Кореспонденция с Министерство на правосъдието и Инспекторат на МП

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция  по имотната измама от 2013 г. със земите на горката ми майка, починала през 2017, без да дочака справедливост

-
 

 

Резюме. На 26.11.2014 бях изпратила писмо до Нотариалната камара с копие до Министерство на правосъдието. На 10.03.2015 получих отговор от г-жа Л. Кузманова, Инспекторат на МП. Отговорих на 30.03.2015, след което разменихме още няколко писма с МП. Общо впечатление от писмата на Л. Кузманова - въпиюща правна неграмотност и нескрито презрение. Същото - и от единственото писмо на зам. мин. Вергиния Мичева. Приятно изключение - г-жа К. Плачкова и г-н Хр. Захариев. Сърдечно благодаря на тях двамата за нормалното, човешко отношение!

 

-

10.03.2015 От Л. Кузманова, Инспекторат на МП в отговор на писмото ми до Нотариалната камара от 26.11.2014, изпратено с копие до МП

"Уведомявам Ви, че нотариус Иван Асенов Иванов представи на министъра на правосъдието становище и доказателства, от които е видно несъстоятелността на Вашата жалба"

Вж също "Правни бисери на мъдростта в писмата на Л. Кузманова от 10.03.2015 и 05.06.2016"

***

 

30.03.2015 До Л. Кузманова, Инспекторат на МП

С настоящето Ви уведомявам, че писмото от 10.03.2015 г. по преписка с рег. №94-Р-182/27.11.2014 г., подписано от Вас, издава нечия юридическа некомпетентност. Прилагам обосновка на твърдението си.

 

Приложения: 1) Извадка от съдебни решения за нищожност на неподписани решения на ПК, 2) Мотиви към присъдата на кмета от окт. 2013 над 100 неприсъствени заверки, извършени от него през 20113) Потокол от заседание на 24.01.2014 за избор на временен кмет на Гороцвет, 4) Решение на ВКС от 2010, че нотариус дефинитивно не може да бъде измамен, 5) Кореспонденция между Ренета Стоянова и нотариус Иванов №007 за измамата, 6) Декларация от кмета, нотариално заверена на месец и половина след измамните сделки - стр. 1 - не споменава нищо нито за заверка на съдържанието на пълномощното, нито за явяване на майка ми пред него. 7) Агенция по вписванията, официален сайт  - необходими документи за продажба: последният документ за собственост

***
 

15.04.2015 От г-жа Плачкова до майка ми - образец за писмо от държавен служител до гражданин

Обяснява подробно какво съдействие може да получи майка ми като пострадала - от прокурора по чл. 537, ал. 3 от ГПК и от Инспекторатът на МП по чл. 372 от ЗСВ.

Текстът на имейла, с който г-н Захариев изпраща писмото от г-жа Плачкова до майка ми - също образец за придружаващо писмо: с учтиво обръщение към гражданина и с изписване на името и длъжността на държавния служител, а не както правят от РП-Плевен: без обръщение и от анонимен служител. Пример 1 за това, как отговарят от РП-Плевен: питам учтиво за информация и получавам груб отговор от анонимен служител). Пример 2 за това, как отговарят от РП-Плевен: изпращам материали в помощ на прокуратурата с посочване номератата на всички образувани по случая преписки и получавам въпрос от изумен анонимен служител от РП-Плевен - не знаел по коя преписка да приложи материалите, иска да посоча само една, накрая моят отговор също е без обръщение - лошите навици се усвояват по-бързо от добрите.

***

 

20.04.2015 От майка ми до г-жа Плачкова

Благодари за вниманието и отзивчивостта.

Текстът на имейла, с който майка ми изпраща писмото си до г-жа Плачкова

***

 

05.06.2015 От Л. Кузманова, Инспекторат на МП: стр. 1, стр. 2 и стр. 3 - пак същото, копирала е писмото от 10.03.2015, като е добавила само, "че твърденията Ви за извършени нарушения от нотариуса, които са наведени в новите жалби, и дори тези нарушения да обосноват ангажиране на дисциплинарна отговорност на нотариуса, то тази дисциплинарна отговорност е покрита с абсолютната давност по чл.76, ал.1 ЗННД" и "към момента на подаване на новите жалби от 30.03.15г. от г-н Христо Захариев и от Вас на 16.04.15г., давността е изтекла." Вж. също "Правни бисери на мъдростта в писмата на Л. Кузманова от 10.03.2015 и 05.06.2016"

***

11.06.2015 Изпращам сигнал за първия нот. акт, този от 14.03.2013, с разбор на грешките при съставянето му

Този сигнал беше изпратен от МП до ВКП на 01.09.2015, оттам до ВАП и оттам на 10.11.2015 до РП-Плевен, откъдето на 25.04.2016 се пръкна едно глуповато постановление, плод на петмесечните усилия на пр. Венцислав Фердинандов да прикрие престъплението на нотариус Иванов №007 .

***

23.06.2015 Изпращам сигнал за втория нот. акт, този от 18.03.2013, с разбор на грешките при съставянето му: постинг и PDF

И този сигнал беше изпратен от МП до ВКП на 01.09.2015, оттам до ВАП и оттам на 10.11.2015 до РП-Плевен, откъдето на 25.04.2016 се пръкна едно глуповато постановление, плод на петмесечните усилия на пр. Венцислав Фердинандов да прикрие престъплението на нотариус Иванов №007.

 

***

16.07.2015 Напомням, че очаквам отговор на молба от 11.06.2015 за проверка по чл. 372 от ЗСВ

***

24.07.2015 Учтиво писмо от г-жа Плачкова до майка ми, изпратено с учтив придружаващ имейл от г-н Захариев

***

29.07.2015 Напомням, че очаквам отговор на молба от 23.06.2015 за проверка по чл. 372 от ЗСВ

***

19.08.2015 До г-н Захариев и нотариус 007

***

30.08.2015 Очаквам отговор от 11.06.2015

***

30.08.2015 Очаквам отговор от 23.06.2015

***

01.09.2015-09-01 Г-жа Плачкова препраща сигнала ми до ВКП

***

27.10.2015 До министъра на МП - молба за съдействие да получа отговор от Нотар. камара

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Молбата ми до Съвета на нотариусите вх.№951/27.11.2014 г. - моля за компетентно становище дали наистина документите по двете нот. дела са били изрядни. Прилагам копия от цялата документация по двете нот. дела.
2. Първи официален отговор от НК, носещ само подписа на адм. секретар Гергана Франсис, без печат на НК, №18/07.01.2015: 
стр. 1 и стр. 2,  в който се казва, че Нот. камара не може да тълкува нормативни актове
3. Втори официален отговор от НК, носещ подписа на адм. секретар Гергана Франсис и печат на НК, в който се казва, че Нотар. камара не може да решава спорове за материално право (
естествено - такива спорове се решават в съда; в случай, че спорът е създаден от член на Нотар. камара, Съветът на нотариусите и лично председателят на НК изказват похвала на члена за приноса му в създаването на работа на колегите юристи от съдилищата, заб. моя, Р.С.
4. Писмо от Омбудсмана до НК от 01.09.2015 г., в което се отправя молба за извършване на проверка по случая. Никаква реакция.
5. Разбор на грешките по нотариалните дела от март 2013 г. за улеснение на Нотар. камара при издаване на становище. Никаква реакция, въпреки ясния сигнал за документно престъпление.

***

27.11.2015 Очаквам отговор от 27.10.2015

Разговор с гл. спец. Сабина Вълкова по имейл - Сабинчето май се стресна.

Чужд отговор, приложен към моята преписка и изпратен до мен от гл.спец. Сабина Вълкова: стр. 1 и стр.2. Някакъв бизнесмен искал копие от пълномощно, приложено към нот. дело, и Лилянката Кузманова, великият инспектор от Инспектората на МП, му обяснява, че трябвало било да представи оригинала на пълномощното, щом иска препис (wow! idiocracy!) The importance of being Chief Expert or Inspector at the Bulgarian Ministry of Justice!

***

17.12.2015 Очаквам отговор от 27.10.2015 - писах и за Сабина, и за хаоса в министерсвото

***

10.01.2016 До Кузманова с копие до новия министър Екатерина Захариева - препращам писмото до зам. гл. пр. Пенка Богданова от 06.01.2016 с искането за повдигане на обвинение срещу нотариус Иванов №007. Никаква реакция.

*** 

19.01.2016 Пак напомням, че очаквам отговор от 27.10.2015 - помолих Сабина да провери да не е изпратила отговора на друг адрес.

***

14.02.2016 Пак напомням, че очаквам  отговор от 27.10.2015. Препращам писмото до Омбусмана. Придружаващ имейл. Приложения: Писмото до Омбудсмана с молба за съдействие да получа отговор от МП на молбата ми до правосъдния министър от 27.10.2015 за съдействие да получа отговор от Нотар. камара на молбата ми от 26.11.2014, заведена на 27.11.2014 под № 951/27.11.2015 за становище дали всички документи по две нотар. дела са били изрядни. Чужда преписка приложена към моята и изпратена ми като отговор от Инспекторат на МП   

***

18.02.2016 Поредно напомняне, че чакам отговор на молбата си от 27.10.2015

***

25.03.2016 От зам. мин. на правосъдието Вергиния Мичева - вместо отговор на молбата ми до правосъдния министър от 27.10.2015 за съдействие да получа отговор от Нотар. камара на молбата ми от 26.11.2014, заведена на 27.11.2014 под № 951/27.11.2015 за становище дали всички документи по две нотар. дела са били изрядни,  зам. мин. на МП ми сервира две страници глуповати обяснения, че вече съм била получила два отговора и че няма основания да проверяват нотариус Иванов №007 по чл. 372 от ЗСВ. Писмото е с копие до калпавия нотариус и звучи като уверения към него да бъде спокоен, че няма да го проверяват. Наричам обясненията, подписани от зам. министър Вергиния Мичева, глуповати, защото това, което нарича два отговора, представляват две кратки, правно неграмотни писма, носещи подписа на от админ. секретар Гергана Франсис. Най-вероятно молбата ми изобщо не е разглеждана от Съвета на нотариусите. Ако приемем обратното, значи да приемем, че членовете на Съвета на нотариусите не правят разлика между нотариален и нормативен акт (вж първото писмо на Гергана Франсис: стр. 1 и стр. 2), както и че не правят разлика между законосъобразно съставен нотариален акт и такъв - в нарушение на закона. Имотите, които са продавани, са дотолкова изопачено описани в нот. актове, че направо не са имотите на майка ми (особено горския, описан като земеделски), а документите, с които се била легитимирала майка ми като продавачка, въобще не са "съответните документи" по см. на чл. 586, ал. 2 от ГПК, т.е. не са документите, с които тя действително се легитимира - вж. информацията на официалния сайт на Агенцията по вписванията за необходимите документи при покупко-продажба (т.1): продавачът се легитимира с последния документ за собственост, а не с предходен, както е станало в нашия случай!). При това представените документи не са били вписани, което означава, че нот.актове не е трябвало да се съставят, докато не бъдат вписани (чл. 586, ал. 4 от ГПК). На всичко отгоре не е било възможно да бъдат вписани, тъй като са били представени в препис, върху който стои един-единствен подпис - на "заверителя" (н-к зем. служба вече е признала, че са издали "препис" от несъхраняван в службата документ, не знаят дори имената на издателите - вж. показанията й), а подписите на членовете на комисията, издала документа липсват - вж. самите "документи за собственост"  и извадката от множество съдебни решения за нищожност на такива "преписи" * Глуповато е също така зам. министър на правосъдието да ми обяснява, че Съветът на нотариусите на 05.11.2015 отново бил заседавал по същия случай и отново бил излязъл със същото правно неграмотно решение - че в случая е налице спор за материално право, а съгл. чл. 60 от Устава на Нотар. камара такива спорове не са предмет на дисциплинарното производство, следователно нищо не могат да направят. Естествено, че такива спорове не са предмет на дисципл. производство. Аз знам, че те се решават в съда, консултирала съм се. Точно това е смисълът на чл. 60 от Устава на НК - че само съдът може да разглежда спорове с предмет "материалното право" (материално право означава "кой е собственикът"). Работата на НК е указана в следващия член от устава на НК, чл. 61: "В дисциплинарното производство подлежат на доказване: виновно неизпълнение на задълженията по ЗННД". Е, те това да не го знаят членовете на Съвета на нотариусите? И зам. министърът на правосъдието също да не го знае? (WOW! каква въпиюща правна неграмотност сред юристи от най-висш ранг!)  

 

 

* По въпроса за множеството съдебни решения, постановяващи нищожност на неподписаните документи (решения на поземлени комисии, основно), има едно любопитно съдебно определение на ОС-Пазарджик от 2011,  (в PDF), според което не може да се говори за нищожност на документи:

"Документите не могат да бъдат нищожни. Не може да се прогласява тяхната нищожност. Нищожността е присъща на правните сделки. Ищците категорично заявяват, че не искат прогласяване на нищожност на сделки или на охранителни актове.Искат обявяване нищожност на документи.Документите могат да бъдат истински или неистински, автентични и верни или неавтентични и неверни. Оспорването истинността на документа цели да разруши доказателствената му сила преди да се стигне до съдебен процес, в който документът може да бъде използван.Тоест, когато правото има в предвид понятието „нищожност", то това се отнася до правни сделки и се свързва с правните последици и с действието на сделката. В гражданското право се говори за недействителност на сделките, като най-тежката форма на порок на сделката е този който я прави нищожна , тоест приравнява се на правна „нула". Може да се иска прогласяване нищожност на една сделка, прогласяване за нищожни извършването на определени нотариални действия, прогласяване на нищожност на съдебни  или административни актове.Обявяването на един документ за неистински се свързва с неговото авторство и  с верността му."

     

  --

 

14.09.2016 Размяна на мили имейли с МП

 

-

 

04.11.2016 До Нотар. камара и МП.  Изпращам им материала "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК" с молба да вземат мерки. 

 

-

02.12.2016 До Нотар. камара и МП.

"Здравейте, Моля да потвърдите получаването на писмото от 04.11.2016, приложено тук по-долу. Р. Стоянова

Цялата ми кореспонденция с НК: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-notarialanata-kamara.html
Цялата ми кореспонденция с МП и Инспектората на МП: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-ministerstvo-na-pravosadieto-i-inspektorat-na-mp.html
Нот. бюлетин №2 -2016 г. https://notary-chamber.bg/bulletin/
(в този бюлетин също се повдига въпросът за чл. 586, ал. 4 ГПК)"

 

-

 

02.12.2016 потвърждение от МП -  Както винаги - точни и учтиви, с посочване номера и датата на регистриране.  За сравнение, другият адресат (първият, фактически)  - Нотариалната камара, пак се опита да си направи оглушки и потвърди едва след още едно напомняне - явно вече от немай-къде.

-

12.12.2016 Напомняне до НК и МП: "Здравейте, Напомням, че очаквам отговор на писмото си до Нотар. камара и МП от 04.11.2016, публикувано на адрес: http://softisbg.com/dannies_blog/04112016-do-notar-kamara-i-mp.html Ставаше дума за въпиюща правна неграмотност на нотариус. Поздрави, Р. Стоянова"

-

27.12.2016 Напомняне до НК и МП с копие до 007 Отново напомням, че очаквам отговор на писмото си от 04.11.2016. Това напомняне е изпратено и до нотариус Иванов с молба да си спомни, че е Гарант на правната сигурност.

-

 
04.01.2017 Напомняне до НК и МП да вземат мерки. "Лицето, заверило "преписите", е правно-неграмотно и не може да бъде обвинявано, че "заверява" проекто-документи.  Така са му казали да прави и то изпълнява. Но опитният нотариус, компетентният, нотариусът от прекрасния Латински нотариат, да не знае, че неподписаният документ е просто един проекто-документ без никаква удостоверителна стойност? И след като лицето "заверител" на проекто-документи си призна, че са издали разпечатка от базата данни в компютъра и че това е дългогодишна практика, тъй като не съхраняват оригиналите на нито един документ за собственост, издаден преди 2000 г., можете да си предствите каква лавина от сделки са изповядани с такива "заверени" проекто-документи. Става дума за решения на поземлени комисии. Редно е да вземете някакви мерки, колкото и да Ви е трудно. Не става дума само за личен интерес, а за обществен."

-

11.01.2017 Напомняне до НК и МП да вземат мерки Поредно напомняне, че очаквам отговор на писмото си от 04.11.2016. Напомням и за първото си писмо до НК от 26.11.2014, на което вместо компетентен отговор, получих някакви объркани и глуповати писания от г-жа Франсис (НК), г-жа Л. Кузманова (ИМП) и г-жа В. Мичева (МП).

-

 

14.02.2017 Напомняне до Нот. камара и МП
Тук цитирах статията на Димитър Танев, председателя на Нотариалната камара, "Непрекъснатостта на вписванията и правната сигурност", Нотариален бюлетин №2/2016 г.: "Забраната обаче за приемане като доказателство на легитимиращ документ за собственост на невписан акт съществува само по отношение на нотариуса. Само в нотариалните производства съществува изрично задължение на нотариуса да следи документа за собственост да е вписан, след като той е акт, с който се прехвърлят или изменят вещни права, а от 2001г. и признават вещни права."

 

-

 
18.08.2017 Напомняне до Нот. камара и МП - напомням, че 10-ти месец очаквам отговор на сигнала си от 04.11.2016 за въпиющата правна неграмотност на нотариус Иванов 007, демонстрирана и в националния ефир на 21.07.2016, и ги уведомявам за изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999, обн. ДВ бр. 68/1999, с което решенията на ПК придобиват силата на КНА, с изключение на тези, за които вече е издаден КНА. Пояснявам, че Иванов вероятно не е знаел за тази разпоредба и заключавам, че може би и други нотариуси не знаят за нея, в т.ч. и председателят на Нот. камара.

-

13.10.2017 От МП - Препращат мое писмо от 06.10.2017. Молят да потвърдя получаването.

-

13.10.2017 До МП - Потвърждавам и напомням, че очаквам отговор на писмото си от 04.11.2016.

-

13.10.2017 От МП - Искат да посоча рег. номер от 2016 г. и конкретно искане.  

-

13.10.2017 До МП - Посочвам рег. номер от 2016 и конкретно искане.

-

27.10.2017 От МП - неадекватен отговор

-

23.11.2017 От МП - препращат на ВКП писмото ми от 21.11.2017

-

07.08.2018 До Нотар. камара и МП - въпрос за остарял образец за щемпел - приложение 6 чл. 17 наредба 32 за архивите на нотариусите.

-

21.08.2018 Правно-неграмотен отговор от МП, подписан от зам. министър. В МП не правят разлика между печат и щемпел на нотариус. От Нотар. камара изобщо не отговориха. Там пък не правят разлика между нормативен и нотариален акт.

-

Моят коментар на правно-неграмотния отговор от МП  Този коментар не е изпращан до МП. Публикувам го в кореспонденцията просто за информация. Представлява нещо като talking at cross purposes, както казват англичаните - единият говори за едно, а другият - за друго

 -

Начало на блога

Обратно към цялата кореспонденция  по имотната измама от 2013 г. със земите на горката ми майка, починала през 2017, без да дочака справедливост

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/710

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.