20.08.2015 Обжалване постановление на пр. Илиева от РП-Плевен

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

 

Subject:

 обжалването на постановление на пр. Илиева от РП-Плевен

Date:

Thu, 20 Aug 2015 01:39:25 +0300

From:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Organization:

Softis

To:

op@pl.prb.bg, ap_vt@vt.prb.bg, vkp@prb.bg, office_gp@prb.bg, prb@prb.bg, prbcont@prb.bgДо: ОП-Плевен
Копие до: ВТАП и ПРБПочитаеми г-н/г-жо Прокурор от ОП-Плевен,

Обжалвам постановление от 16.01.2015 г. на пр. Дияна Илиева от РП-Плевен (приложено: стр. 1 и стр. 2), за отказ да образува ДП по преписка № В 6989/2014, образувана във връзка с постъпило в РП-Плевен копие от мое писмо до нотариус Иван Иванов №007 от 23.12.2014 г. (приложено: стр.1 и стр. 2), в което, по думите на пр. Илиева, "са изложени твърдения относно допуснати нарушения при изповядване на [две] сделки от нотариус Иван Иванов за прехвърляне правото на собственост на земя, чийто предходен собственик е била майка й. Със същата моли и нотариус Иван Иванов да се яви пред разследващите органи и да се отрече от показанията си, че документите около прехвърлянето на собствеността са били изрядни".  

Оспорвам три твърдения на пр. Илиева и прилагам справочни материали:

1. Оспорвам твърдението на пр. Илиева, че "по повод твърденията на Стоянова е било образувано ДП № 2924 от 2013 г. на РП-Плевен".
ДП  № 2924 от 2013 г. на РП-Плевен е образувано на 20.12.2013 г. след 6-месечно предварително проучване  "затова, че на 18.03.2013г. в гр. Плевен, чрез използване на документ с невярно съдържание - Пълномощно с нотариална заверка №2 на Кметство с. Гороцвет, обл. Разград от 12.02.2013г. получил без правно основание чуждо недвижимо имущество". (цитатът е от постановлението за прекратяване на пр. Маркович от 30.10.2014) От твърдението на пр. Илиева не става ясно какви твърдения на Стоянова са станали повод за провеждане на 6-месечното ПП и какви са били основанията за образуване на ДП. Като чете постановлението на пр. Илиева човек може да се заблуди, че ДП № 2924/2013 е образувано относно допуснати нарушения при изповядване на сделки от нотариус Иван Иванов, а то е за съвсем друго. 

2. Оспорвам твърдението на пр. Илиева, че "разследването по същото [ДП №2924/13] е приключило [...] с постановление от 30.10.2014 г. поради липса на престъпление на осн. чл. 243, ал. 1".
Постановлението от 30.10.2014 е отменено от РС-Плевен "на основание чл.243, ал.5 от НПК". Отмяната е потвърдена от ОС-Плевен на 02.12.2014 г. Разследването е било в процес на извършване към датата на постановлението на пр. Илиева за отказ да образува ДП. Като чете постановлението на пр. Илиева човек може да се заблуди, че ДП  №2924/2013 е окончателно прекратено, тъй като е установено по категоричен и несъмнен начин, че няма допуснати нарушения при изповядване на сделките или поне, че ако има някакви нарушения, те не представляват престъпление, а обективната действителност е, че и до ден днешен ДП №2924/2013 не е окончателно и несъмнено приключено, като тепърва предстои да се отговори на въпроса защо повече от две години РП-Плевен не започва разследване за нарушения при изповядване на сделките въпреки че има предостатъчно основания да го направи, в т.ч. и нареждане от ОП-Плевен от 25.03.2015.

3. Оспорвам твърдението на пр. Илиева, че "останалата част от писмото съдържа [..] общи изявления, оценки и квалификации, неподлежащи на проверка от страна на РП гр. Плевен и непредставляващи законен повод по смисъла на чл. 208 от НПК" като неточно, непълно и заблуждаващо.
В писмото и приложението към него се съдържат съвсем конкретни факти и обстоятелства, подлежащи на лесна проверка по документи от страна на РП-Плевен. Лесна и надеждна. Пр. Илиева е направила  заключението си, без да изиска нито един документ от визираните в писмото нотариални актове и преписи от решения на поземлена комисия, без да поиска становище от нотариус Иванов, без да попита Стоянова дали има да добави нещо, твърдо убедена от извършената „проверка в деловодната система към РП гр. Плевен", че по твърденията на Стоянова „относно допуснати нарушения при изповядване на сделки от нотариус Иван Иванов" вече е било образувано и прекратено ДП. Обективната действителност към момента на издаване на постановлението от пр. Илиева е, че по ДП №2924/2013 г. не е било извършено нищо друго, освен че са били снети показания от нотариус Иван Иванов №007,  който е заявил, че всички документи по сделките били изрядни. Обективната действителност също така е, че показанията на нотариус Иванов не отговарят на истината. Прилагам справка по „изрядните" документи, с които нотариус Иванов е прехвърлил собствеността на майка ми. Обективната действителност е, че в РП-Плевен са получени още 7 сигнала преди издаване на постановлението на пр. Илиева. Всички те имат заглавие „имотна измама" 1-7. По нито един от тях РП-Плевен не се е  сезирала (приложени като препратени имейли). 

СПРАВКА ПО „ИЗРЯДНИТЕ" ДОКУМЕНТИ, С КОИТО НОТАРИУС ИВАН ИВАНОВ №007 Е ПРЕХВЪРЛИ СОБСТВЕНОСТТА НА МАЙКА МИ ВЪРХУ ОКОЛО 3 ДКА ГОРА (ИЗСЕЧЕНА) И ОКОЛО 50 ДКА АРЕНДУВАНА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ

(използвам материали от обжалването на майка ми от 24.06.2015 пред ОП-Плевен срещу постановлението на пр. Маркович от 13.01.2015, отговор на което майка ми все още не е получила)

Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №58, 14.03.2013 г. за покупко-продажба на около 3 дка горска земя:
1. Продаваната земя НЕ е земеделска, а от Горския фонд, при това от защитена зона по НАТУРА 2000.
2. Начинът на трайно ползване НЕ е "залесена територия", а "залесена горска територия". Пояснявам, че разликата между "залесена територия" и "залесена горска територия" е значителна, тъй като съществуват и залесени територии върху земеделски земи, те обаче не са от Горския фонд и не се ползват по Закона за горите, а тази земя е именно от Горския фонд и се ползва по Закона за горите, като последното е записано в нот. акт на Иванов малко след като погрешно е записал, че земята е земеделска. Кодовете на тези две категории земи са различни, различни са и законите, по които се ползват.
3. Решение на ПК-Д.Митрополия №С100 НЕ е издадено без година на издаването си. Г-н Иванов е пропуснал да напише годината на издаване в съставения от него нот. акт.
4. Названието на Решение №С100/2000 г. НЕ е "за възстановяване право на
собственост на земи в съществуващи и възстановими стари реални граници", а "за възстановяване на собствеността върху отнети гори и земи от Горския фонд по Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от Горския фонд (ЗВСГЗГФ). Г-н Иванов е преправил названието на документа за собственост.
5. Заедно с решението е представено у-ние за наследници, което г-н Иванов е пропуснал да спомене в нотариалния акт.
6. Подотделът НЕ е номер 1/у, а 3/у. Г-н Иванов е сбъркал номера.
7. Адресът ми НЕ е само град и улица, а град, улица и номер. Г-н Иванов е попуснал да напише номера.
8. Продавачът НЕ е Станимир Кожухаров. В съставения от г-н Иванов нот. акт Станимир погрешно се е подписал като продавач.
9. Пълномощното е от с. Гороцвет, Разградско, със съдържание, заверено под №2-А и други особености, поради които никой компетентен нотариус НЕ би го приел за документ, удостоверяващ представителна власт. Обаче г-н Иванов НЕ е забелязал нито
една от тях. Месец и половина след сделката (!) и броени дни след като мой адвокат е видял пълномощното, е получил писмена декларация от кмета - "заверих пълномощно №2" (това е само заверката на подписа, за съдържанието нищо не пише!) "за земеделска
земя" (за горската нищо не пише, не пише и да съм се явявала пред него). Този кмет вече е бивш - осъден е в края на 2013 г. за над 100 неприсъствени заверки на подписи. (пр. Маркович е уведомена с доказателства за осъждането му, но го укрива)
10. Г-н Иванов е приел представеното му у-ние за данъчна оценка на "земеделска земя", без да забележи грубата грешка. Пояснявам отново, земята не е земеделска, а горска, от Горския фонд. Г-н Иванов е следвало да изиска ново у-ние за данъчна оценка.
11. Г-н Иванов НЕ е забелязал, че в решението на ПК е записано, че таксационната характеристика (описанието на месторастенето) представлява неразделна част от решението . Г-н Иванов е следвало да я изиска, но как да стане това, като той дори НЕ е разбрал, че се продава горска земя.
12. Г-н Иванов НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решениета на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
13. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получи х от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с
която човек се легитимира. Аз имам нотариален акт на мое име за горската си земя, издаден през 2006 г. въз основа на Решение №С100/2000.Нотариалният ми акт е вписан в СВ-Плевен и аз се легитимирам като собственик с него, а не с решението на ПК от 2000 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си горска земя още от 30-те години на миналия век.

Кратък коментар по НОТАРИАЛНО ДЕЛО №61, 18.03.2013 г. за покупко-продажба на около 50 дка моя арендувана земеделска земя на цена колкото две ренти:
I. Собствеността върху около 50 дка земеделска земя е била „удостоверена" с „препис" от решение на ПК, в който:
1. Липсва печат „Вярно с оригинала". Всеки препис трябва да съдържа такъв печат.
2. Названието на службата-издател на оригиналния документ е променено. През 1994 г. не е имало "Общинска служба по земеделие", а „Поземлена комисия". Върху оригинала, който съхранявам, издателят е Поземлената комисия на гр. Долна Митрополия. При това аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!
3. Променен е целият състав на комисията, постановила Решението. Преписът съдържа пет имена на служители от 2013 г., представени като членове, заседавали на 30.11.1994 г. Под имената им стои чистосърдечна "Забележка: Към 30.11.1994 г. състава на ОСЗ/ПК е бил друг."
4. Липсват подписите на издателите на оригиналния документ - нито са описани подписите на петимата членове на комисията от 1994 г., нито сегашните петима служители са се подписали. По телефона г-жа Диана Якимова, н-к ОСЗ-Д. Митрополия, е обяснила на дъщеря ми, че не могат да се подпишат, защото ще възникне нов документ, който ще подлежи на обжалване пред Районен съд-Плевен в 14-дневен срок. Това, че сегашните служители (от 2013 г.) не могат да се подпишат, е ясно, но това не решава проблема с липсата на подписи, както и с липсата на каквото и да е обозначение, че оригиналният документ изобщо някога е бил подписван. Документ без подпис е проекто-документ без удостоверителна сила - така пише в съдебни решения, извадка от които прилагам.
5. Променена е площта на един от имотите ми - №213001 без никакво обяснение кой, кога и с какъв акт е постановил промяната в площта на моя поземлен имот №213001. Променени са имена на съседи и номера на имоти (актуализирани). Такава актуализация се дава в скиците - затова и се наричат „актуални скици", защото представят актуалното състояние на имотите (местоположение, граници, съседи, площ, собственик и документ, с който се легитимира собственикът). В случая скиците са с невярно съдържание по отношение собственика и най-вече по отношение документа за собственост, с който се легитимира като собственик, но г-н нотариус Иванов и това не е установил. Прилагам съдебно решение (окончателно), с което се разваля нот. покупко-продажна само на основание скици с невярно съдържание и то само защото в скиците невярно е отразено кой е собственикът и с какъв документ се легитимира. (PS. Скиците се оказаха и неистински - установено от разследването, вж. Постановление на пр. Маркович от 24.07.2015)
6. Няма дата на заверката на „преписа"
7. Няма печат „Влязло в сила", а съгласно чл. 14, ал. 1, т. 1 от ЗСПЗЗ и чл. 13а, ал.5 от ЗВСВГЗГФ само влязлото в сила решение удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота. Върху оригинала, който съхранявам, е поставен печат „Решението е влязло в законна сила. Дата: 13.10.1999 г. (подпис: не се чете, печат на ПК-Д. Митрополия)". При това, напомням отново, аз съм собственик, който се легитимира с нотариален акт от 20.12.1999 г. за тези си земеделски земи, издаден въз основа на оригиналното, влязло в сила решение на ПК!

Заключение: Този „препис" е имитация на документ за собственост и няма никаква удостоверителна сила (вж. приложена извадка от съдебни решения за неистинност, несъществуване в правния мир и т. н. на такива „преписи" )

II. В самия НОТАРИАЛЕН АКТ, съставен от г-н нотариус Иванов №007 на 18.03.2013:
1. Номерът на заверката на съдържанието на пълномощното от с. Гороцвет, Разградско НЕ е №3, а №2-А. В нотариалния акт г-н Иванов №007 го е променил (преправил). Оправдава се с техн. грешка на секретарката си, сякаш не е наясно, че с поставяне на подписа си поема цялата персонална отговорност за съдържанието на документа, в т.ч. за преправки, грешки и т.н. Преправеният номер на заверката на съдържанието на пълномощното съвпада с номера на заверката на декларацията по ЗННД - също №3. Декларацията по ЗННД, чийто номер съвпада с преправения, липсва в нотариалното дело, 23 листа от което ми бяха предоставени от г-н Иванов №007 с надпис "Делото съдържа 23 - двадесет и три номерирани листа. Вярно с оригиналите към Н.Д. №61/2014 год." (в годината е допусната техн. грешка от г-н Иванов, да се чете: 2013) Към Н.Д. №61/2013 г. е приложено копие от пълномощното, долният край на което е отрязан при копирането така, че номерът на кметската "заверка" на съдържанието не се вижда (това е преправеният номер). Може да е случайно, но не смятам, че е редно при документи за прехвърляне на собственост да липсва или да бъде скрит (отрязан от копирен апарат) важен реквизит, който служи за идентифициране на документа, легитимиращ представителната власт на пълномощника. Още повече, че е отрязан точно преправеният номер (това навежда на умишленост, но аз не съм съдия да тълкувам, затова излагам само фактите).
2. Названието на ОСЗ НЕ е ОСЗГ. В нотар. акт от 18.03.2013 г. г-н Иванов е писал, че за съставяне на акта са му представени Решения №7000/1994 на ОСЗГ-Д. Митрополия. Няма такива документи (не съществуват решения на ОСЗГ, към делото са приложени само псевдо-преписите, но те не са издадени от ОСЗГ-Д.Митрополия, а от ОСЗ-Д.Митрополия, без буквата „Г"; оригиналните решения пък не са издадени нито от ОСЗГ, нито от ОСЗ, а от ПК-Д.Митрополия). От описанието на документа за собственост в нотар. акт човек може да се заблуди, че сделката е изповядана с оригинален документ за поземлена собственост. Не смятам, е изискването на чл. 580 т. 5 от ГПК за „кратко обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1" означава „невярно, с грешки и подвеждащо обозначаване на документите, удостоверяващи наличността на изискванията по чл. 586, ал. 1".
3. Двете мои големи ниви (№071022 и №213001 с обща площ към 49 дка) НЕ са "по плана за земеразделяне", както погрешно е записано в съставения от г-н Иванов нот. акт, а "по картата на землището". Само двете ми малки ниви са по плана за земеразделяне. В "преписа", който г-н Иванов е получил, правилно е записано, че двете ниви са по едно, а другите две - по друго, но г-н Иванов не е забелязал, че има разлика и е писал всички ниви "по плана за земеразделяне". А разликата между двете категории е голяма. "По картата" са земите, възстановени там, където реално са били при внасянето им в ТКЗС (на старите си места), а "по плана за земеразделяне" на собствениците се дават равни по площ имоти на нови места (нещо като компенсация). Напомням, че съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век и в документите ми ясно се проследява коя нива къде се е намирала.
4. Номерът на една от съседните ниви НЕ е 071031 (нива на Тодорка Стефанова Неновска, съседен имот на имота от 5 дка в решението), а 071021. И в „преписа", и в скиците, които г-н Иванов е получил, този номер е записан правилно, грешката е на г-н Иванов.
5. Към делото г-н Иванов е приложил нотариално заверена в Разград декларация от кмета (вече бивш, осъден за над 100 неприсъствени нотариални удостоверявания), която нищо друго не доказва, освен, че кметът е правно неграмотен. Декларирал е, че е извършил заверка само на пълномощно с рег. №2 от 12.02.2013 (това е само заверката на подписа ми), без да споменава никаква заверка на съдържанието, нито дали съм присъствала на заверката, нито дали е видял някакви документи за собственост. Датата на тази декларация е 24.04.2013 г. - повече от месец след изповядване на двете сделки с кметското пълномощно и броени дни след като мой адвокат е посетил кантората на г-н Иванов в средата на април и е видял пълномощното.    
6. Г-н нотариус Иванов №007 НЕ е изпълнил задължението си по чл. 586 ал. 4 от ГПК: "Когато документът за собственост на праводателя не е вписан [решението на ПК в случая], нотариалният акт не се издава, докато този документ не бъде вписан." В писмо до мен по е-поща от негово име се казва: "Не е задължително да вписвам и Решенията на ПК". Опитен нотариус, член на Нотариалната камара, пък да НЕ е запознат с текста на чл. 586 ал. 4 от ГПК?!
7. Г-н Иванов НЕ прави разлика между последен (актуален) документ за собственост и предходен такъв, доколкото в същия отговор, който получих от негово име по е-поща, се твърди, че "и двете са титул за собственост". Това е все едно г-н Иванов да приеме паспорт от соц време за документ за самоличност, равностоен на актуалната лична карта, с която човек се легитимира. Напомням отново, че се легитимирам с нотариален акт на мое име за земеделските си земи, издаден през 1999 г. на мое име въз основа на оригиналното, влязло в сила Решение №7000/1994 г. на ПК-Д.Митрополия, а не с решението на ПК от 1994 г. Решението на ПК е мой предходен документ. Съхранявам в оригинал цялата десетилетна история на наследствената си земеделска земя още от 30-те години на миналия век.  

 НЯКОИ ОТ ДОКУМЕНТИТЕ СА НАЛИЧНИ ОНЛАЙН ЗА СПРАВКА:
Нот. акт, съставен  от нотариус Иванов №007 на 14.03.2013: стр.1 и стр. 2

2. Нот. акт, съставен от нотариус Иванов №007 на 18.03.2013 на основание имитация на заверен препис от решение на ПК:
стр. 1 и стр. 2

3. Имитация на заверен препис от решение на поземлена комисия без никаква удостоверителна сила, с който нотариус Иванов №007 небрежно е прехвърлил собственост върху 50 дка зем. земя на 18.03.2013: стр. 1 и стр. 2

С  УВАЖЕНИЕ,
РЕНЕТА ТОДОРОВА СТОЯНОВА
ЕГН **********
ВАРНА 9010
УЛ. 'Г. БАКАЛОВ' 17 ВХ.7 АП. 80
ТЕЛ. МОБ. 0888 60 90 72
ТЕЛ. СТАЦ. 052 988 600

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/663

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 24, 2016 10:20 PM.

ВКС - Р Е Ш Е Н И Е No 113, 23 юни 2011 година - осъден нотариус, точно като нашия случай was the previous entry in this blog.

09.09.2015 До Адм. р-л на ОП-Плевен - възражения по постановлението на окр. пр. Снежана Георгиева is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.