Решение от 18.04.2016 на Админ. съд Перник по адм. д. № 14/2016

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

Публикувам извлечение от това решение като доказателство, че документът за собственост, с който се легитимира даден гражданин, е само един, а не както си въобразява нотариус 007, че " И решението, и нотариалният акт са титул за собственост. Със кое от двете ще извършим сделка, няма значение." (из Интервю на Валя Ахчиева с плевенския нотариус Иван Иванов 007)

-

http://www.adminsadpernik.org/dela2016/web_update_042016/0061d816/01432816.htm

Изискуемото от закона съдържание на кадастралните регистри е установено с разпоредбата на чл. 30, ал. 2 от ЗКИР. Съгласно тази норма кадастралният регистър на недвижимите имоти - обект на кадастъра съдържа: 1. основните данни за имота по чл. 27, ал. 1 без данните за граници на поземлен имот и очертание на сграда; 2. данните по чл.  61, ал. 1, т. 1 - т. 11 за собственика на недвижимия имот и за акта, от който собственикът черпи правото си (от един акт се черпи правото!); 3. данните по чл. 62, ал. 1, т. 1 - т. 4 за другите вещни права върху недвижимия имот; 4. номера на партидата на имота в имотния регистър (една партида!). Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗКИР данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от: 1. регистрите към картите и плановете; 2. представените актове по чл. 38, ал. 1, т. 3; 3. регистрите на общинската и областната администрация. В ал. 3 на посочената правна норма е установено, че данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл. 71, ал. 3 предварителни имотни партиди (майка ми имаше предварителни партиди за всичките си имоти и въпреки това нотариус 007 си преценил по собствено усмотрение, че невписаните ѝ решения на ПК са по-важни от вписаните ѝ нотариални актове и то даже не решенията, а компютърните разпечатки, имитиращи "преписи" от тях с променени имена на членовете на ПК и без подписите им - мноого компетентен нотариус, няма що; за съжаление, не е само той такъв - вж Решение № 151 от 24.10.2019 на ВКС, 1-во гр.отд., по гр. дело № 3988/2018)

-

Вж също и тези въпроси и отговори от СГКК:

http://www.cadastre.bg/print/faq/v-izdavanata-ot-sgkk-skica-za-sobstvenici-sa-zapisani-nasledodatelite-vupreki-che

В издаваната от СГКК скица за собственици са записани наследодателите, въпреки че ...


Наследниците, които удостоверяват правата си с удостоверение за наследници не се вписват в кадастралния регистър на недвижимите имоти. В тази връзка е видно, че наследниците са собственици, но нямат документ за собственост. Българското право е възприело принципа да се вписват документи, а не да се вписват права. Правата на собственост върху наследствените имоти се удостоверяват от нотариус, а не от съответната служба по геодезия, картография и кадастър.-

http://www.cadastre.bg/faq/dokumentut-za-sobstvenost-e-na-imeto-na-ediniya-suprug-vupreki-che-imotut-e-semeina-imushtestven

Документът за собственост е на името на единия съпруг, въпреки че имотът е семейна имуществена общност...

Българското право е възприело принципът да се вписват документи, а не да се вписват права. В кадастралния регистър на недвижимите имоти се записва само лицето, посочено в документа за собственост, (в случая единия от съпрузите). Правата на собственост върху имот - съпружеска имуществена общност - се удостоверяват от нотариус, а не от съответната служба по геодезия, картография и кадастър.-

Начало на блога

Този материал е част от Съдебна практика - гражданско производство

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1981

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.