Пример №21 от списъка с примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

--

Пример № 21

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Даване на информация по прокурорска преписка

 

-

В отговор на молба за информация по движението на прокурорска преписка и 3 напомнящи писма за очакван отговор на писмо от 06.06.2016, на 08.09.2016 върховен прокурор отговаря, че не може да дава правни консултации. За целта трябвало да се обърнa към адвокат. Брях, как ли адвокатът ще ми даде информация по движението на прокур. преписка и как ли ще ми изпрати отговор от името на ВКП?  Mission impossible! 

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/791

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.