02.12.2016 потвърждение от МП

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Потвърждението от МП е получено същия ден в отговор на молбата ми от 02.12.2016. Както винаги - точни и учтиви, с посочване номера и датата на регистриране.  За сравнение, другият адресат (първият, фактически)  - Нотариалната камара, пак се опита да си направи оглушки и потвърди едва след още едно напомняне - явно вече от немай-къде.

------------------------------------------------

 

Subject: FW: нотариус 007 - правно неграмотен?
Date: Fri, 2 Dec 2016 08:34:16 +0000
From: priemna <priemna@justice.government.bg>
To: rennie@softisbg.com <rennie@softisbg.com> 

 

 

Уважаема госпожо Стоянова,

 

Уведомяваме Ви, че Вашето писмо е регистрирано в Министерство на правосъдието с номер 94-Р-182 от 04.11.2016 г.

 

С Уважение,

 

Христо Захариев

Старши експерт

Дирекция „Канцелария"

Министерство на правосъдието

 

______________________________________________________

 

From: Rennie Stoyanova [mailto:rennie@softisbg.com]
Sent: Friday, December 02, 2016 1:57 AM
To: chamber@notary-chamber.org; priemna <priemna@justice.government.bg>
Subject: Fwd: нотариус 007 - правно неграмотен?

 

 

Здравейте,

Моля да потвърдите получаването на писмото от 04.11.2016, приложено тук по-долу.

Р. Стоянова

Цялата ми кореспонденция с НК: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-notarialanata-kamara.html
Цялата ми кореспонденция с МП и Инспектората на МП: http://softisbg.com/dannies_blog/corespondentsiya-s-ministerstvo-na-pravosadieto-i-inspektorat-na-mp.html
Нот. бюлетин №2 -2016 г. https://notary-chamber.bg/bulletin/
(в този бюлетин също се повдига въпросът за чл. 586, ал. 4 ГПК)
-------- Forwarded Message --------

Subject:

нотариус 007 - правно неграмотен?

Date:

Fri, 4 Nov 2016 15:16:21 +0200

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

chamber@notary-chamber.org, priemna@justice.government.bg

Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК: http://softisbg.com/dannies_blog/notarius-ivanov-007-ne-e-zapoznat-s-razporedbata-na-chl-586-al-4-ot-gpk.html

Уважаеми дами и господа от Нотариалната камара и от Министерството на правосъдието,

Моля да се вземат мерки, защото подобна правна неграмотност от страна на нотариус, като описаната в горепосочения материал "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК", застрашава сигурността на гражданския оборот!

Оставам в очакване на Вашия компетентен отговор.

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, дъщеря на пострадала от имотна измама, която нотариусът е можел да предотврати
Образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
25 години трудов стаж като мед. сестра и 12 - като заклет преводач с англ. език
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитан начин - по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com

Блог, посветен на имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/873

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.