March 2014 Archives

До НС, 25.03.2014

| No Comments | No TrackBacks

Моля за съдействие от Народното събрание за получаване на отговор от г-н Пенчев, Омбудсман на РБ, на мое писмо до него от 28.10.2013 г., както и за получаване на резултатите от проверката, за която г-н Пенчев е помолил писмено г-н Орешарски през октомври 2013 г.

 


 

ДО: Отдел "Информационно-административен център" на Народното събрание

  

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Моля за съдействие от Народното събрание за получаване на отговор от Омбудсмана на РБ на мое писмо до него, изпратено от е-бланката за жалби и сигнали на сайта на институцията Омбудсман на 28.10.2013 г. Прилагам обратната е-разписка, потвърждаваща получаването му, както и линк към публикацията на писмото в интернет.

 

Точно преди това писмо г-н Пенчев ми беше обещал съдействие по жалба срещу г-жа Соня Божикова от Приемна на МС за липса на отговор от МС на предложение от 16.01.2013 г. Предложението беше МС да помогне за настъпването на дългоочакваните промени в остарялата уредба на преводаческата дейност, като отмени незаконосъобразния правилник за легализациите, заверките и преводите от 1958, посл. изм. 1990, и помогне за съставяне на регистър на квалифицираните български преводачи (заклетите преводачи).

 

Предложението до МС, изпратено за първи път още на 16.01.2013 с копие до Народното събрание:
http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534

 

Омбудсманът до мен, 21.10.2013 г.: "По отношение на искането Ви за съдействие за получаване на отговор от Министерския съвет, Ви уведомявам, че съм изпратил писмо до г-н Пламен Орешарски с молба за извършване на проверка, за чиито резултати ще бъдете уведомена своевременно."

 

Липсват и резултатите от проверката, за която г-н Пенчев е помолил писмено г-н Орешарски още през октомври 2013 г.

 

Накратко:

Моля за съдействие за получаване на отговор от Омбудсмана на РБ на писмото ми до него от 28.10.2013 г., както и за получаване на резултатите от проверката, за която г-н Пенчев е помолил писмено г-н Пламен Орешарски още през октомври 2013 г.

 

 

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина) и висше (английска филология)

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ЛИНК КЪМ ПУБЛИКАЦИЯТА НА ПИСМОТО, НА КОЕТО ОЧАКВАМ ОТГОВОР ВЕЧЕ 5 МЕСЕЦА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-28102013.html
Благодаря на г-н К. Пенчев, че е изпратил писмо до министър-председателя, обяснявам защо се въздържам от оспорване на Правилника за легализациите по съдебен ред и отново го моля да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА. Напомням му, че все още очаквам да изкаже публично мнението си по въпроса за необходимостта от регистър на правоспособните преводачи. 

     

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ОБРАТНАТА Е-РАЗПИСКА НА ПИСМОТО
Sent: Monday, October 28, 2013 3:12 AM
Subject: ombudsman.bg form filled

Име: Ренета
Презиме: Тодорова
Фамилия: Стоянова
ЕГН: **********
Пощенски_код: 9010
Адрес: ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ет. 1, ап. 80
Населено_място: гр. Варна
Телефон: 0888609072
Email: rennie@softisbg.com
Институция: До г-н К. Пенчев - благодаря и др.
Описание: УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ, Много Ви благодаря за писмо изх. №5911 от 21.10.2013 г. Уведомявате ме, че сте изпратили писмо до министър-председателя, г-н Пламен Орешарски, за което също много Ви благодаря. Изказвате мнение, че бих могла да оспоря Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, пред Върховния административен съд по реда на чл. 185 и сл. от АПК, ако считам, че нарушава моите права и законни интереси. И прокурор Г. Георгиев от ВАП изказа същото мнение. За съжаление, се въздържам да оспоря Правилника по съдебен ред поради следните причини: 1. Доверието ми в съдебната система е силно разклатено, след като осем съдии от Върховния административен съд сериозно се занимаваха със Заповед № 95-00-152/31.05.2012 г. на бившия външен министър Николай Младенов, с която уж се въвеждаха нови, повишени изисквания към фирмите за преводи, без да забележат, че с нея не се въвеждат никакви нови изисквания и че тази заповед е издадена за нуждите на консулското обслужване, което се извършва в чужбина съгласно Виенската конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г. След неуспешното й съдебно оспорване, заповедта остана в сила, заедно с новите изисквания, които уж се въвеждаха с нея. Сегашният външен министър, г-н Вигенин, обаче обяви, че новите изисквания се отменят, без да се отменя самата Заповед № 95-00-152/31.05.2012 г., с което доказа категорично, че съдиите от ВАС са се заблудили, че със заповедта се въвеждат нови изисквания. 2. Дори да имах доверие в съдебната система, няма как да докажа личен правен интерес от оспорването на Правилника, тъй като с него се уреждат дейности, извършвани от МВнР и от фирми, сключили договор с МВнР, а аз нито съм служител в системата на МВнР, нито имам фирма. Съгласно Решение № 5 от 17 април 2007 г. по конституционно дело № 11 от 2006 г. (Обн., ДВ, бр. 35 от 27.04.2007 г.) обжалването на акт, който се отнася до друга група граждани, би могло да ме постави в положението на лице, което се е самоовластило. 3. Дори да можех да докажа личен правен интерес да оспорвам подзаконов акт по чл. 185 и сл. от АПК, самият Правилник не отговаря на дефиницията за подзаконов акт съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно: „Правилникът е нормативен акт, който се издава за прилагане на закон". Както знаете, Правилникът не урежда прилагането на никакъв закон. Да не се окаже, че съм тръгнала да оспорвам подзаконов акт, който не съществува в юридическия смисъл на думата? Този Правилник е много интересен правен казус, чието решаване изисква сериозна юридическа подготовка, внимателно отношение и чиста съвест. От отговора Ви оставам с впечатлението, че не сте разбрали правилно молбата ми да уведомите Прокуратурата и по-конкретно Главния прокурор, че Правилникът не съответства на редица актове от по-висока степен, което е Ваше задължение съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове: „Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен." Следващата алинея обяснява, че овластеният орган е Главния прокурор: „Чл. 16 (2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен." Вие пишете: „отправяте искане към мен да сезирам Прокуратурата с молба да бъде изменен или отменен Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа". Човек може да си помисли, че Ви карам да изпълнявате някаква моя прищявка. Уточнявам още веднъж: Вашето задължение е да уведомите за нормативното несъответствие (противоречие) на Правилника с нормативни актове от по-висока степен. Както знаете, Правилникът противоречи на редица нормативни актове от по-висока степен, в т.ч. на международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация по остарелия, усложнен начин, описан в Глава втора (Легализации) от Правилника и за въвеждане на модерен, опростен начин - чрез еднократно поставяне на апостил. В Правилника няма нито дума за апостила. Моля, изпълнете задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА. Припомням Ви, че още в първото си писмо, на 30.07.2012 г., Ви помолих „да уведомите компетентните органи, които могат да накарат МВнР да актуализира Правилника". Още тогава сте можели да извършите проверка, да установите наличие на несъответствие на Правилника с нормативни актове от по-висока степен и да уведомите Прокуратурата и по-конкретно Главния прокурор съгл. изискванията на чл. 16, ал. 1 от ЗНА. Защо трябваше да чакате повече от година и накрая, след като Ви помолих изрично, да продължавате да бездействате? По подобен начин постъпихте, когато на 30.05.2013 г . Ви помолих да упражните правото си по чл. 20, ал. 1, т.3 от Закона за Омбудсмана. От Вашия отговор преди три месеца, 19.07.2013 г., се вижда, че правилно сте разбрали молбата ми - „настоявате да изразя публично своето мнение относно нормативната уредба на официалните преводи", но и до ден днешен все още не съм прочела Ваше изказване по въпроса. Чела съм много хубави Ваши изказвания в медиите на други теми, но нито едно по въпроса за незаконосъобразния начин на извършване и заверяване на официалните преводи в България във връзка с остарелите разпоредби на Правилника, за който на 19.07.2013 г., в отговора си до мен, написахте: „Министерство на външните работи споделя необходимостта от промяна на нормативната уредба и ме информира, че в периода 2006 - 2008 г. е била сформирана междуведомствена група с представители на Министерство на външните работи (МВнР), Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката и Министерство на държавната администрация и държавната реформа именно с такава цел. Междуведомствената група установява, че цитираният по-горе Правилник противоречи на действащата нормативна уредба; необходимо е статутът на преводачите да бъде уреден със закон." Сега, на 21.10.2013 г., ме уведомявате, че „при направената проверка се установи, че по инициатива на Министерство на външните работи се сформира междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон относно статута на преводачите". Новината, че „МВнР инициира създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите" е от 02.09.2013 г., когато на сайта на МВнР се появи съобщение „Преводаческите фирми ще работят при облекчени условия". Нито една медия не отрази събитието. От работата на предишната група са изминали пет години. Резултат няма. Тепърва пак се сформира междуведомствена работна група. Това ми напомня за историята с публичния регистър на жалбите, който трябва да водите съгл. чл. 21 от Закона за Омбудсмана. Въвеждането на първия му модул е обявено още в годишния доклад на Омбудсмана за 2006 г. (стр. 47), миналата година Вие твърдяхте, че се разработва, а тази година изобщо го няма. Иначе сте много бързи, като чуете за орязване на финансирането Ви. Заради безотговорното Ви поведение вече повече от година остава нерешен въпрос от изключително широк обществен интерес - административни пречки лишават гражданите от пряк достъп до услугите на квалифицирани преводачи и ги принуждават да се обръщат към посреднически агенции, което усложнява и оскъпява услугата, без гражданите да получават гаранция за истинността на „заверения" преводаческия подпис, тъй като заверката на преводаческите подписи се извършва в нарушение на Закона за нотариусите и нотариалната дейност.
Искане: 1. Г-н Пенчев, в качеството си на Омбудсман, да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА по отношение несъответствието на Правилника за легализациите с НА от по-висока степен. 2. Същият да изпълни задължението си по чл. 21 от Закон за Омбудсмана 2. Същият да упражни правото си по чл. 20, ал. 1, т.3 от Закона за Омбудсмана по отношение нееднократно повдиганите въпроси, например за липсата на регистър на правоспособните преводачите, остарялата правна уредба на преводаческата дейност и др.
Предходни_разглеждания: Не.
Допълнителни_документи: Ако г-н Пенчев реши да се изкаже в медиите за липсата на регистър на правоспособните преводачите, може да каже следното: - създаване на регистър на преводачите е в интерес на гражданите; - регистри на преводачите има в много страни по света, дори и в държави, където няма специален закон за преводачите; - преводачите се вписват в регистрите поименно и дори ако преводачът има фирма, в регистъра фигурира като физическо лице с лични данни, а не с данни за фирмата си; - оторизация се дава само за конкретен чужд език, за който лицето може да докаже, че владее на високо ниво; - доказването на степента на владеене на един или повече чужди езици става с изпит или по документи (университетска диплома и др.), като за редките езици се допуска да става и само с декларация от преводача, че владее дадения рядък чужд език, особено ако няма дипломирани преводачи с този рядък език; - регистърът на преводачите може да бъде обикновен списък, не е необходимо да се ангажират програмисти, нито да се използва специален софтуер; - след вписване в регистъра (списъка), всеки преводач получава уникален номер от този регистър (списък) и му се издава индивидуално удостоверение за правоспособност; - в удостоверението пише, че преводачът има право да заверява извършените от него/нея преводи с подпис и собствен печат, без никаква друга заверка; - докато се състави регистър (списък), преводачите заверяват подписите си пред нотариус. Забележка. Няма установено единно название за всички правоспособни (квалифицирани, оторизирани) преводачи. У нас по традиция те се наричат заклети. От тях една част са съдебни преводачи. Те са специализирани в юридическата материя. По традиция се считат за най-важните не само у нас, а и по цял свят. Необходими са в съда, полицията и другаде. Съществуват и други специализирани преводачи: медицински, технически, финансови и др. Особено ценни преводачи са юристи, лекари, икономисти и други специалисти, които владеят чужд език на високо ниво. Повечето заклети преводачи у нас нямат възможност да специализират и са принудени да превеждат всякакви текстове, което прави работата им още по-трудна и отговорна. Преводът не е машинопис на чужд език!
 
 ***
 
Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

До г-жа Славчева, 24.03.2014

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
To: Priemna
Sent: Monday, March 24, 2014 1:35 AM
Subject: Fw: otgovor
 
ДО: Администрация на Президента на РБ
КОПИЕ ДО: Дирекция "Консулски отношения" - МВнР
 

Уважаема госпожо Славчева,

 

Благодаря за писмо изх. № 94-00-176, 20.03.2014: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/ot_prezidentstvo_94-00-176_21033014.pdf

От него става ясно, че не сте получили отговор от МВнР на двете писма, които сте препратили до тях през октомври и през декември 2013 г. Най-вероятно няма и да получите, тъй като МВнР не е компетентният орган по въпросите на преводаческата дейност. Или ако получите, ще бъде некомпетентен. В България няма компетентен орган по въпросите на преводаческата дейност.

 

Години наред МВнР „регулира" преводаческата дейност незаконно.  Въпросът е кой и как може да сложи край на тази незаконна „регулация"?

 

Прилагам мое писмо, изпратено до Вас на 24.12.2013 г. и още веднъж на 03.01.2014 г., втория път с копие до КО. На 03.01.2014 г. Вие потвърдихте, че сте го получили, за което Ви благодаря. МВнР също потвърдиха, че са получили копие от него. Прилагам и обратната е-разписка за получаването му при Вас на 03.01.2014 г. - намира се най-отдолу след писмото.

 

Очаквам Вашия отговор в най-скоро време.

 

Благодаря предварително.

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова

 

ПРИЛОЖЕНИЕ - ПИСМО ДО ВАС ОТ 24.12.2013, НА КОЕТО ОЧАКВАМ ОТГОВОР В НАЙ-СКОРО ВРЕМЕ:

 

----- Original Message -----
To: Priemna
Sent: Friday, January 03, 2014 4:41 PM
Subject: Fw: otgovor

ДО: Администрация на Президента на РБ
КОПИЕ ДО: Дирекция "Консулски отношения" - МВнР
 
Уважаема г-жо Славчева,
 
Моля да потвърдите получаването на това писмо, изпратено до Вас на 24.12.2013 г.
Днес, 03.01.2014 г., го изпращам отново с копие до дирекция "Консулски отношения" - МВнР.
Въпросът е от обществена значимост.
 
С уважение,
Ренета Т. Стоянова
 
 
----- Original Message -----
To: Priemna
Sent: Tuesday, December 24, 2013 1:46 PM
Subject: Re: otgovor

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СЛАВЧЕВА,

 С настоящето Ви уведомявам, че вече разполагам с отговора на въпроса, който Ви бях изпратила през септември във връзка с благородната инициатива на г-н Президента Росен Плевнелиев „Диалог с гражданите", така че отпада необходимостта да ми изпращате такъв. Всичко вече е наред.

 

Въпросът беше „Кога ще бъде отменен Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. 1990 г.?".

 

Отговорът дойде от МВнР в писмо, изпратено до Министерски съвет в края на ноември т.г. с копие до мен. В писмото се казва, че Правилникът „не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани."

Писмо от МВнР до МС от края на ноември т.г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

 

За съжаление в писмото се потвърждава за пореден път, че Правилникът е „нормативен акт регулиращ тази материя [легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа]. Следователно, при положение, че не може да се изменя и допълва, Правилникът може единствено да продължи да навлиза във все по-дълбоко противоречие със съвременното законодателство - вътрешно и международно, докато някой не се сети, че съгл. чл. 25 от правилника, разпоредбите му са отменени от Международната конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Конвенцията за апостила), ратифицирана със закон, приет от XXXVIII Народно събрание на 25 май 2000 г. - ДВ,бр.47 от 2000 г., в сила от 30 април 2001 г. МВнР изглежда още не се е сетило, защото това последното не го пише в писмото.

 

Правилник за легализациите, заверките и преводите:

http://www.mfa.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf

„Чл. 25. Разпоредбите на този правилник са задължителни, доколкото в

сключените спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго."

 

Накратко, отговорът на въпроса ми до г-н Президента е „Правилникът е отменен още през 2001 г." Остава само някой да го каже от официална трибуна. Би било чудесно, ако г-н Президентът бъде първият, който направи изявление по този въпрос.

 

Надявам се, че с Ваше съдействие, Правилникът ще бъде свален от сайта на МВнР още от началото на 2014 г. Вместо него биха могли да се публикуват т.нар. „Общи разяснения относно оформянето на документи от и за чужбина" от 2007 г., като само леко се актуализират: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/obshti_razqsneniq.pdf

 

Отпада и молбата ми за предприемане на мерки за отмяна на правилника по реда на чл. 16 от Закона за нормативните актове, която отправих в писмо до Вас на 05.10.2013 г.:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-05102013.html

 

Сега, след като този въпрос се изясни, бих желала да поднеса на вниманието на г-н Президента на РБ, с Вашето любезно съдействие, един друг въпрос от обществена значимост:

 

„Кога ще бъде свален от сайта на МВнР списъкът на агенциите?"

 

Ето за този списък става дума:

http://www.mfa.bg/uploads/files/tab13_06_2013.xls

 

Агенциите от списъка са посредници, които предлагат официални преводи на 20-30 и повече чужди езици на принципа „с чужда пита помен прави", както казва народът. Много от тях не разполагат с нито един правоспособен преводач в офисите си. Неслучайно бяха ужасени от намерението на МВнР да ги извади от списъка, ако не назначат поне по двама филолози на трудов договор. За тяхна радост правителството се смени предсрочно и г-н Вигенин върна старото положение. Това стана по много интересен начин - с устно решение. Ако не знаете как г-н Вигенин отмени т.нар. „нови изисквания", които уж щяха да се въвеждат от 01.07.2013 г. със заповед на бившия външен министър г-н Николай Младенов, можете да прочетете на адрес:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-87.html

 

Агенциите от списъка са оторизирани (лицензирани) от МВнР да извършват официални преводи. Така твърди самото МВнР на официалния си сайт:

http://www.mfa.bg/bg/pages/51/index.html

 

Оторизацията (лицензът) се получава по силата на договор с МВнР на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите. Договорът е крайно съмнителен като съдържание (фиктивен е), а основанието му е незаконосъобразният Правилник. Накратко - оторизацията е фалшива.     

 

За фиктивния характер на договора по чл. 2а, ал.2 от Правилника, с който МВнР „оторизира" агенции (фирми) за преводи:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

Надявам се с Ваше съдействие този срамен списък да бъде свален от сайта на МВнР. Имайте предвид, че дейността на търговските дружества (фирмите) се регулира от Търговския закон, а не от МВнР, така че няма никаква опасност агенциите да „хлопнат кепенци", ако прекратят незаконосъобразните си договорни отношения с МВнР и бъдат свалени от сайта на МВнР.

 

Списъкът на агенциите би могъл да се замени със списък на преводачите. Ето такъв например:

http://www.mfa.bg/embassies/uploads/files/Translators.pdf

(може и без крайната колона „Тарифа")

 

 За целта е достатъчно да се извадят „тайните" списъци с имената на правоспособните преводачи (традиционно наричани „заклети" у нас), които се съхраняват в дирекция „Консулски отношения" по силата на стотиците  фиктивни договори, сключени по чл. 2а, ал. 2 от правилника. Само трябва да се прочистят от повтарящи се и/или фиктивни имена (ако има такива).  

Проблем може да възникне, ако агенциите са внасяли в МВнР невалидни списъци, а МВнР ги е одобрявало безкритично.

 

Години наред МВнР продължава да „оторизира" търговски дружества  с фиктивен договор на основание отменения от Конвенцията за апостила правилник и все отлага създаването на регистър на преводачите, като се оправдава с липсата на закон за преводаческата дейност.

 

Разполагам с писмо от Съюза на преводачите (СПБ), в което се казва, че от 1991 г. се борят за създаване на такъв регистър. За съжаление и СПБ е сключил фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от правилника и му е трудно да осъзнае, че правилникът и договорът тежат като воденичен камък на шията на преводаческата гилдия.  

 

Сега МВнР отново заговори, че се е ангажирало с изработването на закон за преводаческата дейност и пак нищо не казва за регистъра на преводачите.  

 

Искрено се надявам да предадете на г-н Президента, че на сайта на МВнР се намира списък на фалшиво оторизирани агенции (посредници), който трябва да се свали и замени с истински регистър на правоспособните преводачи.

 

Благодаря предварително.

 

СВЕТЛИ, ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна, на трудов договор от 01.07.2003 г.

Образование: полувисше (медицина) и висше (английска филология)

(ЕГН, адрес)

Цялата ми кореспонденция с МВнР, Омбудсман на РБ, МС, ВАП и др.: http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

За нашата фирма:

Защо ние от фирма „Софтис" не желаем да подновим договора си с МВнР - историята на едно трудно решение

http://rennie.blog.bg/novini/2013/04/28/zashto-nie-ot-firma-softis-ne-jelaem-da-podnovim-dogovora-si.1105060

 

 

 

ОБРАТНА Е-РАЗПИСКА, ПОТВЪРЖДАВАЩА, ЧЕ ГОРНОТО ПИСМО Е ПОЛУЧЕНО НА 03.01.2014 г.:

 

Return-Path: <priemna@president.bg>
Delivered-To: softisbg.com-rennie@softisbg.com
Received: (qmail 14794 invoked by uid 503); 3 Jan 2014 15:15:23 -0000
Received: from mail.president.bg (212.122.186.65)
  by server211.com with SMTP; 3 Jan 2014 15:15:23 -0000
Received: (qmail 20170 invoked by uid 1008); 3 Jan 2014 17:15:13 +0200
Received: from 212.122.186.66 by mail (envelope-from <priemna@president.bg>, uid 1007) with qmail-scanner-1.25-st-qms
 (clamdscan: 0.88.7/2487. spamassassin: 3.2.3. perlscan: 1.25-st-qms. 
 Clear:RC:1(212.122.186.66):.
 Processed in 0.016724 secs (1969 bytes); 03 Jan 2014 15:15:13 -0000
X-Antivirus-President-Mail-From: priemna@president.bg via mail
X-Antivirus-President: 1.25-st-qms (Clear:RC:1(212.122.186.66):. Processed in 0.016724 secs Process 20165)
Received: from jupiter.office.president.bg.186.122.212.in-addr.arpa (HELO saturn.office.president.bg) (212.122.186.66)
  by mail.president.bg with SMTP; 3 Jan 2014 17:15:13 +0200
X-MDAV-Result: clean
X-MDAV-Processed: saturn.office.president.bg, Fri, 03 Jan 2014 17:14:19 +0200
Received: from Kudina1 by saturn.office.president.bg (MDaemon PRO v13.6.1)
 with ESMTP id md50000268917.msg for <rennie@softisbg.com>;
 Fri, 03 Jan 2014 17:14:18 +0200
X-Spam-Processed: saturn.office.president.bg, Fri, 03 Jan 2014 17:14:18 +0200
 (not processed: message from trusted or authenticated source)
X-Return-Path: priemna@president.bg
X-Envelope-From: priemna@president.bg
X-MDaemon-Deliver-To: rennie@softisbg.com
Message-ID: <FBB8A9859A214447896788F65797632C@office.president.bg>
From: "Priemna" <priemna@president.bg>
To: "Rennie Stoyanova" <rennie@softisbg.com>
References: <D66CEE79FE72439299C6CD1AB0425420@rennie>
Subject: Read: otgovor
Date: Fri, 3 Jan 2014 17:12:57 +0200
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/report;
 report-type=disposition-notification;
 boundary="----=_NextPart_000_00A6_01CF08A7.0C199EC0"
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2900.5931
X-MimeOLE: Produced By Microsoft MimeOLE V6.00.2900.6157

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с администрацията на Президента:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-11092013-17092013.html

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

От г-жа Славчева, 20.03.2014 г.

| No Comments | No TrackBacks

Информира ме, че е наясно със своеволията на МВнР, но не желае или не смее да уведоми нито Президента, нито органите, които контролират МВнР.

 

Сканиран оригинал: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/ot_prezidentstvo_94-00-176_21033014.pdf

 

 

Република България

Администрация на Президента

 

Изх. № 94-00-176

20 03 14

                                                            ДО

                                                            РЕНЕТА ТОДОРОВА

                                                            СТОЯНОВА

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

           В Администрацията на Президента на Република България се получи Ваше писмо по електронна поща, в което отправяте питане за движението по Ваше изложение от 17.09.2013 г.

            В отговор Ви уведомявам, че същото е регистрирано към преписка № 94-00-2531/2013 г. и е препратено на 4.10.2013 г. до Министерството на външните работи. За горното сме Ви уведомили в отговор, изпратен до Вас по електронна поща, към който е приложено копие от писмото ни до министерството.

            С наше писмо от 20.12.2013 г. е изпратено Ваше последващо изложение до Министерството на външните работи, за което отново сме Ви уведомили.

            Писмата Ви, постъпили през тази година в Администрацията на Президента на Република България, в които отново поставяте въпроси, свързани с преводаческата дейност и правния регламент на отношенията в бранша, са приети за сведение, тъй като видно от техните адресати, Вие сте насочили същите и на вниманието на Министерството на външните работи.

 

 

 

            ПРИЛОЖЕНИЕ: копия от писма, изпратени до Вас на 4.10.2013 г. на 20.12.2013 г. - 4 бр.

 

                        С уважение,

                                                И.Д. ДИРЕКТОР НА

                                                ДИРЕКЦИЯ „КАНЦЕЛАРИЯ"

                                                                                    (М: СЛАВЧЕВА)

                                                                                    (Подпис, не се чете)

                                    (Печат на Администрацията на Президента)

 

[приложени копия]

 

 

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с администрацията на Президента:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-11092013-17092013.html 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 

 


 

Номинация номер 2  за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13000#13009

 

 

Какво предлагате за номинацията?

 Предлагам следния откъс от изказване на бившия външен министър Николай Младенов пред депутатите от Народното събрание, направено на 15.06.2012 г.:  

"Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител - преводач или от студенти. При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача."

Източник: http://www.mfa.government.bg/uploads/files/15par_dimitrov.pdf (откъс от стенограма на НС, 15.06.2012)

Цялата стенограма на пленарно заседание №363 на НС, 15.06.2012 г. е публикувана на адрес: http://www.parliament.bg/bg/plenaryst/ns/7/ID/2755

 

Защо номинирате точно това?

Защото Младенов чистосърдечно си призна пред цялото Народно събрание, че в МВнР не знаят чии преводачески подписи заверяват, а нито един депутат не схвана какво означава това. 

 

 

 

МУЗИКАААА, АПЛОДИСМЕНТИИИИИ!  http://www.youtube.com/watch?v=4xmckWVPRaI (Twisted Sisters, We're not gonna take it)

  

 

 

***

 Всички номинации за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---13.html


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл:
rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

НАЧАЛОТО...

 

Уважаеми зрители, започват номинациите за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

Правилата са прости. Няма регистрация. Въпросите са само два:

Какво предлагате за номинацията?

Защо номинирате точно това?

Хайде, смело, смело!
(http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13000#13005)

 

 

Какъв е този роман? (http://www.peticiq.com/forum/32093/start/7900#7920)

 

Това е роман-петиция. Кой още не е разбрал? Нов литературен жанр! Зададеният в 7920 въпрос показва, че все още има неразбрали. Е, нормално е - жанрът е толкова новаторски и авангарден, че може да бъде обсъждан и тълкуван до посиняване. Казвам "може", но едва ли. И все пак да предупредим, че авторът няма намерение да обяснява хиляди пъти едно и също, просто защото отнякъде пак ще се подаде някоя умна сънена главица, ще премига на парцали и ще зададе поредния идиотски въпрос. Освен това авторът е една луда жаба, но докато анонимните идиоти разберат кво става, със стахановски плам написаха роман, под който авторът се подписа :)
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/7900#7921

Форумът отдавна трябваше да се закрие, но се оказа, че имало някакви технически проблеми и аз кво да правя, реших да учредя нов литературен жанр, роман-петиция, който, припомням, се пише със стахановски плам от знайни и незнайни форумци, а авторът се подписва отдолу. Кво лошо правя? Малко съм си шантава, но АЗ ПИТАМ, КОЙ ЧОВЕК НА ИЗКУСТВОТО НЕ СИ Е МАЛКО ТАКА НАЛИ ...?"

 

Не знам какво сте разбрали, но като ви знам, че все нещо не сте разбрали, да ви кажа направо, за да не остават недомлъвки, въз основа на които плъзват слухове - ТУК СЕ ПИШЕ РОМАН-ПЕТИЦИЯ, затова прекарвам доста време в този форум, понеже ПЪРВА предявих АВТОРСКИ ПРАВА, нали? Да не кажете после, че вие, АНОНИМНИТЕ, сте съавтори? Няма такива работи, да си имаме уважението!

Пак ще повторя за неразбралите: романът-петиция е новаторски литературен жанр, пише се със стахановски плам от форумците, а авторът си слага името отдолу. Макар и СВЕТОВНО УНИКАЛЕН, този литературен жанр е АБСОЛЮТНО БЕЗОБИДЕН и НЕЗАБЕЛЕЖИМ, тъй като романът се поднася на порции, постинг по постинг, хапка по хапка, докато е още горещ, защото като изстине, губи хранителната си стойност. И най-важното - романът-петиция съществува само до изтриването на петицията.

Голям късмет извадих, че поради технически проблем, петицията не може да се закрие, та успях да упражня перото си в дращене :) (
http://www.peticiq.com/forum/32093/start/7900#7922)

 

МУЗИКААААА, АПЛОДИСМЕНТИИИИИ! http://www.youtube.com/watch?v=36sBsUN9POY (Sweet, Ballroom Blitz)

 

 

 

НОМИНАЦИИТЕ...

 

Номинация номер 1 за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-1--.html

 

Номинация номер 2 за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-2--.html

 

Номинация номер 3 за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-3--.html

 

Номинация номер 4 за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-4--.html

 

Номинация номер 5 за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-5--.html

 

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

Номинация номер 5  за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13050#13060

 

Какво предлагате за номинацията?

Анонимния имейл от КО от 04.06.2013 в отговор на имейла ми от 25.04.2013:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/anonimen-email-ot-ko-04062013.html

"Във връзка с твърденията в писмото Ви, МВнР за пореден път би желало да изрази съгласието си, че разпоредбите на Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа е остаряла е нормативната уредба, не отговаря на съвременните обществени отношения.

Както нееднократно сме изразявали и в други становища, подкрепяме мнението на колегите Ви, че преводачите трябва да имат определен със закон статут, както нотариусите, занаятчиите и т.н, но по отношение правно регламентиране на този вид обществени отношения МВнР не би могло да вземе отношение тъй като Министерството се отнася значително малка част от многообразието на преводаческата дейност, а именно преводите на официални документи, доколкото подлежат на легализация за използването им в чужбина."

 

 

Защо номинирате точно това?

Не само заради обърканата граматика ("разпоредбите на Правилникът") и обърканите изречения като "Правилникът... е остаряла е нормативната уредба" или "МВнР не би могло да вземе отношение тъй като Министерството се отнася значително малка част от многообразието на преводаческата дейност".

 

Най-вече защото от това писмо излиза, че МВнР са ни лук яли, ни лук мирисали "по отношение правно регламентиране" на статута на преводачите, но "МВнР не би могло да вземе отношение", а сега са се захванали закон да правят :)

 

МУЗИКАААА, АПЛОДИСМЕНТИИИИИ! http://www.youtube.com/watch?v=OHVT1RNIPz8 (Преслава, „Лъжа е!")

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 Номинация номер 4  за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13050#13058

                                          

Какво предлагате за номинацията?

Становището на междуведомствената работна група от 2006-2008 с експерти от няколко министерства, вкл. Министерство на правосъдието. По-конкретно следният текст, цитиран от Външно в тяхно официално писмо до Министерски съвет през март 2013:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

 „Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и

други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове"

 

 Защо номинирате точно това?

 Заради идиотското обяснение по каква причина този незаконосъобразен правилник не е изменян от Коледа 1990 г., а именно, защото не може да бъде изменян и допълван, понеже противоречи на действащата нормативна уредба. Явно не може и да се отменя. Какво може тогава? Може само да навлиза във все по-дълбоко противоречие с действащата нормативна уредба, което и прави успешно вече повече от 23 години.

 

 

 

МУЗИКАААА, АПЛОДИСМЕНТИИИИИ!  http://www.youtube.com/watch?v=MrPeLp7BLE0 (Ищар, Horchat Hai Caliptus)

 

 

 

 

***

 Всички номинации за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

 http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---13.html


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 


Номинация номер 3  за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13025#13045

 

Какво предлагате за номинацията?

Предлагам идиотската заповед № 95-00-152 / 2012 г. на бившия външен министър Николай Младенов, публикувана на адрес:

http://www.mfa.bg/uploads/files/zapoved.pdf

 и по-конкретно т.1 от заповедта:

„Утвърждавам проект на типов договор за възлагане извършването на официални преводи на документи и други книжа за нуждите на консулското обслужване в Министерството но външните работи."

 

Защо номинирате точно това?

Защото консулското обслужване нито има нужди, нито се извършва ВЪВ Външно. Нужди имат потребителите на консулското обслужване, а това са българските граждани в чужбина. Консулското обслужване се извършва в българските посолства и консулства по света.

 

Твърдеше се, че с тази заповед се въвеждат нови изисквания към преводаческите фирми, които желаят да сключат договор с Външно по чл.2а, ал. 2 от Правилника за легализациите.

 

Осем съдии от Върховния административен съд най-сериозно се занимаваха с тази идиотска заповед и накрая мъдро заключиха, че със заповедта наистина се въвеждат нови, повишени изисквания към преводаческите фирми на територията на България, но не се засягат техните гарантирани от закона права и свободи.

 

Съдиите от ВАС не забелязаха, че заповедта е издадена за консулското обслужване, а то се извършва в чужбина, на територията на съответната приемаща страна.

 

Те не забелязаха също така, че и двете приложения към заповедта липсват. Вместо приложенията, и досега се подмятат някакви хвърчащи електронни листчета - публикувани отделно от заповедта и без никакво обозначение, че са нейни приложения.

 

Хвърчащо е-листче 1:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/contract_for_translations.pdf

 

Хвърчащо е-листче 2:

http://www.mfa.government.bg/uploads/files/List_docs_contract_translate.pdf

 

 

И накрая министър Вигенин взе, че отмени новите изисквания, без да отменя заповедта на Младенов и без да издава нова.

Справка: Как Вигенин отмени изискванията на Младенов

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

   

МУЗИКАААА, АПЛОДИСМЕНТИИИИИИ! http://www.youtube.com/watch?v=3p4MZJsexEs (Фреди Мъркюри, Бохемска рапсодия)

 

 

***


Всички номинации за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

 http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---13.html

 


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

Номинация номер 1 за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

http://www.peticiq.com/forum/32093/start/13000#13008

 

 

Какво предлагате за номинацията?

Предлагам следния текст от „Петиция против новите изисквания", автор Аделина Чернаева:

 

Съгласно Чл. 2 от Конвенцията, единственото задължение на КО е да проверява и заверява подписите на преводачите."

Източник: http://www.peticiq.com/peticia_protiv_novite_iziskvania_za_prevodacheski_agencii

 

Защо номинирате точно това?

Защото в чл. 2 от Конвенцията няма такъв текст. В цялата Конвенция няма.

 

 

Конвенцията: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/Convention_12.pdf

Чл. 2:

„Всяка договаряща държава освобождава от легализация документите, по отношение на които се прилага тази конвенция и които трябва да се представят на нейна територия. По смисъла на тази конвенция легализация представляват единствено формалните процедури, чрез които дипломатическите и консулските служители на държавата, на чиято територия трябва да се представи документът, удостоверяват истинността на подписа, качеството, в което е действало лицето, подписало документа, или при необходимост, автентичността на печата или марката, поставени върху документа."

 

За незапознатите:

Текстът в чл. 2 от Конвенцията се отнася за заверката на документи от българските дипломатически и консулски служители на териториите на държавите, ратифицирали Конвенцията, a НЕ за заверката на преводаческите подписи от служителите на дирекция „Консулски отношения" в МВнР

 

При това в чл. 2 от Конвенцията пише, че дипломатическите и консулските служители НЯМАТ право да заверяват документите, върху които е поставен апостил, а НЕ че служителите от дирекция „Консулски отношения" на МВнР имат право да заверяват преводаческите подписи.

 

По Конвенцията служителите от МВнР имат право единствено да поставят апостил върху документите.

 

Образец на апостила може да се види в края на Конвенцията, в „Приложение".

Конвенцията: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/att_files/Convention_12.pdf

(обърнете внимание, че апостилът съдържа 10 задължителни точки)

 

А служителите от МВнР „заверяват" подписите на преводачите с един щемпел, на който пише само, че не отговарят за верността на превода:

 

Изображение на щемпела на МВнР, с който уж заверяват подписите на преводачите (и една хубава статия от колега): http://editor.slavic-center.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/

(изображението се намира най-отдолу, под статията)

 

 

 

МУЗИКАААА, АПЛОДИСМЕНТИИИИИ!  http://www.youtube.com/watch?v=vaqH3v31X4w

(Manowar, Heart of Steel)

 

 

 

 

 

 

***

 

Всички номинации за най-ценен принос към романа "Комедия от грешки в страната на идиотите"

 http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/---13.html

 

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


- Original Message -----
Sent: Thursday, March 20, 2014 10:21 PM
Subject: незаконосъобразен правилник

До: Министерство на правосъдието на РБ

 

Отн. Незаконосъобразен правилник

 

Здравейте,

 

От юли 2012 г. водя кореспонденция с официалните институции по въпроса за незаконната регулация на преводаческата дейност. За година и половина се изясни, че т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., по който години наред се е регулирала и все още се регулира преводаческата дейност, не е основан на нормативен акт от по-висока степен, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, както и че не е съобразен с международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (документи), в сила за РБ от 2001 г.

 

Че Правилникът е незаконосъобразен, се знае не от тази година и не от миналата. През 2006-2008 г. експерти от няколко министерства, в т.ч. и Министерство на правосъдието, са се изказали, че е незаконосъобразен и няма законово основание. В интернет се намират следи от обещания за отмяната му още от 2000 година.

 

Въпросът е защо още не е отменен и кой може да го отмени?

 

Моля, ако знаете отговора на този въпрос, да ме уведомите.

 

Моля също така да изпълните дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове:

 

„Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."

 

„Чл. 16 (2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен."

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина, София) и висше (английска филология, Шумен)

(ЕГН, адрес)

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

Цялата ми кореспонденция с институциите:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

(тук има линк и към цялата кореспонденция на собственика на фирмата, в която работя)

 

 

КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА Е УСПЕШНО ПРИКЛЮЧЕНА НА 22.07.2014 С РЕШЕНИЕ НА КЗК ОТ 42 СТРАНИЦИ!

Най-важните моменти от Решение на КЗК № 964 от 16.07.2014: 

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/04/-964-16072014-4.html21.08.2013 - ПЪРВО ПИСМО ДО КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html
Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно.Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени.

          03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца         
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html

          20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html
          Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро  от областта на наказателното право.

          21.02.2014 - Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---21022014.html       

          23.02.2014 - Писмо до г-жа Илка Енчева с копие до преводачи и др.
          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---23022014.html

          24.02.2014 - Дискусии по писмото до г-жа Енчева  за свободната конкурeнция      http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---24-26022014.html

 

26.03.2014 - КЗК се самосезира за гадния правилник на МВнР
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-26032014.html
Правилно решение!

 

25.04.2014 - От КЗК до НС с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/post-103.html
В отговор на тяхно запитване защо не ми отговарят от 21.08.2014 във връзка с моя молба до НС за съдействие да получа отговор от КЗК. Оправдават се, че вече са се самосезирали за образуване на производство.

 

 

22.07.2014 - КЗК прави на пух и прах мухлясалия правилник

http://www.cpc.bg/ViewResult.aspx?type=Article&id=4790

КЗК счита, че нормативната уредба на легализираните преводи следва да се промени"

Линк към Решение № АКТ-964-16.07.2014 (документът е 42 стр.)

http://reg.cpc.bg/Dossier.aspx?DossID=300045583

Дата на публикуване: 18.07.2014 г.

  • Номер на производството пред КЗК: КЗК/384/2014

  • Вид производство: ЗЗК

  • Предмет/подпредмет: Застъпничество за конкуренцията

БРАВО НА КЗК!

Решението в pdf формат:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/07/Reshenie%20na%20KZK_%D0%90%D0%9A%D0%A2-964-16.07.2014.pdf


За нетърпеливите да хванат същината, без много-много да четат - заповядайте накратко най-важните моменти от Решение на КЗК № 964 от 16.07.2014: 


***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

           

КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С БГ ПОСОЛСТВА

| No Comments | No TrackBacks

27.12.2013 -10.01.2014 - Кореспонденция с бг посолство в държава от ЕС
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html

Направиха шокиращи признания, после внезапно млъкнаха.

 

20.01.2014 - До посолството на РБ в Букурещ, Румъния
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-20012014.html
(съдържа 3 въпроса относно информацията, че легализират преводи, оторизират преводачи и презаверяват легализирани документи)

 

09.02.2014 - До "Консулска служба" на българското посолство в Париж
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-09021014.html
(3 въпроса за заверката на подписите на френски заклети преводачи)

 

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

Напомням, че очаквам отговор от 10.01.2014 г. и ги уведомявам за отговора от Your Europe Advice.

 

***

----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 20, 2014 7:46 PM
Subject: Bulgarian MFA website: incorrect information

 

 

THIS MESSAGE CONCERNS PUBLIC INTEREST!

 

TO: Consular Relations Dept.at the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs 

COPY TO: Bulgarian Ministry of Justice, Hague Conference Secretariat, EU institutions, Foreign Embassies and Consulates 

 

 This is a kind reminder that I've been waiting for a reply from the Consular Dept of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs since Jan 10, 2014. The information on the MFA site is still incorrect, only the spelling mistakes have been corrected which is good but far from enough. Meanwhile I contacted Your Europe Advice on 8 March 2014 and received a reply on 16 March 2014 which confirmed that my concerns about the incorrect information on the MFA site were justified.  

 
8 March 2014, to Your Europe Advice: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-8-march-2014.html
Bulgarian diplomatic and consular officials do unnecessary re- and over-certification of signatures of Austrian, German, French etc. state-authorized translators.
 
16 March 2014, from Your Europe Advice: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-17-march-2014.html
As far as translations by registered translators under another member state's legislation, the Bulgarian authorities are bound to accept their translations. Under EU free movement law citizens need to be free to choose and use the translation services of service providers established in various EU countries. The Bulgarian authorities are not allowed to give preference only to service providers established and registered in Bulgaria.
If a service provider is established in another EU country and is licensed under that country's legislation to translate public documents in Bulgarian, its translations should be accepted as equally valid. The opposite would amount to discrimination banned under the EU Services Directive: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guide/index_en.htm.
 
Уважаеми служители от дирекция "Консулски отношения",
 
Дезинформацията на сайта на МВнР все още не е коригирана, само правописните грешки са поправени, което е добре, но далеч не достатъчно. Междувременно на 08.03.2014 г. се свързах със службата Your Europe Advice към Европейската комисия по въпроса за излишните и незаконни заверки на подписите на заклети в Германия, Австрия, Франция и др. преводачи от страна на българските дипломатически и консулски служители в държавите членки на ЕС. Ето техният отговор от 16.03.2014.:
Що се отнася до преводите от преводачи, регистрирани по законодателството на друга държава-членка на ЕС, българските власти са длъжни да приемат техните преводи. По законите на ЕС за свободно движение на хора, стоки и услуги, гражданите са свободни да избират и ползват преводачески услуги от доставчици, установени в различни държави-членки на ЕС. Българските власти нямат право да дават преференции само на доставчиците, установени и регистрирани в България.
Ако доставчикът на услуги е установен в друга държава от ЕС и е лицензиран съгласно законодателството на тази страна за преводи на публични документи на български език, неговите преводи следва да бъдат приемани като еднакво валидни. Обратното би означавало дискриминация, забранена съгласно Директивата за услугите на ЕС: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guide/index_en.htm.
 
 
Вместо да ми изпращате отговор, е достатъчно да промените погрешната информация на сайта.
 
Поздрави,
Р. Стоянова.    
 
 
Писмото от 10.01.2014:
 
 
***
 
ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ" В МВнР
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html
 
Отговорът от Your Europe Advice, 16 March 2014 (на англ. език)
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-17-march-2014.html
 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600
 
 
 
 
 
----- Original Message -----
Sent: Wednesday, March 19, 2014 8:46 PM
Subject: очаквам отговор от 28.10.2013 и резултати от обещана проверка

 
Здравейте,
 
Очаквам отговор от  28.10.2013 г. Ако сте изпратили такъв, а аз случайно не съм го получила, моля да ме уведомите.
 
Въпросът е от обществена значимост.
 
Напомням Ви, че очаквам и резултатите от проверка във връзка с изпратеното от г-н Пенчев писмо до г-н Орешарски в края на октомври 2013 г. Ако сте получили резултатите, моля да ме уведомите. Аз не съм ги получила. Това е отговорът, който г-н Пенчев ми изпрати на 21.10.2013 г.:
Тук г-н Пенчев пише: "По отношение на искането Ви за съдействие за получаване на отговор от Министерския съвет, Ви уведомявам, че съм изпратил писмо до г-н Пламен Орешарски с молба за извършване на проверка, за чиито резултати ще бъдете уведомена своевременно."
Ренета Стоянова
 
***

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

Напомням, че все още не съм получила обещания през септември 2013 г. отговор.

 

 

УВАЖАЕМА ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ",

 

Все още не съм получила отговор на писмо  вх. № 94-00-2531/17.09.2013 г. Ако сте ми изпратили такъв, а по някаква причина не съм го получила, моля да ме уведомите.

 

Въпросът е от обществена значимост. 

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова

 

ЗА ВАША СПРАВКА: Цялата ни кореспонденция:

11.09.2013 - Въпрос до dialog@president.bg
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-dialogpersidentbg-11092013.html
Въпросът е изпратен с копие до КО във връзка с инициативата на президента "Диалог с гражданите", Попитах кога ще бъде отменен Правилникът и обясних защо задавам този въпрос.

17.09.2013 - Отговор от Администрацията на Президента
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-17092013.html
Съобщават, че писмото ми е заведено под номер и ще получа отговор в рамките на законоустановения срок.

 

04.10.2013 - От Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-04102013.html
 Г-жа Славчева ме уведомява, че е препратила писмото ми до МВнР на основание чл. 112 от АПК. Писмото е перфектно оформено и може да служи за пример на всички звена от държавната администрация.

 

05.10.2013 - До Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-05102013.html
 Уведомявам г-жа Славчева, че е направила грешка, като е препратила писмото ми до МВнР и моля Администрацията на Президента да уведоми Прокуратурата на основание чл. 16, ал. 1 от ЗНА.

 

20.12.2013 - От Администрация на Президента на РБ
Г-жа Славчева ме уведомява, че е препратила писмото ми от 05.10.2013 до МВнР.


24.12.2013 - До г-жа Славчева от Администрация на Президента на РБ
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/---24122013.html
Написах й, че вече разполагам с отговор на въпроса "Кога ще бъде отменен Правилникът?", зададен през септември. Отговорът е: "Правилникът е отменен още през 2001 г. от Конвенцията за апостила.". Помолих за съдействие да бъде свален списъка на фалшиво оторизираните агенции от сайта на МВнР и да бъде заменен със списък на правоспособните преводачи. Боя се, че г-жата от Администрацията на Президента не може да проумее за каква грандиозна измама е уведомена -  измама не само на държавно ниво, а и на международно. 
 

 

----- Original Message -----
From: Priemna
Sent: Tuesday, September 17, 2013 2:14 PM
Subject: info

Уважаема госпожо Стоянова,
Вашето изложение, изпратено на имейл адреса dialog@president.bg, е получено и е заведено в Администрацията на президента с вх. № 94-00-2531/17.09.2013 г. Същото ще бъде разгледано и ще получите отговор в рамките на законоустановения срок.
Имейл адресът  dialog@president.bg е за целите на дискусията по инициативата на президента Росен Плевнелиев "Диалог с гражданите" и е за въпроси, които модераторът задава по конкретния дебат.
 
 
ДИРЕКЦИЯ "КАНЦЕЛАРИЯ"

 
 
***

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

До преводачи и преводачески агенции

 

Тема: По-смело, колеги!

 

Колеги и приятели,

 

има ли още желаещи да подкрепят борбата срещу над 20-годишното нарушаване на конституционните права на преводачите в България? Илка Енчева вече я подкрепи. Тя отдавна се бори сама, а ето че сега вече сме заедно.

 

21.02.2014 - Писмо до КЗК от г-жа Илка Енчева с копие до мен

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---21022014.html

 

Илка доказа, че е истински преводач. Забележете, че тя има фирма. Аз също работя във фирма. Шефът ми е собственик на фирмата и също се бори за правата на преводачите. Искам да кажа, че фирмата не е пречка. Преводачът си е преводач - с фирма или без, няма значение. Днес изпратих писмо на английски език до служба към Европейската комисия. Писах против порочната практика Външно да "оторизира" единствено фирмите. "Преводач ли си?"във фейсбук веднага го сподели:

 

https://www.facebook.com/prevoda4lisi

 

 

Вие не желаете ли да го споделите на сайтовете и блоговете си? Не желаете ли също да напишете нещо до българските институции или до институциите на ЕС? До ЕС може да се пише и на български език.

 

Хайде, по-смело!

 

Правилната оторизация се дава поименно на преводачите - конкретен човек се оторизира за конкретен език въз основа на документ за владеене на езика на високо ниво. В дипломите на преводачите не пише фирмата им, а личното им име, нали? И в Наказателния кодекс не пише, че фирмата отговаря за верността на превода, а пише, че  преводачът носи лична (персонална) наказателна отговорност!

 

Името на преводача е важно! Квалификацията му е важна! И опитът му!

 

Това "оторизиране" на фирми е пълна глупост. Нещо повече, начинът, по който Външно "оторизира" ("лицензира") агенциите за преводи и легализации - като сключва с тях договор по чл. 2а, ал. 2 от т.нар. Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990 (преди повече от 23 години!) - е не само лекомислен, но и престъпен. Външно вече призна, че правилникът е незаконосъобразен, противоречи на съвременното законодателство и не е издаден съобразно Закона а нормативните актове. Това означава, че правилникът не е никакъв нормативен акт! Той не съществува в юридическия смисъл на думата!

 

Като вземем предвид, че този жалък псевдо правилник е инфилтрирал огромен брой закони, наредби и други правилници, създадени през периода 1990-2014, разбираме, че става дума за сериозно замърсяване на законодателството ни.

 

Като вземем предвид, че този жалък псевдо правилник се използва за ограбване на потребителите чрез излишни такси и комисионни, с които преводаческата услугата само се оскъпява, без по никакъв начин да се гарантира качеството й, разбираме, че става дума и за нарушени потребителски права.

 

А като вземем предвид, че този жалък псевдо правилник за легализациите и всичко останало се използва и от служителите в българските посолства и консулства по цял свят като оправдание да извършват т.нар. заверка на подписите на тамошните заклети преводачи, чиито преводи се признават на територията на съответната държава, където са заклети, без никакви заверки, само с техния подпис и личен печат, разбираме, че става дума за нарушаване на законите в приемащата страна от нашите дипломатически и консулски служители. Те явно знаят това, затова, като им пиша, гузно мълчат.

 

Гузно мълчат вече месеци наред и редица български институциите, като например:

 

- Соня Божикова от Приемна на Министерски съвет на РБ гузно мълчи от 16.01.2013 г. В писмо до нея бях помолила МС да отмени правилника за легализациите и да помогне за съставяне на регистър на квалифицираните преводачи: http://rennie.blog.bg/drugi/2013/01/18/moe-pismo-do-ms-s-kopie-do-ns-izprateno-s-e-poshta-na-16-01-.1043534  

Омбудсманът е запознат със случая и през октомври 2013 ми писа, че е изпратил писмо до министър-председателя да се извърши проверка. Министър-председателят все още я извършва тази проверка - вече пети месец. Трудна работа, брей!

 

- Съвет за административна реформа, 16.06.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-11062013.html

(този имейл изглежда отдавна не е активен)

 

- predlagam@government.bg:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-predlagamgovernmentbg.html

(и този имейл изглежда отдавна не е активен)

 

- 26.06.2013,  ВЪНШНИЯТ МИНИСТЪР, Г-Н КРИСТИАН ВИГЕНИН

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

Изпратено от собственика на фирмата, в която работя. Настоява се за незабавно прекратяване на административния произвол в МВнР

 

- 30.06.2013 Писмо до „Подскажете ни" в Open Parliament

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-open-parliament-30062013.html

(този имейл изглежда никога не е е бил активен)

 

- 12.07.2013 СИГНАЛ ДО ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-12072013-1.html

(твърдят, че не са го получили)

 

- 12.08.2013 БОРКОР от е-бланката за въпроси на сайта им

Имате ли въпрос?*

Имам един въпрос. Случайно да знаете кога ще се отмени Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990? Трябвало е още в края на 2012 съгл. Решение № 808 на МС за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса. РМС № 808 е публикувано тук: http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

 

- 21.08.2013 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html

„Заради остарялата правна уредба се спъва свободната конкуренция между преводачите и фирмите. Агенциите за преводи и легализации, сключили фиктивен договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от Правилника за легализациите, на практика функционират като нотариални кантори на черно. Няма как да има свободна конкуренция, докато това положение не се промени."

          03.01.2014  До КЗК - напомням, че чакам отговор от 4 месеца         

          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---03012014.html

          09.01.2014  От КЗК - уверяват ме, че работят по моя сигнал

          http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/---4-10012014.html

          20.02.2014  До КЗК - напомням, че очаквам отговор от 6 месеца

         http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-6-20022014.html

         Намеквам, че е най-добре да предадат случая с правилника и договорите по него     на Прокуратурата, защото случаят е по-скоро от сферата на наказателното право.

 

- ПРЕЗИДЕНТ НА РБ, 11.09.2013:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/09/-11092013-17092013.html (in Bulgarian)

 

- 28.10.2013 ОМБУДСМАН НА РБ

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-28102013.html

Резюме. Благодаря на г-н К. Пенчев, че е изпратил писмо до министър-председателя, обяснявам защо се въздържам от оспорване на Правилника за легализациите по съдебен ред и отново го моля да изпълни задължението си по чл. 16, ал. 1 от ЗНА. Напомням му, че все още очаквам да изкаже публично мнението си по въпроса за необходимостта от регистър на правоспособните преводачи.

                         13.02.2014 - напомням, че очаквам отговор от 28.10.2013

                     http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/-28102013-2014.html

                     24.02.2014 - отново напомням за писмото от 28.10.2013

                     http://softisbg.com/rennies_blog/2014/02/---4-24022014.html

              

   

20.12.2013 - СЪЮЗ НА ПРЕВОДАЧИТЕ В БЪЛГАРИЯ:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-20122013.html

 

***

 

Това писмо е част от кампанията срещу порочните практики по превод и легализация на територията на България и в българските посолства и консулства по света, произтичащи от използването на т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, за който Външно призна, че е  незаконосъобразен.

Дневник на мащабната информационна кампания, започнала на 27.06.2013
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/post-76.html  

Положителни резултати, постигнати досега в борбата срещу незаконосъобразните практики по заверка на официалните преводи в РБ и как се стигна до тях:
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html
     

 

Напомняме, че повече от година Външно се гаври с фирмите, опитвайки се да ги рекетира в стила на силовите групировки от 90-те на 20-ти век:

Важно!  Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов
http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

Поздрави,

Рени Стоянова, преводач с английски език от Варна

Мой блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Мобилен: 0888 60 90 72

Стационарен: 052 988 600


From Your Europe Advice, 16 March 2014

| No Comments | No TrackBacks

This is a real answer, and a good one, too. It was sent on Sunday night, at 22:06 (!)  My respect for the team of legal pofessionals from Your Europe Advice.

 

Key message: As far as translations by registered translators under another member state's legislation, the Bulgarian authorities are bound to accept their translations. Under EU free movement law citizens need to be free to choose and use the translation services of service providers established in various EU countries. The Bulgarian authorities are not allowed to give preference only to service providers established and registered in Bulgaria.

If a service provider is established in another EU country and is licensed under that country's legislation to translate public documents in Bulgarian, its translations should be accepted as equally valid. The opposite would amount to discrimination banned under the EU Services Directive 2004/58.

Резюме на бг език: Що се отнася до преводите от преводачи, регистрирани по законодателството на друга държава-членка на ЕС, българските власти са длъжни да приемат техните преводи. По законите на ЕС за свободно движение на хора, стоки и услуги, гражданите са свободни да избират и ползват преводачески услуги от доставчици, установени в различни държави-членки на ЕС. Българските власти нямат право да дават преференции само на доставчиците, установени и регистрирани в България.

Ако доставчикът на услуги е установен в друга държава от ЕС и е лицензиран съгласно законодателството на тази страна за преводи на публични документи на български език, неговите преводи следва да бъдат приемани като еднакво валидни. Обратното би означавало дискриминация, забранена съгласно Директивата за услугите на ЕС.

 

----- Original Message -----
Sent: Sunday, March 16, 2014 10:06 PM
Subject: Your Europe Advice enquiry 143183

Dear Sir/Madam,

Please find below the reply to your enquiry. Please note that the advice given by Your Europe Advice is an independent advice and cannot be considered to be the opinion of the European Commission, of any other EU institution or its staff nor will this advice be binding upon the European Commission, any other EU or national institution.

Thank you, Ms Stoyanova, for contacting our service.

The European Commission has acknowledged the legal uncertainty related linked to the acceptance of public documents within EU. It initiated a legislative proposal to do away with some of the obstacles to free movement caused by burdensome and costly requirements for legalisation, as well as certified translation. It introduces optional multilingual EU standard forms, non-certified translations of public documents, improving administrative cooperation between the Member States, and others.

For reference: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-355_en.htm


Until the proposal becomes law, all EU countries, including Bulgaria are entitled to require certified translation of public documents.

As far as the registration and licensing for public documents translators in Bulgaria is concerned, EU law does not govern such matters. Complicated or not, the licensing process does not collide with EU rules binding Bulgaria.

As far as translations by registered translators under another member state's legislation, the Bulgarian authorities are bound to accept their translations. Under EU free movement law citizens need to be free to choose and use the translation services of service providers established in various EU countries. The Bulgarian authorities are not allowed to give preference only to service providers established and registered in Bulgaria.

If a service provider is established in another EU country and is licensed under that country's legislation to translate public documents in Bulgarian, its translations should be accepted as equally valid. The opposite would amount to discrimination banned under the EU Services Directive 2004/58.

For reference:
EU Services Directive: http://ec.europa.eu/internal_market/services/services-dir/guide/index_en.htm


Any person affected by this practice could challenge it before a Bulgarian court in the light of the EU Services Directive. Before turning to courts, one can contact the Solvit network for assistance.

SOLVIT is an online network within which the Member States cooperate to solve problems caused by incorrect application of EU law by public authorities. SOLVIT are obliged to find solutions to problems within 10 weeks. Using their services is free of charge. Contact details are available at: http://ec.europa.eu/solvit

Finally, please note that our replies come on behalf of the service Your Europe Advice . We cannot personally sign our replies.

We hope this helps. We remain at your disposal should you need further information.

Best regards
Your Europe Advice

To submit another enquiry, please visit Your Europe Advice, but do not reply to this e-mail.

Your original enquiry was:

(here follows the text of my enquiry of 8 March 2014: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-8-march-2014.html)

 

***
 

 

My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600
 
 


До Прокуратурата на РБ, 17.03.2014

| No Comments | No TrackBacks
 
----- Original Message -----
To: vap
Sent: Monday, March 17, 2014 2:36 AM
Subject: vapros До: Прокуратура на РБ

До: Прокуратура на РБ

 

Отн. Незаконосъобразен правилник

 

Здравейте,

 

От юли 2012 г. водя кореспонденция с официалните институции по въпроса за незаконната регулация на преводаческата дейност. За година и половина се изясни, че т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958 г., посл. изм. на 25.12.1990 г., по който години наред се е регулирала и все още се регулира преводаческата дейност, не е основан на нормативен акт от по-висока степен, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, както и че не е съобразен с международната Хагска конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (документи), в сила за РБ от 2001 г.

 

Че Правилникът е незаконосъобразен, се знае не от тази година и не от миналата. През 2006-2008 г. експерти от няколко министерства, в т.ч. и Министерство на правосъдието, са се изказали, че е незаконосъобразен и няма законово основание. В интернет се намират следи от обещания за отмяната му още от 2000 година.

 

Въпросът е защо още не е отменен и кой може да го отмени?

 

Моля, ако знаете отговора на този въпрос, да ме уведомите. Моля също така да изпълните дълга си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове:

 

„Чл. 16 (1) Държавните органи са длъжни да уведомят органа, овластен да отмени нормативния акт, за несъответствието между него и акт от по-висока степен."

 

„Чл. 16 (2) В пределите на компетентността, предоставена му от Конституцията, главният прокурор предявява протест за отмяна на нормативен акт или на отделни негови разпоредби, ако те противоречат на нормативен акт от по-висока степен."

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова, преводач от фирма „Софтис" - Варна

Образование - полувисше (медицина, София) и висше (английска филология, Шумен)

ЕГН *********.... род. гр. Плевен

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, гр. Варна 9010

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

Цялата ми кореспонденция с институциите:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-1.1109537

(тук има линк и към цялата кореспонденция на собственика на фирмата, в която работя)

 

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

Изпратено по имейл.

 

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 11, 2014 11:04 PM
Subject: До г-н Лашев

Уважаеми господин Лашев,

 

Получих едно объркано писмо от Вас, в което изтъквате, че до мен са изпратени следните седем отговора: №2711/от 14.10.2013 г., №2711/28.10.2013 г., № 2711/08.11.2013 г., №2711/20.12.2013 г., №2711/08.01.2014 г., № 2711/16.01.2014 г. и №2711/24.01.2014 г.  

 

Два от изредените по-горе отговори наистина са стигнали до мен, но не директно, а като копия на писма, изпратени от г-жа Соня Божикова от МС до МВнР. Освен това не са никакви отговори, а молби, отправени от г-жа Соня Божикова до МВнР:

 

№2711/от 14.10.2013 г. -  Г-жа Соня Божикова до МВнР с копие до мен: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/10/-14102013.html

 

№2711/08.01.2014 г. - Г-жа Соня Божикова до МВнР с копие до мен http://softisbg.com/rennies_blog/2014/01/-08012014.html

 

За останалите пет броя нищо не знам, те са си Ваша междуведомствена кореспонденция:

№2711/28.10.2013 г. - ?

№ 2711/08.11.2013 г. - ?

№2711/20.12.2013 г. - ?

№ 2711/16.01.2014 г.- ?

№2711/24.01.2014 г. - ?

 

Не за първи път обърквате адресата. В края на ноември 2013 г. ми бяхте изпратили копие от писмо до г-жа Соня Божикова от Приемна на МС, в което й благодаряхте за направените коментари и предложения и я уверявахте, че нейните бележки ще бъдат обсъдени от създадената Междуведомствена работна група с участието на експерти от Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика. На писмото бяхте забравили да поставите дата, както сте забравили и на последното: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

Няколко дни след това получих от Вас още едно писмо, този път адресирано директно до мен, в което повтаряхте написаното до г-жа Божикова с леки съкращения. В това писмо сте объркали изходящия номер, а до името ми сте поставили обозначение „На Ваш № 2711/25.11.2013 г." Този номер не е мой, а на г-жа Божикова от Приемна на МС: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/o-26112013.html

 

Писах Ви на 04.12.2013 г. Отговор още не е пристигнал:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-04122013.html

 

Липсва отговор и на писмото, изпратено още на 26.06.2013 г. от шефа ми, г-н Хари Стоянов, до Вашия шеф, г-н Кристиан Вигенин:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html

 

 

Рекордът по липса на отговор обаче държи писмото ми до дирекция „Консулски отношения", изпратено преди повече от девет месеца, на 30.05.2013 г.: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/05/---30052013.html

 

Очевидно в кореспонденцията Ви цари пълен хаос, както и в списъците с имена на преводачи, съхранявани в МВнР строго секретно, като че ли са държавна тайна.

 

Още веднъж Ви изпращам линк към цялата ми кореспонденция с дирекция „Консулски отношения" по въпроса за незаконното „регулиране" на преводаческата дейност от страна на МВнР:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

 

А ето и линк към цялата ми кореспонденция с институциите по същия въпрос:

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-0.1109537

 

Що се отнася до усилията на МВнР, заедно с други министерства, по изработване на проект за нормативен акт, регламентиращ преводаческата дейност и статута на преводача, опитите за изработване и приемане на подобен акт датират от много години. В интернет се намира информация за подобни опити още от 2000 г., а може и преди това да е имало. Всички опити са се провалили, затова, като чуя, че пак правите закон, се сещам за приказката „Лъжливото овчарче".

 

Вие нямате право по никой закон да се занимавате с преводачите, нито да им правите закон. Дейността на МВнР не е преводаческа. Прочетете УП на МВнР и престанете да се хвалите, че сте се заели с поредната незаконна дейност, без да прекратите предишната си незаконна такава.

 

Вместо да се занимавате с преводачески работи, седнете и си изработете нов правилник за легализациите, без глава „Преводи" в него. Отдавна е трябвало да го направите, още когато България се е подготвяла да ратифицира Хагската конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове.

 

Този Ваш правилник за легализациите е едно голямо правно недоразумение, много по-голямо от заповед №95-00-152/2012, подписана от бившия външен министър г-н Николай Младенов, с която уж се въвеждаха нови изисквания към фирмите, желаещи да сключат договор с МВнР по чл. 2а, ал. 2 от правилника.

 

Статия: „Как Вигенин отмени новите изисквания на Младенов" http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-89.html

 

Измамната схема с новите изисквания беше елементарна; тя продължи само година. Измамната схема с правилника продължава вече повече от 23 години. Лоши навици трудно се изкореняват, но не е невъзможно, стига да има добро желание. Ако имате желание да помогнете за възстановяване на законността, прочетете писмото ми от 04.12.2013 г. - там са дадени няколко идеи:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-04122013.html

 

Може би най-добре е да започнете с изпълнение на задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

 

Надявам се, че разбрахте - очаквам отговор на това писмо:

04.12.2013 г.(лично до Вас, г-н Лашев): http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-04122013.html

Благодаря Ви за признанието, че Правилникът „не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен". Моля Ви да изпълните задължението си по чл. 16, ал. 1 от Закона за нормативните актове и да прекратите стотиците договори по чл. 2а, ал. 2 от незаконосъобразния правилник за легализациите. Питам дали работната група с участие на експерти от няколко министерства е сформирана законосъобразно, притеснена, че ако не е, може да се окаже, че напразно е работила, какъвто вероятно е случаят с работната група през 2006-2008 г.

 

Очаквам отговора Ви в най-скоро време - и без това е закъснял.

 

Благодаря предварително,

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

(ЕГН, адрес, тел.) 

 

 

***


Цялата ми кореспонденция с МВнР от август 2012:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 

 

 

Получено по пощата на 07.03.2014.

 

Сканиран оригинал:

Писмото: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/RLashev_12PR-1149_20022014_1.jpg


Пощ. плик: http://www.softisbg.com/rennies_blog/2014/03/RLashev_12PR-1149_20022014_2.jpg

 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

 

ДИРЕКЦИЯ "КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ"

12 ПР-1149

 

            ДО

            Г-ЖА РЕНЕТА СТОЯНОВА - преводач

            гр. Варна 9010

            ул."Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

            фирма за преводи „Софтис"

 

 

            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

 

            Във връзка с Ваши писма - преписка № 2711/2012 година, Министерството на външните работи е изразило официални становища до Вас изпратени чрез Администрацията на Президента, Министерския съвет, както и по пощата в отговори № 2711/от 14.10.2013 година, №2711/28.10.2013 г, № 2711/08.11.2013 г., №2711/20.12.2013 г., №2711/08.01.2014 г., № 2711/16.01.2014 г. и №2711/24.01.2014 г.

            Обръщаме Ви внимание, за което многократно Ви информирахме, че се изготвя проект на нормативен акт, регламентиращ преводаческата дейност и статута на преводача, който е в процес на изработване и съгласуване между компетентните дирекции на Министерство на външните работи, след което ще бъде внесен за разглеждане и обсъждане на второто заседание на Междуведомствената работна група.

 

 

            С УВАЖЕНИЕ,

 

              X (Подпис: Р.Лашев)

              РАКОВСКИ ЛАШЕВ

              ДИРЕКТОР

(Печат: Република България,

Министерство на външните работи,

Дирекция "Консулски отношения")

 


 

***

Цялата ми кореспонденция с МВнР от август 2012:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---27082012-12062013.html

 

 

***


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

06.03.2014 - До Народното събрание на РБ с копие до институции и медии
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014.html
"може би правилникът е трябвало да бъде отменен много отдавна от Народното събрание. От друга страна, може и да не е трябвало, защото той нито е закон, нито е основан на закон?"


06.03.2014 - От Народното събрание
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/post-101.html
"Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя само законите на страната"


08.03.2014 - До Народното събрание на РБ с копие до институции и медии http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-08032014.html
"В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?  

        08.04.2014 - До НС - напомняне + информация, че КЗК се е самосезирала
        http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/---08042014.html 

        22.04.2014 - До НС - напомняне + инфо и за доклада на Омбудсмана
        http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/-22042014.html

        30.05.2014 - До НС - напомняне
        ttp://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/---30052014.html         

     

25.03.2014 - До НС

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-25032014.html
Моля за съдействие от Народното събрание за получаване на отговор от г-н Пенчев, Омбудсман на РБ, на мое писмо до него от 28.10.2013 г., както и за получаване на резултатите от проверката, за която г-н Пенчев е помолил писмено г-н Орешарски през октомври 2013 г.

 

27.03.2014 - От НС

"Уважаема г-жо Стоянова,
Изпращаме Ви отговор от Главния секретар на Народното събрание, по повод Ваше писмо.

Успешен ден,
Информационно-административен център на парламента"

(прикачено кратко писмо от и.д. Главен секретар на НС Петя Гладилова до Омбудсмана с молба да ми отговори или да обясни защо е прекратил преписката  с мен)

                 31.03.2014 - От Омбудсмана до НС с копие до мен
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-31032014.html
Оправдава се, че вече е отговорил и изтъква, че в годишния си доклад за 2013 е "отправил препоръки за промяна в действащата нормативна уредба, свързана с легализациите, заверките и преводите на документи". 

                    01.04.2014 - До НС

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,
Благодаря за съдействието да получа отговор от Омбудсмана на РБ на писмо до него от 28.10.2013.  Вече получих отговор. Моля, бихте ли били така добри да заведете жалбата, която изпращам прикачена към настоящия имейл? Благодаря, С уважение, Ренета Т. Стоянова, преводач
                           Жалба срещу г-н К. Пенчев:  http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/---01042014.html 

 

 04.04.2014 - До НС
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-04042014.html
Молба за съдействие от НС за получаване на отговор от КЗК на писмото ми до тях от 21.08.2013

              10.04.2014 - От НС до КЗК с копие до мен
              http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/ot-ns-do-kzk-s-kopie-do-men-10042014.html

             11.04.2014 - До НС
              http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/do-ns-11042014.html

             25.04.2014 - От КЗК до НС с копие до мен
             http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/post-103.html
             Оправдават се, че вече са се самосезирали за образуване на производство. http://softisbg.com/rennies_blog/2014/05/---30052014.html

 09.06.2014 - От НС в отговор на писмото ми от 08.03.2014

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/06/-09062014---08032014.html

Обясняват ми кой има законодателна инициатива и ме информират, че писмото ми от 08.03.2014, вх. № ПГ-3194-Р-7/10.03.2014 г., е предоставено на вниманието на Комисията по външна политика.

12.06.2014 - До НС

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/06/-12062014.html

Обяснявам, че е станало недоразумение и завършвам с изречението: Очаквам Вашия отговор и отговора на КВП на въпроса: "Защо уважаваното ни МВнР "регулира" незаконно преводаческата дейност?"


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600 

 

До: Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

 

Копие до: Приемна НС, Председател НС, народни представители, МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство, Омбудсман на РБ, медии

 

 

Молба към  всички: Моля, потвърдете получаването на този имейл. Той повдига въпрос от обществено значение. Специално към медиите: Моля, дайте гласност на проблема с липсата на закон, уреждащ реда за извършване на официални (легализирани, заверени) преводи и юридическия смисъл на понятието "заклет преводач".

  

Уважаеми служители от отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание,

 

Благодаря за бързия отговор, от който става ясно, че НС отговаря само за законите. Подзаконовите актове са извън контрола му.

Те безпроблемно могат да противоречат на законите, на Конституцията и на европейското право.

 

А сега ще бъдете ли така добри да обясните кой закон урежда реда за извършване на заверени/ легализирани преводи от заклет преводач?

 

Имам предвид написаното в редица закони:

 

ЗАКОНИ, В КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ИЗРАЗИ КАТО "ЛЕГАЛИЗИРАН ПРЕВОД", „ЗАВЕРЕН ПРЕВОД", „ПРЕВОД, ИЗВЪРШЕН ОТ ЗАКЛЕТ ПРЕВОДАЧ" И ДР. ПОД., БЕЗ ОБЯСНЕНИЕ КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕ ПО СМИСЪЛА НА СЪОТВЕТНИЯ ЗАКОН: 

- Изборен кодекс, 04.03.2014, (чл. 19, ал. 2.)  - „легализиран превод"

- Наказателно-процесуален кодекс (чл. 134) - „превод на български език, заверен по надлежния ред"

- Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица от 2006 г. посл. изм. 2013 г. (чл. 23, т. 5-7) - „легализиран превод на български език, извършен от заклет преводач"

- Закон за адвокатурата (Доп. разпоредби, § 92) - „преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред."

- Закон за нотариусите и нотариалната дейност (Доп. разпоредба, §) - „преводи на български език, които се извършват и заверяват по предвидения ред."  

- Закон за търговския регистър (чл. 18, ал. 1) „заверен превод на български език." В ЗТР се намира следната разпоредба: „В случай на противоречие между текста на документа и превода на български език предимство има преводът на български език." Ами ако преводът не е верен? Абсурд е преводът да има предимство пред оригиналния документ.

- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (чл. 55, ал.1), „точен превод, извършен от заклет преводач"

- Данъчен процесуален кодекс (чл. 83, ал.1 и 2) - „легализиран превод" , „заклет преводач"

- Закон за филмовата индустрия (чл. 20 и чл. 37) - „заверен от консулска служба превод",   „легализиран превод"

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества - на 11 места „легализиран превод"

- Закон за техническите изисквания към продуктите (чл. 26к) - „легализиран превод"

- Закон за движение по пътищата (чл. 161) - „легализиран превод"

- Закон за гражданската регистрация (чл. 70 и чл. 71) - „легализиран превод, заверен по съответния ред"

- Закон за защита на потребителите (чл. 153, ал. 4) - „легализиран превод"

- Закон за управление на отпадъците (чл. 39, ал. 2) - „легализиран превод"

 

ЕДИНСТВЕНО В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЕ СЪДЪРЖА ДЕФИНИЦИЯ - „ПО СМИСЪЛА НА ТОЗИ ЗАКОН ОФИЦИАЛЕН ПРЕВОД Е .."

- Закон за обществените поръчки (чл. 54, ал. 4) - „официален превод".  Дефиницията е: „По смисъла на ЗОП "официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи."

 

Тук специално възниква въпросът, какъв е този договор с МВнР за извършване на официални преводи и по кой закон се сключва?

 

Изброените по-горе закони, а сигурно има и немалко други, смело боравят с понятия като „легализиран превод", „заверен превод", „официален превод", „превод, извършен от заклет преводач", „преводи, извършени по предвидения ред", „преводи, извършени по предвидения ред" и др.

 

Това създава впечатлението, че съществува специален закон, в който използваните понятия са дефинирани и надлежно обяснени. От друга страна, разнобоят в терминологията насочва по-скоро към липсата на такъв.

 

И така, този път въпросът е:

 

В кой закон е уреден редът за извършване на „заверени/легализирани/официални преводи" и къде юридически са дефинирани понятията „заверен/легализиран превод" и „заклет преводач"?   

 

Надявам се, че този път няма да изпратите отговора си като анонимен имейл, а като отговор от уважавана държавна институция - с дата, изх. номер, име и печат.

 

Пример за правилно оформен официален отговор от държавна институция можете да видите на адрес:

 

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/10/ot_prezidentstvoto_94-00-2531_04102013.pdf

 

 С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

 

ЕГН **********

 

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

 

гр. Варна 9010

 

email: rennie@softisbg.com

 

моб. тел. 0888 60 90 72

 

стац. тел. 052 988 600

 

 

***

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

 


 

От Народното събрание, 06.03.2014

| No Comments | No TrackBacks
----- Original Message -----
From: InfoCenter
Sent: Thursday, March 06, 2014 2:30 PM
Subject: RE: незаконосъобразен правилник
 
 

Уважаема госпожо Стоянова,

 

По повод Вашето поредно писмо, регистрирано с вх. ПГ-3194-Р-7 на 06.03.2014 г., с искане за отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, Ви уведомяваме следното:

Съгласно разпоредбите на Конституцията на Република България Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя само законите на страната. Всички останали подзаконови актове - правилници, наредби, инструкции, тарифи и др. се издават от съответните  компетентни изпълнителни органи и могат да бъдат изменяни, допълвани или отменяни само от органа, който ги е издал.

 

Отдел „Информационно-административен център" на Народното събрание

 

***

 

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600


 

To Your Europe Advice, 8 March 2014

| No Comments | No TrackBacks

 

Subject:

Bulgarian diplomatic and consular officials hamper freedom of movement of translation products (goods) within the EU

 

Abstract:

Free movement of translation products (goods) from EU Member States into Bulgaria is seriously hampered by unnecessary re- and over-certification of signatures of Austrian, German, French etc. state-authorized translators by Bulgarian consular officials at the Bulgarian embassies and consulates. These multiple certifications are not based on any law. They do not add any extra value to the quality of the translations, either. These multiple certifications are based on some obsolete rules dating back from the times before the fall of the Iron Curtain, called Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents and Other Papers, which say that all translations of documents and other papers in Bulgaria are carried out by the Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria, and abroad - by Bulgarian diplomatic and consular officials. (Art.2a, para. 1 of the Rules).

 

These rules contradict modern Bulgarian and European legislation, which has been admitted and confirmed not once by a number of Bulgarian authorities, such as: the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, the Bulgarian Council of Ministers, and by the Ombudsman of Bulgaria. The problem was identified years ago. Unfortunately, having identified the problem, and admitted that the status of the Rules is illegal and the practices based thereon corrupt, the Bulgarian authorities have not yet found a way of abolishing either the Rules or the corrupt practices based thereon.

 

Moreover, the Bulgarian authorities seem unwilling to do away with these corrupt practices of re- and over-certification at the Bulgarian embassies and consulates, their strongest motivation most probably being purely financial, for these multiple certifications do not guarantee any legal rights of citizens and companies that pay for them. Millions have been brought into the Bulgarian state treasury over the years in the form of illegal fees /charges (presently about 15 to 30 Euros per certification of a translator's signature).

 

These corrupt practices should have been abolished long ago, for they not only greatly hamper free movement of translation products (goods) within the EU, but impose illegal charges on little suspecting European citizens.

 

 

Exposition:

Let us first consider the movement of a public document* issued by a Member State of the EU. Duly apostilled, the document is ready to go directly to any other Member State, where it has to be produced.

* see Art. 1 of the Apostille Convention for a definition of public document:

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12en.pdf

 

The apostilled public document is exempted from legalization*.

* see Art. 2 of the Apostille Convention for a definition of legalization.

 

In a foreseeable future, even the apostille is going to be abolished within the EU* and free movement of multi-language public documents is going to be established within the EU.

see "European Commission acts to slash red tape in all Member States"

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-355_en.htm (in English)

  

However, some non-standard public documents will certainly remain outside the scope of the undertaken measures toward facilitated movement of public documents within the EU.

 

These non-standard public documents will obviously need to be translated on an individual basis.

 

Now, when I am writing to you for advice, the number of public documents that need to be translated on an individual basis is quite large.

 

The advice I am seeking from you concerns the free movement of individual translations of public documents nowadays, or rather, the obstacles to their free movement within the EU. And most specifically, the obstacles created by one Member State - Bulgaria.

 

At present, the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs requires that a foreign public document should be translated into Bulgarian in either of these two ways:

 

"1/ by a consular or diplomatic official in the country where the document is issued;

 

2/ by a translation agency authorized by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria."*

 

*see the website of the MFA of Bulgaria: http://www.mfa.bg/en/pages/51/index.html (in English).

 

Both  requirements, number 1/ and number 2/,  are based on Art. 2a, para. 1 of the Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents and Other Papers.

 

"Art. 2a, para. 1. All translations of documents and other papers in Bulgaria shall be done by the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs. All translations of documents and other papers abroad shall be done by Bulgarian diplomatic and consular officials."

 

Requirement Number 2/ is also based on Art. 2a, para. 2 of the said Rules.

 

"Art. 2a, para. 2. The ministry may assign the translations [it does] through a contract to state, public, cooperative and private companies."

 

The Rules on legalization, etc. are published on the site of the MFA of Bulgaria at: http://www.mfa.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf (in Bulgarian)

 

The Rules were created in 1958 and last modified on 25 December 1990. The Bulgarian authorities are aware that they are obsolete and at variance with the national, EU's and international law, that they are non-existent in the legal sense of "a normative act" (see BG Law on Normative Acts). Nonetheless, they are still used and are omnipresent in the modern legislation of Bulgaria created since1990 (for more details, please see query number 142738, published at: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-02032014.html)

 

With regard to free movement of translation products within the EU, Requirement No 1/ means that any document translation into Bulgarian which has been done abroad by a translator from a Member State will go straight into the garbage bin on its arrival in Bulgaria. A document translation has no chance to overcome this obstacle unless it has been done by a consular or diplomatic official in the country where the document was issued.

 

However, translation services are not among consular and diplomatic officials' functions. These functions are explicitly listed in international conventions ratified by Bulgaria, such as the Vienna Convention on Consular Relations and others.

 

Well, as far as translation activities are not forbidden by law, Bulgarian consular and diplomatic officials could do document translations if the Bulgarian MFA requires that they should.

 

Unfortunately, they do otherwise. They "register" translators, already registered at local courts in Member States like Austria, Germany, France or elsewhere (a.k.a. translators authorized by the state, or accredited translators, or legal translators).

 

Then they certify their signatures, which means that the translators have to travel from all parts of the country to the Bulgarian embassy or consulate in order to sign their translations in front of a Bulgarian official. So as not to waste the translators' time and money on travelling, the Bulgarian consular or diplomatic officials probably certify translators' signatures in the absence of the translators. This is what I understood from my short correspondence with an official from a Bulgarian embassy in a Member State. The official kindly informed me that they did not make translators appear in person for the certification of their signatures. I asked how exactly they certified translator's signatures and whether state-authorized translators' products were not considered public documents, but did not get a reply. I contacted two more Bulgarian embassies with a similar request for information, but did not get a reply, either. Perhaps they all know very well that what they are doing with the translations of state-authorized translators in Member States of the EU not only hampers free movement of document translations but is also contrary to local and EU legislation.

 

Link to my correspondence with an official from a Bulgarian embassy in the EU:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html (in Bulgarian)

(shocking revelations on the part of the consular official)

 

The translations, done by state-authorized French, German, Austrian etc. translators who have allegedly travelled to the respective Bulgarian embassy or consulate to have their signatures certified, are then sent to Bulgaria. The Bulgarian MFA accepts them as done by Bulgarian consular or diplomatic officials, apparently assuming that doing a translation from one language into another is the same as certifying a translator's signature. Then the ministry most probably performs one more certification - this time of the signature and stamp of the consular or diplomatic official from the Bulgarian embassy or consulate.

 

All these multiple certifications add none of extra value to the quality of the translations done by highly qualified Austrian, German or French etc. state-authorized translators. The procedure is time-consuming, expensive and overly complicated, which has already been noticed by the Commission on the European communities.

 

Link to the Commission on the European communities' report, 2008:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0194:FIN:EN:DOC:

"Unnecessary and disproportionate administrative costs severely hamper economic activity."

"A sufficient degree of reliability can be assumed where a translation has been certified by a translator who has been officially appointed and sworn in another Member State or by any other person authorised in that Member State to certify translations into the language required."

 

More evidence about unnecessary administrative burden hampering the free movement of document translations:

 

Bulgarian MFA's site - information on Austria:

http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=7 (in Bulgarian)

"So that they can be used in Bulgaria, it is recommended that the documents issued by the competent Austrian authorities should be translated into Bulgarian by a translator sworn at court in Austria, and the translation should be certified by the Consular Office."

 

Bulgarian MFA's site - information on France:

http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=162 (in Bulgarian)

"Certification of a translator who is present in the list of the embassy. When you need certified translations from Bulgarian into French and vice versa, you can turn to the translators sworn at the Appelative courts in France.  These translators are registered at the Embassy and their translations are certified by the Consular Office. Updated list of these translators is available here"

More evidence about unnecessary administrative burden hampering the free movement of document translations:

Link to a list of translators, sworn at French Appelative courts, registered at the Bulgarian embassy in Paris:

http://www.amb-bulgarie.fr/pdf/interpretes_bg.pdf (in French) 

(here you can see that the listed translators live in all parts of France; they have to travel to Paris to sign their translations in the presence of a Bulgarian consular official, which makes the procedure time-consuming and expensive without adding any extra value to the quality of the translation product)   

 

Wrong explanations on the site of the Bulgarian embassy in Paris

http://www.amb-bulgarie.fr/serv_consulaire_legi.php (in French)

 

"Traductions. Légalisation de la signature du traducteur :

L'Ambassade de la République de Bulgarie ne dispose pas de traducteurs-interprètes français - bulgare, bulgare - français nommés à cette fin. Si des traductions s'avèrent nécessaires, les ressortissants bulgares et les étrangers doivent s'adresser aux traducteurs assermentés auprès des Tribunaux d'appel en France, qui sont enregistrés à l'Ambassade de Bulgarie et dont les traductions sont acceptées par le Service consulaire à être certifiées. Pour télécharger la liste des traducteurs assermentés agréés par l'Ambassade, veuillez cliquer ici.
L'Ambassade ne légalise que des traductions faites par des traducteurs assermentés enregistrés à l'Ambassade.

La légalisation de la signature du traducteur apposée sur une traduction est taxée selon le Tarif No 3."

Conclusion:

I need your advice as to how these corrupt practices of multiple certification of state-authorized translators' signatures at the Bulgarian embassies and consulates could be terminated. Bulgarian state authorities have a very strong motivation to maintain these corrupt practices. Their motivation is financial. The fees collected from such unnecessary procedures that hamper free movement of document translations come into the budget of Bulgaria and the state authorities would not like to be deprived of this regular income, no matter how gangster-style it is. Do you have any ideas? Would you kindly advise me?

 

I just want to live in a law-abiding country, do I not have this right? I do hope you will agree that an EU Member State should be a law-abiding country, and movement of translation products (goods) with the EU should not be hampered by corrupt, illegal practices of multiple re- and over-certification of translations already certified by state-authorised German, French, Austrian etc. translators., and ultimately, that EU citizens do not deserve to be shamelessly deceived and robbed by Bulgarian diplomatic and consular officials.

 

 

 

 

Automatic confirmation of receipt:

 

----- Original Message -----

Sent: Saturday, March 08, 2014 2:08 PM
Subject: Your Europe Advice enquiry 143183
 
Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your enquiry has been recorded under the number 143183. Your Europe Advice is currently assessing whether your enquiry is within the scope of the Service. You will receive a reply within 1 week.
 
 
***
 

 
My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600
 
 
 

 

 

From Your Europe Advice, 6 March 2014 5:46 p.m.

| No Comments | No TrackBacks

Key message: Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)


----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 06, 2014 5:46 PM
Subject: Your Europe Advice enquiry 143079

 

Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your Europe Advice provides personalised advice and guidance about specific problems with travelling, living and working in the European Union or with exercising other Internal Market rights.

Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)


To submit another enquiry, please visit Your Europe Advice, but do not reply to this e-mail.

If you simply require information about your Internal Market rights in general, we would invite you to consult the Your Europe website which contains a wealth of detailed information about your rights and how to exercise them in each EU country. More general information on the EU are available online on the Europe Direct website or via the free phone service at 00800 6 7 8 9 10 11.

Your original enquiry was:
Has query number 142921 been read?

Yours sincerely,

Your Europe Advice

 

 

 

***

 

All My Correspondence with Your Europe Advice, March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/all-my-correspondence-with-your-europe-advice-march-2014.html


 
My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600
 

From Your Europe Advice, 6 March 2014 10:49 a.m.

| No Comments | No TrackBacks

Key message: Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Is not specific

 

 

----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 06, 2014 10:49 AM
Subject: Your Europe Advice enquiry 143009
 
 

Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your Europe Advice provides personalised advice and guidance about specific problems with travelling, living and working in the European Union or with exercising other Internal Market rights.

Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Is not specific

 

 

***

All My Correspondence with Your Europe Advice, March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/all-my-correspondence-with-your-europe-advice-march-2014.html


 
My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600

To Your Europe Advice, 6 March 2014

| No Comments | No TrackBacks


Has query number 142921 been read?

 

Automatic confirmation of receipt:

----- Original Message -----
Sent: Thursday, March 06, 2014 5:14 PM
Subject: Your Europe Advice enquiry 143079

 

Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your enquiry has been recorded under the number 143079. Your Europe Advice is currently assessing whether your enquiry is within the scope of the Service. You will receive a reply within 1 week.

 

 

***

 

All My Correspondence with Your Europe Advice, March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/all-my-correspondence-with-your-europe-advice-march-2014.html


 
My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600
 
To Your Europe Advice, 5 March 2014

| No Comments | No TrackBacks

 

Is this service still active?

 

 

Automatic confirmation of receipt:

----- Original Message -----
Sent: Wednesday, March 05, 2014 8:22 PM
Subject: Your Europe Advice enquiry 143009
 
Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your enquiry has been recorded under the number 143009. Your Europe Advice is currently assessing whether your enquiry is within the scope of the Service. You will receive a reply within 1 week.

***
 
 
My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600
 

До: Народното събрание на РБ

Копие до: МП, МВнР, ВАП, СПБ, Президентство,Омбудсман на РБ, медии

 

От: Ренета Тодорова Стоянова

ЕГН **********

Адрес: ул. „Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

гр. Варна 9010

email: rennie@softisbg.com

моб. тел. 0888 60 90 72

стац. тел. 052 988 600

 

 

 

Относно:. Незаконосъобразен правилник от 1958, посл. изм. през 1990

 

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

 

Преди около година и половина, през лятото на 2012 г., група граждани, сред които и аз, случайно забелязаха по време на дискусии в интернет форум по повод регулацията на преводаческата дейност, че  т.нар. правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС през 1958 г., не е изменян, нито допълван от 25.12.1990 г. насам. Двама-трима от нас влязоха в диалогов режим с компетентните институции, за да си изяснят някои въпроси, които ги вълнуваха, сред които и въпроса как така този правилник е успял да се съхрани непокътнат от времето на старата конституция.

 

В резултат от съвместните усилия на граждани и институции, положени в продължение на година и половина, се стигна до единодушния извод, че въпросният подзаконов нормативен акт (правилникът за легализациите и т.н.) не отговоря на съвременните изисквания, противоречи на действащото законодателство, в т.ч. и на Конституцията, не е съобразен с ратифицирането на международната Хагска конвенция за премахването на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, не е основан на нормативен акт от по-висока степен и др. подобни аномалии. Накратко - служи само за срам и позор на демократичната ни република.

 

В момента всички ангажирани в предприетите действия през изминалата година и половина са объркани, огорчени и шокирани. Никой не знае какво трябва да се направи с този аномален правилник, нито кой трябва да го направи, нито кога. Иначе всички сме единодушни, че искаме да живеем в правова държава. Ангажираните са: Омбудсманът на РБ, МВнР, МП, МС, ВАП, СПБ, Президентството и др.

 

Днес прочетох в Конституция на РБ, че като се приема нова конституция:

„ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. (1) Разпоредбите на заварените закони се прилагат, ако не противоречат на Конституцията.

(2) В едногодишен срок от влизане на Конституцията в сила Народното събрание отменя тези разпоредби на заварените закони, които не са отменени по силата на непосредственото действие по чл. 5, ал. 2 на Конституцията."

http://www.parliament.bg/bg/const

 

И си помислих, че може би правилникът е трябвало да бъде отменен много отдавна от Народното събрание. От друга страна, може и да не е трябвало, защото той нито е закон, нито е основан на закон.

 

Вие как смятате?

 

С уважение,

Ренета Тодорова Стоянова

ЕГН **********

 

Следват, за Ваша справка:

 - девет кратки извадки от официални отговори от МВнР, МС, МП и Омбудсман на РБ и др. документи, които потвърждават горното изложение, както и кратки обяснения как се стигна до тези признания; в добавка накрая - кратки обяснения какво му е лошото на този правилник и защо договорите по чл. 2а, ал. 2 от него са незаконосъобразни.

 

Ако за пръв път чувате, че договорът по чл. 2а, ал. 2 от Правилника е фиктивен, моля, вижте „МВнР ИМА ПРАВО ДА ПОСТАВЯ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФИРМИТЕ ЗА ПРЕВОДИ (ако им е истински Възложител, но не е, фиктивен е)"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/post-56.html

 

 

ДЕВЕТ КРАТКИ ИЗВАДКИ ОТ ОФИЦИАЛНИ ОТГОВОРИ И ДР. ДОКУМЕНТИ - ОТ МВнР, МС, МП и ОМБУДСМАН НА РБ

 

1. 21.03.2013 г. - МВнР до МС с копие до мен, писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013:

„Правилникът за легализациите, заверките и преводите на

документи и други книжа, приет с ПМС № 184/1958 г., е една отдавна остаряла

правна уредба, която не отговаря на новите обществени отношения. Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и допълван. Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове"

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/21/pismo-izh-12pr-1149-21-03-2013-ot-mvnr-do-ms-s-kopie-do-men.1066704

 

 

2. 28.03.2013 г. - МС до мен, писмо № 2711/28.03.2013 г.:

"Правилникът няма законово основание за издаване и не съответства на разпоредбите на Закона за нормативните актове":

http://rennie.blog.bg/novini/2013/03/29/pismo-ot-ms-2711-12-ot-28-03-2013.1069571

 

 

3. 17.05.2013 г. - Омбудсман на РБ до г-жа Илка Енчева, писмо изх. № 3065/17.05.2013 г.:

„ недопустимо е толкова важни въпроси като осигуряване качеството на официалните преводи на документи, с които много често се гарантират съществените правни и имуществени интереси, да се уреждат от несъобразен с ратифицирането на Хагската конвенция нормативен акт."

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/

 

 

4. 19.07.2013 г. - Омбудсман на РБ до мен, писмо изх. № 3589/19.07.2013 г.:

„Правилникът противоречи на действащата нормативна уредба и поради тази причина не може да бъде изменян и/или допълван"

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/07/-3589-19072013.html

 

 

5. 08.08.2013 г. - Министърът на правосъдието г-жа Зинаида Златанова до г-н Хари Стоянов, писмо изх. № 15-00-32/08.08.2013:

„Не е необходимо преводачът да има сключен договор с МВнР, за да превежда пред нотариус."  Това е важно, защото все още има нотариуси, които изискват преводачът да е изпратен от фирма с договор по чл. 2а, ал. 2 от противозаконния правилник за легализациите, заверките и преводите или сам да има фирма с такъв договор: http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

 

6. 27.07.2013 - В коментарите към ЗИД на ЗОП на сайта за публични консултации е направен опит да се привлече вниманието на отговорните лица и институции към

некоректната дефиниция на „официален превод" в ЗОП и незаконосъобразните

договорни отношения между МВнР и фирмите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=977

"Дефиницията за "официален превод" в ЗОП също се нуждае от изменение и допълнение"

 

7. 02.09.2013 г. - На сайта на МВнР е публикувано съобщение, че "МВнР инициира

създаването на междуведомствена работна група, която да изготви проект на

закон, съдържащ регламентация на статута на преводачите, условията за

упражняването на професията им и отговорностите на институциите". Това е косвено признание, че правилникът за легализациите, заверките и преводите не регламентира тези отношения. 

http://www.mfa.bg/bg/events/73/11/2133/index.html

 

8. Есента на 2013 г. - Граждани откриват в интернет Решение № 808/08.10.2012 г. на Министерски съвет за приемане на План за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса

http://saveti.government.bg/web/cc_203/1

В РМС № 808 пише, че МВнР е трябвало в срок до 30.11.2012 г. да изработи съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност. Решението не е изпълнено, но фактът, че го има, е косвено признание, че правилникът за легализациите, заверките и преводите не отговаря на изискванията за съвременна нормативна уредба на преводаческата дейност. Той не отговаря и на изискванията за съвременна легализация на документите, но това тепърва ще бъде осъзнато. Планът за намаляване на административната и регулаторната тежест за бизнеса е публикуван на адрес:

http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=657

 

 

9. Края на ноември 2013 г. - МВнР до МС с копие до мен:

"Безспорен е факта, че "Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа" (Утвърден с ПМС 184 от 1958 г., обн., ДВ, бр. 73 от 12.09.1958 г., изм., бр. 10 от 4.02.1964 г., бр. 77 от 28.09.1976 г., бр. 96 от 7.12.1982 г., бр. 77 от 4.10.1983 г., бр. 103 от 25.12.1990 г.) не отговоря на съвременните изисквания, както и е в противоречие с действащото законодателство. Правилникът не е основан на нормативен акт от по-висока степен и евентуални негови изменения и допълнения биха се явили в момента правно и практически необосновани. ".

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/11/-2013.html

 

 

КАК СЕ СТИГНА ДО ТЕЗИ ОТГОВОРИ

 

За отговора от министър Зинаида Златанова, собственикът на фирмата, в която работя, изпрати жалба до Нотариалната камара с копие до МП по повод един неприятен инцидент - не беше допуснат да превежда пред нотариус за свой клиент, хърватин.

 

Това е отговорът от министър Златанова:

http://www.softisbg.com/my_first_blog/mp-15-00-32-08082013.html

(тук има и линк към сканирания оригинал, както и към жалбата на собственика на фирмата, в която работя. Той е филолог с диплома от СУ, сърбохърватист, над 30 г. опит като преводач, над 15 хил. стр. превод, стотици часове устен превод, вкл. в полицията и в съда)

 

Другите въпроси, които сме задавали, за да получим горните отговори, са основно два:

 

- какъв е този договор по чл. 2а, ал. 2 от правилника за легализациите и

- какъв е този правилник за легализациите от 1958, посл. изм. 1990.

 

Сега вече знаем, че и договорът, и правилникът са незаконосъобразни, но отначало и ние бяхме объркани.

 

За правилника отначало всички отговаряха, че е единственият нормативен акт, регулиращ тази материя (легализациите, заверките и преводите, най-вече преводите).

 

Постепенно осъзнаха, че не се шегуваме и признаха, че е незаконосъобразен, а Омбудсманът заяви изрично, че не е съобразен с ратифицирането на Конвенцията за апостила.

 

Сега очакваме да признаят, че е отменен от тази конвенция и да изработят нов - без глава „Преводи" в него, защото преводите не са част от процедурата по удостоверяване автентичността на документите. 

 

За договора все още нямаме отговор, който заслужава да бъде вписан в отчета на

постиженията. Досега за него са се изказали само Омбудсманът и един

прокурор - и двамата погрешно:

 

Омбудсманът, ноември 2012 до мен:

 

"Договорът, който се сключва между Министерството и съответната агенция за

преводи, публикуван на сайта на министерството, не е окончателен, а бланков

и с всяка от агенциите се договарят допълнително условия за заплащане на

преводите."

http://rennie.blog.bg/drugi/2012/12/17/otgovor-ot-ombudsmana-na-pismoto-mi-ot-30-07-2012-poluchen-n.1032515

 

Обясних на Омбудсмана, че фирмата, в която работя, имаше договор 18 години и никога не са били договаряни условия за заплащане нито с нас, нито с която и да е друга фирма, която познаваме, че клиентите са истинските възложители и че МВнР не е НЗОК. Той се умълча.

 

Прокурор от ВАП, септ. 2013, до собственика на фирмата, в която работя:

„Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по

чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на

документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи."

http://www.softisbg.com/my_first_blog/otgovor-ot-vap-na-pismoto-mi-ot-26082013.html

 (тук има и линк към сканирания оригинал)

 

В същото време Комисията по петициите към Европейския парламент обяснява, че

МВнР има право да предявява изисквания към потенциалните си изпълнители,

които кани за участие в обществена поръчка (търг). В Комисията към ЕП явно

са си помислили, че става дума именно за търговете, които МВнР обявява по

ЗОП. Как да се сетят горките, че МВнР сключва стотици договори по чл. 2а,

ал. 2 от правилника - без търг и без клаузи за заплащане от Възложителя към

Изпълнителя! Кой да им каже? Голямо недоразумение!  

 

Становище на Комисия по петициите към ЕП - 28.08.2013 г.:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004bg.pdf

(ние не сме писали до Комисията по петициите в ЕП! намерих отговора в интернет - общодостъпен е)

 

Комисията е сезирана от агенциите, ужасени от т.нар. нови изисквания на Младенов. Вероятно те са подвели Комисията с лъжливи обяснения, че МВнР им е възложител (нали така пише в договора по чл. 2а, ал.2 от правилника)  

 

Несъмнено МВнР много добре знаят как се сключва договор с частна фирма. Засега се правят на ударени, понеже Прокуратурата ги пази и затова спокойно си държат на сайта списък с около 650 агенции, сключили фиктивен договор по незаконосъобразен правилник. Е, не са съвсем спокойни, защото ние продължаваме кореспонденцията с Външно и други институции.

Източник на обясненията „Как се стигна до тези отговори" http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

„Постижения в борбата за прекратяване на незаконосъобразните практики по извършване и заверяване на официални преводи в България, започнала през юли 2012 г."

 

 

 

ЗА ПРАВИЛНИКА И ДОГОВОРИТЕ по чл.2а, ал.2 от него

(извадка от писмо до КЗК, изпратено на 21.08.2013, на което все още няма отговор; на 05.03.2014 г. е говорено с тях, затрудняват се, имат нужда от още време, шест месеца не са им достатъчни):

 

„...години наред МВнР ограничава конкуренцията на пазара на преводачески услуги, като възлага с договор извършването на официални преводи само на фирми, които организират преводачески услуги, а не на отделни преводачи, дори да са с по-висока квалификация от изискваната по критериите на МВнР и да са регистрирани напълно законно в Агенцията по вписванията.  

 

Ограничението е заложено в остарелите разпоредби на един вътрешно-министерски Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, оцелял непокътнат през целия т. нар. преход. В този Правилник пише, че МВнР има изключителното право да извършва всички преводи на документи и други книжа в страната:

 

„Чл. 2а (1) Преводите на документите и другите книжа в страната се извършват от Министерството на външните работи"

 

А в случай, че собствените му ресурси се окажат недостатъчни, следващата алинея на същия член урежда възможността МВнР да възлага извършването на преводите на фирми, единствено и само на фирми, а не на отделни преводачи:

 

„Чл. 2а (2) Министерството на външните работи, респективно отдел "Консулски", може да възлага с договор преводите да се извършват от държавни, обществени, кооперативни и частни фирми."

 

Обяснението защо са изброени всякакви фирми, но не се споменават никакви преводачи, е, че Правилникът датира от 1958 г., като последното му изменение е от 1990 г. - по времето, когато в сила все още е била старата конституция. През 1990 г. не е имало Агенция по вписванията, където преводачите на свободна практика да могат да се регистрират, за да работят самостоятелно и законно, като издават фактури, без да учредяват търговско дружество (фирма). През 1990 г. не е имало дори и Търговски закон. Търговските дружества (фирмите) са се учредявали по Указ 56 на др. Тодор Живков.

 

Понеже тогава не е имало и ЗОП, МВнР е сключвало договорите по чл. 2а, ал. 2 от Правилника, без да обявява обществена поръчка. И до ден днешен МВнР продължава да ги сключва по същия начин. В момента на сайта на министерството е публикуван списък на около 650 фирми, сключили без търг договор, с който МВнР им възлага извършването на официални преводи на основание чл. 2а, ал. 2 от Правилника.

 

Всъщност МВнР няма как да обяви търг, дори да иска, защото отдавна не извършва никакви преводи и не възлага нищо на фирмите, желаещи да сключат договор по чл. 2а, ал. 2. Макар че по този договор МВнР се води Възложител, министерството не е никакъв възложител, по-скоро е Изпълнител на фирмите, защото те му плащат за извършване на т.нар. „заверка на подписа на преводача". За тази заверка МВнР вече официално призна, че „не е законосъобразна и следва да бъде прекратена." Цитатът е от писмо изх. № 12ПР-1149/21.03.2013 от МВнР до МС с копие до мен (приложен линк тук).

 

Решението следователно не е МВнР да започне да сключва договори по чл. 2а, ал. 2 от Правилника и с преводачите, регистрирани в АВ. Решението е създаване на съвременна уредба на преводаческата дейност, позволяваща свободна конкуренция между фирми и преводачи на пазара на преводаческите услуги.

 

Сериозен проблем е, че изискването за сключен (фиктивен) договор с МВнР за извършване на официални преводи е навлязло в огромен брой български закони и наредби, създадени през периода от 1990 г. до днес, като например: 

 

- Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър, в сила от 01.07.2007, изм. 2011 (чл. 7, ал. 3), 

- Закон за обществените поръчки (тук се намира единствената дефиниция за „официален превод" в бг законодателство и тя е нелепа;

- Закон за адвокатурата (чл.18, ал. 6, т. 1-3, в сила от 01.01.2007),

- Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (чл. 55, ал.1),

- Данъчен процесуален кодекс (чл. 83, ал.1 и 2),

- Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице,

- Закон за филмовата индустрия,

- Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества,

- Закон за техническите изисквания към продуктите,

- Закон за движение по пътищата,

- Закон за международните договори на Република България,

- Закон за храните,

- Закон за гражданската регистрация и мн. др.

Дори някои нотариуси изискват сключен договор по чл. 2а, ал. 2!

 

 

Още веднъж благодаря,

 

С уважение,

Ренета Т. Стоянова

 

 

***

 

ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/-06032014-08032014.html

 

 

Главен блог: http://rennie.blog.bg/

From Your Europe Advice, 5 March 2014

| No Comments | No TrackBacks

Key message: "Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service  for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)"

 

Sent: Wednesday, March 05, 2014 11:35 AM
Subject: Your Europe Advice enquiry 142921


Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your Europe Advice provides personalised advice and guidance about specific problems with travelling, living and working in the European Union or with exercising other Internal Market rights.

Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)


To submit another enquiry, please visit Your Europe Advice, but do not reply to this e-mail.

If you simply require information about your Internal Market rights in general, we would invite you to consult the Your Europe website which contains a wealth of detailed information about your rights and how to exercise them in each EU country. More general information on the EU are available online on the Europe Direct website or via the free phone service at 00800 6 7 8 9 10 11.

Your original enquiry was:
Re: Freedom of movement of translation products (goods) within the EU

[here follows the whole text of my query, bloger's note]

 

***

All My Correspondence with Your Europe Advice:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/all-my-correspondence-with-your-europe-advice-march-2014.html


 

 

My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600


 

 

To Your Europe Advice, 2 March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-02032014.html
Key message: There are serious legal problems with multiple certification of document translations in Bulgaria which involve EU companies willing to start business in Bulgaria into unnecessary legal battles with the Bulgarian Registry Agency.

From Your Europe Advice, 2 March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-2-march-2014.html
Key message: "Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service  for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)"

 

To Your Europe Advice, 4 March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-4-march-2014.html
Key message: Free movement of translation products (goods) from EU Member States into Bulgaria is seriously hampered by unnecessary re- and over-certification of signatures of Austrian, German, French etc. state-authorized translators by Bulgarian consular officials at the Bulgarian embassies and consulates.  

 From Your Europe Advice, 5 March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-5-march-2014.html
Key message: "Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service  for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)"

 

To Your Europe Advice, 5 March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-5-march-2014.html

 The whole message is: Is this service still active?

 From Your Europe Advice, 6 March 2014 10:49 a.m.
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-6-march-2014.html
Key message: Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Is not specific

 


To Your Europe Advice, 6 March 2014 5:14 p.m.
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-6-march-2014.html
The whole message is: Has query number 142921 been read?


From Your Europe Advice, 6 March 2014 5:46 p.m.
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-6-march-2014-1.html
Key message: Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)

 


To Your Europe Advice, 8 March 2014
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-8-march-2014.html
Key message: Bulgarian diplomatic and consular officials hamper freedom of movement of translation products (goods) within the EU
I hope you will agree that an EU Member State should be a law-abiding country, and movement of translation products (goods) with the EU should not be hampered by corrupt, illegal practices of multiple re- and over-certification of translations already certified by state-authorised German, French, Austrian etc. translators, and ultimately, that EU citizens do not deserve to be shamelessly deceived and robbed by Bulgarian diplomatic and consular officials.

 

From Your Europe Advice, 16 March 2014

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/from-your-europe-advice-17-march-2014.html

 

Key message:

As far as translations by registered translators under another member state's legislation, the Bulgarian authorities are bound to accept their translations. Under EU free movement law citizens need to be free to choose and use the translation services of service providers established in various EU countries. The Bulgarian authorities are not allowed to give preference only to service providers established and registered in Bulgaria.

If a service provider is established in another EU country and is licensed under that country's legislation to translate public documents in Bulgarian, its translations should be accepted as equally valid. The opposite would amount to discrimination banned under the EU Services Directive 2004/58.

***

 


My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600


 

To Your Europe Advice, 4 March 2014

| No Comments | No TrackBacks

Abstract. Free movement of translation products (goods) from EU Member States into Bulgaria is seriously hampered by unnecessary re- and over-certification of signatures of Austrian, German, French etc. state-authorized translators by Bulgarian consular officials at the Bulgarian embassies and consulates.

 

Similar overcomplicated certification procedures "welcome" people and capitals from EU Member States willing to settle in Bulgaria. Business people are embarrassed by the Bulgarian Registry Agency's requirements for lengthy and costly multi-level certification of document translation into Bulgarian. Ditto with obtaining a Bulgarian citizenship or temporary / permanent residence.

 

All these requirements might have been justified to some extent in spite of hampering free movement of goods, people and capitals if they at least had been established in a lawfully way so as to guarantee people's proprietary rights or translators' authentic signatures. But they are neither.

 

Based on a quasi normative act, called Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents and Other Papers 1958, last modified as far back as in 1990, these requirement are forced onto little suspecting people and companies from EU Member States as if to remind them of Dante Alighieri' quote, "'All hope abandon ye who enter here".

 

 

 

 

 

 

Re: Freedom of movement of translation products (goods) within the EU

 

Hello,

 

Let us first consider the movement of a public document* issued by a Member State of the EU. Duly apostilled, the document is ready to go directly to any other Member State, where it has to be produced.

* see Art. 1 of the Apostille Convention for a definition of public document:

http://www.hcch.net/upload/conventions/txt12en.pdf

 

The apostilled public document is exempted from legalization*.

* see Art. 2 of the Apostille Convention for a definition of legalization.

 

In a foreseeable future, even the apostille is going to be abolished within the EU* and free movement of multi-language public documents is going to be established within the EU.

see "European Commission acts to slash red tape in all Member States"

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-355_en.htm (in English)

  

However, some non-standard public documents will certainly remain outside the scope of the undertaken measures toward facilitated movement of public documents within the EU.

 

These non-standard public documents will obviously need to be translated on an individual basis.

 

Now, when I am writing to you for advice, the number of public documents that need to be translated on an individual basis is quite large.

 

The advice I am seeking from you concerns the free movement of individual translations of public documents nowadays, or rather, the obstacles to their free movement within the EU. And most specifically, the obstacles created by one Member State - Bulgaria.

 

At present, the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs requires that a foreign public document should be translated into Bulgarian in either of these two ways:

 

"1/ by a consular or diplomatic official in the country where the document is issued;

 

2/ by a translation agency authorized by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria."*

 

*see the website of the MFA of Bulgaria: http://www.mfa.bg/en/pages/51/index.html (in English).

 

Both  requirements, number 1/ and number 2/,  are based on Art. 2a, para. 1 of the Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents and Other Papers.

 

"Art. 2a, para. 1. All translations of documents and other papers in Bulgaria shall be done by the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs. All translations of documents and other papers abroad shall be done by Bulgarian diplomatic and consular officials."

 

Requirement Number 2/ is also based on Art. 2a, para. 2 of the said Rules.

 

"Art. 2a, para. 2. The ministry may assign the translations [it does] through a contract to state, public, cooperative and private companies."

 

The Rules on legalization, etc. are published on the site of the MFA of Bulgaria at: http://www.mfa.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf (in Bulgarian)

 

The Rules were created in 1958 and last modified on 25 December 1990. The Bulgarian authorities are aware that they are obsolete and at variance with the national, EU's and international law, that they are non-existent in the legal sense of "a normative act" (see BG Law on Normative Acts). Nonetheless, they are still used and are omnipresent in the modern legislation of Bulgaria created since1990 (for more details, please see query number 142738, published at: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/to-your-europe-advice-02032014.html)

 

With regard to free movement of translation products within the EU, Requirement No 1/ means that any document translation into Bulgarian which has been done abroad by a translator from a Member State will go straight into the garbage bin on its arrival in Bulgaria. A document translation has no chance to overcome this obstacle unless it has been done by a consular or diplomatic official in the country where the document was issued.

 

However, translation services are not among consular and diplomatic officials' functions. These functions are explicitly listed in international conventions ratified by Bulgaria, such as the Vienna Convention on Consular Relations and others.

 

Well, as far as translation activities are not forbidden by law, Bulgarian consular and diplomatic officials could do document translations if the Bulgarian MFA requires that they should.

 

Unfortunately, they do otherwise. They "register" translators, already registered at local courts in Member States like Austria, Germany, France or elsewhere (a.k.a. translators authorized by the state, or accredited translators, or legal translators).

 

Then they certify their signatures, which means that the translators have to travel from all parts of the country to the Bulgarian embassy or consulate in order to sign their translations in front of a Bulgarian official. So as not to waste the translators' time and money on travelling, the Bulgarian consular or diplomatic officials probably certify translators' signatures in the absence of the translators. This is what I understood from my short correspondence with an official from a Bulgarian embassy in a Member State. The official kindly informed me that they did not make translators appear in person for the certification of their signatures. I asked how exactly they certified translator's signatures and whether state-authorized translators' products were not considered public documents, but did not get a reply. I contacted two more Bulgarian embassies with a similar request for information, but did not get a reply, either. Perhaps they all know very well that what they are doing with the translations of state-authorized translators in Member States of the EU not only hampers free movement of document translations but is also contrary to local and EU legislation.

 

Link to my correspondence with an official from a Bulgarian embassy in the EU:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/-27-30122013.html (in Bulgarian)

 

The translations, done by state-authorized French, German, Austrian etc. translators who have allegedly travelled to the respective Bulgarian embassy or consulate to have their signatures certified, are then sent to Bulgaria. The Bulgarian MFA accepts them as done by Bulgarian consular or diplomatic officials, apparently assuming that doing a translation from one language into another is the same as certifying a translator's signature. Then the ministry most probably performs one more certification - this time of the signature and stamp of the consular or diplomatic official from the Bulgarian embassy or consulate.

 

All these multiple certifications add none of extra value to the quality of the translations done by highly qualified Austrian, German or French etc. state-authorized translators. The procedure is time-consuming, expensive and overly complicated, which has already been noticed by the Commission on the European communities.

 

Link to the Commission on the European communities' report, 2008:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0194:FIN:EN:DOC:

"Unnecessary and disproportionate administrative costs severely hamper economic activity."

"A sufficient degree of reliability can be assumed where a translation has been certified by a translator who has been officially appointed and sworn in another Member State or by any other person authorised in that Member State to certify translations into the language required."

 

More evidence about unnecessary administrative burden hampering the free movement of document translations:

 

Bulgarian MFA's site - information on Austria:

http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=7 (in Bulgarian)

"So that they can be used in Bulgaria, it is recommended that the documents issued by the competent Austrian authorities should be translated into Bulgarian by a translator sworn at court in Austria, and the translation should be certified by the Consular Office."

 

Bulgarian MFA's site - information on France:

http://www.mfa.bg/index.php?page=120&staticpage=findanembassy&posolstvo=162 (in Bulgarian)

"Certification of a translator who is present in the list of the embassy. When you need certified translations from Bulgarian into French and vice versa, you can turn to the translators sworn at the Appelative courts in France.  These translators are registered at the Embassy and their translations are certified by the Consular Office. Updated list of these translators is available here"

 

Link to a list of translators, sworn at French Appelative courts, registered at the Bulgarian embassy in Paris:

http://www.amb-bulgarie.fr/pdf/interpretes_bg.pdf (in French) 

(here you can see that the listed translators live in all parts of France; they have to travel to Paris to sign their translations in the presence of a Bulgarian consular official, which makes the procedure time-consuming and expensive without adding any extra value to the quality of the translation product)   

 

Wrong explanations on the site of the Bulgarian embassy in Paris

http://www.amb-bulgarie.fr/serv_consulaire_legi.php (in French)

 

"Traductions. Légalisation de la signature du traducteur :

L'Ambassade de la République de Bulgarie ne dispose pas de traducteurs-interprètes français - bulgare, bulgare - français nommés à cette fin. Si des traductions s'avèrent nécessaires, les ressortissants bulgares et les étrangers doivent s'adresser aux traducteurs assermentés auprès des Tribunaux d'appel en France, qui sont enregistrés à l'Ambassade de Bulgarie et dont les traductions sont acceptées par le Service consulaire à être certifiées. Pour télécharger la liste des traducteurs assermentés agréés par l'Ambassade, veuillez cliquer ici.
L'Ambassade ne légalise que des traductions faites par des traducteurs assermentés enregistrés à l'Ambassade.

La légalisation de la signature du traducteur apposée sur une traduction est taxée selon le Tarif No 3."

 

 

I do need your advice as to how these corrupt practices of multiple certification of state-authorized translators' signature at the Bulgarian embassies and consulates could be terminated. Bulgarian state authorities have a very strong motivation to maintain these corrupt practices. Their motivation is financial. The fees collected from such unnecessary procedures that hamper free movement of document translations come into the budget of Bulgaria and the state authorities would not like to be deprived of this regular income, no matter how gangster-style it is. Do you have any ideas? 

 

Having described the hurdles on the way of free trans-border movement of translation products (goods), I am now going to describe how these multiple certification practices hamper free movement of people and businesses from EU countries into Bulgaria. This time the scene of crime is in the territory of Bulgaria.

 

I am not going to discuss the unique way Bulgarian agencies are "authorized" by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria. I am fully aware that you are not interested in the criminal aspect of this strange to stranger "authorization". You are not interested in the fact that qualified translators in Bulgaria are denied their most natural right - the right to translate. They are denied to do certified translations unless they have registered a translation company and signed a blatantly unlawful contract with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria in an apparently unlawful fashion - without a public procurement procedure.

 

Anyway, it's no use bothering with any public procedures in this case. The ministry does not actually assign any translation work to the hundreds of its "contractors".  The sole purpose of those "contracts" is quite different: the "contractors" are obligated to submit the translations to their "Client" so that the latter will "certify" the translators' signatures. This "certification" is done in violation of the Law on Notaries and Notarial Acts, by the admission of the ministry itself.

 

Here's the admission of the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs, March 2013:

http://www.softisbg.com/rennies_blog/translation-business/MVnR_12PR-1149_21032013.pdf (in Bulgarian)

This is Official Letter Ref. No. 12PR-1149/21-03-2013 from the MFA to the Council of Ministers of Bulgaria, where you can read: "the certification of the signatures of translators [from the whole territory of Bulgaria] on the part of the MFA is an activity which should not be performed by the ministry, is not law-compliant and should be terminated."

 

Despite admitting so, the "Client" performs this "certification" as a service to its "contractors". The "contractors" willingly pay (from the pockets of their customers) and enjoy being "authorized" ("licensed"). The Internet abounds of advertisement for "translations and legalizations" done by "licensed" companies which have signed a contract with the Bulgarian MFA.

 

You know that normally it is the Client that pays to the Contractor, do you not? Well, in this case, the roles are reversed. And - surprise! - there is nothing in the contract between the ministry and its hundreds of "contractors" about this kind of service. It is done by word of mouth, by oral agreement between the "Client" (the ministry) and its multiple "contractors" (the falsely authorized agencies).    

 

But let me not bore you with the criminal activities of the respectable Ministry of Foreign Affairs of an EU Member State. You are only interested in the issue of free movement of people, services and goods.

 

So, back to the topic of free movement. The corrupt practices on certified translations established by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria (as cited above herein) hamper the free movement of translation products (goods) as well as  free movement of people, services etc.

 

Imagine a company from an EU Member State, say, Germany, which wants to open a branch or local office in Bulgaria.

 

First scenario: the German company presents to the Bulgarian authorities/bodies all the required documents in translation done by a German state-authorized translator. Ooops, the translation is thrown into the garbage bin right away. Explanation - only translations done by Bulgarian consular or diplomatic officials or by an authorized Bulgarian agency are accepted in Bulgaria (see above herein).

 

Second scenario: the German company goes to an authorized Bulgarian agency, gets the required documents translated and submits them to the Bulgarian Registry Agency. Ooops, they refuse to accept them. Explanation: the translator's signature should be certified by the MFA of Bulgaria - this is a requirement set out in Decree No. 1 of the Registry Agency.

 

Decree No. 1 for keeping, storage and access to the Company Register, in force since 01-07-2007, modified 2011:

http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135545013 (in Bulgarian)

"Art. 7, para. 3. When the documents under para. 1 and 2 are in a foreign language, they shall be presented along with certified translation in Bulgarian language done according to Art 2a, para. 2 of the Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents and Other Papers."

 

The German company tries to object: "But they were done exactly this way!" "Sorry, there was not a translator's signature certification by our Ministry of Foreign Affairs!" The German company either obeys or takes legal action.

 

Please, note that there have been tens, maybe hundreds, of court cases against the Registry Agency's rejection based on the Rules. In most, maybe in all, cases the court decides that the rejection was unlawful because Art. 2a, para.2 only says:

 

Art. 2, para. 2 of the notorious Rules:  "The ministry may assign the translations [it does] through a contract to state, public, cooperative and private companies."

 

So finally this German company has successfully been registered at the Bulgarian Registry Agency. The end is happy, so to say. Yes, happy, but only for this company, and only if you ignore the hurdles it had to overcome, the extra expenses incurred, the time wasted, the nerves strained.

 

And here comes another episode of this never ending happy-end story. A company from France arrives. It is subjected to the same humiliating procedures. It also wins over the Registry Agency at court.

 

Each foreign company is bound to ride the same bureaucratic Merry-Go-Round in Bulgaria.

 

The bureaucratic Merry-Go-Round will be turning round over and over again. It will stop only when the wicked Rules are revoked. Ooops, they cannot be revoked! They do not comply with the Law on Normative Acts. They do not exist in the legal sense of "a normative act". That's why they cannot be modified or revoked. They can only go into deeper and deeper contradiction with modern Bulgarian, European and international legislation.

 

These happy-end stories will go on and on until the controlling bodies in Bulgaria wake up. Perhaps you could help them open their eyes?

 

This apparition of Rules has brought oodles of headaches and dizziness to EU Member States companies.

 

 I do hope you would not say again." Unfortunately, we will not be able to help you". I don't need help. The issue I'm trying to bring to your kind attention concerns exactly obstacles to free movement of people, businesses, services, etc. caused by some outrageously freak Rules on Legalization, Certification and Translation dating back from the totalitarian times (1958! none of free movement between the Communist Bloc and Western Europe! the Iron Curtain!).

 

These monstrous Rules have remained unmodified since the very first year of democratic changes in Bulgaria (we opened in November 1989; the Rules were last modified in 1990! there were none of democratic laws here at that time, including Constitution).

 

These Rules prevent business people from free movement by erecting administrative barriers before them. I hope you can now see how serious the problem is and will be able to relate it straight to the issue of Internal Market Rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU) where it belongs.

 

In short, a legal freak, called Rules on Legalization, Certification and Translation of Documents and Other Papers 1958, last modified 1990, is a huge source of never-ending hurdles to free movement people, goods, services and capital within the EU.

 

- Translations done by highly qualified Austrian, German, French etc. state-authorized translators  (certified, sworn, duly registered, usually at the local courts in Austria, Germany, France, etc. respectively), are thrown into the garbage bin and done again in Bulgaria by falsely authorized agencies.

 

- Bulgarian consular and diplomatic officials credit themselves with translations done by state-authorized translators in EU Member States. The Bulgarian MFA accepts them assuming that doing a translation is the same as certifying a translator's signature. The ministry and its officials all over the world are driven by a very strong motivation - money. They wouldn't like to stop unless control were exercised from authorities superior to them. Perhaps EU authorities? 

  

- Innumerable court battles are fought between EU Member States companies and the Bulgarian Registry Agency over the same controversial issue - how should translations be certified in the territory of Bulgaria? The answer is easy:  there is an urgent need for a register of state-authorized Bulgarian translators whose translations will be recognized in the territory of Bulgaria without any additional certification either by falsely authorized agencies or by the Bulgarian MFA.

 

Look forward to your competent advice on how these artificial, deep-rooted obstacles before free movement of translation products could be removed for the benefit of all EU citizens. I would appreciate if you could give your name(s) under your reply.

 

Thank you in advance,

 

Faithfully,

Reneta (Rennie) Todorova Stoyanova

My blog, dedicated to fighting corrupt practices in certified translations which hamper free movement of people, services, goods and capitals within the EU: http://rennie.blog.bg/

 


 

Automatic confirmation of receipt:

----- Original Message -----
Sent: Tuesday, March 04, 2014 10:48 PM
Subject: Your Europe Advice enquiry 142921

Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your enquiry has been recorded under the number 142921. Your Europe Advice is currently assessing whether your enquiry is within the scope of the Service. You will receive a reply within 1 week.

 

 


All My Correspondence with Your Europe Advice:
http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/all-my-correspondence-with-your-europe-advice-march-2014.html

 

 

My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600

 


 

From Your Europe Advice, 2 March 2014

| No Comments | No TrackBacks


Key message: "Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service  for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)"

 

 
----- Original Message -----
Sent: Sunday, March 02, 2014 4:35 PM
Subject: Your Europe Advice enquiry 142738

 

Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your Europe Advice provides personalised advice and guidance about specific problems with travelling, living and working in the European Union or with exercising other Internal Market rights.

Unfortunately, we will not be able to help you in this case because your query does not fall within the scope of our Service for one (or more) of the following reasons:
- Does not relate to Internal Market rights (freedom of movements of people, goods, services and capital within the EU)


To submit another enquiry, please visit Your Europe Advice, but do not reply to this e-mail.

If you simply require information about your Internal Market rights in general, we would invite you to consult the Your Europe website which contains a wealth of detailed information about your rights and how to exercise them in each EU country. More general information on the EU are available online on the Europe Direct website or via the free phone service at 00800 6 7 8 9 10 11.

 

 

All my correspondence with Your Europe Advice:

http://softisbg.com/rennies_blog/2014/03/all-my-correspondence-with-your-europe-advice-march-2014.html

 

My main blog: http://rennie.blog.bg/
Email: rennie@softisbg.com
Mobile: + 369 888 60 90 72
Stationary: +359 52 988 600


To Your Europe Advice, 2 March 2014

| No Comments | No TrackBacks

Key message: There are serious legal problems with multiple certification of document translations in Bulgaria which involve EU companies willing to start business in Bulgaria into unnecessary legal battles with the Bulgarian Registry Agency.

Sent to https://ec.europa.eu/citizensrights/

A very user-friendly site.

An automatic reply is received immediately:

"Dear Sir/Madam,

Thank you for contacting Your Europe Advice. Your enquiry has been recorded under the number 142738. Your Europe Advice is currently assessing whether your enquiry is within the scope of the Service. You will receive a reply within 1 week."

 

When you open this site, and fill your personal data, you read:

Describe clearly what your problem is and provide all facts about your professional/personal situation which are relevant to your problem. List your concrete questions for which you want an advice from our service. Please describe what steps you have already taken before contacting us. Which authorities/bodies have you already contacted on this issue and what were the outcomes of these contacts? Be precise, as Your Europe Advice can not come back to you to ask for clarifications.

 

There is no limit to the length of your letter. This is mine:

 

 

Hello,

 

I am a Bulgarian citizen and translator, a university graduate. My problem is that I cannot understand how long the Bulgarian Ministry of Foreign Affairs will take to realize that authorization for doing certified translations is normally given to a specific person based on that person's proficiency in a specific foreign language. Authorisation is not given to private translation agencies. It is not given indiscriminately for any and all possible foreign languages. And above all, it is not given by means of entering into illegal contractual relations with private companies through signing a contract for provision of translation services to the Bulgarian MFA between a Client (the Bulgarian MFA) and a Contractor (a Bulgarian private company) without carrying out a public procurement procedure (tender).

 

The situation could jokingly be described like this. You are a translator? You want authorization for certified translations? Please, register a company and come to our Consular Relations Department. All you need to do is sign a contract with the ministry! Ah, you are not a translator? Don't worry, we'll grant authorization to you as well! Just follow the same steps as for translators above. We grant authorization to anyone who wants. 

 

It is not a joke, though. For over 20 years, the Bulgarian MFA has generously been granting "authorization" of this frivolous type to thousands of private translation companies by signing with each of the candidates a contract for provision of translation services without a public procurement procedure. The contracts have been signed on the grounds of Art. 2a, para. 2 of the so-called Rules on Legalisation, Certification and Translation of Documents and Other Papers 1958, last modified in 1990. Now, when I am writing this, the MFA has signed 653 such contracts with 653 private translation companies, most of which of the one-man-show type. They are listed on the foreign ministry website (in Bulgarian): http://www.mfa.bg/uploads/files/tab13_06_2013.xls

 

The company I work for had also been in such unlawful contractual relations with the ministry from 1994 to end of 2012. My boss is a translator, very highly qualified and very experienced: Sofia University graduate, Slavic Languages Dept, Serbian and Croatian languages, over 4,000,000 words translation and hundreds of hours interpreting, including at court.

 

Of these Rules, the Ombudsman of Bulgaria wrote in May 2013:

"It is inadmissible that matters of great significance, such as the control over quality of certified translations of public documents, which commonly guarantee essential legal and proprietary rights, should be regulated by a normative act non-compliant with the Hague Convention [abolishing the requirement of legalisation for foreign public documents]."

           

Link to the scanned letter from the Ombudsman of Bulgaria to a fellow Bulgarian translator, where the above citation can be found (in Bulgarian):

http://editor.slavic-center.com/deystviyata-na-ombudsmana-po-otnoshenie-na-pravilnika-i-statuta-na-prevodachite/0101-%d0%be%d0%bc%d0%b1%d1%83%d0%b4%d1%81%d0%bc%d0%b0%d0%bd/

 

Of these Rules, a prosecutor from the Supreme Administrative Prosecutor's Office of Bulgaria wrote in September 2013 to my boss:

 

„There is no legal requirement for the MFA to announce a tender before signing the contracts under Art. 2a, para. 2 of the Rules on Legalisation, Certification and Translation of Documents and Other Papers"

http://www.softisbg.com/my_first_blog/VAP_708_2012_ii_27092013.jpg (in Bulgarian)

 

A month before, however, the Committee on Petitions had taken a contrary stance on the public procurement aspects. The Committee made it clear that a contract between a ministry and a private company may only be signed after carrying out a tender:

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/peti/cm/1004/1004004/1004004en.pdf (in English)

 

Of these Rules, a Bulgarian lawyer, Mr Milen Hristov, wrote in October 2013: "One of the most shocking facts is that this Regulation [the Rules, my note] is obsolete as it was last amended in 1990 i.e. 11 years before Bulgaria actually adopted the Apostille Convention." In a few emails exchanged between us afterwards (I contacted him to express my respect), the lawyer described foreign companies' tribulations involved in a number of nonsensical court cases turning around the Rules in a really vicious circle and bringing much embitterment and disappointment to prospect foreign investors, not to mention expenses incurred or time wasted.

 

Bulgaria Breaches the Apostille Convention by M. Hristov:

http://mhlegal.eu/blog/bulgaria-breaches-apostille-convention/ (in English)

 

Of these Rules, the head of Consular Relations Dept at the Bulgarian MFA wrote in a letter to the Bulgarian Council of Ministers in November 2013:

 

 "the Rules do not comply with the present-day legal requirements and contradict the legislation in force". The Rules, the letter continued, "are not issued to implement a law or a decree* and, therefore any possible changes or additions would appear at the moment legally and practically groundless."

http://www.softisbg.com/rennies_blog/2013/11/MVnR_12PR-1149_xx112013.pdf (in Bulgarian)

 

*NOT issued to implement a law or a decree, Cf art. 7 (1), Bulgarian Normative Acts Law:

Article 7 (1) Rules shall be issued to implement laws or decrees in their entirety, for organization of Government and local bodies or for by-laws governing their activities."

http://legislationline.org/download/action/download/id/829/file/310bfd5381a63a1883588f75ad66.htm/preview

 

 

Clearly, the Rules are sort of a legal freak. Non-existent in the legal sense, non-compliant with modern legislation - Bulgaria's, EU's, and international, and yet there is no way to get rid of them "at the moment", as the head of Consular Relations put it. Sad, but true.

 

This sad admission made, and a full stop duly placed, the head of the Consular Relations Dept at the Bulgarian MFA tuned the tone of his letter to a more optimistic melody. "We are going to make a new act. Actually, it is already in the making". Yes, it has been in the making for more than a dozen of years, I should agree, since around the year of 2000.

 

Unfortunately, there has always been something to thwart the best intentions of the Ministry. The internet keeps memories of the MFA's multiple promises and failures to keep their word. 

Meanwhile, the Rules have been infiltrating modern Bulgarian legislation. Today they are virtually omnipresent. There is hardly an act, or decree, or whatever, that will not say "The translation must be done pursuant to the Rules", including the Public Procurement Act, which says, "An official translation is a translation done by a translator who has signed a contract with the MFA for doing official translations". A translator, right? Mission impossible, unless the translator has their own company!

 

Why must a translator register a company? Because the Rules postulate: "The ministry may assign the translations [it does] through a contract to state, public, cooperative and private companies." (the notorious Art. 2, para. 2!) Translators who do not have a company are automatically thrown out of the free competition (this is contrary to the Constitution; The Rules keep provisions from the times of the Old Constitution, the Communist one.)   

 

The Rules on legalization, etc. (in Bulgarian): http://www.mfa.bg/uploads/files/Pravilnik(1).pdf

"Art. 2a, para 1. All translations of documents and other papers in Bulgaria are done by the MFA. All translations of documents and other papers abroad are done by the Bulgarian diplomatic and consular officials." This paragraph is contrary to the Constitution of Bulgaria as well.

 

A sample contract for doing official translations between the MFA of Bulgaria and a company (in Bulgarian): http://www.mfa.bg/uploads/files/1378115480DOGOVOR%20FIRMI%202013.3.DOC

"Art 1. The ministry assigns and the company accepts to do official translations of documents (public acts) and other papers from and into foreign languages"

 

All this is more than ridiculous; it is grotesque. Over a year has it taken the Bulgarian MFA to admit that there is a problem with the Rules. So far, however, it has not admitted yet that there is a problem with the contracts signed on the grounds of the said Rules without a public procurement procedure (tender). Nor has the ministry shown even the least intention to terminate those contracts in a foreseeable future.

 

The translation company I work for was invited to renew its contract at the end of 2012. My boss refused to do so. Since December 2012 he has been asking the Foreign Ministry to do away with the practice of signing such contracts and since the same time he has been imploring the Prosecutor's Office to exercise its supervising functions. To no purpose so far.

 

Meanwhile other translators and I have been writing to various authorities, such as the Ombudsman of Bulgaria, the Commission for Protection of Competition, the Union of Translators in Bulgaria and others. They have all acknowledged that there is a problem and consequently fallen into inexplicable silence.  

 

A link to my boss's official correspondence (in Bulgarian):

http://www.softisbg.com/my_first_blog/linkove-kym-pisma-i-statii.html

A key letter of his to the present Bulgaria's foreign minister (in Bulgarian)

http://www.softisbg.com/my_first_blog/2013/06/za-nezabavno-prekratjavane-na-administrativnija-proizvol-v-mvnr.html (sent in June 2013, the MFA has not replied yet)

"Please, immediately stop signing contracts under Art.2a, para. 2 of the Rules" "For 6 months I have been suffering tolerable material and intolerable moral damages"

 

A link to my official correspondence (in Bulgarian):

http://rennie.blog.bg/novini/2013/05/12/cialata-mi-korespondenciia-s-instituciite-ot-30-07-2012-do-2.1109537

A key letter of mine to the Commission for Protection of Competition (in Bulgarian)

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/08/-21082013.html (sent in August 2013, not replied yet)

"The Rules prevent free competition between Bulgarian translators and Bulgarian translation companies"  "A contract of this kind gives a company the power to certify the signatures of freelance translators in violation of the Bulgarian Law on Notaries and Notarial Acts"

 

Perhaps one of the most heinous aspects of these Rules is that Bulgarian diplomatic and consular officials use them as justification to certify the signatures of sworn translators in EU countries, such as Romania, France, Germany and others in violation of the local laws.

 

In short, I and other translators have contacted a number of national authorities/bodies since July 2012, such as: the Ombudsman, the Ministry of Foreign Affairs, the Council of Ministers, the Parliament, the Supreme Administrative Prosecutor's Office, the Union of Translators in Bulgaria, the Commission for Protection of Competition, the Presidency, as well as a few Bulgarian Embassies and Consulates in the EU and Canada. I have also been campaigning since June 2013. The positive results from all actions taken are listed here:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html (in Bulgarian)

 

My question is:

How could possibly the Bulgarian authorities/bodies, and the Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria in particular, be persuaded that it is a normal EU practice to authorize individual translators for doing certified translations?

 

Or, to make it clear, my question is, how could possibly they be made to stop using those preposterous Rules 1958, last modified 1990 (23 years ago), to terminate the contracts with companies signed under Art. 2a, para.2 of them without a public procurement procedure, to remove the register of falsely authorized translation companies ("authorised" by signing a contract with the Ministry of Foreign Affairs for doing official translations from and into all foreign languages under Art. 2a, para.2 of the Rules without a public procurement procedure)? That should have been done a lot of years ago. No further delay, please. No more hollow promises, please. Now is the time!

 

Thank you in advance,

 

Faithfully,

Reneta (Rennie) Todorova Stoyanova

My blog, dedicated to Bulgarian translators' problems: http://rennie.blog.bg/

 

 ***

 

My email: rennie@softisbg.com
My mobile phone: +359 888 60 90 72
My stationary phone: +359 52 988 600

 

 

 

 

  

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

This page is an archive of entries from March 2014 listed from newest to oldest.

February 2014 is the previous archive.

April 2014 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.