Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?

Начало на блога

Обратно към "Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях"

 -

-

Публикувано на 19.09.2017

Р. Стоянова

-

Вярно ли е, че решенията на ПК имат силата на КНА?

Бърз отговор - вярно е, но само за тези решения на ПК, въз основа на които не е издаден КНА (ЗСПЗЗ, ПЗР § 23. Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове) Много малко юристи знаят това. Нотариус Иванов 007 не го знае. Прокурорите по нашето дело не го знаят. Не го знае дори нотариус Димитър Танев, Председателят на Нотар. камара.

-


Тук ще се опитам да обясня, защо решенията на ПК, въз основа на които е издаден КНА за право на собственост, нямат силата на КНА.

-

Юристите често цитират ето този текст от ЗСПЗЗ: "Влязлото в сила решение, придружено със скица [...], удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота." (чл. 14, ал. 1, т.1 и чл. 17, ал. 1 от ЗСПЗЗ - в сила от 30.07.1999; чл. 18ж, ал. 1, чл. 27, ал. 3, чл. 27а, ал. 2, чл. 96, ал. 5 от Правилника за приложение на ЗСПЗЗ - в сила от 28.12.1999; чл. 38, ал. 20 от Закона за горите - в сила от 09.04.2011)

-

Цитатът е правилен, но не е пълен. Едва с изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999, обн. ДВ бр.68/1999г., влезлите в сила решения на поземлените комисии за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи, придружени със скица, са били приравнени по правна сила на констативни нотариални актове. До този момент заинтересованите лица е следвало да се снабдят с такива актове по реда на чл.483ал.І ГПК /отм./. - вж. текста за снабдяването на собствениците с КНА, публ. в ДВ, бр. 2 от 1994 г.

-

И до ден днешен в ПЗР на Правилника за приложение на ЗСПЗЗ стои текстът от 1994 за снабдяване с КНА, даже ясно си пише, че самите поземлени комисии са изготвяли проктите на КНА:

"Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 1994 Г.)

§ 4. Въз основа на влезлите в сила решения на общинската поземлена комисия по чл. 18ж, ал. 1 и чл. 27 собствениците се снабдяват с нотариални актове по реда на чл. 483, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Поземлените комисии изготвят проекти на нотариални актове на основание на отменената т. 6 от ал. 4 на чл. 60, ако молбите за издаването им са подадени в поземлените комисии [...] до влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ДВ, бр. 68 от 1999 г.)."

-


Следи от времената, когато собствениците е следвало да се снабдят с КНА, са останали и досега в Наредба № 32 за архивите на нотариусите - в чл. 18, ал. 5: "(Нова - ДВ, бр. 152 от 1998 г.) Изготвените от поземлените комисии проекти за констативни нотариални актове за собственост на земеделски земи, гори и земи от горския фонд могат да се извършват по образците, утвърдени до влизане в сила на тази наредба. Нотариусът, респективно съдията по вписване, нанася данните, предвидени в тази наредба, включително и ръкописно."

-

Изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999 е влязло в сила не само за решенията на ПК, издадени след 30.07.1999, но и за всички други, издадени дотогава през целия период на 90-те години. Пише го в ПЗР на ЗСПЗЗ:

-

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

(ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 1999 Г., В СИЛА ОТ 30.07.1999 Г.)

§ 23. Разпоредбите на чл. 14, ал. 1, т. 1, изречение четвърто и на чл. 17, ал. 1, изречение шесто се прилагат и за влезлите в сила решения на поземлените комисии, придружени със скици, въз основа на които до влизането в сила на този закон не са издадени нотариални актове, освен в случаите по § 21.
А § 21 гласи: Нотариални актове въз основа на влезлите в сила решения на поземлените комисии се издават по досегашния ред, ако молбите за издаването им са подадени в поземлената комисия или проектите за нотариални актове са представени на нотариусите до влизането в сила на този закон.

-

И така, до 30.07.1999 г. решенията на ПК наистина не са имали силата на КНА и хората е следвало да се снабдят с такъв (кой се снабдил, кой - не, е отделен въпрос), а след тази дата вече всички решения на ПК придобиват силата на КНА, вкл. и по-рано издадените, с изключения на тези, въз основа на които вече са били издадени КНА.

-

Именно изразът "с изключения на тези, въз основа на които вече са били издадени КНА" означава, че с издаването на КНА решението на ПК губи силата си на КНА. Логично! Както, например, при издаване на нова лична карта старата се обезсилва и макар че съдържа данни за същото лице, с нея вече не можем да се легитимираме.

-

Да не си помислите сега, че след изменението на ЗСПЗЗ от 30.07.1999 г. вече е било забранено да се издават КНА въз основа на решения на ПК? Не, разбира се, просто вече не е било задължително. И наистина, дълги години след 30.07.1999 г. хората продължавали да се снабдяват с КНА. Някои - по желание, други - по инерция, но най-вече - за да имат вписан документ за собственост. Майка ми, например, се е снабдила с КНА за гората си през 2006 г. въз основа на решението на ПК от 2000. Защото макар законът да казвал, че решенията имат силата на КНА, те си оставали невписани.

Чак от 01.01.2001 и решенията на ПК започват да се вписват при издаването им, като истински нотариални актове.

-

Следователно всеки нотариус трябва да има едно наум, че с голяма вероятност за всяко решение на ПК, издадено преди 01.01.2001 г., може да има вписан КНА по чл.483, ал.1 ГПК (отм.) - точно като КНА на майка ми. И да знаят, че с вписването на такъв КНА невписаното решение на ПК, въз основа на което е издаден, вече няма силата на КНА.

-

                 В случая с майка ми снабдяването с КНА е било необходимо от чисто практична гледна точка. Понеже решението за нивите не било издадено на нейно име, а на "наследниците на Георги Ойнарски, б. ж. на с. Ставерци", никак не е било  удобно при всяко сключване на договор за аренда майка ми да вади по две удостоверения за наследници (понеже не е пряк наследник), едното от гр. Плевен, а другото - от с. Ставерци , т.е. всеки път да пътува по 120 км (60 км до с. Ставерци и още 60 обратно до гр. Плевен). Даже два пъти по 120 км - един път за подаване на заявление за у-нието и втори - за получаването му. Да не говорим, че в средата на 90-те моите родители се преместиха от Плевен във Варна и пътуването за вадене на у-ния за наследници се е удължило с още 700 км (350 км до Плевен и още 350 обратно до Варна). Действително, майка ми е упълномощила своя роднина в с. Ставерци за сключване на договорите, но и за роднината е щяло да бъде неудобно всеки път да пътува до Плевен и обратно. Затова майка ми се е снабдила с нотариален акт за 50-те си дка ниви през 1999 г. и още на следващата година арендният договор е бил сключен въз основа на този нот. акт. 

                 Любопитен детайл, който потвърждава практичната цел на снабдяването с КНА за нивите в Ставерци, Плевенско, е, че за другите си ниви - в с. Селановци, Оряховско, майка ми не се е снабдявала с КНА. Обяснението е, че Оряховската ПК е издала решението направо на името на майка ми - единствения наследник, а не на "името" на наследниците, както са направили в ПК-Д. Митрополия. В с. Селановци, Оряховско, майка ми също е имала роднина пълномощничка, която е сключвала договорите за аренда. Лично от нея знам, че никога не е вадила никакви у-ния за наследници. Само скици. Нормално. Оряховското решение е от 1997 г. и беше вписано чак през 2015 - при продажбата на земите, съгл. чл. 586, ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан, нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан."

-   

              Вж още: Валиден документ за собственост ли е решението на поземлена комисия? Бърз отговор - не е валиден, защото е незаконосъобразен. На същото мнение е и председателят на Нотариалната камара, който в доклад, изнесен на на френско-българския семинар в Париж, 1-3.12.2016 г., казва, че повечето решения на ПК нямат елементарни белези на акт за собственост. - вж отблизо този текст от доклада.  Вж всички публикувани доклади от френско-българския семинар в края на 2016

 

              Вж също и обясненията на нотариус Иванов 007 от Плевен в предаването за нашия случай на имотна измама - "Открито" с Валя Ахчиева на 21.07.2016 г. Според Иванов, "Така или иначе е имало вписан нотариален акт. И решението, и нотариалният акт са титул за собственост. Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение." Нотариус Иванов 007 греши. Той е "извършил" две сделки, по-точно издал е два нотариални акта за продажбата на всички земи на майка ми в плевенско) - и двата в нарушение на императивната разпоредба на чл. 586, ал. 4 ГПК - вж статията "Нотариус Иванов 007 не е запознат с разпоредбата на чл. 586, ал. 4 от ГПК".

              Интересни обяснения дава и  председателят на Нотар. камара, който пък твърди пред Валя Ахчиева, че колегата му Иванов нямало било как да забележи, че "преписът"от решението на ПК  не е бил направен от оригинала. Иначе много точно обяснява какво означава препис от документ и констатира, че в случая "се касае за липсата на документ, удостоверяващ правото на собственост" на майка ми, измамената "продавачка", останала без нивите си в Плевенско, притежаваща пълен комплект документи по близо вековната история на поземлената си собственост, нито един от които не е дала на измамника. Показателно е, че предс. на Нот. камара не казва нито дума пред Валя Ахчиева за това, че нотариус Иванов не е имал право да съставя нот. актове за покупко-продажба, преди да бъдат вписани документите на праводателя (чл. 586, ал. 4 от ГПК). Иначе много добре говори на международни срещи, че българските нотариуси, както и френските, не могат да съставят нотариален акт, ако актът на праводателя не е вписан - вж доклади от френско-българския семинар в края на 2016 - Париж, 1-3.12.2016 (първият доклад е на предс. на Нот. камара Д. Танев) и отблизо точно този текст  от доклада на Д. Танев.

-

Вж също статията "Констативните нотариални актове - същност, производство и приложно поле" - автор: Светлин Микушински, нотариус в София, публикувана в списание „Адвокатски преглед" - брой 7 от 2002 г.:

"3. Друг случай на констативни нотариални актове са тези по ЗСПЗЗ. Въпреки че със ЗИДЗСПЗЗ (ДВ, бр. 68/1999 г.) на решенията на поземлените комисии за възстановяване собствеността в стари реални граници или с план за земеразделяне се придаде силата на констативен нотариален акт, нуждата от такъв не отпадна (чл. 14, ал. 1 и чл. 17, ал.1 ЗСПЗЗ). На първо място, от това действие на решенията са изключени земите по чл. 10, ал. 7 ЗСПЗЗ - това са бивши земеделски имоти, които са попаднали в околовръстния застроителен полигон и не са застроени законно. Отделно от това, решенията на поземлените комисии се издават на наследници, без наследниците да са определени персонално и по квоти. Въпросът не е маловажен, като се имат предвид промените в ЗН от 1992 г. и последващото прогласяване за противоконституционни на някои от същите тези нови текстове с решение на КС № 4 от 27.02.1996 г. (ДВ, бр. 21/1996 г. Ако наследниците бяха вписани поименно в решението, страните не биха имали правен интерес от издаването на констативен нотариален акт, тъй както тези актове, подобно на договорите за вещни права с държавата и общините, имат силата на нотариален акт. "

-

 

         Вж също и материала Документите, с които е извършена имотната измама, снабдени с обяснения и становища прокурори, съдии и др. компетентни лица, ангажирани с нашия случай на имотна измама. Накратко: няма нито един редовен документ.

-

Автор: Ренета Стоянова, дъщеря на пострадала от имотна измама

Образование: полувисше (медицина, 1978) и висше (англ. филология, 2004)

Автор на книгата "Хроника на едно предизвестено напускане", 2003

Ел. поща: rennie@softisbg.com

Блогът ми, посветен на преводаческите неуредици: http://rennie.blog.bg/ - вж Постиженията в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР

-

Начало на блога

Обратно към "Проблеми с решенията на поземлените комисии и преписите от тях"

 -


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1331

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.