Пример №15 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Пример № 15

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Писмо от 20.08.2015 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

-

Окръжен прокурор от Плевен обяснява, че "ОП-Плевен може да се произнесе по законосъобразността на постановлението на РП-Плевен за прекратяване на наказателното производство по делото на основание чл. 243 ал. 9 от НПК и в сроковете, визирани там, но само ако е изчерпан реда на обжалване пред съответния съд на основание и в сроковете, визирани в чл. 243 ал. 3 от НПК"

-

Окръжният прокурор греши. Чл. 243 ал. 9 се прилага, само ако не е изчерпан редът за обжалване пред съда по чл. 243 ал. 3 от НПК.

-

НПК Чл. 243, ал. 9 (Доп. - ДВ, бр. 71 от 2013 г.) Когато не са били налице основанията по ал. 1 (за прекратяване, бел. моя, Р.С.), постановлението за прекратяване на наказателното производство, което не е било обжалвано от обвиняемия или от пострадалия или неговите наследници, или от ощетеното юридическо лице, може служебно да бъде отменено от прокурор от по-горестоящата прокуратура. Отмяната може да се извърши в срок до две години, когато производството е образувано за тежко престъпление, и в срок до една година - в останалите случаи, от издаването на постановлението за прекратяване на наказателното производство. В изключителни случаи главният прокурор може да отмени постановлението за прекратяване на наказателното производство и след изтичането на този срок.

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/771

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.