Съвета на нотариусите  стр. 1 и стр. 2

Уведомявам ги, че все още не съм получила отговор на молбата си за становище по документацията от двете нот. дела на Плевенския нотариус Иванов №007. (Приложение 1). Прилагам двата неадекватни отговора, подписани от г-жа Гергана Франсис (Приложение 2: стр. 1 , стр. 2  и Приложение 3).
    " Междувременно получих официален отговор изх. №074-3377/29.12.2014 г. от г-жа Ирена Христова, Регионален директор на Службата по вписванията- Плевен, в който се казва: „В чл. 586, ал.4 от ГПК ясно е указано кой извършва проверка на собствеността" (Приложение 4: стр. 1 и стр. 2).
    Консултирала съм се с множество адвокати в гр. Варна и другаде. Всички са единодушни, че г-н нотариус Иван Иванов №007 е съдействал - може би неволно - за осъществяване на измамата със земите на майка ми в плевенско. Всички се изненадват, че е действал толкова некомпетентно и прибързано. Аз също. Имам прекрасни впечатления от срещата ни по повод получаването на  копия от двете нотариални дела - спокоен, авторитетен човек. Не мога да си обясня как се е стигнало дотам:
     - да пише за горския парцел, че е „придобита по наследство земеделска земя", да изпусне думата горски в начина на трайно ползване (съществуват и залесени територии върху земеделски земи, но те не са от Горския фонд) да изпусне годината на издаване на документа за собственост, да промени изцяло названието на Решение на ПК №С100/2000 така, че да не личи, че е за отнети гори и земи от Горския фонд, да не забележи, че данъчната оценка е издадена погрешно за „земеделска земя", да забрави да напише, че е представено у-ние за наследници и др.;
     - да приеме „препис" от Решение на ПК№7000/1994 г. за земеделската земя  с променени имена на членовете на поземлената комисия, без подписите им, без никакво обозначение, че решението изобщо някога е било подписвано, без печат „Вярно с оригинала", без дата на заверката и др. (прилагам съдебни решения, постановяващи нищожност на неподписани решения на ПК (Приложение 5)  
   Възможно е случилото се да не е било нарочно от страна на г-н нотариус Иван Иванов №007. Хора сме, грешим. Не търся отмъщение, не искам наказания, дисциплинарни производства и т.н. Просто търся съдействие, за да върна по-скоро земята при истинския й собственик - майка ми, 82 г., и така да върна вярата й в справедливостта и добротата на хората."

(без отговор)

 

 

22.06.2015 До г-н Катранджиев, Председател на Нотариалната камара

Изпращам имейл до тогавашния председател на Нот. камара. Изброявам подробно грешките и пропуските на Плевенския нотариус Иванов №007 при първата от двете сделки (за горската земя, продадена като земеделска на 14.03.2013). Прилагам съответните документи.

  

23.06.2015 До г-н Катранджиев, Председател на Нотариалната камара

Изпращам втори имейл до тогавашния председател на Нот. камара. Изброявам подробно грешките и пропуските на Плевенския нотариус Иванов №007 при втората от двете сделки (за около 50 дка арендувани ниви на 18.03.2013). Прилагам съответните документи.

 

И при двете сделки Иванов е удостоверил покупко-продажба на основание невписан предходен документ за собственост. При това невписаният предходен документ и двата пъти е бил представен в препис, който не е бил направен от оригинала - нещо, което нотариусът е можел да установи и в двата случая, ако беше прегледал представените за сделките "документи". На всичко отгоре, самите нот. актове гъмжат от грешки (някои - технически, други - класически пример за лъжливо документиране). Вж. също "Фактическата обстановка" и "Показания на н-к ОСЗ-Д.Митрополия"

 

02.07.2015 10:46 До г-н Катранджиев - имотна измама с участието на нотариус Иванов №007

Уважаеми г-н Катранджиев,

Препращам Ви писмо от майка ми до нотариус Иван Иванов №007 от Плевен, в което се посочват грешките, които е допуснал, като се надявам да повдигнете въпроса за огромната отговорност, която носят нотариусите и необходимостта да се изработи някакъв превантивен механизъм, за да не се създава излишна работа на прокуратурата и съдилищата, които и без това са претоварени. В преводаческата дейност, например, съществува стандарт за качество (зад преводача стои редактор, който проверява за грешки и ги отстранява)

 

02.07.2015 11:53 От г-н Катранджиев, Председател на Нотариалната камара:

(това е единственият отговор от тогавашния председател на Нотариалната камара)

Здравейте г-жо Стоянова.

Доколкото си спомням Съвета на нотариусите е разгледал сигна на майка ви и се е произнесъл, за което сте уведомени. С днешна дата няма какво да допълня в изразеното становище. Най-малкото поради факта, че в качеството ми председател на СН нямам подобни правомощия. Ако считате, че има извършено престъпление следва да сезирате прокуратурата.

 

02.07.2015 16:45 До г-н Катранджиев, Председател на Нотариалната камара
Обяснявам, че нямам отговор от СН по въпроса изрядни ли са били документите и изтъквам, че становището на СН е "изключително важно не само за благоприятния изход на имотния казус със земите на майка ми, но и за привличане на вниманието на нотариусите и на цялото общество, за да не стават такива измами в бъдеще - "продажби" с предходни документи за собственост. За улеснение на СН съм изпратила разбор на грешките по точки, но не съм сигурна, че г-жа Франсис го е поднесла на вниманието на СН, затова сега моля и лично Вас за съдействие." Г-н Катранджиев не се въодушеви от идеята да съдейства, за да не стават такива измами в бъдеще.

07.07.2015 До председателя Красимир Катранджиев  Изпращам отново писмото от 02.07.2015, като добавям още материали. (без отговор)

07.07.2015 До админ. секретар Гергана Франсис  Препращам днешното писмо до Катранджиев (без отговор)

16.07.2015 до Нот. камара - напомням, че очаквам отговор на писмо №951 от 27.11.2014

 

23.07.2015 До Съвета на нотариусите при Нот. камара - сигнал за горски земи, вписани в СВ-Плевен като земеделски

Тук излизам малко извън нашата история. Сигнализирам за два други горски имота, съседни на нашия, изсечени законно с позволително на същия инж. лесовъд (брат на нашия лъжепълномощник) и купени от същия купувач Васко. За разлика от нашия горски имот, който само в нот. акт  (вж обясненията към нот. акт) и у-нието за данъчна оценка  (вж обясн. бележки към у-нието) е описан като земеделски, но в СВ-Плевен е вписан правилно като горски, тези два са вписани като земеделски и единият даже е аредуван за срок от 10 години. Със сигурност и в техните нот. актове горите са описани като земеделски земи (лъжливо документиране от нотариус, може би от същия Иванов 007). Изсечените гори са от защитена зона и е трябвало да бъдат залесени след сечта, а не разорани и засети със земеделски култури.

Приложения към сигнала: Единия горски имот, вписан като земеделски и другия. Едното позволително за сеч и другото.

(без отговор)

 

30.08.2015 До Нот. камара: "Очаквам отговор на писмото от 23.07.2015 (приложено). Надявам се, че СН е уведомен"

 

08.09.2015 До Катранджиев - препращам отговора от Омбудсмана.Прилагам моята молба до Омбудсмана от 23.08.2015.

 

14.09.2015 До Нот. камара - напомням, че очаквам отговор от 23.07.2015

24.09.2015 До Катранджиев - напомням за отговора от Омбудсмана

25.09.2015 До Нот. камара - напомням, че очаквам отговор от 23.07.2015

28.09.2015 До Катранджиев - напомням за отговора от Омбудсмана

28.09.2015 До Нот. камара - напомням, че очаквам отговор от 23.07.2015

30.09.2015 До Нот. камара - напомням, че очаквам отговор от 23.07.2015

 

12.01.2016 До Катранджиев - препращам писмото от ВТАП до ОП и РП Плевен, към което е приложено искането ми за обвинение срещу 007 по 311 от НК. Приложения към писмото до Катранджиев: 07.01.2016 Писмо от мен до апел. пр. Лещаков - препращам искането си за повдигане на обвинение срещу нотариус 007 по чл. 311, ал. 1 от НК  и 12.01.2016 Писмо от апел. пр. Лещаков - ВТАП до ОП и РП Плевен - препраща "становището" ми за повдигане на обвинение "срещу конкретно лице".

 "Уважаеми служители от Нотариалната камара,
Приложено, изпращам писмо от ВТАП до РП и ОП Плевен. Касае  се за член на НК. Моля да го приемете за сведение."

--

 

08.03.2016 Нотариус 007 е можел да предотврати измамата  Постинг.

Мълчат. Не правят проверка. Прикриват престъплението на члена си.

 

01.04.2016 Благодаря на българското правосъдие. Първоаприлско писмо от майка ми до всички прокуратури, медии, Министерство на правосъдието, представителството на ЕК в София и др., в т.ч. и до Нотариалната камара.

 

-

Междувременно беше избран нов председател на Нотариалната камара - Димитър Танев. Той вече е бил председател два мандата от 2007 до 2013, има голям опит.

 

-

 

 

21.07.2016  "Как възрастна варненка стана жертва на имотна измама" Предаване по БНТ 1, "Открито" с Валя Ачиева.  Нотариус Иванов 007 в националния ефир (текстът на изказването му пред "Открито", снабдено с коментар) и Председателят на Нотариалната камара пред Валя Ахчиева (текстът на изказването му, снабдено с коментар)

 

 

-

 04.11.2016 До Нотар. камара и МП.  Изпращам им материала "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК" с молба да вземат мерки.

 

 

-

02.12.2016 До Нотар. камара и МП.

"Здравейте, Моля да потвърдите получаването на писмото от 04.11.2016, приложено тук по-долу. Р. Стоянова

Цялата ми кореспонденция с НК: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-notarialanata-kamara.html
Цялата ми кореспонденция с МП и Инспектората на МП: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-ministerstvo-na-pravosadieto-i-inspektorat-na-mp.html
Нот. бюлетин №2 -2016 г. https://notary-chamber.bg/bulletin/
(в този бюлетин също се повдига въпросът за чл. 586, ал. 4 ГПК)"

-

 (потвърдиха, неохотно макар)

 

-

 

12.12.2016 Напомняне до НК и МП: "Здравейте, Напомням, че очаквам отговор на писмото си до Нотар. камара и МП от 04.11.2016, публикувано на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/04112016-do-notar-kamara-i-mp.html Ставаше дума за въпиюща правна неграмотност на нотариус. Поздрави, Р. Стоянова"

-

27.12.2016 Напомняне до НК и МП с копие до 007 Отново напомням, че очаквам отговор на писмото си от 04.11.2016. Това напомняне е изпратено и до нотариус Иванов с молба да си спомни, че е Гарант на правната сигурност.

-


04.01.2017 Напомняне до НК и МП да вземат мерки. "Лицето, заверило "преписите", е правно-неграмотно и не може да бъде обвинявано, че "заверява" проекто-документи.  Така са му казали да прави и то изпълнява. Но опитният нотариус, компетентният, нотариусът от прекрасния Латински нотариат, да не знае, че неподписаният документ е просто един проекто-документ без никаква удостоверителна стойност? И след като лицето "заверител" на проекто-документи си призна, че са издали разпечатка от базата данни в компютъра и че това е дългогодишна практика, тъй като не съхраняват оригиналите на нито един документ за собственост, издаден преди 2000 г., можете да си предствите каква лавина от сделки са изповядани с такива "заверени" проекто-документи. Става дума за решения на поземлени комисии. Редно е да вземете някакви мерки, колкото и да Ви е трудно. Не става дума само за личен интерес, а за обществен."

 -

11.01.2017 Напомняне до НК и МП да вземат мерки Поредно напомняне, че очаквам отговор на писмото си от 04.11.2016. Напомням и за първото си писмо до НК от 26.11.2014, на което вместо компетентен отговор, получих някакви объркани и глуповати писания от г-жа Франсис (НК), г-жа Л. Кузманова (ИМП) и г-жа В. Мичева (МП).

-

14.02.2017 Напомняне до Нот. камара и МП
Тук цитирах статията на Димитър Танев, председателя на Нотариалната камара, "Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност", Нотариален бюлетин №2/2016 г.: "Забраната обаче за приемане като доказателство на легитимиращ документ за собственост на невписан акт съществува само по отношение на нотариуса. Само в нотариалните производства съществува изрично задължение на нотариуса да следи документа за собственост да е вписан, след като той е акт, с който се прехвърлят или изменят вещни права, а от 2001г. и признават вещни права."

-


18.08.2017 Напомняне до Нот. камара и МП - напомням, че 10-ти месец очаквам отговор на сигнала си от 04.11.2016 за въпиющата правна неграмотност на нотариус Иванов 007, демонстрирана и в националния ефир на 21.07.2016. Уведомявам ги за изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999, обн. ДВ бр. 68/1999, с което решенията на ПК придобиват силата на КНА, с изключение на тези, за които вече е издаден КНА. Пояснявам, че Иванов вероятно не е знаел за тази разпоредба и заключавам, че може би и други нотариуси не знаят за нея, в т.ч. и председателят на Нот. камара.

-

07.08.2018 До Нотар. камара и МП - въпрос за остарял образец за щемпел - приложение 6 чл. 17 наредба 32 за архивите на нотариусите.

-

21.08.2018 Правно-неграмотен отговор от МП, подписан от зам. министър. В МП не правят разлика между печат и щемпел на нотариус. От Нотар. камара изобщо не отговориха. Там пък не правят разлика между нормативен и нотариален акт.

-

Моят коментар на правно-неграмотния отговор от МП  Този коментар не е изпращан до МП. Публикувам го в кореспонденцията просто за информация. Представлява нещо като talking at cross purposes, както казват англичаните - единият говори за едно, а другият - за друго.

-

 

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система


 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/701

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.