РС-Добрич - гр.д. 4061/2017, ДаллБогг оттегля исковете си

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=%2FfE3B7IGmq8%3D

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е     

            №                  07.11.2018 г.            гр. Добрич

ДОБРИЧКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  ГРАЖДАНСКА КОЛЕГИЯ, дванадесети състав, в закрито съдебно заседание на седми ноември през   две хиляди и осемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЛИНА ПАСКАЛЕВА

Разгледа докладваното от съдията гр.д.№4061  по описа на ДРС за 2017г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по предявени от „Застрахователно акционерно дружество ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление  гр.София, бул."Г.М.Димитров" №1 срещу „ТЕДИ И РОЗ" ЕООД - в ликвидация, ЕИК 124711503, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул."Иван Георгиев" №11искове с правно основание чл.42 в.вр.чл.26, ал.2, пр.2-ро ЗЗД, чл.26, ал.1, пр.1-во, 2-ро и 3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.5-то ЗЗД,  чл.349 от КЗ, чл.29, ал.1 ЗЗД и чл.124, ал.1 ГПК за прогласяването на нищожността на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №BG/30/116000672779, издадена на 24.02.2016г. от ищцовото дружество и с посочен застрахован Теди и Роз" ЕООД, поради липса на представителна власт - липса на съгласие и при условията на евентуалност поради противоречие със закона, заобикаляне на закона, противоречие с добрите нрави, липса на предписаната от закона форма, липса на основание, липса на застрахователен интерес; поради привидност - сключен при условията на персонална симулация /подставено лице/ и за обявяване  унищожаемостта на същия застрахователен договор поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди.

Постъпила е молба с вх.рег.№20944 от 05.11.2018г. от ищеца Застрахователно акционерно дружество ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, с която се заявява оттегляне на предявените искове.

Молбата черпи правното си основание от разпоредбата на чл.232, ал.1  ГПК. Въз основа на посочената норма ищецът може да оттегли исковата си молба без съгласието на ответника до приключване на първото заседание по делото. Оттеглянето на исковата претенция е процесуално действие на ищеца, с което се заявява отказ от търсената с иска защита, преграждащо по-нататъшното развитие на процеса и е основание за  неговото прекратяване. За правния ефект на предприетото  до приключване на първото заседание по делото оттегляне не е нужно съгласието на ответника. Като се съобрази с гореизложеното съдът счита, че на основание чл.232, ал.1 от ГПК следва да прекрати производството по настоящото дело.

Водим от гореизложените съображения и на основание чл.252, ал.1 ГПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д.№4061/2017г. по описа на Районен съд - Добрич, образувано по предявени от „Застрахователно акционерно дружество ДАЛЛБОГГ: ЖИВОТ И ЗДРАВЕ" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление  гр.София, бул."Г.М.Димитров" №1 срещу „ТЕДИ И РОЗ" ЕООД - в ликвидация, ЕИК 124711503, със седалище и адрес на управление гр.Добрич, ул."Иван Георгиев" №11искове с правно основание чл.42 в.вр.чл.26, ал.2, пр.2-ро ЗЗД, чл.26, ал.1, пр.1-во, 2-ро и 3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.3-то ЗЗД, чл.26, ал.2, пр.5-то ЗЗД,  чл.349 от КЗ, чл.29, ал.1 ЗЗД и чл.124, ал.1 ГПК за прогласяването на нищожността на застрахователен договор, обективиран в застрахователна полица №BG/30/116000672779, издадена на 24.02.2016г. от ищцовото дружество и с посочен застрахован Теди и Роз" ЕООД, поради липса на представителна власт - липса на съгласие и при условията на евентуалност поради противоречие със закона, заобикаляне на закона, противоречие с добрите нрави, липса на предписаната от закона форма, липса на основание, липса на застрахователен интерес; поради привидност - сключен при условията на персонална симулация /подставено лице/ и за обявяване  унищожаемостта на същия застрахователен договор поради извършването на измамливи действия с цел извличането на облаги и причиняването на вреди.

Определението подлежи на обжалване пред ДОС с частна жалба в едноседмичен срок от получаване на съобщението.

Определението да се съобщи на страните.

                                   

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:        

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2468

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.