Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Уважаваният нотариус Иван Иванов №007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК или може би смята, че изпълнението й не влиза в задълженията му. Това не е единственият му проблем. При сделките със земите на майка ми 007 е показал въпиюща правна неграмотност във всяко отношение - вж. документите, с които е извършена имотната измама. Действително, вече четвърта година и всички други юристи, ангажирани по един или друг начин с "нашия" случай на имотна измама, също показват въпиюща правна неграмотност или пък се правят, че не забелязват какви ги е вършил колегата им. Сякаш им е казал: "Аз съм прост и вие сте прости, затова добре се разбираме" - шеговито, разбира се, точно като г-н Премиера. 

-

Въпрос от майка ми към нотариус Иванов 007 в нейно писмо от 13.04.2015: ащо не сте изпълнили задължението си по чл. 586, ал. 4 от ГПК първо да впишете представените от „пълномощника" ми документи за собственост - невписаните решения на ПК от 1994 и 2000 г., издадени на името на наследодателя ми, а после да съставяте нотариалните актове? Ако бяхте направили опит да ги впишете, още при първата сделка щяхте да научите, че имам нотариален акт на мое име, издаден през 2006 г. въз основа на решението от 2000 г. и вписан в СлВп-Плевен, и щяхте да предотвратите измамата с „продажбата" на всичките ми земи в плевенско."

-

 

Отговор от 007 до майка ми в негово писмо от 20.04.2015: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК, а ако го бях направил и се окажеше, че има издадени Констативни Нотариални Актове, нямам право нито задължение да откажа сделка с тях. Така, че това нямаше да предотврати нанесената Ви евентуална измама, защото и двете са титул за собственост.

 

-

 

Коментар. Нотариус Иванов №007 твърди, че изпълнението на императивната разпоредба на чл. 586, ал. 4 от ГПК не влиза в неговите задължения. Регионалният директор на СВ-Плевен, г-жа Ирина Христова,  обаче е категорична, че изпълнението на целия член 586 от ГПК, "Проверка на собствеността", не е  задължение на съдията по вписванията, а на нотариуса - вж писмото й до мен от 29.12.2014, към което е приложен цитат точно от чл. 586, ал. 4 от ГПК. Върховният касационен съд също е категоричен по този въпрос - вж Определение на ВКС №634/06.11.2009 по дело №493/2009 на ВКС, ГК, I г.о.

 -

 

По-нататък в отговора си до майка ми, 007 твърди, че  ако бил вписал решенията на ПК и се окажело, че има издадени констативни нотариални актове, нямал право, нито задължение да откаже сделка с тях. По този въпрос майка ми написа до новия набл. прокурор в писмо от 15.08.2016

-

"Ако г-н нотариус Иванов №007 не беше пренебрегнал и тази разпоредба при изповядване на сделките през 2013, отдавна да съм "съборила" по граждански път такова едно вписване на решенията през 2013 или по-точно на два КНА, постановени през 2013 въз основа на тези решения, а заедно с констативките - и последвалите "покупко-продажби". Моля, обърнете внимание, че г-н нотариус Иванов №007 е лъжесвидетелствал пред разследващите, че всички документи и по двете сделки били изрядни и нямало било пречки сделките да бъдат изповядани. Г-н нотариус Иванов №007 несъмнено е компетентен, висококвалифициран юрист и сигурно знае, че не е казал истината, както сигурно знае и че законът му дава право да лъжесвидетелства без опасност от наказателна отговорност в случай, че ако каже истината, би обвинил себе си в престъпление - чл. 292, ал. 1 от НК."

-

И накрая 007 завършва с култовото си твърдение за двата титула: "Така, че това нямаше да предотврати нанесената Ви евентуална измама, защото и двете са титул за собственост.", което повтори и в националния ефир на 21.07.2016 пред Валя Ахчиева: "И решението, и нотариалният акт са титул за собственост." и даже добави с категоричността на кръгъл глупак:  "Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение."

 

-

Пояснение.По принцип твърдението на нотариус 007, че "и решението, и нотариалният акт са титул за собственост", е вярно. Не е вярно, обаче, че едно и също лице може да черпи права за един и същ имот едновременно от два титула за собственост. Още по-малко пък - от невписан предходен и от вписан последен. Както и не е вярно, че "няма значение с кое ще извършим сделка". Ако приемем за вярно обратното, ще означава да приемем за вярно и твърдението, че това лице може да прехвърли правото си на собственост едновременно на двама купувачи - на единия с първия титул, на другия - с втория, въвличайки ги в спор за материално право (спор за това, кой е собственикът на имота). А след това, като тръгнат да се съдят, съдиите да кажат: "Ами, вижте сега, не можем да отсъдим чий е имотът, защото и на двамата правилно и законосъобразно е прехвърлено правото на собственост върху него - на единия с невписания предпоследен документ за собственост, а на другия - с вписания последен. И двата са валиден титул за собственост."

-

За да не се стига до такива абсурди, на официалния сайт на Агенцията по вписванията изрично е посочено, че при продажба се представя последният документ за собственост,  с който се легитимира продавачът. Валидният документ, с който се легитимира продавачът, винаги е последният акт, от който черпи правото си на собственост. Този последен акт е само един и той задължително трябва да бъде вписан. Няма как да бъдат два и няма как актът да не бъде вписан - вж  чл. 586, ал. 4 от ГПК. Че актът е само един, е написано и на стр. 33 от Бюлетин на Нотар. камара №3, 2013 г.:   "Затова е целесъобразно при бъдещите изменения на ЗКИР да бъде обмислена възможността втората група  данни  (за  собственика  на  недвижимия  имот  и  за  акта,  от  който  собственикът  черпи  правото  си,  както  и    данните  за  другите  вещни  права  върху  недвижимия  имот),  групирана  поимотно  (имотен  регистър)  да  обедини  данните  от  всички  други  регистри и бази данни (данъчни партиди) с правно значение" и т.н.. Така че Иванчо 007 или е голям глупак, или послъгва (по-скоро второто; 007 сигурно е наясно, че законът дава право на всеки да лъже без опасност от наказателна отговорност, за да не би да обвини себе си в престъпление - вж чл. 292, ал. 1 от НК*)

*НК,Чл. 292. (1) За престъпление по чл. 290 и 291 [лъжесвидетелство, бел. моя. Р.С.] наказуемостта отпада: 1. когато лицето, ако каже истината, би обвинило себе си в престъпление

 

 -

NB! През септ. 2017 се изясни, че съгл. ЗСПЗЗ, ПЗР § 23 решенията на ПК, въз основа на които е издаден КНА за право на собственост, нямат силата на КНА - вж статията "Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?"

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни системаNo TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/785

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.