Решение №60/19.05.2016 по дело №3569/2015 на ВКС, ГК, III г.о.

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

Съдиите обикновено не обръщат внимание на вписванията или невписванията в регистрите за нотариални удостоверявания. Хубавата новина е, че нещата полека-лека се оправят.

-

В това решение на ВКС много добре се обяснява важността на вписването. И макар че в него става дума за нотариален акт, почти същото важи и за пълномощните - вж  Чл. 580 ГПК не е само за нотар. актове, а и за удостоверяването на подписи

 -

Източник: http://ex-lege.info/%D0%92%D0%9A%D0%A1/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/434657/

-

Нотариалните действия са формални действия, но не при всяко погрешно или липсващо отбелязване на обстоятелства при нотариалното удостоверяване , които в съвкупност са елемент от съдържанието на нотариалния акт по чл. 580,т.1,т.3, или т.6 ГПК, е налице нищожност по смисъла на чл.576 ГПК, съответно липса на предписана от закона форма .Например, когато индивидуализацията на лицата по чл.580, т.3 ГПК е постигната предвид цялостното съдържание и единство на акта, непълнота в отделни негови части - при изписване на пълното име , личните данни , или единния граждански номер на участник в нотариалното производство , не водят до нищожност на нотариалните действия , както е утвърдено в реш. № 223/2014г по гр.д №1186/2011г, І г.о и реш. №143/2012г по гр.д №504/2011г ІV г.о, практика на ВКС по реда на чл. 290 ГПК. Същото принципно разрешение е приложимо и когато в акта липсва някой от трите елемента за дата на съставяне - по отношение на деня ,месеца или годината, ако съответната дата може да се удостовери напълно и в цялост от други нотариални действия при оформянето на сделката - екземпляри от нотариалния акт ,подреждането в специалната книга по чл.581 ГПК, вписване на акта в службата по вписвания. (в нашия случай няма специална книга, регистърът за нотар. удостоверявания в кметството е воден абсолютно незаконосъобразно с дублирани заверки и т.н., пълномощните по принцип не се вписват в СлВп, а това не е вписано дори и в е-регистър "Единство", понеже е кметско от 2013; накратко - удостоверяването няма как да се установи от никакви други действия)

 

-

 


 

Начало на блога

Това решение е част от Съдебна практика - вписване или невписване в регистъра за нотариални заверки

 -

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1998

Leave a comment

Categories

Pages

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.