16.06.2017 От ВАП

-

Това писмо ("резолюция") представлява пореден некадърен опит на ВАП да оправдаят незаконната дейност на МВнР по преводи и легализации, понеже била съответствала на мухлясалия им правилник от времето на баба ми, последно изменен през 1990 (!). Само 12 дни по-късно, на заседание в МС се взе категорично решение таксата за заверка на подписа на преводача от МВнР да отпадне, наред с много други такси - вж 28.06.2017 Заседание на МС - отменя се таксата за заверка на подписа на преводача

  -

Сканиран оригинал


ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Отдел „Надзор за законност"

пр.пр. № 708/2012 г.-II
гр.София, 16.6.2017 г.
/Моля, цитирайте при кореспонденция/

                                ДО
                                Г-ЖА РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
                                ГР. ВАРНА, УЛ. „Г. БАКАЛОВ" 17, ВХ. 7, ЕТ. 1, АП. 80
    УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,


    Уведомявам Ви, че жалбата, получена във ВАП на 12.05.2017 г., с която се иска инстанционен контрол на резолюцията от 15.03.2017 г. по преписката, е докладвана на Заместника на Главния прокурор при ВАП.
    С резолюция на Заместника на Главния прокурор при ВАП искането Ви и е оставено без уважение, след изразено съгласие със становището, че обстоятелствата, обсъдени при произнасянето на прокурора са проверени, а доводите, изложени от Вас са преценявани в хода на досегашната работа и не се отразяват на правилността на обжалваната резолюция.            ПРОКУРОР, ЗАВ. ОТДЕЛ „НЗ" ПРИ ВАП: (Подпис, не се чете)
                                                /В. МАЛИНОВ/
15.06.2017 г.        (Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)    София 1062, бул. „Ал. Стамболийски" №18, тел. 02/80 05 618, факс 02/ 80 05 676

Предистория на горното писмо ("резолюция", ха-ха) 

20.01.2017 До ВАП Във връзка с новини, че Прокуратурата разследва МВнР за безстопанственост (пропилели финансови средства - без търг), препратих до ВАП едно старо писмо, на което ЗГП Ася Петрова беше дала обнадеждаващ отговор, но нищо не се промени. Тук са приложени всичките им правно-неграмотни резолюции и немотивирани откази.

-

На 01.02.2017 преписка 708/12 беше извадена от архив и разпределена за решаване: Преписката се решава от 01.02.2017  На 06.02.2017 още се решаваше   Но на 10.02.2017 пак я архивираха (AR)- без дата

-

Заради поредното архивиране реших пак да им пиша, но понеже се занимавам и с имотната измама, от която пострада майка ми през 2013 (водя и нейния блог), изминаха цели 10 дена, докато се наканя да седна и да го напиша.

-

20.02.2017 до ВАП Помолих ги да проверят докога МВнР смята да раздава фалшиви „лицензи"/ „оторизации". Обясних им, че няма проблем в хазната пак могат да си влизат милиони от незаконната такса за заверка на подписите на преводачите, само трябва да се направи закон или поне една наредба, за да се узакони тази практика.

15.03.2017 от ВАП Резолюция на пр. Беремска.  Липсват основания за извършване на действия по надзора за законност. 15.03.2017 е денят, когато почина майка ми.

02.05.2017 До ВАП Отново обяснявам какво не е редно в дейността на МВнР по регулиране на преводаческата дейност и отново моля ВАП да предприеме мерки за прекратяване на незаконосъобразните практики
03.05.2017 От ВАП - Уведомяват ме, че съгл. ЗСВ мога да обжалвам резолюцията от 15.03.2017.

12.05.2017 До пр. Беремска от ВАП На основание чл. 112 от АПК я моля да препрати писмото ми от 02.05.2017 до компетентния орган, като обжалване.

16.05.2017 От пр. Беремска, ВАП до ЗГП Ася Петровa  Препраща писмото ми от 02.05.2017 като обжалване, понеже аз съм била настоявала. Подчертава, че поддържа написаното в тъпата си резолюция от 15.03.2017

-

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата по преводаческите проблеми: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1267

Leave a comment

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.