РС-Белоградчик - гр.д. 36/2017, прогласяват нищожност на 2 бр. ГО

Начало на блога
 

Обратно към застрахователна измама

Това дело е част от списъка с 248 дела, в които е прогласена нищожност на 428 бр. "Гражданска отговорност" и от по-пълния списък с 574 дела

-

Важно! С Тълкувателно решение № 1/2018 г. от 07.03.2019 г. Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на Върховния касационен съд (ВКС) реши, че единcтвeнoтo ocнoвaниe зa пpoглacявaнe нищoжнocт нa зaдължитeлнaтa зacтpaxoвĸa ГOA e пopaди липca нa cъглacиe. Πpи дoгoвopa ГOA oбaчe, разясняват върховните съдии, нитo липcaтa нa пoдпиc e липca нa cъглacиe, нитo пoлaгaнeтo нa нeизвecтнo чий пoдпиc. Следователно, аĸo дaдeн зacтpaxoвaтeл peши дa иcĸa oт cъдa пpoглacявaнe нищoжнocт нa ГOA, нe мy ocтaвa нищo дpyгo, ocвeн дa твъpди, чe e пpибpaл пpeмиятa нa шeгa или ĸaтo yчeбeн пpимep, или пъĸ чe зacтpaxoвaщият гo e зaплaшил, т.e. нacилa мy e плaтил. Много добро решение според мен (бел. блогър) Вж също и статията от 15.03.2019 в Параграф 22: ВКС поряза застрахователи за "нищожни" договори.

-

https://legalacts.justice.bg/Search/GetActContentByActId?actId=gCeyvSrpTV4%3D

Неприсъствено. Не се доказало, че ответникът е собственик на колата от двете полици. Особеният представител признава иска (без да се замисли).

                                     Р  Е  Ш  Е  Н  И Е  

                             № .............., 17.10.2018 г., гр. Белоградчик

                                 В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

        БЕЛОГРАДЧИШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, 3-ти състав, на девети октомври две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в следния състав:

                                                  Районен съдия: БОЖИДАРКА ЙОСИФОВА

Секретар ЖАНЕТА ЕЛЕНКОВА,

като разгледа докладваното от съдия Йосифова гр. дело36 по описа за 2018 г.,:

Предявен е иск с правно основание чл. 26, ал. 1, предл. 1 - во, 2 - ро и 3 - то ЗЗД - обявяване на недействителност - нищожност на застрахователни договори, обективирани в застрахователни полици.  

 

В исковата молба, ищеца сочи, че на 30.07.2015 г., ответникът е сключил застрахователна полица „Гражданска отговорност" № BG/30/115001975956 - за лек автомобил марка BMW, модел328 i Goupe", рег. № ВР ..ВС, с рама № WBABG21030ET13350. Твърди се, че впоследствие, на 25.04.2016 г., ответника сключва нов застрахователен договор - полица № BG/30/116001237568 - за същия лек автомобил марка BMW, модел328 i Goupe", рег. № ВР ..ВС. Като обичаен водач в полиците, е записано лицето Н. Ал. Н. - румънски гражданин. В така сключените застрахователни договори, като застрахован собственик фигурира ответника. Веднага обаче, след сключване на застрахователния договор, се твърди, че въпросното МПС напуска територията на страната. Няма данни след сключване на договора за въпросното МПС, че привидно застрахования ответник, е собственик на автомобила. Ищецът твърди, че сделката е сключена от ответника като противоречаща и заобикаляща закона - изнасяне на румънски автомобил извън територията на страна, със сключена полица „гражданска отговорност", с цел избягване на по - високи премии в Република Румъния, посредством серия от прикрити и привидни сделки.

Ищецът в исковата излага, че въпреки, че като собственик на автомобилите в горепосочената застрахователна полица фигурира ответникът, цитираното превозно средство веднага след сключването й, е напуснало територията на Република България. Сочи се в исковата молба, че няма данни след сключването на посочената по-горе застраховка по отношение на въпросното МПС, които да индикират по какъвто и да е начин, че ответника, е действителният собственик на автомобилите, нито че то е упражнявало каквато и да било фактическа власт върху автомобилите. Ответникът е демонстрирал пълна липса на заинтересованост от правния и фактически статус на „формално" притежаваното от него МПС. Твърди се, че за този факт може да се направи заключение от приложената извадка с данни за огромния брой застраховани автомобили в периода 2014 г. - 2018 г.  година. Ищецът твърди, че поради това, обосновано може да се предположи, че ответникът сключва застрахователни полици на МПС по занятие, без да ползва и управлява всички тях и без реално да е техен собственик. Практиката е доказала, че лицата, които демонстрират подобно пасивно поведение по отношение на дадено имущество, не са нито негови собственици, нито ползватели. Сочи се, че оглед данните от представеното извлечение - справка от електронен регистър на застрахователя се установява, че ответникът, сключва застрахователни договори „Гражданска отговорност на автомобилистите" почти изцяло „по занятие" и то с явната цел за извличане на неправомерни облаги от действителните собственици на съответните автомобили.

Поради се твърди, че ответника извършва забранена и заобикаляща закона „услуга": изнасянето в „застрахован вид" в Румъния, със сключена българска застраховка „Гражданска отговорност" на румънски автомобили, с цел избягване на много по - високите по размер премии и еко-такси в северната ни съседка, посредством серия от привидни и прикрити сделки, препятстващи установяването на действителните собственици. Твърди, че дейността на ответника няма за цел печалба чрез покупка и продажба на автомобили, а неправомерно извличане на облага, чрез абсолютно симулативно придобиване на собственост с пряка цел - прикриване на действителните правоимащи лица - граждани на други държави, които са действителните собственици на автомобилите и спестяването им на разходи и такси в Румъния при регистриране на МПС. В исковата молба се наведжат доводи, че тази порочна практика уврежда не само дружеството - ищец, но и всеки един български застраховател, сключил подобна застраховка, но най-вече фискалните интереси на България и Румъния, както и трети държави, като цяло.  Ищецът, чрез процесуалния си представител сочи, че  независимо от това, у кого е фактическото владение върху автомобилите в момента, процесните застрахователни полици, ако се приеме, че са надлежно сключени, са „сключени" или лично от ответника (привидно застрахования), или чрез пълномощник, действащ от негово име и за сметка на ползвателите (които са фактическите собственици на автомобилите), без знанието и упълномощаване от страна на формалните собственици на автомобилите по документи. Сочи се също така, че е налице правен интерес у ищеца от предявяване на настоящите искове, тъй като ако нищожните/ унищожаемите полици продължат да съществуват в правния мир, това би означавало, че застрахователят ще е длъжен да изплати застрахователни обезщетения по настъпили застрахователни събития, което несъмнено ще доведе до засягане на неговия патримониум чрез увеличаване на неговия пасив.

Предвид изложеното в исковата молба, ищеца твърди, че застрахователните полици са нищожни поради противоречие със закона и добрите нрави, както и поради заобикалянето му. Липсва и съгласие за тяхното сключване от действителния собственик на автомобилите. Собствеността и владението върху автомобила - обект на застрахователните договори, безконтролно и многократно са прехвърляни с цел създаване на заблуда пред българските органи и пред застрахователя за реалния собственик, респ. държател, а оттам и за евентуалната задължително необходима преценка на риска от щети. Сключването на абсолютно симулативни сделки и злоупотребата с право на застрахователна закрила са съществена част от действията на подставеното лице (ответникът) - привидно застрахован, с по-нататъшната и реализирана цел: пълно избягване на плащане на дължимите по - високи размери на данъци и (еко)такси, както и на застрахователни премии, дължими в държавата по местонахождението (адресната регистрация) на действителния собственик, най-често Румъния. Твърдят, че това е злоупотреба с право, чрез която се заобикаля закона.

 Ищецът също така навежда доводи, че застрахованият (привидно застрахованият) злоупотребява с правото да се получи застрахователна закрила по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите". Гореописаното поведение на застрахования противоречи както на българското, така и на румънското данъчно законодателство. Същото е и в разрез с основен правен принцип, залегнал в чл. 58 от КРБ, а именно, че границите на упражняване на субективните права на едно лице са субективните права и законните интереси на другите лица. Сочи се, че в настоящия случай ответникът само е услужил с личните си данни на реалните ползватели и фактичеоки собственици на автомобилите - чужденци. Сочат, че в настоящия случай застраховките се сключват (привидно) от застрахованото дружество с единствена цел да се извлече незаконни облаги като спомогне, улесни прехвърлянето им на други собственици в Румъния, които от своя страна не декларират собствеността си пред местните румънски власти, нито пред българските компетентни органи и в тази връзка не ги пререгистрират на свое име като нов собственик, не ги вписват на отчет в румънските поделения на КАТ, не премахват българските й регистрационните табели и не поставят румънски такива, не информират застрахователя за смяната на собствеността въпреки изричното императивно задължение за това. Съответно без тези действия, българските органи на КАТ не могат от своя страна да свалят от отчет автомобилите и те реално продължават да се водят на името на ответника, макар той да няма никакви права върху тях, а други лица в Румъния.

          Предвид гореизложеното, ищеца моли, съда да прогласи нищожността на застрахователни полици BG/30/115001975956 от 30.07.2015 г. и № BG/30/116001237568 от 25.04.2016 г. - и двете за лек автомобил марка BMW, модел328 i Goupe", рег. № ВР ..ВС, рама № WBABG21030ET13350.

          В подкрепа на предявените искове са представени множество писмени доказателства.

          При опит да бъдат връчени съдебните книжа на ответника, същия не е намерен на адреса. Изготвена е Справка по реда на Наредба № 14/ 2009 г. за постоянния му и настоящ адреси, на които също не е намерен. Проведена е процедура по реда на чл. 47, ал. 1 ГПК - залепване на уведомление. Тъй като ответника или негов представител не се е явил да получи съдебните книжа в указания срок, на същия е назначен особен представител.

          В срока по чл. 131  ГПК, особения представител на ответника не е депозирал отговор на исковата молба.

В съдебно заседание, особения представител се явява и изразява становище, че не оспорва така предявения иск, тъй като няма никаква връзка с ответника и не би могъл да ангажира никакви доказателства. Не възразява съдът да постанови решение, с което да уважи иска.  

          Съдът намира за установено от фактическа и правна страна :

В случая съвкупността от фактите, наведени в исковата молба и събраните по делото писмени доказателства, са достатъчни да обосноват основателността на заявената искова претенция. Истинността на представените писмени доказателства не е оспорена, на поради което съдът ги преценява само от тяхната външна страна. Приетите по делото писмени доказателства не будят съмнение за формална нередовност.

Съдът намира, че представените по делото писмени доказателства обуславят основателността на предявения иск. Всички сочат на извода, че сключването на застрахователните полици, чиято нищожност се иска да бъде прогласена, са сключени в противоречие със закона, заобикалянето му и накърняването на добрите нрави.

Във връзка с указанията на съда, дадени с Определение от 10.09.2018 г., ответникът по никакъв начин не е доказал, че е собственик на застрахованото МПС. Не са представени доказателства от ответника, които съдът го е задължил да представи, касаещи промяната в собствеността и регистрацията на лек автомобил марка BMW, модел328 i Goupe", рег. № ВР...ВС, с рама № WBABG21030ET13350.

Ответникът освен това, не се е явил и в съдебно заседание, за да отговори на поставените му по реда на чл. 176, ал. 1 ГПК, въпроси. За последиците от това - по чл. 176, ал. 3 ГПК, ответника е уведомен, чрез особения си представител. Поради неявяването на ответника, съдът може да приеме за доказани обстоятелствата за изясняването на които, ответника не се яви в съдебно заседание. Поради това не се доказа, че ответника е действителния собственик на автомобила.

Особеният представител на ответника не оспорва иска и не представи доказателства в обратна насока.

Съдът, предвид събраните по делото доказателства, приема, че ищеца е провел пълно и главно доказване на така предявения иск. Установи се, че застрахователните полици са сключени в противоречие на закона и с цел заобикалянето му, поради което и законовата последица от това, е прогласяване на тяхната нищожност, с оглед преустановяване на съществуването им в правния мир.

При тези мотиви, съдът приема, исковата претенция е основателна  и следва да бъде уважена, като бъде прогласена нищожността на застрахователни полици BG/30/115001975956 от 30.07.2015 г. и № BG/30/116001237568 от 25.04.2016 г. - и двете за лек автомобил марка BMW, модел328 i Goupe", рег. № ВР ...ВС, с рама № WBABG21030ET13350, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави.

По разноските :

Предвид на това, че съдът уважи изцяло така предявения иск, то ответника е страната в процеса, която следва да понесе в своя тежест направените от ищеца разноски в процеса: 100.00 лв. - държавна такса, 10.00 лв. - държавна такса за издаване на съдебни удостоверения, заплатените от ищеца разноски за особен представител на ответника в размер на 309.70 лв., както и разноски за юрисконсултско възнаграждение в размер на 200.00 лв. - на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК, във вр. с чл. 37 от ЗПрП, във вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ.   

          Водим от горното, съдът

                                                   Р  Е  Ш  И :

 Обявява за нищожни застрахователни договори за застраховка „Гражданска отговорност", обективирани в застрахователни полици: BG/30/115001975956 от 30.07.2015 г. и № BG/30/116001237568 от 25.04.2016 г. - и двете за лек автомобил марка BMW, модел328 i Goupe", рег. № ВР .. ВС, с рама № WBABG21030ET13350, със страни: "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг : Живот и здраве" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление - гр. С.., бул. "..." № .. представлявяно от Ж. К. и Б.И. - Изпълнителни директори - от една страна и К.Т.Л., с постоянен адрес ***, с ЕГН ********** - от друга страна, поради противоречие със закона, заобикаляне на закона и накърняване на добрите нрави - на осн. чл. 26, ал. 1 ЗЗД.

Осъжда К.Т.Л., с постоянен адрес ***, с ЕГН **********, ДА ЗАПЛАТИ на "Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг : Живот и здраве" АД, ЕИК 200299615, със седалище и адрес на управление - гр. С.., бул. "..." № .., представлявяно от Ж. К. и Б.И. - Изпълнителни директори, направените по делото разноски: 100.00 лв. - държавна такса, 10.00 лв. - държавна такса за издаване на съдебни удостоверения, 309.70 лв. - разноски за особен представител на ответника, както и 200.00 лв. - разноски за юрисконсултско възнаграждение - на осн. чл. 78, ал. 8 ГПК, във вр. с чл. 37 от ЗПрП, във вр. с чл. 25, ал. 1 от Наредбата за заплащането на правната помощ.  

          Решението подлежи на обжалване пред ВОС, в двуседмичен срок от връчването му на страните.

                                               

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ :

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/2466

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.