April 2014 Archives


Най-сетне незаконната "регулация" на преводаческата дейност попадна в доклада на Омбудсмана на РБ за 2013, представен на 15.04.2014. След решението на КЗК да се самосезира за уредбата на преводаческата дейност на 26.03.2014, това е вторият ясен сигнал, че институциите започват да се размърдват.

 

 Целият доклад е публикуван на адрес: http://www.ombudsman.bg/pictures/annual%20report%20for%202013.pdf

 

Глава 14, Раздел "Правата на гражданите и действащата нормативна уредба", стр.191-192:

 Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г.

 По повод на жалби на граждани през годината се обръщах няколко пъти към министър-председателя, министъра на външните работи и министъра на правосъдието относно проблемите, свързани с легализациите, заверките и преводите на документи. В доклада ще акцентирам върху последната ми препоръка, отправена през месец октомври 2013 г. В писмото си обърнах отново внимание върху необходимостта в кратки срокове да бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., който е остарял и е неприложим. Разпоредбите му предизвикват объркване, тъй като не са съобразени с изискванията на Конвенцията за премахване изискването за легализация на чуждестранните публични актове (обн., ДВ, бр. 45 от 11.05.2001 г., ратифицирана със закон, приет от 38-мо Народно събрание на 25.05.2000 г., ДВ, бр. 47 от 9.06.2000 г.), както и с двустранните договори за правна помощ, сключени от Република България.

 

Липсва и законово определение на понятието „заверен превод" на български език (или официален превод). Необходимо е също така практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи да бъде прекратена.

 

Намирам аргументите, изложени от Министерството на външните работи по повод на предходна кореспонденция по този въпрос, че е необходимо тълкуване от страна на Съвета по законодателството към Министерството на правосъдието относно реда, по който правилникът да бъде изменен, допълнен или отменен, доколкото същият не е издаден във връзка с приложение на определен закон, за несъстоятелни.

 

 Освен това, поради необходимостта от осигуряване на качествени официални преводи е целесъобразно предоставянето на преводачески услуги да бъде уредено в отделен нормативен акт, в който да се предвиди създаване на регистър на преводачите. В съответствие с изискванията на Директива 2010/64/ЕС от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство, държавите членки са задължени да съставят такъв регистър до 27 октомври 2013 г. Преводачите, предоставящи официални преводи, следва да носят отговорност за качеството на превода и да бъдат обект на контрол от страна на компетентните държавни органи. Практиката в други европейски държави по отношение на подбора на заклетите преводачи, упълномощени да превеждат официални документи (брачни свидетелства, дипломи, съдебни решения), би могла да бъде използвана като пример.

 

Големият брой жалби, които получих във връзка с прилагането на действащата уредба, сигнализира за изключително сериозен проблем. Имайки предвид трайното увеличаване на движението на официални документи, издадени не само в държавите - членки на Европейския съюз, но в трети държави, смятам, че този проблем трябва да намери своето компетентно законодателно решение. Тежките и скъпи бюрократични процедури, които съществуват в резултат на посочения правилник, затрудняват редица държавни органи, приемащи документи от други държави, юридическите лица, които желаят да се установят в България, с цел да упражняват своята дейност, както и гражданите, за които налагането на подобни правила представлява пречка за свободното им движение.

 

Нямам информация от институциите за становището им и евентуално за предприетите действия в тази насока. 

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

До Омбудсмана, 17.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратено от е-бланката на сайта на институцията Омбудсман на РБ. Като цитирам годишния доклад на Омбудсмана за 2013 г., отново моля Омбудсмана да уведоми Прокуратурата за правилника и договорите по него. 

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
(ЕГН, Адрес, Телефон 0888609072, Email: rennie@softisbg.com)


Институция: МВнР
Описание: В годишния си доклад за 2013 г. г-н К. Пенчев е отделил внимание на незаконосъобразния правилник за легализациите и т.н., по който МВнР години наред "регулира" незаконно преводаческата дейност в България, като е отбелязал между другото:

"Необходимо е също така практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи да бъде прекратена."

Очаквам г-н Пенчев да уведоми Прокуратурата за тази неприсъствената заверка. Както и за договорите по чл. 2а, ал. 2 от правилника. Те не са споменати в доклада, но вече е ясно, че също са незаконосъобразни, доколкото основанието им е такова, а и сами по себе си са фиктивни.

Г-н Пенчев е наясно, че положението е изключително сериозно - написал го е в доклада си. Констатациите не са достатъчни, действия трябват. Вече наближават две години, откакто за пръв път уведомих г-н Пенчев за правилника и договорите по него. Добре е, че г-н Пенчев най-сетне написа в годишния си доклад, че има нередности, но от доклада му не личи да знае какво трябва да направи сега, след като най-сетне ги е забелязал. Благодаря.

Искане:

1. Г-н Пенчев да уведоми Прокуратурата на РБ за неприсъствената заверка на преводачески подписи в МВнР, за която в годишния си доклад за 2013 съобщава, че е необходимо да се прекрати. Това не е невинна практика, а престъпление, което не бива да се укрива.

2. Г-н Пенчев да уведоми Прокуратурата на РБ за стотиците фиктивни договори по чл.2а, ал.2 от правилника за легализациите, сключени между МВнР и частни фирми. Тези договори не са невинна практика, а престъпление, което не бива да се укрива.

Предходни_разглеждания: На 26.03.2014 г. КЗК се самосезира за правната уредба на преводаческата дейност от гледна точка на конкуренцията.

Допълнителни_документи: Решение на КЗК да образува производство: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886

 

***

 

Доклад на Омбудсмана за 2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html

 

 

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600 

В отговор на тяхно запитване защо пет месеца не е отговорил на писмото ми от 28.10.2013 г. Оправдава се, че вече е отговорил и изтъква, че в годишния си доклад за 2013 е "отправил препоръки за промяна в действащата нормативна уредба, свързана с легализациите, заверките и преводите на документи". 

 

Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/ombudsman_do_ns_31032014_1.jpg


 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                                                        ДО

                                                                        Г-ЖА ПЕТЯ ГЛАДИЛОВА -

                                                                        И.Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                                                                        42-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

[РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ОМБУДСМАН

Изх. 1041/31.03.2014 г.]

                                                КОПИЕ          ДО

                                                                        Г-ЖА РЕНИ СТОЯНОВА

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ГЛАДИЛОВА,

 

            По повод на Ваше писмо № ПГ-3194-Р-7 от 27.03.2014 г., Ви информирам, че г-жа Рени Стоянова е получила отговор на писмото си на 25.03.2014 г. по електронна поща, копие от който Ви прилагам.

            В допълнение искам да Ви уведомя, че по повод на жалби до институцията, както от г-жа Стоянова, така и от други граждани, съм отправил препоръки за промяна в действащата нормативна уредба, свързана с легализациите, заверките и преводите на документи в Доклада за дейността на обмудсмана на Република България за 2013 г, до Народното събрание.

 

            Приложение: Съгласно текста.

(приложението е глуповатото му писмо до мен от 25.03.2014: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-25032014-1.html, бел. блогър)

 

 

 

                                                                        КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ -

                                                                        ОМБУДСМАН

                                                                        НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(Подпис, не се чете)

(Печат: Администрация, Омбудсман, Република България)

 

 

 

София 1202, ул. „Джордж Вашингтон" 22; тел.: (02) 810 69 11, 810 69 55; факс: (02) 810 69 61; e-mail: ombudsman@ombudsman.bg

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

Do NS, 11.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Много благодаря за отговора на молбата ми за съдействие по отношение 7-месечното забавяне от страна на КЗК.  В края на март Комисията е взела решение да се самосезира за остарялата уредба на преводаческата дейност. Аз научих случайно.  В. "Капитал" съобщи новината на 07.04.2014. Надявам се, че сега, след Вашата намеса, ще бъда уведомена от КЗК официално като подател на сигнал съгласно ЗЗК.  

 

С настоящето Ви напомням, че очаквам отговор на писмото, изпратено до Вас на 08.03.2014 г. с копие до други институции и медии (приложено тук по-долу). Ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го получила, моля да ме уведомите.

 

Въпросът от 08.03.2014 г. беше "В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?"  

 

Този въпрос е риторичен. Целта е само да бъде обърнато внимание на НС, че няма такъв закон. Не би трябвало да имате затруднения с отговора. 

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

 

----- Original Message -----
From: InfoCenter
Sent: Thursday, April 10, 2014 10:55 AM
Subject: RE: otgovor

Уважаема г-жо Стоянова,

Изпращаме Ви отговор от Главния секретар на Народното събрание, по повод на Ваше писмо.

 

Успешен ден,

Информационно-административен център на парламента

 

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/NS_do_KZK_PG-3194-R-4-10042014.pdf

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

№ ПГ-3194-Р-4

София 10.04.2014 г.

/Моля, цитирайте при отговор/

                                                                        ДО

                                                                        Г-Н ПЕТКО НИКОЛОВ

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

                                                            ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯ

                                                                        бул. Витоша № 18

                                                                        гр.софия - 1000

                                                            КОПИЕ:

                                                                        Г-ЖА РЕНИ СТОЯНОВА

                                                                        rennie@softisbg.com

 

 

 

 

 

            Уважаеми господин Николов,

 

            Предоставям на Вашето внимание по компетентност писмо от г-жа Рени Стоянова, получено по електронната поща на Народното събрание с вх. № ПГ-3194-Р-4/07.04.2014 г., относно неполучен от Вас отговор на нейно писмо от 21.08.2013 г.

            Моля Ви да уведомите подателката за хода на преписката или за основанията за оставянето й без движение.

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: съгласно текста

 

 

 

                                                                    И. Д. ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

                                                                        НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ:

                                                                                    (Подпис, не се чете)

                                                                                    ПЕТЯ ГЛАДИЛОВА

 

 

 

 

София - 1169, пл. „Народно събрание" 2, тел: 9393-39, факс: 981-31-31

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

До МС с копие до НС, 11.04.2014

| No Comments | No TrackBacks
До: МС
Копие: НС
 
 
Уважаема г-жо Божикова,
 
Благодаря за копието от Ваше писмо 2711/12 от дата 09.04.2014 г. до МВнР, с което препращате "нови сигнали" до тях. За съжаление, пак сте се объркали, както и досега - нито съм Ви изпращала нови сигнали, нито МВнР е компетентният орган по преводаческата дейност. Най-вероятно сте получили съобщение от кампанията срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР. 
 
Както вече сте разбрали, КЗК се самосезира за незаконосъобразната уредба на преводаческата дейност, основана на т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990. Предварителният преглед на правилника е показал, че има данни за сериозно несъответствие между същия и редица нормативни актове от по-висока степен.   
 
С настоящето Ви напомням, че очаквам отговор от МС на последното ми писмо, изпратено преди близо три месеца, на 18.01.2014 г. (приложен линк тук по-долу).
 
Напомням Ви също така, че все още не съм получила отговор от МС на предложението, изпратено до Вас преди повече от година, на 16.01.2013 (приложено тук по-долу). Идеята беше МС да отмени правилника.
 
Ако МС не е органът, овластен да отмени правилника, най-учтиво Ви моля да изпълните дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове:
 
"Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."
 
Моля, уведомете г-н Министър-председателя за въпросите, които повдигам. Те са от обществено значение.
 
 
С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна
Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)
Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010
моб. тел. 0888 60 90 72
стац. тел. 052 988 600
 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 
1. Линк към последното ми писмо до МС, 18.01.2014: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---18012014.html
 
2. Предложение до МС от 16.01.2013 г., на което все още няма отговор:
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, January 16, 2013 11:04 PM
Subject: благодаря

Здравейте,

 

Благодаря, получих  дълго чаканото становище на МВнР. Не е отговор на въпроса ми от 03.09.2012 г., но напълно разбирам, че МВнР не може да отговори по друг начин, докато не бъде отменен остарелия Правилник за легализациите, заверките и преводите на дирекция „Консулски отношения" в МВнР (пос. изм. 1990 г.) и не бъде съставен нов, само за легализации (без преводи), което вече предложих във връзка с днес публикуваната концепция на Министър Н. Младенов за Закон за консулски услуги на имейл consultations@mfa.bg за предложения на граждани.

 

Във форума на Петицията на преводаческите агенции наскоро имаше изказано мнение, което споделям, че МС би могъл да помогне за настъпване на дългоочакваните промени в преводаческия бранш, като:

- отмени Правилника за легализациите

и

- издаде една Наредба за оторизиране на квалифицираните преводачи.

 

 

Наредбата би могла да гласи, че считано от (дата) МС оторизира преводачите с определена квалификация (може да се използват критериите, дадени на сайта на МВнР в т. 11-13) да извършват официални преводи на документи и сами да заверяват преводите си, за които отговарят по чл. 290, ал. 1 и 2 от НК, с подпис и специален печат/щемпел, носещ техния уникален номер.

 

За целта всички преводачи, имащи необходимата квалификация -  с фирма или без - ще трябва да изпратят заявление до МС за включване в Общ регистър под уникален номер, като приложат следните документи (списък на документите).

 

За всеки преводач Регистърът би трябвало да съдържа следната информация:

 

-квалификация (какви езици владее, какво образование има)

 

- специализация (ако има напр. познания в областта на медицината, правото, техниката, икономика или др.)

 

-опит (къде е работил като преводач, колко време, какво е превел)

 

-данни за връзка: адрес, мобилен телефон, имейл, website (ако има)

 

-кога е наличен (примерно "наличен целодневно" или "само вечер, след 18 ч.", защото някои преводачи ходят на работа)

 

Идеята МС да оторизира преводачите е мотивирана от факта, че официалните документи излизат далеч извън обсега на МВнР - те касаят и МП (съдебни документи) и въобще всички останали министерства, агенции, служби и пр. държавни органи - всички те издават официални документи за най-различни цели. Немалко от тези най-различни документи имат нужда от заверен превод. Заверен превод (certified translation) в ЕС означава превод, заверен от оторизиран преводач. Сегашната процедура по заверка на превода (преводач + агенция + МВнР) е много сложна, а не дава никаква „възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти.", както самият Министър Н. Младенов призна пред НС. В наредбата може да пише, че всеки оторизиран преводач е длъжен да се отзове при повикване от местния съд, а съдилищата ще могат да си подберат съдебни преводачи от Общия регистър, за да отговорят на Европейската директива за осигуряване на безплатен преводач в досъдебното и съдебното производство.  

 

 

Ренета (Рени) Стоянова, преводач на трудов договор в преводаческа фирма „Софтис"

 

 

 

Цялата ми кореспонденция с МС от 03.09.2012 г. до днес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

Резюме: Соня Божикова пак препраща "нови сигнали".

 

 Сканиран оригинал:
http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/MS_do_MVnR_09042014.jpg

            РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

          АДМИНИСТРАЦИЯ НА

          МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

№ 2711/12

                                                                        ДО

                                                                        МИНИСТЕРСТВОТО

                                                                        НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

                                                                        /на Ваши изх. М 12ПР-1149/

09-04-2014

                                                                        КОПИЕ:

                                                                        Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                                        E-MAIL: rennie@softisbg.com

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

            В Министерския съвет на Република България по електронната поща постъпиха нови сигнали от г-жа Ренета Стоянова, в един от които сме уведомени за решение № 413 от 26.03.2014 г. на Комисията за защита на конкуренцията.

            На основание чл. 112 - глава осма „Предложения и сигнали" от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 20, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предоставяме информацията на Вашето внимание, по компетентност.

            ПРИЛОЖЕНИЕ: сигнали - 2 броя.

 

 

            С уважение,

 

 

            НАЧАЛНИК НА

            ОТДЕЛ "ПРИЕМНА"

                                                /СОНЯ БОЖИКОВА/ (Подпис, не се чете)

                                                            (Печат)

 

 

 

 

 

Изготвил: (Подпис, не се чете)

            /Д. Раянова/

 

София, бул. "ДондукоВ" № 1, тел. 940-24-33, 940-24-15, факс 981-08-95

 

 

 

 

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с МС от 03.09.2012 г. до днес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 


 

 
Моля, четете и разпространявайте новината!
 
"Капитал": КЗК ще проверява правилата за извършване на преводи
 

Няма правила за извършване на преводаческа дейност. Всичко е незаконно. Години наред МВнР "регулира" незаконно преводаческия сектор.
 
От юли 2012 г. се води кореспонденция с официалните институции по въпроса за незаконната регулация на преводаческата дейност. За година и половина се изясни, че т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., по който години наред се е регулирала и все още се регулира преводаческата дейност, не е основан на нормативен акт от по-висока степен, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, както и че не е съобразен с международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (документи), в сила за РБ от 2001 г.
 
Че Правилникът е незаконосъобразен, се знае не от тази година и не от миналата. През 2006-2008 г. експерти от няколко министерства, в т.ч. и Министерство на правосъдието, са се изказали, че е незаконосъобразен и няма законово основание. В интернет се намират следи от обещания за отмяната му още от 2000 година.
 
Въпросът е защо още не е отменен и кой може да го отмени?
 
Всички държавни институции, които са помолени да изпълнят дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове, мълчат.
 
�Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."
 
�Чл. 16 (2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен."
 
Освен официалната кореспонденция, която се води от 30.07.2012 г., от м. юни 2013 г. тече и информационна кампания срещу незаконната регулация на преводаческата дейност. Ангажирани са и стотици агенции и преводачи, както и сдруженията им.
 
Отчет на положителните резултати, постигнати досега в борбата срещу незаконното регулиране на преводаческата дейност и как се стигна до тях, е публикуван на адрес:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html
 
А цялата кореспонденция с институциите - на адрес:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537
 
Десетки статии по темата са публикувани на адрес:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/vsichki-statii-na-prevodacheski-temi-ot-h-amp-r-stoianovi-ot.1109542
Препоръчват се:
Измамата с лиценза на агенциите за преводи и легализации
Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
Феодалният модел на преводаческата дейност в България
Защо не желаем да подновим договора си с МВнР � историята на едно трудно решение
 
Петиция с над 13 000 мнения по темата за остарялата, незаконосъобразна уредба на преводаческата дейност е налична на адрес: http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13275#13288. Форумът към петицията е активен вече близо две години.
 

Целта е създаване регистър на правоспособните преводачи и закон за преводачите и преводаческата дейност, както и прекратяване на практиката българските консулски и дипломатически служители да "заверяват" подписите на преводачите, регистрирани в държави-членки на ЕС.
 
 
 
***

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 

 

 

 

От "Труд" упорито отказват да  публикуват материали на тема преводаческа дейност, откакто през 2013 публикуваха статията: "Външно призна, че събира такси извън закона"

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1873252. На другия ден излезе опровержение: "Таксите на МВнР законни" http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1875765.

 

Изглежда здраво са им "начукали канчето", а заедно с тях - и на останалите медии.

 

Едва година по-късно, през април 2014, в. "Капитал" се осмели да публикува материала "КЗК ще проверява правилата за извършване на преводи": http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2014/04/07/2277115_kzk_shte_proveriava_pravilata_za_izvurshvane_na_prevodi/  

****
 
----- Original Message -----
Cc: press@manager.bg ; glasove.bg@gmail.com ; info@dartsnews.bg ; j.oncheva@dartsnews.bg ; offnews@offnews.bg ; mail@noresharski.com ; info@ournet-group.com ; info@flip.bg ; Georgi Angelov ; dnevnik@dnevnik.bg ; news@blitz.bg ; society@segabg.com ; npetrov@trud.bg ; bgharta2013@gmail.com ; duma_infcenter@abv.bg ; yborisov@duma.bg ; igizdov@duma.bg ; ggeorgiev@duma.bg ; tgeneva@duma.bg ; buch@duma.bg ; radiobulgaria@bnr.bg ; sofia@bnr.bg ; reporteri@trud.bg ; vstoinev@trud.bg ; editor@bnews.bg ; news@bnews.bg ; shum@shum.bg ; gledam@bnt.bg ; mtzvetanska@bnt.bg ; tv7@tv7.bg ; info@dnes.bg ; office@kanal3.bg ; mminchev@bta.bg ; sofiapostnet@gmail.com ; iapikbg@gmail.com ; petya.shekerletova@Investor.bg ; stela.stoyanova@Investor.bg ; veselina.yordanova@investor.bg ; maria.papazova@investor.bg ; elka.vasileva@Investor.bg ; petya.slavova@Investor.bg ; kristina.gazieva@investor.bg ; vesselin.bozhkov@investor.bg ; vladimir.yordanov@investor.bg ; mediapool@mediapool.bg ; info@bezpartien.com ; office@money.bg ; gocmenizm@gocmenizm.com ; news@nakratko.bg ; i_goranova@abv.bg ; borislav_mihaylov.bg@abv.bg ; komentator6@gmail.com ; basa.bg@abv.bg ; gendirector@bnr.bg ; newsroom@bnr.bg ; hristobotev@bnr.bg ; varbanov@bnr.bg ; bgintrel@bnr.bg ; bojidarova@bnr.bg ; veselinova@legalworld.bg ; ralicap@gmail.com ; dtsonev@start.bg ; silnabulgaria@gmail.com ; contact@movebg.com ; business@mediapool.bg ; sbatchvarova@mediapool.bg ; office@mediapool.bg ; info@pravda.bg ; contact@vlastta.com ; office@vlastta.com ; editor@vlastta.com ; adv@vlastta.com ; office@bgvestnik.eu ; editors@fakti.bg ; info@yep.bg ; info@chinarweb.com ; info@inews.bg ; kremena.bedereva@inews.bg ; filipa.todeva@inews.bg ; hristina@inews.bg ; d.yankova@inews.bg ; elitsa.elefterova@inews.bg ; ts.donkova@inews.bg ; dnews@bta.bg ; corr@bta.bg
Sent: Saturday, January 18, 2014 12:03 AM
Subject: Fw: problem s komentar + kampaniya
 
Моля, бихте ли потвърдили получаването на този имейл? Той е до редакцията на в. "Труд". За останалите е просто за сведение. Касае невъзможност да публикувам коментар във вестника. Коментарът не съдържа вулгарни думи или език на омразата. 
 
Настоящият имейл също така е част от кампания срещу незаконосъобразните практики по заверяване на официални преводи в системата на МВнР, породени от позоваване на разпоредбите на правилника за легализациите от 1958, посл. изм. 1990, за който вече има няколко официални становища, че е незаконосъобразен. 
 
----- Original Message -----
Sent: Thursday, January 16, 2014 2:28 PM
Subject: problem s komentar

Здравейте,
 
Днес около 13:00 ч. се опитах да публикувам коментар към статията "Емил Хърсев: Икономиката вече се еманципира от правителството" на адрес:
 
След написване на коментара, натиснах "Изпрати", но нищо не стана. След малко пак го натиснах и пак нищо. Не знам защо коментарът ми не излезе. Регистрирала съм се и съм и влязла, както се изисква. 
 
Направих компютърни снимки на екрана, на които се вижда коментарът в карето за изпращане. Вижда се и името ми горе вдясно, като доказателство, че съм влязла. Мога да ги предоставя при поискване.
 
Изчаках около час. Нищо не се случи. Коментарът ми така и не се появи. Пак направих комп. снимка.
 
Бихте ли ми обяснили защо коментарът ми не излиза, защото на екрана не се появяват никакви обяснения? Коментарът е по темата на статията е и не съдържа нецензурни изрази. Ето това е коментарът:
 
"Остана само преводаческите агенции да се еманципират от Външно :) Може би знаете, че години наред МВнР е сключвало и все още сключва договори за извършване на официални преводи с фирми за преводи, а в чужбина - с преводачи. Основанието на договорите е чл. 2а, ал. 2  и 4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Това е един вътрешно-министерски правилник на дирекция «Консулски отношения» от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., съгласно който всички преводи на документи в България се извършват от МВнР, а в чужбина - от съответните консулски или дипломатически представителства.
Правилникът е бил достоверен преди много години, но днес е безумно стар и неадекватен. Договорите с МВнР са фиктивни и напълно излишни. Проблемът е, че няма кой да го каже - от официална трибуна. Най-сериозната пречка са насложилите се многогодишни недоразумения.
 
Правителството знае, че проблемът е много сериозен, но мълчи. Младенов и Вигенин също мълчат. Явно се надяват да им се размине. Мислят си сигурно, че като си траят, всичко ще се потули, както се е случило по времето на Калфин (2006-2008).
 
Калфин също мълчи. Не допуска темата до блога си и не отговаря на писма.
 
Медиите упорито стискат очи и запушват уши. Не забелязват, че:
 
- от година и половина се води официална кореспонденция с институциите. Всички писма и отговори са публикувани на адрес:
http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537
 
-от шест месеца тече информационна кампания, която вече излиза извън България:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html
 

Ето, има и отчет на положителните резултати от борбата за еманципиране на преводаческия бизнес от правителството:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html
 
Ние, преводачите, продължаваме да действаме.
 
Журналисти, отворете очи!"
 
Поздрави
Рени Стоянова, преводач с англ. език от фирма "Софтис" - Варна, радетел за създаване на официален регистър на правоспособните преводачи в България - поименен регистър на преводачите! сега има регистър само на т.нар. оторизирани от Външно агенции (фирми), публикуван на сайта на МВнР; това е фалшива оторизация; става дума за фирми, сключили фиктивен договор с министерството без търг (около 650 на брой по данни от последната актуализация на регистъра - 13.06.2013)
Образование:полувисше (медицина) и висше (англ. филология) 
мобилен: 0888609072
стационарен: 052988600
 
 
Линкове към 4 от многото статии, публикувани в блога ми, за ориентиране в проблемите от обществена значимост, които от 2012 г. се опитвам да поднеса на вниманието на държавната администрация и обществеността:
19.12.2013 - Феодалният модел на преводаческата дейност в България
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-88.html

27.12.2013 - Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

27.12.2013 - Кой още не е разбрал, че Правилникът за легализациите е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила? http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 
 ***

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600 

До: Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

 

Копие до: Приемна НС, Председател НС, народни представители, МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство,Омбудсман на РБ, медии

 

 

Молба към  всички: Моля, потвърдете получаването на този имейл. Той повдига въпрос от обществено значение. Специално към медиите: Моля, дайте гласност на проблема с липсата на закон, уреждащ реда за извършване на официални (легализирани, заверени) преводи и юридическия смисъл на понятието "заклет преводач", както и на факта, че КЗК се самосезира за уредбата на преводаческата дейност в България. Решението на КЗК да започне производство е взето на 26.03.2014 г. и е публикувано в електронния регистър на КЗК на адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886

 

Първият сигнал до КЗК е подаден на 21. 08.2013 г. Цялата кореспонденция с КЗК е публикувана на адрес: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---21082013---2014.html

 

  

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Очаквам отговор на писмото, изпратено до Вас на 08.03.2014 г. с копие до други институции и медии (приложено тук по-долу). Ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го получила, моля да ме уведомите.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

 

 

(приложено писмото от 08.01.2014)

 

***

 

Писмото до НС от 08.01.2014:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-08032014.html

 

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

Кой казва, че институциите не били работели?! 

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

 

 

Р Е Ш Е Н И Е

413

София, 26.03.2014 г.

 

 

Комисията за защита на конкуренцията в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Петко Николов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ангелина Милева

 

ЧЛЕНОВЕ:

Александър Александров

Елена Димова

Зорница Иванова

Петя Велчева

 

 

при секретар - протоколист Златимира Стайкова, разгледа в закрито заседание на 26.03.2014 г. докладна записка № ДЗС-11/25.03.2014 от г-н Кирил Пангелов, директор на дирекция „Правни анализи и политика на конкуренцията".

 

В Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е препратен сигнал[1], подаден до Министерски съвет на Република България, от г-жа Илка Енчева с твърдения, че правната уредба на дейността на преводачите в страната води до ограничаване на свободната конкуренция при предоставянето на преводачески услуги.

 

В сигнала се твърди, че законодателството поставя в неравноправно положение преводачите, които осъществяват дейност като собственици на агенции за преводи и едновременно с това упражняват професията и като физически лица в сравнение с тези преводачи, които осъществяват дейността си само като свободна професия. В сигнала се съдържат и данни за практика, при която собствениците/управителите на фирми, сключили договор с Министерство на външните работи (МВнР) за осъществяване на преводаческа дейност, извършват дейност като заклети преводачи към други такива фирми и на свой ред ползват собствениците/ управителите на другите фирми като свои заклети преводачи. Според подателя на сигнала тази практика е стимулирана от секторното законодателство и представлява ограничение на свободната конкуренция на съответния пазар.

 

Отделно, по електронна поща в КЗК са постъпили серия от сигнали[2] от г-жа Илка Енчева и г-жа Ренета Стоянова, в които се съдържат редица твърдения относно несъответствието с правилата на конкуренцията на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (ПЛЗПДДК).[3] В тези сигнали се посочва, че съгласно чл. 2а от Правилника Министерство на външните работи (МВнР) има изключителното право, да извършва всички преводи на документи и други книжа в страната. Съгласно чл. 19 от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК) монополно положение може да се предоставя само със закон в случаите по чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България. Всяко друго предоставяне на монополно положение извън случаите, уредени в Конституцията, е недействително (чл. 19, ал. 3 от ЗЗК). Според подателя на сигнала в конкретния случай, предоставеното на МВнР изключително право да извършва преводи на документи и други книжа, не е посочено сред изрично регламентираните изключения, при които може да бъде установяван държавен монопол съгласно чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България.

 

Съгласно чл. 2а, ал. 2[4] от Правилника, в случай, че собствените ресурси на МВнР се окажат недостатъчни, то може да възложи извършването на преводите единствено и само на фирми, но не и на отделни преводачи, упражняващи свободна професия. С алинея 3 на чл. 2а се уточнява, че МВнР чрез отдел "Консулски" осъществява контрол върху качеството на преводите и оформянето на преведените документи и други книжа. При констатиране на системни пропуски в качеството на преводите и тяхното оформяне МВнР може да прекрати сключените договори. Лицата, които извършват преводи във фирмите, сключили договор за преводи с МВнР, се определят от ръководителите на тези фирми (чл. 2а, ал. 4, изр. 2).

           

Към момента единственият нормативен акт, регламентиращ официалните преводи, е посоченият правилник, датиращ от 1958 г., като последното му изменение е от 1990 г., т.е. преди учредяването на Агенцията по вписванията, в която преводачите на свободна практика се регистрират, за да работят самостоятелно, без да регистрират търговско дружество. Към момента на извършване на последната поправка в правилника не е съществувал и Законът за обществените поръчки (ЗОП, в сила от 2004 г.). Според подателите на сигналите по силата на чл. 2а, ал. 2 от Правилника, в противоречие на ЗОП, МВнР сключва договор с около 650 фирми, без да обявява процедура по обществена поръчка и без провеждане на търг.

           

Подателите на сигналите посочват като сериозен проблем и пренасянето на изискването за сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи в голям брой български нормативни актове, постановени след 1990 г. като, например, Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър (чл. 7, ал. 3), Закон за адвокатурата (чл. 18, ал. 6, т. 1-3), Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (чл. 55, ал. 1), Данъчен процесуален кодекс (чл. 83, ал. 1 и 2) и др.

           

За да сключат договор по чл. 2, ал. 2 от Правилника, посредническите фирми (агенциите) внасят в МВнР списъци със заклети преводачи. Теоретично, един преводач може да се закълне към стотици агенции, без да е служител на трудов договор в нито една от тях. МВнР не поставя изисквания за местоживеене и брой заклевания.

           

От предварителното проучване на правната уредба на преводаческите услуги в страната, и по-конкретно на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа може да бъде направен предварителен извод, че е възможно наличието на определени конкурентноправни проблеми в областта на преводаческата дейност, а именно:

 

ü                  разпоредбата на чл. 2а от Правилника би могла да предотврати конкуренцията между преводачите на свободна практика, от една страна, и преводаческите агенции, от друга, при осъществяването на официални преводи на документи и други книжа;

ü                  не е налице нормативно установен ред за подбор на преводаческите агенции, с който МВнР сключва договор за възлагане на официален превод (търг, обществена поръчка, т.н.), нито критерии, на които преводаческите агенции следва да отговарят;

ü                  липсват ясни механизми и критерии, въз основа на които преводаческата агенция, сключила договор с МВнР, избира преводачите, които да извършват преводаческите услуги.

ü                  налице е остаряла нормативна уредба, несъгласувана с други свързани правни актове, което създава неяснота, правна несигурност и не стимулира конкуренцията при осъществяването на преводаческа дейност в страната.

 

В контекста на гореизложеното, в случая са налице основания да бъде образувано производство по чл. 28 от ЗЗК за оценка на съответствието с правилата на конкуренция на правната уредба на преводаческа дейност в страната, в т.ч. и на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него действащи или проекти на нормативни и/или общи административни актове, регламентиращи условията за предоставяне на преводачески услуги. В рамките на образуваното производство да бъдат оценени конкретните мотиви и специфичните цели на разглежданата правна уредба, като се прецени дали от нея възникват ограничения за конкуренцията, както и дали и доколко тези ограничения са необходими и пропорционални на поставените специфични цели.

 

Въз основа на гореизложеното, на основание чл. 92, ал. 1 във връзка с чл. 38, ал. 1, т. 1 и чл. 28 от ЗЗК, Комисията

 

РЕШИ

 

ОБРАЗУВА производство по застъпничество за конкуренцията по чл. 28 от ЗЗК за оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него нормативни или общи административни актове.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

.....................................

Петко Николов

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

............................................

Ангелина Милева

 

ЧЛЕНОВЕ:

 

.....................................

Александър Александров

 

.....................................

Елена Димова

 

.....................................

Зорница Иванова

 

.....................................

Петя Велчева

 [1]               Вх. № ВХР - 536/06.03.2014 г.

[2]               Ел. поща от 24.02.2014 г., 21.02.2014 г., 03.01.2014 г., 21.08.2103 г.

[3]               Утвърден с Постановление на Министерски съвет № 184 от 1958 г. (Обн. ДВ, бт. 73 от 12.09.1958 г., посл. изм. ДВ. бр.103 от 25 Декември 1990 г.)

[4]               Чл. 2а, ал. 2 от Правилника: „Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми".

 

 

 

 

 

Решението в PDF формат, както е публикувано на сайта на КЗК : http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/04/%D0%90%D0%9A%D0%A2-413-26.03.2014.pdf

 

Съобщението за решението: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886

 

Решение № АКТ-413-26.03.2014
  • Дата на решение: 26.03.2014 г.
  • Произнасяне: образува производство (самосезира се) по чл.38, ал.1, т.1(Оценка на съответствието с правилата на конкуренцията на правната уредба на преводаческата дейност в страната, в т.ч. на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, както и свързаните с него актове) ;
  • Правно основание: -
  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/384/2014
  • Вид производство: ЗЗК
  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията
  • Инициатор(и): -
  • Ответник(ници): -
Дата на публикуване: 01.04.2014 г.

PDF ODF

 


***

 

Цялата ми кореспонденция с комисията за защита на конкуренцията:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---21082013---2014.html 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

До НС, 04.04.2014

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
Sent: Friday, April 04, 2014 6:03 PM
Subject: молба за съдействие от НС

 

ДО: Отдел "Информационно-административен център" на Народното събрание

  

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Моля за съдействие от Народното събрание за получаване на отговор от Комисията за защита на конкуренцията на мое писмо до тях, изпратено от е-бланката за жалби и сигнали на сайта на комисията още на 21.08.2013 г. В началото на януари т.г. им напомних писмено, че от 4 месеца очаквам отговор и след няколко дни получих кратък имейл, че се работи по сигнала ми. В края на февруари отново напомних, че чакам вече 6 (шест) месеца, но отговор все още липсва.

 

Прилагам за справка линк споменатата по-горе кореспонденция.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:

 

21.08.2013 - ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

          03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца         
         
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал
         
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html

          20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html
          Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро  от областта на наказателното право.

 

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/

 

От Омбудсман, 25.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

Изпратен в отговор на мое писмо от 28.10.2013 г.  Пенчев пак пише глупости - нито проверката му е проверка, нито оправданията му, че "не попада в обхвата на чл. 16 от Закона за нормативените актове" - достоверни. Пуснах до НС една жалба срещу него.

 

Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/ot_ombudsman_25032014.jpg

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

                                                                        ДО

                                                                        Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА

                                                                      ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет.1, ап.80

                                                                       гр. Варна 9010

 

            [РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

            ОМБУДСМАН

            Изх. № 1041/25.03.2014 г.]

 

            Относно: Жалба 1041/2014г. до омбудсмана на Република България

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            По повод на Вашата молба за съдействие за получаване на отговор от Министерския съвет по Ваше предложение от 16.01.2013г., до омбудсмана се получи писмо от Началника на отдел „Приемна", съдържащо следната информация:

            По Ваш сигнал, съдържащ въпрос, свързан с реда за заверка и легализация на официални преводи на документи в Министерството на външните работи, е образувана преписка 2711/13.09.2012г., по която са изпратени девет писма до МВнР с искане за проверка и за предоставяне на отговори, копия от които са изпратени и до Вас. В отговор са получени две становища от Министерството, въз основа на които са изготвени три отговора до Вас- изх. 2711/12 от 13.12.2012 г., изх. 2711/12 от 28.03.2013 г. и изх. 2711/12 от 01.04.2013 г.

            Както вече Ви уведомих с предходно писмо, нямам законови правомощия да предприема действия по отношение на съдържанието на становището на Прокуратурата, изразено по повод на Вашия сигнал до институцията. Знаете, че омбудсманът се застъпва за правата на гражданите, когато те са нарушени с действия или бездействия на държавните или общинските органи. Той не попада в обхвата на чл. 16 от Закона за нормативните актове, тъй като не реализира държавната власт и няма държавновластнически правомощия. В рамките на своите правомощия многократно съм се обръщал до компетентния орган - Министъра на външните работи с настойчива препоръка да се актуализира нормативната уредба на официалните преводи- Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, приет с Постановление на Министерския съвет от 3 септември 1958 г., като съм споделял и тенденциите и практиката в Европейския съюз относно регулиране на професията преводач. Както вече знаете, бях уведомен от министерството, че е сформирана междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон относно статута на преводачите.

 

 

                                                                        КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ

                                                                        ОМБУДСМАН НА

                                                                        РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Подпис, не се чете)

(Печат: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОМБУДСМАН, АДMИНИСТРАЦИЯ)

 

 

 

 

ул. „Джордж Вашингтон" 22, София 1202; тел.: 02/980 95 10; 02/810 69 55; e-mail: priemna@ombudsman.bg

 

***

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

Жалба до НС срещу г-н Пенчев:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/---01042014.html

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Изпратена като прикачен файл.

 

                                                                      ЖАЛБА

 

срещу г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ

 

от Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

моб. тел. 0888 60 90 72; стац. тел. 052 988 600

 

От 30.07.2012 г. кореспондирам с г-н К. Пенчев, Омбудсман на РБ, по въпроса за незаконното „регулиране" на преводаческата дейност и вече повече от година и половина напразно очаквам г-н Пенчев да уведоми компетентните органи за някои проблеми и административни затруднения пред гражданите потребители на преводачески услуги.

 

Основният проблем, който се опитвам да поднеса на вниманието на Омбудсмана на РБ, е, че преводаческите услуги се усложняват и оскъпяват, без гражданите да получават гаранция за истинността на преводаческия подпис, поради нарушаване на ЗННД, потвърдено неколкократно от държавни органи, вкл. и от г-н Пенчев.(Приложение 3)  

 

Причината на проблема е незаконната и некомпетентна „регулация" на преводаческата дейност на основание един незаконосъобразен правилник и фиктивните договори по него. (Приложение 1 и 2)

 

Г-н Пенчев вече призна, че правилникът е незаконосъобразен, но все още се въздържа да уведоми компетентните органи, а още в първото си писмо го помолих за това:

 

Да уведомите компетентните органи, които могат да накарат МВнР да актуализира Правилника на основание на който сключва с фирмите този странен договор, че последно е актуализиран на 25.12.1990!"

           

Цитатът е от първото ми писмо до Омбудсмана, 30.07.2012 г.  (линк към първото ми писмо е даден тук, по-долу)

 

За договорите по правилника г-н Пенчев пази пълно мълчание, сякаш са тема табу, а и за тях го помолих още в първото си писмо:

 

Да уведомите компетентните органи да проверят как точно фирмите изпълняват договора си с МВнР, след като в него липсват срокове и възнаграждения."

           

Цитатът е от първото ми писмо до Омбудсмана, 30.07.2012 г.

 

Линк към първото ми писмо до Омбудсмана, изпратено на 30.07.2012 г.:

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/pyrvo-moe-pismo-do-ombudsmana-na-rb-izprateno-na-30-07-2012-.1032504

 

От м. май 2013 г. се моля на г-н Пенчев поне да се изкаже в медиите по проблемите с преводите, преводачите и агенциите. Не отговаря. Мълчи упорито, макар че похвалих негови изказвания на други теми (наистина ги харесвам) и дори му дадох идеи какво би могъл да каже в случая - нищо изобличително или негативно, просто да обясни, че регистри на преводачи има в много страни, те са в обществен интерес, оторизацията за извършване на преводи се дава поименно - на конкретен човек, за конкретен език и т.н.

 

Идеите какво би могъл да каже г-н Пенчев, ако реши да се изкаже пред медиите, са дадени в мое писмо до Омбудсмана от 28.10.2013 г.

 

Линк към писмото от 28.10.2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-28102013.html

 

В същото писмо, от 28.10. 2013 г., помолих г-н Пенчев да изпълни дълга си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА.

 

Чл. 16, ал. 1 от ЗНА: „Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."

 

Преди няколко дни, на 25.03.2014 г., получих отговор от него, че Омбудсманът „не попада в обхвата на чл. 16 от Закона за нормативните актове". Добре, не попада, но поне да ме информира кои държавни органи попадат в обхвата му, за да помоля тях да изпълнят дълга си по чл. 16., ал. 1 от ЗНА, или той самият да установи контакт с тях и да ги помоли да изпълнят дълга си. Мълчи.

 

В същото писмо, от 25.03.2014 г., ме информира и за резултатите от една проверка, която чаках пет месеца, а тя се оказа пълен провал - доказа единствено, че наистина няма отговор на мое предложение до МС от 16.01.2013 г., заради което именно се жалвах на Омбудсмана. Предложението беше МС да отмени правилника, утвърден с ПМС през 1958 г. Г-н Пенчев не реагира по никакъв начин на „резултатите", които ми изпрати. Може би изобщо не ги е чел. 

 

Г-н Пенчев не реагира и на тревогата ми, че МВнР години наред дава празни обещания за изготвяне на закон за преводачите, а резултат няма. Г-н Пенчев само повтаря, че е сформирана работна група. Не се интересува нито дали групата е сформирана легитимно съгл. УП на МС, нито защо работата на предишната група от 2006-2008 се е провалила, нито докъде е стигнала работата на експертите в края на 2012 и през март 2013. Ами ако сегашната група е нелегитимна, какъвто може би е случаят с предишната от 2006-2008? Такива въпроси той подминава с мълчание.   

 

Междувременно възникна и друг проблем - новите изисквания към фирмите с договор бяха отменени, без да се отменя заповедта, с която щяха да се въвеждат и без да се издава нова. Г-н Пенчев е уведомен и за този странен случай. Засега мълчи. Надявам се да реагира.

 

Информация за това, как бяха отменени новите изисквания:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Моля за извършване на проверка, защо г-н Пенчев отказва да уведоми компетентните органи за незаконосъобразния правилник и мълчи за стотиците фиктивни договори по него.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)

ЕГН **********

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 3 БР. СЪГЛ. ТЕКСТА:

1. За правилника

2. За договорите по него

3. Потвърждение от държавни органи, че сегашната уредба не е в обществен интерес

 

1. За правилника. Той е отменен от международна конвенция. Само трябва да се обяви официално. Информация кога и как е отменен е публикувана на адрес: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-2001.html

 

2. За договорите. Г-н Пенчев много добре знае, че в уважаваното ни МВнР работят хора, които предлагат на частни фирми да подпишат фиктивен договор с МВнР - министерството уж им възлага да извършват преводи. Фирмите се съгласяват, защото им се предлага оферта, на която никой търговец не може да устои - безплатна реклама на официален държавен сайт за всички, подписали фиктивния договор. В замяна фирмите обещават - устно, това не го пише в договора! - да плащат  - от джоба на клиента, не от своя!  -  от 15 до 30 лв. в държавни таксови марки за всеки преводачески подпис върху превод на официален документ. Всичко това г-н Пенчев го знае, но мълчи.

 

Списък на фирмите, сключили фиктивен договор с МВнР:

http://www.mfa.bg/uploads/files/tab13_06_2013.xls

 

Информация за фиктивния договор с МВнР:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

3. Потвърждение, че при установилата се от дълги година незаконосъобразна уредба на преводаческата дейност процедурата по превод на официални документи само се усложнява и оскъпява, без да се гарантира на гражданите, че преводът е качествен, преводачът - квалифициран, а истинността на подписа му - гарантирана, тъй като заверката на подписа на преводача се извършва в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност. Последното е потвърдено от МВнР с писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 до МС и от МС с писмо № 2711/12 от 28.03.2013 до мен.

 

Удостоверяването на подписа на преводача от страна на МВнР е дейност, която не би следвало да се извършва от ведомството, не е законосъобразна и следва да бъде прекратена. Съобразно Закона за нотариусите и нотариалната дейност и съответните разпоредби на ГПК, заверката на подписа на преводача трябва да се извършва от нотариусите

Цитатът е от писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013, от МВнР до МС, публикувано на адрес:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf

 

Бившият  външен министър Николай Младенов призна пред НС, че в МВнР не знаят чий преводачески подпис заверяват:

 

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Цитатът е стенограма на 363-та ПС на НС, 15.06.2012 г., публикувана на адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

Проблемът с липсата на гаранции за истинността на подписа на преводача е коментиран и от Омбудсмана с тъжно примирение, че Правилникът стои по-високо от Закона за нотариусите и нотариалната дейност:

 

„В действителност тези преводачи не контактуват пряко с Министерството, респ. със звено „Заверки и легализации" , а чрез фирми - еднолични търговци или търговски дружества, сключили договори за превод с МВнР. Това фактическо положение е съобразено с единствения нормативен акт, уреждащ този вид обществени отношения, а именно: Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184 от 3 септември 1958 година (Обн. ДВ бр. 73 от 12 септември 1958 г, изм. ДВ, бр. 10 от 4 февруари 1964 г., изм. ДВ, бр. 77 от 4 октомври 1983 г, изм. ДВ, бр. 103 от 25 декември 1990 г.)"

Цитатът е от отговор на Омбудсмана, 02.11.2012 г.: http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

 

 

 

 

***

 

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 


 

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2014 listed from newest to oldest.

March 2014 is the previous archive.

May 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.