До НС - напомняне + информация, че КЗК се е самосезирала, 08.04.2014

| No Comments | No TrackBacks

До: Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

 

Копие до: Приемна НС, Председател НС, народни представители, МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство,Омбудсман на РБ, медии

 

 

Молба към  всички: Моля, потвърдете получаването на този имейл. Той повдига въпрос от обществено значение. Специално към медиите: Моля, дайте гласност на проблема с липсата на закон, уреждащ реда за извършване на официални (легализирани, заверени) преводи и юридическия смисъл на понятието "заклет преводач", както и на факта, че КЗК се самосезира за уредбата на преводаческата дейност в България. Решението на КЗК да започне производство е взето на 26.03.2014 г. и е публикувано в електронния регистър на КЗК на адрес: http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300039886

 

Първият сигнал до КЗК е подаден на 21. 08.2013 г. Цялата кореспонденция с КЗК е публикувана на адрес: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---21082013---2014.html

 

  

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Очаквам отговор на писмото, изпратено до Вас на 08.03.2014 г. с копие до други институции и медии (приложено тук по-долу). Ако сте изпратили такъв, а по някаква причина не съм го получила, моля да ме уведомите.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

 

 

(приложено писмото от 08.01.2014)

 

***

 

Писмото до НС от 08.01.2014:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-08032014.html

 

Цялата ми кореспонденция с НС:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/519

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 8, 2014 11:19 AM.

КЗК се самосезира за уредбата на преводаческата дейност, 26.03.2014 was the previous entry in this blog.

До в. "Труд" с копие до медии, 18.01.2014 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.