Постижения в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г. (и завършила с горе-долу хепи енд през 2019)

| No Comments | No TrackBacks

Посл. актуализация: 20.06.2020

Р. Стоянова

Борбата започна през юли 2012 г. с изпращане на писмо до Омбудсмана на РБ. Ангажирани са още: Съюзът на преводачите в България (СПБ), Асоциацията на преводачите (АП), Министерство на външните работи, Министерски съвет, Президентството, Върховна административна прокуратура (ВАП), Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за конфликт на интереси и др. Цялата кореспонденция е публикувана на адрес: http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

От юни 2013 г. започна мащабна информационна кампания с цел уведомяване на колкото е възможно повече преводачи, собственици на преводачески агенции, юристи, хора на отговорни позиции и др. за наличието на един незаконосъобразен нормативен акт в МВнР - т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл изм. 1990. 

 

Постигнато досега:

1. МВнР призна официално, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, е "една отдавна остаряла правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения", a "удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена" или с две думи - че нещата могат и трябва да се променят.


2. Министерски съвет потвърди официално, с писмо № 2711/28.03.2013 г., че "Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове".


3. Омбудсманът на РБ г-н К. Пенчев официално потвърди, с писмо изх. №
3589/19.07.2013 до мен, че Правилникът за легализациите "противоречи на действащата нормативна уредба". "Необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон."

 

4. През май 2013 Омбудсманът на РБ, г-н К. Пенчев, даде становище в писмо до колега (благодаря, И.Е.!): „ недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт." Сканиран оригинал на становището на Омбудсмана от 17.05.2013 г.- стр. 1 и стр. 2. Цялото становище на Омбудсмана в pdf.
NB! „несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт"!

 

5. През юли 2013 в сайта за обществени консултации strategy.bg е публикуван за обсъждане ЗИД на ЗОП. В коментарите под публикацията направихме опит да привлечем вниманието на отговорните лица и институции към некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника. Опитът се оказа успешен - дефиницията беше премахната.

 

6. През август 2013 министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова официално потвърди, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013, че не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус. Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор или сам да има фирма с договор.

 

7. През есента на 2013 случайно попаднахме на интересни материали в интернет от 2012 г. и научихме, че по План за намаляване на административната и регулаторната тежест на бизнеса МВнР е трябвало до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност и да уреди статута на преводачите. На 28.02.2012 е имало заседание на Съвета за административна реформа - тогава са одобрили Работна програма за периода януари - декември 2012 г. По Програмата са изготвили плана и в него са предвидили 9 точки за изпълнение от МВнР, като т. 8 гласи "Изработване на нова, отговаряща на съвременните условия нормативна уредба, уреждаща статута на преводачите в България и преводаческата дейност."  На 15.08.2012 Планът е бил публикуван за 2-седмично обсъждане в портала за обществени консултации strategy.bg, но ние не сме разбрали След одобрението му с Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет от 9 точки са останали 5, като т.8 е станала т.4. Планът за осъвременяване на уредбата не е бил изпълнен, но фактът, че го има, говори за осъзнаване на проблема на високо ниво. Любопитен детайл е, че външния министър Николай Младенов е отчел успехи по т.4: "Статус: В процес на изпълнение. В момента тече процес по сключване на нови договори [по старата уредба, бел. моя] с фирмите, които извършват преводачески услуги и имат взаимоотношение с МВнР." Разбира се, няма как с договори по старата уредба да се изработи нова, но Никито така ги разбираше нещата.
-

8. В новия Устройствен правилник на МВнР, в сила от 2013 г. незаконосъобразният текст „Дирекция „Консулски отношения" предоставя консулски услуги" (чл. 41, ал. 2, т. 2 от УП на МВнР в сила от 15.01.2012) вече е заменен с „Дирекция „Консулски отношения" координира предоставянето на консулски услуги". Това е важно, защото години наред неправилно се считаше, че Д „КО" извършва консулски услуги, а под консулски услуги неправилно се разбираше „преводи и легализации".

-
9. На 02.09.2013 г. на сайта на МВнР в рубрика "Новини" беше публикувано съобщение, че "МВнР инициира създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за упражняването на професията им и отговорностите на институциите".

-

10. В края на ноември 2013 г. г-н Р. Лашев, директор на "Консулски отношения" в МВнР написа в официално писмо до Приемна на Министерски съвет: "Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен". 

 

11. На големия празник Коледа през 2013 г. стигнахме до логичния извод, че Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. на 25.12.1990 (преди 23 години), е отменен от Хагската конвенция за апостила още през 2001 г. На тази тема е статията "Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 от Конвенцията за апостила?" Така се случи, че първо бе информирана г-жа Славчева от Администрацията на Президента на РБ , но тя не май не разбра, колко е важно това, или пък аз не се изразих както трябва.

 

12. На 16.03.2014 се получи отговор от европейската служба Your Europe Advice, че  дипломатически и консулски служители нямат право да заверяват подписите на заклетите преводачи от държавите-членки на ЕС (кореспонденцията се проведе на англ. език).

 

13. В началото на 2014 Комисията за защита на конкуренцията образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1 (Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове). Вж Решението на КЗК да се самосезира - 26.03.2014.

-

14. През април 2014 няколко медии  отразиха самосезирането на КЗК.
Капитал: „КЗК ще проверява правилата за извършване на преводи"

IP Bulgaria: "Законодателството поставя в неравноправно положение преводачите"
Това е важно, защото медиите мълчаха от лятото на 2012 г.

-
15.  В годишния си доклад за 2013 г., представен пред Народното събрание през април 2014, Омбудсманът на РБ препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи

-

16. 22.07.2014 - КЗК направи на пух и прах мухлясалия правилник:

„Комисията за защита на конкуренцията счита, че нормативната уредба на легализираните преводи, която се съдържа в чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа (Правилникът), е морално остаряла и оскъдна, съществува без правно основание и ограничава конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само преводачески агенции, но не и физическите лица, които упражняват свободната професия на преводач. Комисията за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива, да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове, както и да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като вземат под внимание принципите на правото на конкуренция." Цялото решение № АКТ-964-16.07.2014 - 42 страници  Извлечение - само Най-важните моменти от Решение на КЗК № 964 от 16.07.2014 г.- 2 страници

-

17. Медиите отразиха и това събитие:

Стандарт: КЗК иска модернизиране на правилника за легализирани преводи

Technews.bg: КЗК предлага нова правна рамка за преводачите

Investor: КЗК установи ограничения на пазара за легализирани преводачески услуги

Факти: КЗК предлага да се създаде цялостна правна рамка на преводаческата дейност

-

18. На 11 май 2015 г. излезе книга за преводачите и агенциите - "Преводачи и агенции". Публикувана е онлайн и е безплатна. Автор: Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи.

-

19. На 14.08.2015 се обадих по телефона на Приемната на МВнР и с тяхно разрешение записах разговора - 14.08.2015 Разговор с Приемна на МВнР. Най-важното, което казаха, е, че вече не сключват договори по чл. 2а, ал. 2 от правилника.

-

20. На 16.10.2015 г. зам.-главен прокурор Ася Петрова изиска от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Написа, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ от намеса на Прокуратурата по реда за надзор за законност. Това беше много хубава новина, но подчинените ѝ се опънаха с думите: "Ти си ги отмени, щом смяташ, че не съдържат доводи и правни аргументи!" (е, не точно с тези думи, но смисълът е същият - вж становището на пр. Беремска, в което се казва: "Административният ръководител на ВАП, който е компетентен, не се е произнесъл по същество относно искането на Р.Стоянова за отмяна на резолюциите по пр.№708/2012г. и по пр.№457/2013 г. на ВАП - съответно от 11.12.2012 г. и от 31.7.2013 г. Същевременно, е указал прокурор да се произнесе отново, без да са отменени резолюциите за прекратяване на преписките." След това през декември 2015 Ася ми отговори, че е забравила какво е писала през октомври (разбира се, пак не с тези думи - вж отговора ѝ от 14.12.2015).

-

21. В средата на 2016 г. нелепата дефиниция за "официален превод" е премахната от ЗОП. Аз забелязах тази хубава промяна чак в началото на 2017, понеже от 2013 се занимавам повече с имотната измама, от която пострада горката ми възрастна майка. И по тази линия са големи простотии. Направих й блог: http://softisbg.com/dannies_blog/

           До 2014 тъпата дефиниция за "официален превод" беше "превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи", от '14 до '16: "превод, извършен от преводач, който е включен в списъка на лице, което има сключен договор с МВнР". 

-

22. По време на заседание на МС на 28.06.2017 външният министър Екатерина Захариева прави официално предложение Министерството на външните работи да престане да заверява подписите на преводачите. Малко преди това, на 16.06.2017, от ВАП пак се напънаха да оправдаят незаконната дейност на МВнР по преводи и легализации, понеже била съответствала на мухлясалия им правилник от времето на баба ми, последно изменен през 1990. През юли 2017  в. "Сега" излезе със статията "Правителството ще бори бюрокрацията с още бюрокрация". Помислихме, че най-вероятно ще се повтори старият номер с неуспешните опити за реформи - вж моята статия "Дежа вю - вълнения и опити за реформи преди години

-

23. На 11.08.2017 МВнР публикува новината, че подписът на преводача вече ще се заверява от нотариус! На същата дата започнаха обществени консултации в портала strategy.bg по изменението на остарялата уредба (правилника) - отмяна на чл. 2а, ал.2 от правилника и др. Оказа се, че МС е дал още един адрес за консултации, без публикувани документи (фалшив).  Дискусиите продължават и в петицията. Още през 2013 г. бях писала, "Всеки момент се очаква новината, че МВнР прекратява сключването на договори с фирми за преводи по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите." Е, доживяхме събитието през 2017. Има само един проблем - самият правилник е незаконосъобразен, понеже не отговаря на дефиницията за "правилник", дадена в чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове: "Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) (1) Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност."

-

24. На 12.09.2017 всички коментари от завършилите обществени консултации по проекта за изменение на правилника за легализациите в портала strategy.bg бяха събрани в pdf файл - много калпаво направен, с останали разни странни знаци и празноти. Наложи се сами да си ги съберем в качествен и пълен pdf файл - pdf файл, предоставен от Иван Клюнчев (благодаря, колега!)  и още един pdf, предоставен от Хари Стоянов (благодаря, колега!). Междувременно излезе и още един проблем, освен този с незаконосъобразността на самия правилник. Проблемът е, че външният министър Екатерина Захариева предлага с правилника да се урежда водене на регистър на преводачите към МВнР, като с министерска заповед се уточняват изискванията за вписване в регистъра, което пък противоречи на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, където е записано, че регистрационни, разрешителни и лицензионни режими се уреждат само със закон. Не може да стане с правилник, още по-малко пък - със заповед. Всичките тези неща бяха обсъдени по време на обществените консултации.Сега очакваме решението на компетентните органи, ако въобще се намерят такива - компетентни не по заеманата позиция, а по ум и познания.

-

NB! Съюзът на преводачите в България мълча дълго време. Накрая излезе с "обобщено становище" от името на УС на СПБ (има го в коментарите на портала, а също така и на сайта им - на дата 08.09.2017). Пак си правят устата за изпити, както преди три години покрай наредбата за съдебните преводачи, а пък не забелязват, че правилникът е незаконосъобразен - както преди измененията, така и след тях.  Потърсихме на сайта им информация за имената на членовете на УС на СПБ - нямаше. Много са зле. СПБ години наред са поддържали незаконната регулация на преводаческата дейност - вж кореспонденцията ни. И вместо да се борят за уреждане статута на преводача, те са се киприли в списъка с "оторизирани" агенции (оторизирани с договор по чл. 2а, ал.2 от правилника - срам, голям срам за СПБ!)

-

25. Хари Стоянов (Harry Stojan) написа кратка статия за коментарите по проекта на постановлението за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, като даде два вероятни варианта за развитие на събитията оттук нататък:единият е коментарите да отидат в кошчето за  боклук, образно казано, а другият - да им се обърне внимание. Аз лично смятам, че ще стане първото, съдейки по развитието на една друга история  -  имотната измама, от която пострада майка ми през 2013 г.

26. На 28.11.2017 в бр. 95 на Държавен вестник е публикувано Постановление № 263 от 24 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. Така най-сетне се появи промяна в правилника, след като в продължение на пет години МВнР и МС се оправдаваха, че не можел бил да бъде изменян и допълван, понеже така била казала междуведомствената работна група през 2006-2008 г. Промяната ще влезе в сила три месеца след публикуването в ДВ, т.е. на 29.02.2018 или на 01.03.2018. С тази промяна правилникът си остава незаконосъобразен, разбира се, а с текста, че МВнР поддържа регистър сгазва и още един закон - Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, където е записано, че регистрационни, разрешителни и лицензионни режими се уреждат само със закон. 


-

27. 18.12.2018 Тричленен състав на ВАС отменя незаконния регистрационен режим за преводачите. Това е хубава новина. Делото е заведено от ВАП през пролетта на 2018 г. Това също е хубава новина, след като ВАП години наред отказваше да се ангажира. Жалко само, че върховните съдии продължават да смятат, че т.нар. правилник за легализациите от 1958 г. е "подзаконов нормативен акт" (той не е такъв, т.к. не отговаря на дефиницията за правилник, дадена в Закона за нормативните актове, Чл. 7, ал. 1. (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2007 г.) (1) Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност.)

-

28. С Решение № 6733 от 08.05.2019 по адм. дело № 1364/2019 петчленен състав на ВАС окончателно отменя незаконния регистрационен режим за преводачите. (ако линкът не се отваря, натиснете тук) Това е най-хубавата новина досега. Тя дойде  след цели седем години кореспонденция с какви ли не институции. Много са мудни държавните служители, много. И некомпетентни. Сега, например, петте върховни съдии цитират Закона за нормативните актове във вр. с оспорването на чл. 18, ал. 1 и 2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите, а не забелязват, че самият т.нар. правилник за легализациите не отговаря на дефиницията за правилник, дадена в Закона за нормативните актове. На всичко отгоре, уж отменят въведения регистрационен режим за преводачите поради противоречието му с чл.4 ал.2 и ал. 3 от ЗОАРАКСД, а запазват правото на дипломатическите и консулските представителства на РБ в чужбина да определят лицата, които могат да извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език - чл. 18 ал. 3 от псевдоправилника за легализациите, т.е. запазват регистрационния режим на територията на българските дипломатически и консулски представителства по цял свят, така че българските преводачи по света остават подчинени на незаконно въведения регистрационен режим.

              Пояснение за режима на преводачите към българските представителства в чужбина. Техният режим често е двоен - веднъж ги регистрират по законите в съответната страна (законно) и втори път - към  бг представителството (незаконно). Целта на втората регистрация - незаконната, е събиране на такси от българските граждани в чужбина. 

-

29.  Решението от т. 28 е публикувано в ДВ, бр. 41 от 21.05.2019 и влиза в сила от тази дата - 21.05.2019 (ако линкът не се отваря, натиснете тук) Така се слага край и на регистрацията на преводачите към МВнР, след като преди това беше сложен край на регистрацията на агенциите. Само че има една уловка - МВнР продължава да "заверява" подписите на преводачите под преводи за чужбина, така че който иска да превежда от български на чужд език, пак трябва да се регистрира във Външно, колкото и незаконосъобразно да е. Друг въпрос е, че нашите официални преводи не се признават в чужбина и гражданите плащат два пъти - веднъж за превод в България със "заверка" от МВнР (за един документ цената може да стигне до 200 лв.) и втори път в чужбина за превод на същия документ от тамошен заклет преводач (наричан различно в различните държави - съдебен, оторизиран, лицензиран, сертифициран). И трети, че все по-малко документи се нуждаят от превод, т.к. още през 2013 г. България е подписала Международната конвенция за многоезичните документи, съгласно която е длъжна да осигурява безплатен превод на основните положения в актовете за гражданско състояние за включването им в регистрите на другите държави, а не гражданите да обикалят по преводачи и агенции. Конвенцията е ратифицирана от България със закон, приет от 42-то народно събрание на 3 октомври 2013 година (Държавен вестник, бр. 91 от 2013 г.) и е в сила за Република България от 18 декември 2013 г. За да получите кратка информация по Конвенцията от Уикипедия, натиснете тук, а за да видите цялата конвенция така, както е публикувана в lex.bg - тук.

-

30. 23.05.2019 Нотариусите са предупредени да не изискват от преводачите доказателства, че са регистрирани в МВнР, а да им заверяват подписите по общия ред, както се заверяват подписите на всички. Само да внимават при заверката да не им вписват личните данни в щемпела - вж материала Разнобой в нотариалните заверки

31. 28.05.2019 МВнР: Установяване на временен режим за извършване на заверка по чл.21 а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа МВнР уведомява за промените.

-

32. Цели 20 години след ратифициране на Конвенцията за апостила на 25.05.2000 г., в правилника за легализациите се намери място за няколко разпоредби по апостилирането на документи. По-добре късно, отколкото никога!

 https://www.lex.bg/laws/ldoc/-23555583

Глава втора "а".
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО РЕДА НА КОНВЕНЦИЯТА ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ПУБЛИЧНИ АКТОВЕ (НОВА - ДВ, БР. 39 ОТ 2020 Г.)

 
Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2020 г.) (1) Удостоверяването на документи по реда, който е посочен в Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, се извършва чрез издаване на удостоверението "апостил" по чл. 3, ал. 1 от конвенцията. Удостоверяват се истинността на подписа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа, и при необходимост автентичността на печата или марката, които са поставени върху документа.
(2) За Република България оправомощени да издават удостоверението по ал. 1 са:
1. Министерството на правосъдието - за документи, издавани от орган или длъжностно лице, свързано с правораздавателна система на държавата, включително документите, издавани от прокурор, секретар на съд или призовкар, нотариалните актове, или официалните заверки, като записвания в регистър или удостоверяване на дата или подпис върху частен документ;
2. Националният център за информация и документация - за образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от Министерството на образованието и науката и неговите звена;
3. областните администрации - за документи, издавани от кметовете и общинските администрации;
4. Министерството на външните работи - за всички останали административни документи, ако са снабдени със заверката по чл. 3 и 4.
(3) При издаването на удостоверението по ал. 1 администрацията по ал. 2, т. 1 предоставя административните услуги в срок 2 работни дни.
(4) При издаването на удостоверението по ал. 1 администрацията по ал. 2, т. 2 предоставя административните услуги в срок до три работни дни за документи, които не са налични в публичните регистри, които се поддържат от Министерството на образованието и науката. При издаване на удостоверението на документи, налични в публичните регистри, поддържани от Министерството на образованието и науката, предоставя електронни административни услуги в срок до осем работни часа.
(5) При издаването на удостоверението по ал. 1 администрациите по ал. 2, т. 3 и 4 организират работата си така, че административната услуга да се предоставя в срок до осем работни часа, а ако обективни обстоятелства налагат по-дълъг срок - до два работни дни.

 

-


 Следва:

- приемане на Закон за преводачите и преводаческата дейност 

и

- създаване на Официален регистър на правоспособните преводачи

 

КАК СЕ СТИГНА ДО ТЕЗИ ПОСТИЖЕНИЯ

Към моя блог в blog.bg: http://rennie.blog.bg

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/410

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on December 9, 2013 1:05 PM.

От г-жа Соня Божикова, Приемна на МС, до МВнР - 27.11.2013 was the previous entry in this blog.

Мащабна информационна кампания срещу Правилника за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 25.12.1990 г. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.