Най-важните моменти от Решение на Комисията за защита на конкуренцията № 964 от 16.07.2014 г.

| No Comments | No TrackBacks
Това решение разглежда отражението на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. 1990, върху конкуренцията в преводаческата дейност. Изводът е, че отражението е неблагоприятно и се предлагат мерки за защита на конкуренцията. Накрая има линк към цялото Решение.

Ето по-важните моменти от дългото 42 страници Решение на КЗК №964 от 16.07.2014:

"налице е остаряла нормативна уредба, несъгласувана с други свързани правни актове, което създава неяснота, правна несигурност и не стимулира конкуренцията при осъществяването на преводаческа дейност в страната." (стр. 3)

Коментар: И Омбудсманът пише, че Правилникът е "остарял и е неприложим. Разпоредбите му предизвикват объркване". Цялото становище на Омбудсмана: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html 

"В ход е процедура за отмяната му, като се подготвя приемането на нов Правилник." (стр. 6)

Коментар: Процедурата за отмяна е в ход от 2001 г. насам - вж. статията 
"ДЕЖА ВЮ - Вълнения и опити за реформи преди години:  

"В частност, по отношение на Правилника, предмет на производството пред КЗК, следва да се посочи, че съгласно чл. 7, ал. 1 от ЗНА правилникът е „нормативен акт, който се издава за прилагане на закон в неговата цялост, за организацията на държавни и местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност". В Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа обаче не е посочено правното основание, въз основа на което той е издаден - закон или друг нормативен акт със законова юридическа сила." (стр. 24)

Коментар: КЗК правилно отбелязва, че Правилникът не отговаря на изискванията за правилник по чл. 7, ал. 1 от Закона за нормативните актове.

"... се поставя въпросът, дали е налице преживяване на разглеждания Правилник като един действителен нормативен акт, който може по правно валиден начин да породи права и задължения за своите адресати." (стр. 24)

Коментар: КЗК индиректно заявява, че Правилникът не съществува в юридическия смисъл на думата. Вероятно това е причината никой да не смее да го оспори по съдебен ред - не се оспорва акт, който не съществува. 

Въпреки това, КЗК все пак приема, че Правилникът "представлява действащ подзаконов нормативен акт, годен да бъде предмет на производството по застъпничество за конкуренцията съгласно чл. 28, т. 2 от ЗЗК" (стр. 24).

Коментар: Интересно би било да се види, какво ще решат съдиите, ако някой тръгне да оспорва фантома-правилник по съдебен ред. Сигурно ще гледат да се отърват с любимия си лаф "няма правен интерес". Сякаш никой няма правен интерес да живее в правова държава.

"МВнР посочва, че договорът, който министерството сключва с фирмите [по чл. 2а от правилника-фантом], е безвъзмезден договор за услуга, съгласно разпоредбите на ЗЗД." (стр.36)

Коментар: Договорът не е безвъзмезден. Обаче вместо Възложителят (МВнР) да плаща на Изпълнителя, става обратното  -  изпълнителите плащат на псевдо-възложителя си (от джоба на клиента, да не мислите, че от своя). Как става номерът? МВнР титулова изпълнителките си "оторизирани Агенции за преводи", а те се отблагодаряват, като изпращат в министерството преводи от цялата страна за заверка на подписа на преводача срещу държавна такса от 15 до 30 лв. на подпис. Таксата отива в държавния бюджет, но и МВнР се облажва.

Статия от колега преводач и собственик на "оторизирана от МВнР агенция" за таксите на Външно и други любопитни факти: 

Съчиненията на Външно на тема кой извършва "Превод на български език":
"2/ от оторизирана от Министерството на външните работи на Република България Агенция за преводи (за да изтеглите списъка на фирмите, натиснете (ТУК), актуализиран към 31.10.2014 г (в процес на актуализация)."

Таблицата с таксите на МВнР. Последният ред е "Заверка на подписа на преводача":
 
Таксата за заверка на подписа на преводача в МВнР се заплаща от клиента. Като се добавят и куриерските такси, официалните преводи, носещи подпис на преводача, се оскъпяват с около 50 лв. В крайна сметка една страница превод излиза примерно 70 лв. От тях 5 лв. за преводача, 15-30 за заверка на подписа в МВнР, 20 за куриери, 15-30 комисионна за "оторизираната" Агенция.

Ето и таблица с цените на една случайно избрана "оторизирана" агенция от София. Една страничка излиза средно 50 лв. (извън София цените са около 20 лв. по-високи заради допълнителните куриерски такси): http//www.ink-bg.com/prices-legalisation.htm 

Години наред МВнР "заверява" подписите на преводачите от цялата страна неприсъствено, без никаква гаранция, че преводът е извършен от преводача, чието име стои под превода - по признание на бившия външен министър Николай Младенов пред НС на 15.06.2012:

Ние нямаме възможност за контрол върху процеса на превод - дали той се извършва действително от заявения от фирмата изпълнител преводач или от студенти. ...При нас идва текст с подпис на преводача - ние не проверяваме текста, а заверяваме подписа на преводача". 

За тази заверка Омбудсманът написа: "Необходимо е също така практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи да бъде прекратена." (вж. линк по-горе)

"КЗК счита, че нормативната уредба на подпазара на легализираните преводи, съдържаща се в чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа, е морално остаряла, оскъдна, съществува без правно основание и създава ограничение на конкуренцията, тъй като достъп до този пазар имат само „фирми" (преводачески агенции), но не и отделни физически лица, упражняващи свободната професия на преводач." (стр. 41)

"Комисия за защита на конкуренцията предлага на компетентните държавни органи, в т. ч. тези, които разполагат с право на законодателна инициатива :
- да изменят или отменят чл. 2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документите и други книжа и свързаните с нормата актове;
- да създадат цялостна правна рамка на преводаческата дейност в страната, като се вземат предвид принципите на правото на конкуренция."  (стр. 42) 

Коментар: КЗК предлага, но няма кой да приеме. Компетентните държавни органи пет пари не дават за "принципите на правото на конкуренция".


Цялото Решение:


Цялата ми кореспонденция с КЗК:
***

Блог: http://rennie.blog.bg/


Имейл: rennie@softisbg.com


Моб. тел.: 0888 60 90 72


Стац. тел.: 052 988 600
No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/597

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on April 7, 2015 6:04 PM.

До Асоциацията на преводачите в България, 28.12.2014 was the previous entry in this blog.

До КО, 30.04.2015 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.