July 2016 Archives

Обратно към блога за имотната измама

-

Непълен списък

с примери за грешки на прокурори, съдии и други лица по случая с имотната измама, от която пострада майка ми; има и примери по други случаи, в т.ч. и без връзка с темата за имотните измами

-

 

В интерес на истината, съществуват и позитивни примери за разумни и мъдри съдебни решения, които, макар и малко на брой, вдъхват надежда, че не всичко е загубено

 

__

Първи пример

Лица: Следовател, районен и окръжен прокурор, гр. Плевен

Документи: Призовка и постановления от 2014 и 2015 г.

Тема: Разпоредби НПК, повереник

-

Втори пример

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Резолюция от 2012 г.

Тема: Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. през 1990 (преди 26 години, считано към настоящата 2016 г.)

_

Трети пример

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Писмо от 2013 г.

Тема: Договор за извършване на официални преводи между МВнР и стотици частни фирми по чл. 2а от Правилника за легализациите

_

Четвърти пример

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 13.01.2015 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК, препис от решение на ПК

Забележка. Пример № 4 е свързан с примери №25 и № 26.

-

Пети пример

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 25.01.2016 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

-

Шести пример

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Съдебен контрол на постановление за прекратяване на ДП

-

Седми пример

Лице: Зам. главен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.03.2016 г

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП


-

Осми пример

Лице: Инспектор от Инспектората на Министерство на правосъдието, гр. София

Документ: Писмо от 10.03.2015 г.

Тема: Решения на ПК без подписи

--

Девети пример

Лице: Апел. прокурор, гр. В. Търново

Документ: Постановление от 14.04.2016 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК

-

Десети пример

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 70 на брой, гр. София

Документ: Точка 6 от Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г.

Тема: Обхват на проверката при вписване на нотар. акт за сделка

-

Единадесети пример

Същият колектив, същият документ като в 10-ти пример, но с друга проява на правна неграмотност или може би по-скоро несъобразителност.

    
------

Дванадесети пример

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 50 на брой, гр. София

Документ:  ТР №3/2012 от 29 ноември 2012

Тема: Отмяна на нотар. акт по чл. 537, ал. 2 от ГПК.

-

Тринадесети пример

Лица: неопределен брой съдии от ВКС и ВАС, гр. София

Документ: неопределен брой техни тълкувателни решения; конкретен повод: ТР на ВАС №2 от 27 юни 2016

Тема: Законотворческата дейност на върховните съдии

_

14-ти пример

Лице: Районен съдия, гр. Силистра

Документ: МОТИВИ към Присъда № 631/14.12.15г. по НОХД № 948/2015г. по описа на СРС

Тема: Ролята на нотариуса при изповядване на сделки

-

15-ти пример

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Писмо от 20.08.2015 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

 

-

16-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 26.04.2016 г.

Тема: Обжалване на прокурорско постановление, което не подлежи на съдебен контрол

-

17-ти пример

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 24.07.2015 г.

Тема: Прекратяване на ДП поради недоказаност на обвинението

_

18-ти пример

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Ролята на прокурора в досъдебното производство

-

19-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документи: Писма от 31.05.2016 и 08.09.2016 г.

Тема: Комуникация между граждани и прокурори

-

20-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Водене на ДП

-

21-ви  пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Даване на информация по прокурорска преписка

-

22-ри пример

Лица: Трима върховни съдии от 3-то наказ. отделение, гр. София

Документ: Решение №550 от 11.11.2010

Тема: Ролята на нотариуса в охранителното производство ("Нотариусът не може да бъде адресат на измама") 

-

23-ти пример

Лица: Десетки съдии от ВАС и ВКС

Документ: Тълкувателно постановление №1 от 29.09.2016 на ВАС и ВКС

Тема: Административните съдилища могат да решават граждански дела и обратното.

-

24-ти пример

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение №624/06.11.2009 по дело №493/2009 на ВКС, ГК, I г.о

Тема: Чл. 586, ал. 4 от ГПК е неприложим при изповядване на правна сделка без документи за собственост

-

25-ти пример

Лица: Окръжен прокурор, зам. главен прокурор и омбудсман

Документ: Правно неграмотно постановление на окръжен, несвързани обяснения в писмо от ЗГП, наивно-глуповат отговор от омбудсман

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК и чл. 311, ал. 1 от НК.

Забележка. Пример №25 е свързан с №4 и № 26.

-

26-ти пример

Лица: Прокурори от РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП и ВКП

Документ: Правно-неграмотно постановление на районен прокурор от 13.01.2015, потвърдено от всички горестоящи

Тема: Отмяна на нотариален акт за покупко-продажба по чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК

Забележка. Пример №26 е свързан с примери №4 и № 25.

-

27-ми пример

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК, чл. 288 и 289 от НК.

Забележка. Пример №27 е свързан с пример №5.

-

Пример № 28

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 16.01.2015 за отказ да образува ДП

Тема:  Отказ на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.

-

Пример №29

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 25.04.2016 за отказ да образува ДП

Тема:  Отказ на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.

Забележка. Пример № 29 е подобен на № 28.

-

Пример № 30

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение на ВКС № 1060, София, 21.11. 2015 г.

Тема: Оспорване на нот. акт за продажба чрез пълномощник - баща на малолетно дете

-

Пример № 31

Лица: Върховни съдии

Документ: Решение №646/04.02.2013 по дело №1981/2012 на ВКС, НК, I н.о.

Тема:  Произнасяне по делото "брашно вместо хероин"

 

-

Пример № 32

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Решение на ВКС № 251 от 28 юли 2011г., 3-ти наказ. състав

Тема: Длъжностно престъпление - чл. 282 НК (оправдателна присъда с аргумента, че всички ДЛ извършвали същото престъпление като масова практика, "макар и порочна", т.е. липсвали пряк умисъл и специална цел)


-

Пример № 33

Правни бисери на мъдростта* в отговорите на Л. Кузманова от Инспектората на МП.

*Бисер на мъдростта (Pearl ot Wisdom) - ирон., несъстоятелно твърдение, глупост

-

Пример № 34

Лица: Върховни съдии

Документ: Определение №536/21.04.2015 по дело №174/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Тема: Според ВКС кметът носи дисциплинарна отговорност по ЗННД

-

Пример № 35

Лица: Прокурор от ВАП

Документ: Писмо до гражданин (до мен)

Тема: Контакт между гражданите и съдебната власт

-

Пример № 36

Лица: Съдия от РС-Шумен

Документ: Присъда 137/3.12.2013г.

Тема: Номерация на кметско пълномощно

-

Съставил: Ренета Т. Стоянова - преводач и дъщеря на пострадала от имотна измама. Майка ми почина след близо 4 години издевателства от прокуратурата над нея - вж Обвиняват майка ми, че пречи на разследването 

Блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Блог, посветен на имотната измама http://softisbg.com/dannies_blog/

--

Обратно към блога за имотната измама

11.07.2016 До ВАП

| No Comments | No TrackBacks


Subject: по пр. 708/12
Date: Mon, 11 Jul 2016 01:36:30 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, office_gp@prb.bg


По пр. № 708/2012г. - I, ВАП
КОПИЕ: Офис Гл. прокурор

ДО ПР. А. АНГЕЛОВ

ВАП, ОТДЕЛ „АСН"

Отн. Писмо от пр. Ангелов, 24.06.2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Съображенията Ви са правно неграмотни.* Същите са и определенията на ВАС, които цитирате.** С писмо от 16.10.2015 ЗГП Ася Петрова изиска от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите, като написа, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. Това беше хубава новина. Уви, и досега, 11.07.2016, все още няма "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.

*Само правно неграмотно лице може да твърди, че правилникът не е отменен от Хагската конвенция за апостила. Вж "Кой още не е разбрал, че правилникът е отменен", да смята, че аз мога да оспоря правилника (аз съм обикновен гражданин и нямам нищо общо с МВнР, т.е. нямам правен интерес) и да не знае, че през 1973 правилникът е уреждал вътрешния ред на МВнР, така че напълно е отговарял на новосъздадения ЗНА, а проблемите с незаконосъобразността му са започнали по-късно с добавянето на чл.2а.

** И двата състава на ВАС не са забелязали, че Възложителят МВнР изисква от Изпълнителя си (фирмата за преводи) заплащане за услуга - извършване на заверка на подписа на преводача. 3-членния състав на ВАС е определил договора като «оферта [от МВнР] към неограничен кръг правни субекти» (хм, оферти дават изпълнителите, а не възложителите, нали?). Неслучайно 5-членният състав благоразумно си е замълчал по въпроса за "офертата". Иначе и двата състава на ВАС еднакво не са забелязали, че оспорваната заповед на тогавашния външен министър, към която този странен договор би трябвало да е приложение, е за «нуждите на консулското обслужване», а то, съгласно международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г., се извършва в чужбина, така че няма как с такава заповед МВнР да урежда отношенията си с частни български фирми. На всичко отгоре, и двата състава на ВАС не са забелязали, че приложенията към заповедта, която разглеждат, липсват. Впрочем, определенията на ВАС, че заповедта на министър Младенов е неоспорима, нямат никакво значение, тъй като следващият външен министър я отмени още през 2013 г.  - и аз не знам как, според КЗК - с друга заповед, но такава не е публикувана никъде.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВИСОКО ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР. ВАРНА

ул. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" 17, вх.7, ет.1, ап.80

е-поща: rennie@softisbg.com

http://rennie.blog.bg/

http://softisbg.com/dannies_blog/

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.

__

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

24.06.2016 Писмо от ВАП

| No Comments | No TrackBacks

Още един върховен прокурор се изказва неподготвен.

Сканиран оригинал

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР"

Вх. № 708/2012г, - I

София, 24.06.2016г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/

ДО РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР. ВАРНА

ул. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" 17, вх.7, ет.1, ап.80

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

По повод на вашето поредно изложение от 09.06.2016г., което бе докладвано на заместника на главния прокурор при ВАП, Ви уведомяваме, че то бе прието за неоснователно по следните съображения:

Неоснователни са твърденията Ви в многобройните Ваши изложения, тъй като актовете на ВАП, с които е прието, че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност, са законосъобразни и обосновани.

В този смисъл е и изричното произнасяне на заместника на главния прокурор при ВАП, за което сте уведомена с писма от 19.01.2016г., 14.12.2015г. и 28.10.2015г., като Ви е било изпратено и становището на прокурор Беремска от 23.10.2015г.

Законосъобразно и обосновано е изложеното от прокурор Беремска в посоченото становище и в писмото й /резолюция/ от 16.03.2016г., че не са налице основания за атакуване на подзаконов нормативен административен акт.

Във връзка с основното Ви твърдение, че Правилникът е отменен от Хагската конвенция и от двустранните договори за правна помощ, считаме същото за неоснователно. Видно от приложените в преписките определения № 1194/24.01.2013г. и № 13174/23.12.2012г, на 5-членен и 3-членен състави на ВАС, съдът е разглеждал и обсъждал разпоредбите на Правилника като действащи, каквото е и становището на ВАП.

Няма пречка Вие да оспорите подзаконовия нормативен акт, щом считате, че са налице поддържаните от Вас основания. Тази възможност по чл.186, ал.1 АПК двукратно е посочвана в писмата от 04.04.2013г. и 06.02.2014г. на прокурори от втори отдел на ВАП до жалбоподателя по съединените преписки Харалампи Стоянов, посочващ същия адрес като Вашия.

п.к. 1602, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 18 Регистратура тел.: 02/94-04366, факс: 02/9404-276, e-mail: vap prb.bg

По повод на правените възражения за несъобразеност на Правилника с разпоредбите на ЗНА, следва да имате предвид, че Правилникът е приет през 1958г., а ЗНА - през 1973г.

ПРОКУРОР, ЗАВ. ОТДЕЛ „АСН" (Подпис, не се чете)

/А. Ангелов/

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

----

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводачите и агенциите от Хари Стоянов: "Трудно е да бъдеш преводач в България" - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from July 2016 listed from newest to oldest.

June 2016 is the previous archive.

August 2016 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.