Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 -

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 -

Subject: в подкрепа на напомнящо писмо от Хари Стоянов до Омбудсмана
Date: Tue, 6 Feb 2018 00:29:15 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: priemna@ombudsman.bg, vap@prb.bg, priemna@justice.government.bg, nacid@nacid-bg.net; info@mfa.bg; Consular@mfa.bg, priemna@parliament.bg; infocenter"@parliament.bg, GIS@government.bg; primeminister@government.bg, press@president.bg; priemna@president.bg, comm-rep-sof@ec.europa.eu, sofia_desk@bitelevision.com


-

До: Г-жа Мая Манолова,  Омбудсман на РБ

Копие до: Други компетентни органи и институции с молба да се самосезират според специфичните си компетенции  

-

Уважаема госпожо Манолова,

-

Отн. В подкрепа на поредното напомнящо писмо до Вас, изпратено на 05.02.2018 от Хари Стоянов

-

Подкрепям писмото, изпратено на 05.02.2018 до Вас от Хари Стоянов: http://www.softisbg.com/my_first_blog/2018/02/pismo-do-ombudsmana-05022018.html.

-

Пояснявам. Уреждането на преводаческите проблеми няма да стане с изменение и допълнение на вехтия правилник за легализациите, заверките и преводите. Този т.нар. правилник отдавна плаче за отмяна, както е установил МС още през 2012 г. Да не говорим, че няколко години по-рано същото е установила и междуведомствена работна група, заседавала и мъдрувала две години през 2006-2008.  Установи го и през 2013 предишният Омбудсман, сега конституционен съдия Константин Пенчев. Уважаемият г-н Пенчев препоръча незабавна отмяна на Правилника за легализациите, заверките и преводите и прекратяване на практиката по т. нар. неприсъствено удостоверяване на подписи на преводачи: http://softisbg.com/rennies_blog/2014/04/-2013-15042014.html. Никой не му обърна внимание. Омбудсманът покорно прие пренебрежението и беше възнаграден с повишение в КС. Четири години по-късно някой все пак се сети, че неприсъственото удостоверяване на подписите на преводачите противоречи на ЗННД и какво да направи, какво? Реши да измени правилника. Да, но както и да се натъкмява, този неадекватен (смехотворен) правилник си остава незаконосъобразен. Вари го, печи го, за нищо не става - това е положението. Защото, по думите на Хари Стоянов:

-

        - Правилникът няма законово основание;
       - МВнР не е получил законосъобразно компетенции да регулира дейността по официалните преводи; и
       - най-важният проблем - регистрационният режим, уреждането на който се предвижда да бъде чрез Правилника след влизане в сила на измененията и допълненията му, е незаконосъобразен, защото разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност гласи: „Лицензионен и регистрационен режим за извършване на стопанска дейност, както и изискване за издаване на разрешение и удостоверение или за даване на уведомление за извършване на отделна сделка или действие, се установяват само със закон". 

-

Последното го установи и БТПП и на 08.09.2017 изпрати по ел. път становището си в pdf формат до портала за обществени консултации http://strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=2887. Там то беше публикувано и естествено - игнорирано, защото обществените консултации служат само за "заблуда на врага", образно казано. Лицата, които се изживяват като "властници", си правят каквото си поискат - нещо като феодално право.

-

Заради "феодалното право" 6 години съм лишена  от право на труд (добре, че тази година се пенсионирах). Допълнително, от 5 години съм лишена от право на собственост, понеже възрастната ми майка (вече покойна) пострада от имотна измама през 2013.  И за да е пълно "щастието" ми, от три месеца и нещо ме съдят като страшен застрахователен измамник със застраховки "Гражданска отговорност", регистрирал и застраховал на свое име "огромен брой" коли като подставено лице ("сламен човек") в "услуга" на румънски граждани и в нарушение  на българското и румънското законодателство (аз нямам кола, не съм шофьор).   

-

С уважение,

Рени Стоянова, Варна

моб. тел. 0888 60 90 72

Ел. поща: rennie@softisbg.com

Предпочитан начин за комуникация - електронен

Блог за преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Блог за имотната измама със земите на майка ми: http://softisbg.com/dannies_blog/

Блог за застрахователната измама с моя милост в ролята на страшен застрахователен измамник: http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html 

-------------------------------

-

Цялата ми кореспонденция с Омбудсмана по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-30072012-30052013.html

 -

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/12/post-86.html

 -


Главен блог: http://rennie.blog.bg/
Имейл: rennie@softisbg.com
Мобилен: 0888 60 90 72
Стационарен: 052 988 600

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

-

 

29.10.2015 До Зам.гл. пр. Богданова по пр. 179/2015 на ВКП - молба за насочване на разследването към нотариус Иванов №007 и за отмяна на 4 постановления

 

Subject: молба до зам. гл. прокурор - ВКП

Date: Thu, 29 Oct 2015 14:07:34 +0200

From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

To: office_gp@prb.bg, prb@prb.bgУважаеми служители от Прокуратурата на РБ,

Изпращам молба до Зам. главен прокурор - ВКП по пр. №179/2015 г. Изчерпана е последователно цялата йерархия: РП и ОП-Плевен, ВТАП и ВКП. Моля да предадете молбата ми на г-н/г-жа Зам. главен прокурор - ВКП.

С уважение,

Ренета Стоянова

МОЛБА ДО ЗАМЕСТНИК ГЛАВЕН ПРОКУРОР - ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА

По преписка № 179/2015 г. на ВКП

От: Ренета Тодорова Стоянова
ЕГН: **********
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80

0888 60 90 72
е-поща: rennie@softisbg.com


ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМА:

На 21.10.2015 г. пр. Г. Найденов от ВКП е потвърдил "постановлението от 18.09.2015г. на Апелативна прокуратура-гр.В.Търново (по преписка №1755/2014г.), с което е било потвърдено постановлението от 31.08.2015г. на Окръжна прокуратура-гр.Плевен (по преписка №2140/2015г.), потвърждаващо постановлението от 16.01.2015г. на Районна прокуратура-гр.Плевен за отказ да се образува досъдебно производство по преписка № В 6989/2014г."

И е написал в заключение: „Жалбата на Ренета Тодорова Стоянова оставям без уважение."

А аз не съм подавала никаква жалба до ВКП. Просто бях помолила пр. Д. Лещаков от ВТАП да предприеме необходимите мерки, за да се "отпуши" блокираното разследване в Прокуратурата в Плевен, защото вече две години и половина боксува. И накрая бях написала: „Ако не сте в състояние да го направите, моля препратете писмото ми до по-горестоящата прокуратура." (Приложение 1)

Мога ли, г-н/г-жо Зам. главен прокурор, да се надявам на Вашето съдействие за „отпушване" на разследването и насочването му към документно престъпление с официални удостоверителни документи - два нотариални акта на нотариус Иванов №007 от гр. Плевен?

Не става дума за неистински документи по смисъла на чл. 93, т.6 от НК, а за документи с невярно съдържание по смисъла на Постановление № 3 от 23.III.1982 г. по н. д. № 12/81 г., Пленум на ВС, „По някои въпроси на документните престъпления", в което е дадена дефиницията за документ с невярно съдържание: "Документ, в който удостоверените факти или обстоятелства не съответстват на обективната действителност. Деянието е съставомерно по чл. 314 НК, когато редът за съставяне на официален документ въз основа на заявление на частно лице е установен със закон, указ, постановление, правилник или наредба.", а "когато официалният документ е издаден от длъжностно лице в кръга на службата му - по чл. 311 НК." (вж. Приложение 2. Решение на ВКС - осъден нотариус по 311 НК)

ИСКАНЕ:
1. Съдействие за насочване на разследването към документно престъпление с цел отмяна на два нотариални акта по чл. 537 ал. 3 от ГПК (вж. Приложение 3. За отмяната на нот. актове - въпроси и отговори)

2. Отмяна на 4 постановления: от 21.10.2015 г. пр. Г. Найденов от ВКП (по преписка 179/2015), от 18.09.2015г. на Апелативна прокуратура-гр.В.Търново (по преписка №1755/2014г.), от 31.08.2015г. на Окръжна прокуратура-гр.Плевен: стр. 1 и стр. 2 (по преписка №2140/2015г.), от 16.01.2015г. на Районна прокуратура-гр.Плевен: стр. 1 и стр. 2 (по преписка № В 6989/2014г.). Искането да бъдат отменени тези 4 постановления НЕ е, защото обжалвам отказа на районен пр. Дияна Илиева да образува ДП, както твърдят всички прокурори по веригата. Напротив, аз смятам, че изобщо не е било необходимо да се образува пр. № В-6989/2014. Смятам, че е станало недоразумение - мое писмо с копие до районен прокурор Ивета Маркович - наблюдаващ прокурор по вече образуваното преди година ДП в РП-Плевен, е било предадено на колежката й пр. Дияна Илиева за произнасяне като по нова жалба. (вж. Приложение 4.1 и 4.2 - Мое писмо до нотариус Иванов №007 с копие до пр. Маркович) Абсолютно ненужна преписка, голямо недоразумение. Освен това в постановлението на пр. Илиева имаше някои грешки и непълноти, които оспорих в обжалване пред ОП-Плевен (Приложение 5), но в следващите постановления грешките и непълнотите се повтаряха, независимо от молбите ми за корекция или уточнение. Може би прокурорите се съобразяват само с по-високостоящите от тях? Като че ли обикновеният гражданин буди у тях някакво високомерно презрение, струва ми се. Или греша? (Приложения 6 и 7)

Благодаря предварително.

Оставам в очакване на Вашия компетентен отговор.

Ако е необходимо да изпратя писмото на хартия с подпис, моля да ме уведомите. Или ако е необходимо да приложа копия от документи по нотариалните дела или от личния архив на майка ми по десетилетната история на поземлената й собственост в Плевенско, също моля да ме уведомите.

С уважение,
Ренета Тодорова Стоянова
образование: полувисше (медицина, 1978), висше (английска филология, 2004)
ЕГН: **********
Адрес за кореспонденция с обикновена поща (предпочитам по електронна):
Ренета Стоянова
гр. Варна 9010
ул. "Г. Бакалов" 17, вх.7, ет. 1, ап. 80
е-поща: rennie@softisbg.com
моб. 0888 60 90 72

стац. 052 988 600

ПРИЛОЖЕНИЯ 7 бр. съгл. текста:

1. Мое писмо до пр. Д. Лещаков от ВТАП, 01.10.2015

2. Извлечение от Решение на ВКС № 113 от 23.06.2011- осъден нотариус по чл. 311 НК

3. За отмяната на нотариалните актове по чл. 537 ал. 3 - въпроси и отговори

4. Мое писмо до нотариус Иванов с копие до набл. прокурор Маркович, 23.12.2014: стр. 1 и стр. 2

5. Обжалване постановление на районен прокурор Дияна Илиева от 16.01.2015

6. Молба до Адм. р-л на ОП-Плевен да обърне внимание на грешките в постановлението на окръжен прокурор Снежана Георгиева, 09.09.2015. Без отговор.

7. Молба до пр. Лещаков за уточнение по постановлението му

 

 

-

 

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

Обратно към блога за имотната измама

-

Непълен списък

с примери за грешки на прокурори, съдии и други лица по случая с имотната измама, от която пострада майка ми; има и примери по други случаи, в т.ч. и без връзка с темата за имотните измами

-

 

В интерес на истината, съществуват и позитивни примери за разумни и мъдри съдебни решения, които, макар и малко на брой, вдъхват надежда, че не всичко е загубено

 

__

Първи пример

Лица: Следовател, районен и окръжен прокурор, гр. Плевен

Документи: Призовка и постановления от 2014 и 2015 г.

Тема: Разпоредби НПК, повереник

-

Втори пример

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Резолюция от 2012 г.

Тема: Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа от 1958, посл. изм. през 1990 (преди 26 години, считано към настоящата 2016 г.)

_

Трети пример

Лице: Прокурор от ВАП, гр. София

Документ: Писмо от 2013 г.

Тема: Договор за извършване на официални преводи между МВнР и стотици частни фирми по чл. 2а от Правилника за легализациите

_

Четвърти пример

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 13.01.2015 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК, препис от решение на ПК

Забележка. Пример № 4 е свързан с примери №25 и № 26.

-

Пети пример

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 25.01.2016 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

-

Шести пример

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Съдебен контрол на постановление за прекратяване на ДП

-

Седми пример

Лице: Зам. главен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.03.2016 г

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП


-

Осми пример

Лице: Инспектор от Инспектората на Министерство на правосъдието, гр. София

Документ: Писмо от 10.03.2015 г.

Тема: Решения на ПК без подписи

--

Девети пример

Лице: Апел. прокурор, гр. В. Търново

Документ: Постановление от 14.04.2016 г.

Тема: Отмяна на нот. акт по чл. 537, ал. 3 от ГПК

-

Десети пример

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 70 на брой, гр. София

Документ: Точка 6 от Тълкувателно решение №7/2012 на ВКС от 25 април 2013 г.

Тема: Обхват на проверката при вписване на нотар. акт за сделка

-

Единадесети пример

Същият колектив, същият документ като в 10-ти пример, но с друга проява на правна неграмотност или може би по-скоро несъобразителност.

    
------

Дванадесети пример

Лица: Колектив съдии от ВКС, около 50 на брой, гр. София

Документ:  ТР №3/2012 от 29 ноември 2012

Тема: Отмяна на нотар. акт по чл. 537, ал. 2 от ГПК.

-

Тринадесети пример

Лица: неопределен брой съдии от ВКС и ВАС, гр. София

Документ: неопределен брой техни тълкувателни решения; конкретен повод: ТР на ВАС №2 от 27 юни 2016

Тема: Законотворческата дейност на върховните съдии

_

14-ти пример

Лице: Районен съдия, гр. Силистра

Документ: МОТИВИ към Присъда № 631/14.12.15г. по НОХД № 948/2015г. по описа на СРС

Тема: Ролята на нотариуса при изповядване на сделки

-

15-ти пример

Лице: Окръжен прокурор, гр. Плевен

Документ: Писмо от 20.08.2015 г.

Тема: Служебна проверка на постановление за прекратяване на ДП

 

-

16-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 26.04.2016 г.

Тема: Обжалване на прокурорско постановление, което не подлежи на съдебен контрол

-

17-ти пример

Лице: Районен прокурор, гр. Плевен

Документ: Постановление от 24.07.2015 г.

Тема: Прекратяване на ДП поради недоказаност на обвинението

_

18-ти пример

Лице: Районен съдия, гр. Плевен

Документ: Определение от 01.02.2016

Тема: Ролята на прокурора в досъдебното производство

-

19-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документи: Писма от 31.05.2016 и 08.09.2016 г.

Тема: Комуникация между граждани и прокурори

-

20-ти пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Водене на ДП

-

21-ви  пример

Лице: Върховен прокурор, гр. София

Документ: Писмо от 08.09.2016 г.

Тема: Даване на информация по прокурорска преписка

-

22-ри пример

Лица: Трима върховни съдии от 3-то наказ. отделение, гр. София

Документ: Решение №550 от 11.11.2010

Тема: Ролята на нотариуса в охранителното производство ("Нотариусът не може да бъде адресат на измама") 

-

23-ти пример

Лица: Десетки съдии от ВАС и ВКС

Документ: Тълкувателно постановление №1 от 29.09.2016 на ВАС и ВКС

Тема: Административните съдилища могат да решават граждански дела и обратното.

-

24-ти пример

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение №624/06.11.2009 по дело №493/2009 на ВКС, ГК, I г.о

Тема: Чл. 586, ал. 4 от ГПК е неприложим при изповядване на правна сделка без документи за собственост

-

25-ти пример

Лица: Окръжен прокурор, зам. главен прокурор и омбудсман

Документ: Правно неграмотно постановление на окръжен, несвързани обяснения в писмо от ЗГП, наивно-глуповат отговор от омбудсман

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК и чл. 311, ал. 1 от НК.

Забележка. Пример №25 е свързан с №4 и № 26.

-

26-ти пример

Лица: Прокурори от РП-Плевен, ОП-Плевен, ВТАП и ВКП

Документ: Правно-неграмотно постановление на районен прокурор от 13.01.2015, потвърдено от всички горестоящи

Тема: Отмяна на нотариален акт за покупко-продажба по чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК

Забележка. Пример №26 е свързан с примери №4 и № 25.

-

27-ми пример

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 24.07.2015 за прекратяване на ДП

Тема: Чл. 537, ал. 3 от ГПК, чл. 311, ал. 1 от НК, чл. 288 и 289 от НК.

Забележка. Пример №27 е свързан с пример №5.

-

Пример № 28

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 16.01.2015 за отказ да образува ДП

Тема:  Отказ на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.

-

Пример №29

Лица: Прокурор от РП-Плевен

Документ: Правно-неграмотно постановление от 25.04.2016 за отказ да образува ДП

Тема:  Отказ на основание чл. 24, ал. 1, т. 6 от НПК.

Забележка. Пример № 29 е подобен на № 28.

-

Пример № 30

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Определение на ВКС № 1060, София, 21.11. 2015 г.

Тема: Оспорване на нот. акт за продажба чрез пълномощник - баща на малолетно дете

-

Пример № 31

Лица: Върховни съдии

Документ: Решение №646/04.02.2013 по дело №1981/2012 на ВКС, НК, I н.о.

Тема:  Произнасяне по делото "брашно вместо хероин"

 

-

Пример № 32

Лица: Трима върховни съдии

Документ: Решение на ВКС № 251 от 28 юли 2011г., 3-ти наказ. състав

Тема: Длъжностно престъпление - чл. 282 НК (оправдателна присъда с аргумента, че всички ДЛ извършвали същото престъпление като масова практика, "макар и порочна", т.е. липсвали пряк умисъл и специална цел)


-

Пример № 33

Правни бисери на мъдростта* в отговорите на Л. Кузманова от Инспектората на МП.

*Бисер на мъдростта (Pearl ot Wisdom) - ирон., несъстоятелно твърдение, глупост

-

Пример № 34

Лица: Върховни съдии

Документ: Определение №536/21.04.2015 по дело №174/2015 на ВКС, ГК, IV г.о.

Тема: Според ВКС кметът носи дисциплинарна отговорност по ЗННД

-

Пример № 35

Лица: Прокурор от ВАП

Документ: Писмо до гражданин (до мен)

Тема: Контакт между гражданите и съдебната власт

-

Пример № 36

Лица: Съдия от РС-Шумен

Документ: Присъда 137/3.12.2013г.

Тема: Номерация на кметско пълномощно

-

Съставил: Ренета Т. Стоянова - преводач и дъщеря на пострадала от имотна измама. Майка ми почина след близо 4 години издевателства от прокуратурата над нея - вж Обвиняват майка ми, че пречи на разследването 

Блог, посветен на преводаческите проблеми: http://rennie.blog.bg/

Блог, посветен на имотната измама http://softisbg.com/dannies_blog/

--

Обратно към блога за имотната измама

11.07.2016 До ВАП

| No Comments | No TrackBacks


Subject: по пр. 708/12
Date: Mon, 11 Jul 2016 01:36:30 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, office_gp@prb.bg


По пр. № 708/2012г. - I, ВАП
КОПИЕ: Офис Гл. прокурор

ДО ПР. А. АНГЕЛОВ

ВАП, ОТДЕЛ „АСН"

Отн. Писмо от пр. Ангелов, 24.06.2016г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Съображенията Ви са правно неграмотни.* Същите са и определенията на ВАС, които цитирате.** С писмо от 16.10.2015 ЗГП Ася Петрова изиска от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите, като написа, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. Това беше хубава новина. Уви, и досега, 11.07.2016, все още няма "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.

*Само правно неграмотно лице може да твърди, че правилникът не е отменен от Хагската конвенция за апостила. Вж "Кой още не е разбрал, че правилникът е отменен", да смята, че аз мога да оспоря правилника (аз съм обикновен гражданин и нямам нищо общо с МВнР, т.е. нямам правен интерес) и да не знае, че през 1973 правилникът е уреждал вътрешния ред на МВнР, така че напълно е отговарял на новосъздадения ЗНА, а проблемите с незаконосъобразността му са започнали по-късно с добавянето на чл.2а.

** И двата състава на ВАС не са забелязали, че Възложителят МВнР изисква от Изпълнителя си (фирмата за преводи) заплащане за услуга - извършване на заверка на подписа на преводача. 3-членния състав на ВАС е определил договора като «оферта [от МВнР] към неограничен кръг правни субекти» (хм, оферти дават изпълнителите, а не възложителите, нали?). Неслучайно 5-членният състав благоразумно си е замълчал по въпроса за "офертата". Иначе и двата състава на ВАС еднакво не са забелязали, че оспорваната заповед на тогавашния външен министър, към която този странен договор би трябвало да е приложение, е за «нуждите на консулското обслужване», а то, съгласно международната Виенска конвенция за консулските отношения, в сила за България от 10.08.1989 г., се извършва в чужбина, така че няма как с такава заповед МВнР да урежда отношенията си с частни български фирми. На всичко отгоре, и двата състава на ВАС не са забелязали, че приложенията към заповедта, която разглеждат, липсват. Впрочем, определенията на ВАС, че заповедта на министър Младенов е неоспорима, нямат никакво значение, тъй като следващият външен министър я отмени още през 2013 г.  - и аз не знам как, според КЗК - с друга заповед, но такава не е публикувана никъде.

С УВАЖЕНИЕ КЪМ ВИСОКО ОТГОВОРНАТА ПРОФЕСИЯ НА ПРОКУРОРА,

РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР. ВАРНА

ул. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" 17, вх.7, ет.1, ап.80

е-поща: rennie@softisbg.com

http://rennie.blog.bg/

http://softisbg.com/dannies_blog/

Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.

__

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводаческите проблеми от Хари Стоянов - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

24.06.2016 Писмо от ВАП

| No Comments | No TrackBacks

Още един върховен прокурор се изказва неподготвен.

Сканиран оригинал

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАТИВНО-СЪДЕБЕН НАДЗОР"

Вх. № 708/2012г, - I

София, 24.06.2016г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/

ДО РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

ГР. ВАРНА

ул. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ" 17, вх.7, ет.1, ап.80

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТОЯНОВА,

По повод на вашето поредно изложение от 09.06.2016г., което бе докладвано на заместника на главния прокурор при ВАП, Ви уведомяваме, че то бе прието за неоснователно по следните съображения:

Неоснователни са твърденията Ви в многобройните Ваши изложения, тъй като актовете на ВАП, с които е прието, че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност, са законосъобразни и обосновани.

В този смисъл е и изричното произнасяне на заместника на главния прокурор при ВАП, за което сте уведомена с писма от 19.01.2016г., 14.12.2015г. и 28.10.2015г., като Ви е било изпратено и становището на прокурор Беремска от 23.10.2015г.

Законосъобразно и обосновано е изложеното от прокурор Беремска в посоченото становище и в писмото й /резолюция/ от 16.03.2016г., че не са налице основания за атакуване на подзаконов нормативен административен акт.

Във връзка с основното Ви твърдение, че Правилникът е отменен от Хагската конвенция и от двустранните договори за правна помощ, считаме същото за неоснователно. Видно от приложените в преписките определения № 1194/24.01.2013г. и № 13174/23.12.2012г, на 5-членен и 3-членен състави на ВАС, съдът е разглеждал и обсъждал разпоредбите на Правилника като действащи, каквото е и становището на ВАП.

Няма пречка Вие да оспорите подзаконовия нормативен акт, щом считате, че са налице поддържаните от Вас основания. Тази възможност по чл.186, ал.1 АПК двукратно е посочвана в писмата от 04.04.2013г. и 06.02.2014г. на прокурори от втори отдел на ВАП до жалбоподателя по съединените преписки Харалампи Стоянов, посочващ същия адрес като Вашия.

п.к. 1602, гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 18 Регистратура тел.: 02/94-04366, факс: 02/9404-276, e-mail: vap prb.bg

По повод на правените възражения за несъобразеност на Правилника с разпоредбите на ЗНА, следва да имате предвид, че Правилникът е приет през 1958г., а ЗНА - през 1973г.

ПРОКУРОР, ЗАВ. ОТДЕЛ „АСН" (Подпис, не се чете)

/А. Ангелов/

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

----

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

Още една книга за преводачите и агенциите от Хари Стоянов: "Трудно е да бъдеш преводач в България" - сборник статии, отразяващи историята на вълненията в бранша от 2012 до 2015 г. http://softisbg.com/library/prevodach.htm

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от МВнР: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

До МС, 08.06.2016

| No Comments | No TrackBacks
Subject: Fwd: очаквам отговор от 08.04.2016 - незаконни общински такси
Date: Wed, 8 Jun 2016 23:55:57 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: "GIS@government.bg; primeminister"@government.bg, COMM-REP-SOF@ec.europa.eu, "priemna@parliament.bg; infocenter"@parliament.bg


ДО: Г-жа Соня Божикова, Приемна на Министерски съвет
КОПИЕ ДО: Народно събрание и Представителство на ЕК в София (за сведение и съответни контролни действия)


Уважаема г-жо Божикова,

С Вас си кореспондираме от 2012 г. по  въпроса за незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР. Отначало бяхте много мила - благодаряхте ми, че съм се обърнала към администрацията ма МС и ме уверявахте, че подхождате "с отговорност към всички получени изложения на гражданите".

Сега Ви препращам поредното си писмо до ВАП по същия проблем, все още нерешен. Проблемът впрочем не е от 2012 г., а от 2001, а може би дори от 1991. Ако е възможно, моля, да окажете някакво съдействие да се реши.

С уважение,
Ренета Стоянова, Варна
http://rennie.blog.bg/
Цялата ми кореспонденция с Вас: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/-03092012-21052013.html-------- Forwarded Message --------
Subject: очаквам отговор от 08.04.2016 - незаконни общински такси
Date: Wed, 8 Jun 2016 22:42:13 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, society@segabg.com, office_gp@prb.bg


ДО: ВАП по пр. 708/2012
КОПИЕ ДО: в. "Сега" (за сведение и съответни действия - интервю или журналистическо разследване)
КОПИЕ ДО: Гл. прокурор (за сведение и съответни контролни действия) 

Уважаеми компетентни лица от ВАП,

Очаквам отговор на мое писмо до ВАП от 08.04.2016 г. по проблема с незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР и събирането на несъществуващи в никой закон такси за заверка на преводачески подписи - на всичко отгоре и неприсъствена. Нали разбирате какво означава това? Означава, че МВнР заверява подписи като бившия кмет на с. Гороцвет, Разградско 
Признава си и, въпреки това, продължава с порочната практика.

Моля, ако е възможно, пр. М. Беремска да не се изказва отново, тъй като досега не е показала юридическата компетентност, която несъмнено притежава. По същите причини моля да не се изказват също така и пр. Г. Камбуров, пр. Г. Георгиев и пр. Р. Бончева (вж 4-те приложения с линкове към въпиющо некомпетентните и самодоволни официални отговори от тримата върховни прокурори)
 
С уважение,
Ренета Стоянова, Варна

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста
1. Пр. Г. Камбуров от ВАП в резолюция от 11.12.2012 твърди, че "Правилника се явява проекция на установения в международните договори и споразумения ред за превод, легализация на документи и други книжа" и че "за извършването на „официален превод" следва да имате сключен договор с Министерството на външните работи". Пояснявам, че Правилникът не е проекция нито на Хагската конвенция за апостила, нито на двустранните договори за правна помощ. Напротив, той е отменен от тях. Пише го и в самия правилник - чл. 25. От 2001 - когато Хагската конв. за апостила влезе в сила за България - МВнР все обещава нов правилник и все нещо му пречи, но поне спря да сключва договори.
2. Пр. Г. Георгиев от ВАП в резолюция от 31.07.2013 твърди, че „дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа, регламентирана е в Глава II от правилника", а преводачите са "служители" на агенциите за преводи (да, ама не, както казваше покойният вече Петко Бочаров)
3. Пр. М. Беремска от ВАП в писмо от 27.09.2013 твърди, че "Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи." Пояснявам, че законовото основание е ЗОП, но той наистина не важи за договорите по чл. 2а от правилника, защото те са привидни - псевдоизпълнителите плащат на псевдовъзложителя за услугата "заверка на подписа на преводача"      Привидните договори са нищожни - пише го в чл. 26 от ЗЗД.
4. Пр. Р. Бончева в писмо от 15.09.2015 твърди, че не са налице нови обстоятелства. Пояснявам, че старите обстоятелства още не са разгледани, нито старите проблеми - решени, така че няма защо да се оправдават с липса на нови и да си цитират взаимно некомпетентните произнасяния. Проблемът е посочен от гл. пр. Цацаров - нарича се професионално  високомерие. Прокурорите и съдиите се смятат за безгрешни. Уви, не са. И те са хора и нищо човешко не им е чуждо. Пояснявам, че това е становището на гл. прокурор, не е моето. Моето е следното: крайно време е прокурорите и съдиите да осъзнаят, че не са богове. Не искат обаче. Харесва им да се самообожествяват. Какво да се прави, това също е човешко!

 

-------- Forwarded Message --------
Subject: незаконни общински такси
Date: Fri, 8 Apr 2016 20:49:04 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, society@segabg.comЗдравейте,

Във връзка с публикация за предприетите от ВАП мерки срещу незаконните общински мерки, изказвам възхищението си от прокурорите, ангажирани в тази благородна акция, като същевременно напомням, че и таксата "заверка на подписа на преводача" също е незаконна и чака отмяна. Тази такса също няма законово основание, няма я дори в остарелия, незаконен правилник за легализациите. Впрочем тя е отменена през 2008 г., но продължава да се събира - не само в България, но и в българските представителства по цял свят. "Заверката" на подписа на преводача се извършва неприсъствено от служители на МВнР, които не знаят и няма как да знаят дали преводът действително е извършен от лицето, чийто подпис заверяват, защото преводите не се изпращат в министерството директно от преводачите, а минават през посреднически търговски дружества, популярни като "агенции за преводи и легализации".

Очаквам скоро да прочета, че ВАП е предприела необходимите мерки за прекратяване на порочната практика по "заверка" на подписите на преводачите, както и други свързани порочни практики в преводаческата дейност. 

С уважение,
Р. Стоянова
Варна
Преводи, преводачи, агенции, изисквания, проблеми, промени
http://rennie.blog.bg/

Кой плаща цената за лъжите при услугата Превод и легализация

http://editor.slavic-center.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.


16.10.2015 От зам.-главен прокурор

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/10/---16102015.html

Зам. главен прокурор Ася Петрова изисква от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Пише, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. 


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 24.03.2016

Писмо до ВАП, 08.06.2016

| No Comments | No TrackBacks
Напомням, че очаквам отговор от 08.04.2016. Добавям и малко "разсъждения", както обичат да казват прокурорите.

-------- Forwarded Message --------
Subject: очаквам отговор от 08.04.2016 - незаконни общински такси
Date: Wed, 8 Jun 2016 22:42:13 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, society@segabg.com, office_gp@prb.bg


ДО: ВАП по пр. 708/2012
КОПИЕ ДО: в. "Сега" (за сведение и съответни действия - интервю или журналистическо разследване)
КОПИЕ ДО: Гл. прокурор (за сведение и съответни контролни действия) 

Уважаеми компетентни лица от ВАП,

Очаквам отговор на мое писмо до ВАП от 08.04.2016 г. по проблема с незаконното регулиране на преводаческата дейност от страна на МВнР и събирането на несъществуващи в никой закон такси за заверка на преводачески подписи - на всичко отгоре и неприсъствена. Нали разбирате какво означава това? Означава, че МВнР заверява подписи като бившия кмет на с. Гороцвет, Разградско 
Признава си и, въпреки това, продължава с порочната практика.

Моля, ако е възможно, пр. М. Беремска да не се изказва отново, тъй като досега не е показала юридическата компетентност, която несъмнено притежава. По същите причини моля да не се изказват също така и пр. Г. Камбуров, пр. Г. Георгиев и пр. Р. Бончева (вж 4-те приложения с линкове към въпиющо некомпетентните и самодоволни официални отговори от тримата* върховни прокурори)
* грешка, не са тримата, а четиримата, забелязах го след изпращането.

 
С уважение,
Ренета Стоянова, Варна

ПРИЛОЖЕНИЯ 4 бр. съгл. текста
1. Пр. Г. Камбуров от ВАП в резолюция от 11.12.2012 твърди, че "Правилника се явява проекция на установения в международните договори и споразумения ред за превод, легализация на документи и други книжа" и че "за извършването на „официален превод" следва да имате сключен договор с Министерството на външните работи". Пояснявам, че Правилникът не е проекция нито на Хагската конвенция за апостила, нито на двустранните договори за правна помощ. Напротив, той е отменен от тях. Пише го и в самия правилник - чл. 25. От 2001 - когато Хагската конв. за апостила влезе в сила за България - МВнР все обещава нов правилник и все нещо му пречи, но поне спря да сключва договори.
2. Пр. Г. Георгиев от ВАП в резолюция от 31.07.2013 твърди, че „дейността по заверка на подписа /включително и на лицето извършило превода/ от органите на МВнР е част от дейността по легализация на документа, регламентирана е в Глава II от правилника", а преводачите са "служители" на агенциите за преводи (да, ама не, както казваше покойният вече Петко Бочаров)
3. Пр. М. Беремска от ВАП в писмо от 27.09.2013 твърди, че "Няма законово изискване МВнР да обявява търг за сключване на договорите по чл.2а ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа за извършване на официални преводи на документи." Пояснявам, че законовото основание е ЗОП, но той наистина не важи за договорите по чл. 2а от правилника, защото те са привидни - псевдоизпълнителите плащат на псевдовъзложителя за услугата "заверка на подписа на преводача"      Привидните договори са нищожни - пише го в чл. 26 от ЗЗД.
4. Пр. Р. Бончева в писмо от 15.09.2015 твърди, че не са налице нови обстоятелства. Пояснявам, че старите обстоятелства още не са разгледани, нито старите проблеми - решени, така че няма защо да се оправдават с липса на нови и да си цитират взаимно некомпетентните произнасяния. Проблемът е посочен от гл. пр. Цацаров - нарича се професионално  високомерие. Прокурорите и съдиите се смятат за безгрешни. Уви, не са. И те са хора и нищо човешко не им е чуждо. Пояснявам, че това е становището на гл. прокурор, не е моето. Моето е следното: крайно време е прокурорите и съдиите да осъзнаят, че не са богове. Не искат обаче. Харесва им да се самообожествяват. Какво да се прави, това също е човешко!

 

-------- Forwarded Message --------
Subject: незаконни общински такси
Date: Fri, 8 Apr 2016 20:49:04 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, society@segabg.comЗдравейте,

Във връзка с публикация за предприетите от ВАП мерки срещу незаконните общински мерки, изказвам възхищението си от прокурорите, ангажирани в тази благородна акция, като същевременно напомням, че и таксата "заверка на подписа на преводача" също е незаконна и чака отмяна. Тази такса също няма законово основание, няма я дори в остарелия, незаконен правилник за легализациите. Впрочем тя е отменена през 2008 г., но продължава да се събира - не само в България, но и в българските представителства по цял свят. "Заверката" на подписа на преводача се извършва неприсъствено от служители на МВнР, които не знаят и няма как да знаят дали преводът действително е извършен от лицето, чийто подпис заверяват, защото преводите не се изпращат в министерството директно от преводачите, а минават през посреднически търговски дружества, популярни като "агенции за преводи и легализации".

Очаквам скоро да прочета, че ВАП е предприела необходимите мерки за прекратяване на порочната практика по "заверка" на подписите на преводачите, както и други свързани порочни практики в преводаческата дейност. 

С уважение,
Р. Стоянова
Варна
Преводи, преводачи, агенции, изисквания, проблеми, промени
http://rennie.blog.bg/

Кой плаща цената за лъжите при услугата Превод и легализация

http://editor.slavic-center.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.


16.10.2015 От зам.-главен прокурор

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/10/---16102015.html

Зам. главен прокурор Ася Петрова изисква от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Пише, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. 


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 24.03.2016

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm
Subject: незаконни общински такси
Date: Fri, 8 Apr 2016 20:49:04 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: vap@prb.bg, society@segabg.comЗдравейте,

Във връзка с публикация за предприетите от ВАП мерки срещу незаконните общински такси, изказвам възхищението си от прокурорите, ангажирани в тази благородна акция, като същевременно напомням, че и таксата "заверка на подписа на преводача" също е незаконна и чака отмяна. Тази такса също няма законово основание, няма я дори в остарелия, незаконен правилник за легализациите. Впрочем тя е отменена през 2008 г., но продължава да се събира - не само в България, но и в българските представителства по цял свят. "Заверката" на подписа на преводача се извършва неприсъствено от служители на МВнР, които не знаят и няма как да знаят дали преводът действително е извършен от лицето, чийто подпис заверяват, защото преводите не се изпращат в министерството директно от преводачите, а минават през посреднически търговски дружества, популярни като "агенции за преводи и легализации".

Очаквам скоро да прочета, че ВАП е предприела необходимите мерки за прекратяване на порочната практика по "заверка" на подписите на преводачите, както и други свързани порочни практики в преводаческата дейност. 

С уважение,
Р. Стоянова
Варна
Преводи, преводачи, агенции, изисквания, проблеми, промени
http://rennie.blog.bg/

Кой плаща цената за лъжите при услугата Превод и легализация

http://editor.slavic-center.com/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/


Постижения в борбата срещу незаконното "регулиране" на преводаческата дейност от МВнР, започнала през юли 2012 г.


16.10.2015 От зам.-главен прокурор

http://softisbg.com/rennies_blog/2015/10/---16102015.html

Зам. главен прокурор Ася Петрова изисква от зав. отдел "Надзор за законност" при ВАП "надлежно и мотивирано произнасяне" по оспорване на Правилника за легализациите.  Пише, че досегашните прокурорски резолюции не са съдържали "каквито и да било доводи и правни аргументи" за отказ. 


ЦЯЛАТА МИ КОРЕСПОНДЕНЦИЯ С ПРОКУРАТУРАTA - ОТ 20.03.2013 ДО 24.03.2016

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

 

От ВАП, 25.03.2016

| No Comments | No TrackBacks

Пр. Беремска от ВАП светкавично отговаря на мое писмо от 24.03.2016, като постановява отказ - немотивиран. На мен отговорът й ми звучи като капризно потропване с краче на разглезено малко дете: "Няма пък, няма!" 

-----------------------------

 

Сканиран оригинал на писмото от пр. Беремска

ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

Отдел „Надзор за законност"

Пр.пр. №708/2012 г. - II

София 25.3.2016 г.

/Моля, цитирайте при кореспонденция/

ДО РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

Варна, ул.«Г.Бакалов» 17

вх.7 ет.1 ап.80

Във връзка с ваше писмо, изпратено до Върховна административна прокуратура на 24.3.2016г. по електронна поща, Ви уведомявам, че не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност.

ПРОКУРОР:

/М.Беремска/

(Печат: Върховна административна прокуратура, Република България)

-----------------

Цялата ми кореспонденция с прокуратурата: http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

До ВАП, 24.03.2016

| No Comments | No TrackBacks

Резюме. Отговарям на пр. Беремска и съобщавам за 2-ро ново обстоятелство. Второто ново обстоятелство е, че с договора МВнР възлага не само преводи на документи, легализирани по реда на глава втора от правилника, но и преводи на документи, освободени от легализация по силата на международни или двустранни договори.

Тема: отговор на 708 от 16.03.16 и 2-ро ново обстоятелство

До: Г-жа Беремска, прокурор от ВАП

Копие до: Главен прокурор и МВнР

По пр. 708/2012 на ВАП, обединена с пр. 457/2013 на ВАП

Уважаема госпожо Беремска,

Пишете ми, че „основанието за събиране на таксите не е устна договорка" Отговарям Ви - устна е, защото никъде не го пише в договора. Не го пише и в правилника. Някои съдии вече са забелязали това обстоятелство, а Вие от ВАП - стражите на законността, все още си затваряте очите.

Ето две кратки извадки от съдебни решения:

ОС-Кюстендил, 2013 г.

„чл.2а, ал.2 от  Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа... не съдържа конкретни изисквания относно заверката на превода".

ОС-Велико Търново, 2013 г.

"Изискванията на чл.2а, ал.2 от Правилник за легализациите, заверките, и преводите на документи и други книжа не включват удостоверяване от Министерството на външните работи на подписа на преводача. Видно от съдържанието на посочената правна норма."

 

Цитирате резолюция от 31.07.2013 г. на колегата си прокурор Г. Георгиев:

С резолюция от 31.7.2013г. пр.№457/2013г. на Върховна административна прокуратура е прекратена, тъй като не са налице основания за извършване на действия по надзора за законност."

Пр. Георгиев считаше агенциите за преводи за български учреждения, а преводачите на свободна практика - за техни служители. Това беше грешка от негова страна. Сега и Вие я допускате. Няма да Ви разубеждавам, защото съм наясно с професионалното високомерие на съдиите и прокурорите, по думите на Главен прокурор Цацаров. Само ще Ви напомня, че за цитираната от Вас резолюция зам. гл. прокурор Ася Петрова написа следното:

резолюцията от 31.07.2013г. за прекратяване на преписка № 457/2013г. на прокурор при отдел „Надзор за законност" при ВАП, както и писмо от 25.09.2013г. под същия номер, не съдържат каквито и да било доводи и правни аргументи, обосноваващи позицията за отказ да се предприемат действия по оспорване на горецитирания подзаконов нормативен акт."

 

            Не само ЗГП Петрова се е изказвала против правилника, но тя е първият и засега единствен Прокурор, който го е написал черно на бяло. Достоен акт на истински Прокурор!

А ето и 2-рото ново обстоятелство - с договора по правилника от 1958, посл. изм. 1990, се възлага извършване на преводи не само на документи, легализирани по реда на глава втора (такива почти не са останали в съвремения свят), но и на документи, заверени с апостил, както и на документи по двустранни договори.

Увод. В редица съдебни решения може да се прочете, че договорът по чл. 2а от правилника се отнася само за превод на документи, легализирани по реда на глава втора от правилника.

Ето три кратки извадки от съдебни решения:

Първо:

Правилникът за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа в частта относно преводите (чл. 2а и Глава Трета) се отнася само до документи, които преди това са легализирани по реда на Глава Втора (чл. 18, ал. 1 от Правилника). Съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, ратифицирана от РБ през 2000 г. и в сила от 2001 г., всеки документ със заверка "апостил" е освободен от изискването за легализация. Следователно за представеното със заверка „апостил" удостоверение... не се изисква легализация, а след като не се изисква легализация, не се прилага чл. 2а, ал.2 от Правилника.


Второ:

 „...всеки един документ, снабден със заверката „апостил" е освободен от изискването за легализация. След като не се изисква легализация на документите, не следва да намери приложение и разпоредбата на чл.2а от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.

Касае се до подзаконов нормативен акт, който може да се приложи само ако не противоречи на закон ,конвенция и т.н. Впрочем това изрично е отразено в разпоредбата на
чл.25 от Правилника за легализациите, съгласно който разпоредбите на правилника са задължителни, доколкото в сключени спогодби и споразумения с чужди страни не се предвижда друго. Хагската конвенция от 1961 г, която е надлежно ратифицирана и е част от вътрешното ни законодателство, считано от влизането й в сила през 2001 г освобождава от легализация снабдените с заверка „апостил" документи."

Трето:

„Съгласно чл.25 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа , разпоредбите на правилника са задължителни, доколкото в сключени спогодби и споразумения с други страни не се предвижда друго.
...
след като има действащ договор за правна помощ, приложими са правилата, уговорени с този договор...
С оглед на гореизложеното... [документ от страна с действащ договор за правна помощ] ...не се нуждае от легализация, както и от заверка с апостил, за да се ползва от съдилищата и учрежденията на другата договаряща страна..."

 

Изложение. МВнР също твърди, че договорът се сключва само за превод на документи и книжа, посочени в глава втора. Цитирам техен отговор:

Необходимо е да обърнем внимание, че по реда на Правилника фирмите могат да сключат договор за преводачески услуги с МВнР... единствено и само по отношение на документи и други книжа, посочени в глава II от Правилника. МВнР няма отношение към преводаческата дейност като цяло или към всички преводи по принцип."

Моля, обърнете внимание: "единствено и само по отношение на документи и други книжа, посочени в глава II от Правилника."

 

А в Договора (вариант 1 и вариант 2) пише друго:

"Преводи на официални (публични) документи и други книжа се извършват само ако документите и книжата предварително са оформени и снабдени с оригинални заверки, удостоверявания и легализации съгласно изискванията на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (Обн. ДВ, бр.73 от 12.09.1958 г., последно изм. ДВ, бр.103 от 25.12.1990 г.), Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Обн. ДВ, бр.45 от 11.05.2001 г.) или клаузите на сключените от Р България договори за правна помощ, предвиждащи освобождаване на документите от легализация."

 

"Настоящият договор се сключва на основание чл.2а, ал.2 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, и е съставен в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните."

 

 

Заключение по 2-то ново обстоятелство: Договор, сключен на основание правилник от 1958, посл. изм. 11 години преди влизане в сила за България на Конвенцията за премахване на изискването за легализация (заменянето й с еднократна заверка, наречена апостил), не може да урежда извършването на преводи и на документите, оформени с апостил. Нито на документите по двустранните договори за взаимно освобождаване от легализация.

Очаквам Вашия компетентен отговор както по първото, така и по второто ново обстоятелство.

Благодаря предварително.

 

С уважение,

 Ренета Т. Стоянова,

гр. Варна 9010, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80

Пояснение за понятието "легализация". Легализацията е сложна и тежка процедура на заверяване и презаверяване - първо в страната, където е издаден документът, а после и в страната, където се представя. Именно тази сложна процедура е описана в глава втора от правилника и именно тя е отменена от международната Конвенция за апостила (Хага, 1961), в сила за България от 2001 г. Апостилирането, традиционно все още наричано легализация с апостил, представлява еднократна заверка на документа с унифициран щемпел (стикер).   Щемпелът (стикерът) се нарича апостил. Апостилът се поставя само веднъж и само в страната, където е издаден документът. С това документът е готов за представяне в над 100 държави по света и във всички от Европейския съюз. Повече никакви заверки не му трябват. Превод може да се направи във всяка от страните, без да е необходимо всеки път отново да се поставя апостил върху документа. Внимание - апостилът в никакъв случай не се поставя върху превода на документа, а винаги и само върху самия документ! Много хора, в т.ч. и юристи, бъркат "документ" с "превод на документ" и смятат, че апостилът се поставя и върху превода на документа. На сайта на МВнР може да се види списък на страните по Хагската конвенция за апостила (макар и непълен, списъкът е внушителен). Легализацията, описана в глава втора от правилника, е отменена и от двустранните договори за взаимно освобождаване на документите от легализация. България е сключила такива с около 30 държави.  Списък на страните по двустранните договори също е наличен на сайта на МВнР.

 

 

***

Цялата ми кореспонденция с Прокуратурата по преводаческите проблеми:

http://softisbg.com/rennies_blog/2013/06/---20032013-25052013.html

Блог: http://rennie.blog.bg/

Имейл: rennie@softisbg.com

Моб. тел.: 0888 60 90 72

Стац. тел.: 052 988 600

Книга за преводачите и агенциите, написана от Хари Стоянов, дългогодишен преводач и собственик на фирма за преводи. Разпространява се безплатно. Публикувана е на адрес: http://softisbg.com/library/prevodachi_i_agencii.htm

 

 

Powered by Movable Type 5.2.10

Recent Comments

 • Kojak: Страхотен блог, благодаря Рени! read more
 • Harry Stojan: Тази история бих окачествил като много печална. Форумът на преводачите read more
 • Harry Stojan: Какво е общото между заповед № 95-00-152 и законопроекта за read more
 • Harry Stojan: Та, по повод на евтиния труд и глобализацията, ще се read more

Recent Assets

 • 2017-12-22 vap_rezoljucija_po_pr-pr-708-2012_m-beremska_22122017.jpg
 • snimka - Plan za namalyavane regulat tezhest za biznesa - s 5 tochki za MVnR.png
 • snimka na otcheta na plana za 2012 - MVnR t. 4 novi dogovori i trayno reshenie v badeshte neopredeleno.png
 • snimka na plana za 2012 - MVnR t. 7 za notariusite t. 8 za osavremenyavane normativnata uredba za prevodi.png
 • ombudsman do ilka encheva_3065 ot 17.05.2013-2.jpg
 • ombudsman do ilka encheva_3065 ot 17.05.2013-1.jpg
 • pismo_ot_vap_do_rennie_16062017.jpg
 • viana - profisionalisti.png
 • viana - oficialniyat prevod vklyuchva proverka na faktologichnite danni.png
 • viana - ministrestvo na 3 mesta.png

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.