Решение № 13 към наказ. дело: 20155100600184 Дата: 02/19/2016 г. ОС-Кърджали

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки и от Съдебна практика - наказателно производство

-

Подс.кмет дава правно-неграмотно обяснение, защо заверката на пълномощното не е била отразена в книгата за заверки: "Поради причината, че пълномощното не било подписано в кметство с. П., а в гр.М., подсъдимият не отразил тази заверка в книгите на кметството." (кметът явно не е разбирал, че гр. М. е извън района на териториалната му компетентност; подписът е бил фалшив; заверката - неотразена в регистъра)

-

С присъда № 161/25.11.2015 г., постановена по НОХД № 68/2015 г., М.районен съд е признал подсъдимия Н.И.И. от с.П., общ.М., обл.К., с ЕГН *, за виновен в това, че на 03.02.2014 г. в с.П., общ.М., обл.К., като длъжностно лице - кмет на кметство с.П., общ.М., в кръга на службата си съставил официален документ - нотариална заверка на подпис под Пълномощно с рег.№ 001/03.02.2014 год., в който удостоверил невярно обстоятелство, а именно: че подписът срещу „Упълномощител" в пълномощно с рег.№ 001/03.02.2014 год. бил положен пред него от О.Х.А., с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за това обстоятелство, поради което и на основание чл.311, ал.1 от НК [...] На 03.02.2014 г. в с.П. подсъдимия И. съставил пълномощно с рег.№001 като нанесъл в него с ръкописен текст данните на упълномощителя и упълномощения. Съгласно пълномощното упълномощителя О.Х.А. упълномощил Е.Ш.А. да получава парите, които са отпуснати от Държавен фонд „Земеделие" за кампания 2013 г. по схема за единно плащане на площ от банка „ДСК" ЕАД - клон М.. След това подс.И. положил печат за нотариалната заверка на подписа на упълномощителя, подписал се и подпечатал документа с печата на кметство с.П. въпреки, въпреки че св.О. А. не бил положил подписа си пред него. Така завереното пълномощно подсъдимият И. не вписал в регистъра на нотариалните заверки в Кметство с.П..

-

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки и от Съдебна практика - наказателно производство


No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1999

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.