Пример №7 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Пример № 7

Лице: Зам. главен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.03.2016 г

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

-

 

Зам. главен прокурор при ВКП обяснява, че: "по постановлението [...] прокуратурата няма право да се произнесе, защото същото не е било проверено по съдебен ред, а съгласно чл. 243 ал. 9 НПК служебен контрол от страна на горестояща прокуратура може да се извърши само по отношение на постановление, което не е проверено от съда."

-

 

Забележка. Несвързаната реч на ЗГП може би е по-скоро израз на душевно разстройство, отколкото на правна неграмотност, но го поставям в списъка, защото кореспондира с пример №15

--

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/763

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.