21.11.2019 До РП-Варна с копие до ОП-Варна

Напомням, че очаквам да бъда конституирана като пострадала.

Начало на блога

 Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: по пр. 14049/2017 на РП-Варна
Date: Thu, 21 Nov 2019 15:07:57 +0200
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
To:

rp@vn.prb.bg, op@vn.prb.bg

ДО: Прокурор Русева, РП-Варна, пр. 14049/2017

КОПИЕ ДО: ОП-Варна 

-

Почитаема госпожо прокурор Русева,

-

На 13.09.2018 г. с писмо по е-поща помолих за Вашето съдействие да бъда конституирана като пострадала от опит за измама, както и да бъдат изискани изброени по точки документи, свързани със застрахователния договор от януари 2017 и с ПТП-то в Румъния от юни с.г.
-
След шест месеца получих Ваш отговор № 14049/2017 от 18.03.2019 г. (приложен към настоящето [тук, в блога, не е публикуван, бел. блогър]), от който става ясно, че разследването се води от 06.11.2017, но все още не са събрани данни за конституирането ми като пострадала. Липсва информация, дали са изискани посочените в писмото ми от 13.09.2018 документи.
-
Оттогава изминаха осем месеца без никаква друга информация, освен че образуваното ДП все още е висящо.
-
С настоящето моля за отговор на следните два въпроса:
1. Дали вече са събрани необходимите данни за конституирането ми като пострадала?
2. Дали вече са изискани посочените в писмото ми от 13.09.2018 документи?
-
Прилагам за справка писмото ми от 13.09.2018 без приложенията (тук по-долу [публикувано в блога, бел. блогър]) и Вашия отговор (като прикачен файл в jpg формат [не е публикуван в блога, бел. блогър])
-
Очаквам Вашия компетентен отговор, за което предварително благодаря.
-
 
С почит,
Ренета Тодорова Стоянова, Варна,ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, стац. тел. 052 988 600, мобилен - 0888 60 90 72
-
Обратна разписка от РП-Варна - 21.11.2019, 15:15

Вашето съобщение

    До:  rp@vn.prb.bg; op@vn.prb.bg
    Относно:  по пр. 14049/2017 на РП-Варна
    Изпратено:  21.11.2019 г. 15:07 ч.

беше прочетено на 21.11.2019 г. 15:15 ч..


Reporting-UA: vn.prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;rp@vn.prb.bg
Original-Message-ID: <e39be194-1f63-d7e8-5a98-7b6192c707ca@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed

-
Обратна разписка от ОП-Варна - 21.11.2019, 15:25

Вашето съобщение

    До:  rp@vn.prb.bg; op@vn.prb.bg
    Относно:  по пр. 14049/2017 на РП-Варна
    Изпратено:  21.11.2019 г. 15:07

беше прочетено на 21.11.2019 г. 15:25.


Reporting-UA: vn.prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;op@vn.prb.bg
Original-Message-ID: <e39be194-1f63-d7e8-5a98-7b6192c707ca@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed

-

Начало на блога

 Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1992

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.