ОПИТ ЗА ОТГОВОР НА ТРИ ВЪПРОСА ОТН. РЕШЕНИЯТА НА ПК

Въпрос 1: На кои лица се възстановява земята?

-

Земята се възстановява на лицата, чиято собственост е била преди внасянето й в ТКЗС или в ДЗС (ТР №9/2012, 7 април 2012) "На първо място - принцип както на ЗСПЗЗ, така и на другите реституционни закони е, че имотите се възстановяват на лицата, от които са отнети. Този принцип е заложен както в чл.3, ал.1 ЗВСОНИ, така и в чл.1, чл.2 и чл.3 ЗВСВНОИ по ЗТСУ и др., а също и в чл.10, ал.1 ЗСПЗЗ, според който се възстановяват правата, притежавани преди образуването на ТКЗС. "

                   Това се потвърждава и от § 8 в Преходни и заключителни разпоредби от ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 28 от 1992 г.) Наследниците на лицата, на които се възстановява собствеността върху земеделските земи по този закон, се освобождават от заплащане на данък върху наследството.

                Следователно, безусловно и категорично - по закон - собствеността се възстановява на лицата, от които е отнета, или на техните наследници.


-

Въпрос 2: На чие име се издават решенията на ПК?

-

Съгл. ЗСПЗЗ, когато с решението се възстановява правото на собственост върху земеделска земя на починал собственик, решението се издава общо за неговите наследници, без да се определят наследствените им дялове. Някои от поземлените комисии са разбрали разпоредбата "общо на наследниците" дословно и погрешно са издавали решенията "на наследниците на еди-кой си (умрял)", без да посочват друго име, освен на умрелия, а други правилно са издавали решенията на имената на наследниците с посочване на ЕГН и адрес. Майка ми има и от двата вида решения - ето как изглеждат:

- от ПК-Д. Митрополия; ("на наследниците на Ойнарски, б.ж. на с. Ставерци"

- от ПК-Оряхово. (директно на майка ми Йорданка Дикова Найденова, ЕГН, местожителство)

-

Въпрос 3: Посочват ли се в издаденото решение на ПК трите имена, ЕГН-то и местожителството на лицето, чиято земя е била отнета, или на неговите наследници?

-

Задължително трябва да се посочват. Не се посочват само дяловете при съсобственост на наследници. В ЗСПЗЗ изрично е записано, чл. 14, ал. 7а (Нова - ДВ, бр. 79 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Заинтересуваните лица имат право при условията и по реда на ал. 7 да поискат от общинската служба по земеделие да промени лицата, в чиято полза или вреда е издадено решението й.

Факт е обаче, че в някои зем. служби решенията на ПК са издавани "безименно" ("безлично")  на наследниците на починали лица, а в други - на конкретни лица с ЕГН и адрес. Този разнобой е резултат от бързото и масово възстановяване на отнетите земи. Не е имало достатъчно време за изясняване и унифициране на процедурата. ВКС е оправдал този разнобой с компромисното Решение №504 от 29.06.2010 на ВКС по гр. д.№797/2009 г., в което се казва, че «решението на ПК има за цел НЕ да определи принадлежността на правото на собственост, а да индивидуализира обекта на правото».

Цитираното решение №504/10 на ВКС е интересно с това, че обяснява защо в в решенията на поземлените комисии може да липсва конкретен титуляр (субект, носител) на правото на собственост - «тъй като процедурата е насочена към обекта на правото, а не към субекта.»

Добре, но същевременно в множество съдебни актове, в т.ч. и на ВКС, се твърди обратното, а именно, че действието на решениетона ПК  се простира не само върху обекта на собствеността (земята), но и върху субекта (собственика), като се цитира ТР № 1/97 конститутивното действие на решението на ПК. Така например в Решение на ВКС № 413 от 01.07.2009 по гр. д. № 1751/2008 г. на II ГО г. се казва:

                      "Според дадените в ТР № 1/97 г. ОСГК на ВКС задължителни разяснения решенията на общинските поземлени комисии по чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ и по чл.27, ал.1 ППЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници или в нови реални граници с план за земеразделяне имат конститутивно действие, разпростиращо се, както по отношение на обекта, така и по отношение на субектите на собствеността, поради което следва да се приеме, че посоченото решение на комисията (сега ОСЗ) легитимира ищеца като собственик на процесния имот."

-

  Същото се твърди и в Решение от 05.04.2013 година на РС град Монтана по гр. дело № 70400/2012:      "Съгласно дадените в ТР № 1/1997 г. ОСГК на ВКС задължителни разяснения решенията на общинските поземлени комисии) по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ и по чл. 27, ал. 1 ППЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собственост върху земеделски земи в съществуващи или възстановими стари реални граници или в нови реални граници с план за земеразделяне имат конститутивно действие, което се разпростира както по отношение на обекта, така и по отношение на субектите на собствеността."

-

И в съдебно решение РС-Русе от 28.11.2013 по гр.д.№ 1346/2013: "Установи се по делото от представените писмени доказателства, че в решението на Поземлената комисия с. Иваново погрешно е посочено срещу името на ищцата ЕГН-то на наследодателката на ответниците."

-

И в съдебно решение ОС-Пазарджик от 01.03.2016 по в.гр. дело № 57/2015: "С решение № 2/14.12.1998 година ПК - Б. е възстановила правото на собственост на С. П.Г. в съществуващи /възстановими/ стари реални граници върху ливада с площ от 3.687 дка в местността „Дъното", представляващ имот №  по картата на землището, при граници: имот № , имот №, имот № , имот № , имот №  и имот № . На 17.12.1998 г. е издадена и скица за имот №  на името на С. П. Г. [...] С. П. Г. се легитимира като собственик както с решение съгласно изискванията на чл.18ж от ЗСПЗЗ, така и със скица, т.е. за него процедурата по възстановяване на имота е завършила и следва да се приеме за безспорно, че той е собственик на спорния имот.

-

И в съдебно решение от 10.01.2011 на РС-Първомай по гр. дело № 132/2010

(делото е за делба; ищците твърдят, че някои от наследниците са се отказали от наследство, но не са поискали издаване на ново решение от ПК с отпадане на отказалите се наследници, затова делбата става между всички)

"Решенията на Поземлените комисии, сагласно ЗСПЗЗ, за възстановяване на собствеността върху земеделските земи имат конститутивен ефект. В този смисъл и задължителното за съдилищата ТР № 1/97 год. на ОСГК. С постановяване на решението, както по чл. чл. 27 от ППЗСПЗЗ, така и по чл. 18ж, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, възниква обекта на собствеността, индивидуализира се с местност, граници, площ и собственици. От този момент нататък възниква правото на собственост в патримониума на правоимащите наследници. При положение, че ПК не се е съобразила с влязлото в сила определение на съда за одобряване на спогодба по иск с правно основание чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ е следвало същото да бъде обжалвано, а при положение, че е признато правото на възстановяване на собственост не на собственика, а на друго лице, то собственикът е следвало с иск по чл. 14, ал. 4 от ЗСПЗЗ да установи правото си на собственост към момента на коопериране на земята и да установи спрямо лицата, на които неправилно е възстановена собствеността своето право, след което да поиска издаване на титул за собственост от административния орган, провеждащ земеделската реституция, на свое име, съгласно влязлото в сила решение, с което да се индивидуализира като собственик. Недопустимо е в делбеното производство съдът да решава спор за материално право. Ако действително представеният спогодителен протокол, касае процесните земи, то е следвало да бъде представен пред ПК П., която да го вземе предвид при определяне на носителя на правото на собственост върху възстановените с решението земеделски земи."

-
Интересно стои въпросът за имената на наследиците в съдебно решение на ОС-Ловеч по в. гр. д. № 613/2009
(тук решенията явно са били издадени безименно на наследниците, но те предвидливо се снабдили с КНА по чл. 483, ал. 1 ГПК (отм., сега 587, ал. 1 ГПК), където имената им са надлежно вписани, както е направила и майка ми, след като е видяла, че в решенията на ПК-Д. Митрополия липсва името ѝ за разлика от правилно издаденото решение на ПК-Оряхово, съдържащо трите ѝ имена, ЕГН и адрес)

                   "С решение № 28/10.01.1995г. на ПК - гр. Летница на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Г.С.А. върху следните земеделски земи [изброяват ги]. С решение № 28/10.01.1995г. на ПК - гр. Летница на основание чл. 27 ППЗСПЗЗ е възстановено правото на собственост на наследниците на Б.Ц.А. върху нива от 16,557 дка.

              С два нотариални акта № 189, т. ХІ, дело № 3684/1997г. на РС - Ловеч и № 133, т. ІІІ, дело № 560/1998г. на РС - Ловеч, издадени по реда на чл. 483, ал. 1 ГПК /отм./, А.К.Ч., Ж.М.К.и К.А.Ч. са признати за собственици по наследство от Г.С.А. и от Б.Ц.А. на земеделските земи, възстановени с двете решения № 28/10.01.1995г. на ПК - гр. Летница.

              С два нотариални акта № 104, т. ІV, дело № 530/2003г. и № 102, т. ІV, дело № 528/2003г. на нотариус рег. № 139 на Нотариалната камара, издадени по реда на чл. 483, ал. 1 ГПК /отм./, М.М.К. е признати за собственик по наследство от Ж.М.К.на земеделските земи, възстановени с двете решения № 28/10.01.1995г. на ПК - гр. Летница."

-

Проблемът с непосочените в решенията на ПК имена на наследниците поражда и още един въпрос - ако процедурата е насочена само към обекта на правото (земята) и ако субектът (собственикът) може да не е установен с конкретно име, ЕГН и адрес, тогава каква е разликата между действията на нотариуса при съставяне на КНА за право на собственост по чл. 587, ал. 1 от ГПК въз основа на такова решение на ПК (в което липсва изрично посочен и конкретно определен собственик) и действията на нотариуса при изповядването на сделка въз основа на такова решение на ПК (в което липсва изрично посочен и конкретно определен собственик)? Нали съгласно ТР № 11 от 21.03.2013 Г. по тълк. д. № 11/2012 г., ОСГК на ВКС «Целта на производството по чл. 587 ГПК е да снабди молителя с документ, служещ за доказване на правото на собственост. [и на принадлежността му, както се изяснява малко по-надолу тук в това същото ТР, бел. моя, Р.С.] Дейността на нотариуса в това производство не е свидетелстваща, каквато е при останалите нотариални производства, а решаваща. Нотариусът не удостоверява юридически факти, а се произнася по съществуването на едно право. Ето защо, съдържащата се в нотариалния акт по чл. 587 ГПК констатация за принадлежността на правото на собственост, респ. на ограниченото вещно право, представлява правен извод на нотариуса, а не удостоверен от него факт и поради това е извън доказателствената сила на документа нотариален акт, определена по смисъла на чл. 179, ал. 1 ГПК. Горното не означава, че тази констатация е лишена от доказателствено значение." и т.н.
-

Справка - ГПК Чл. 179. (1) Официален документ, издаден от длъжностно лице в кръга на службата му по установените форма и ред, съставлява доказателство за изявленията пред него и за извършените от него и пред него действия.
-

Нали и в двата случая - КНА по 587, ал.1 въз основа на решение на ПК «на наследниците на еди-кой си умрял» и сделка въз основа на същото решение на ПК «на наследниците на еди-кой си умрял» - нотариусът получава един и същ документ за собственост (едно и също решение на ПК с неопределен, макар и определяем субект)? Как така в единия случай действията му по проверка на принадлежността на правото за собственост представляват «правен извод» («констатация за принадлежността на правото на собственост»), а в другия - "удостоверяване на юридически факт (волеизявления)"? Нали и при сделката нотариусът извършва същата проверка за принадлежността на правото на собственост по същия документ (решението на ПК «на наследниците на еди-кой си умрял») и същото у-ние за наследници? И защо в единия случай действията му завършват с издаване и вписване на КНА, а в другия - без издаване и вписване на КНА? Стоп! Законът изисква задължително вписване на документа за собственост преди издаване на нот. акт за сделка - чл. 586, ал. 4 ГПК: «Когато документът на праводателя не е вписан, нот. акт не се издава, докато документът не бъде вписан». По този начин, по силата на закона се унифицира практиката по проверка на принадлежността на правото на собственост за различни цели - чрез вписването на невписаното решение на ПК и в двата случая. Без значение в случая е, че нотариусите си позволяват да нарушават чл. 586, ал. 4 ГПК, а и не само ал. 4 - вж напр. как е прилагал закона нотариус 007, изповядал две измамни сделки със земите на майка ми

-

Впрочем, дори да искат да спазят чл. 586, ал. 4 ГПК, нотариусите просто няма как да го направят с "безименните" решения на ПК, т.к. те не стават за вписване (не отговарят на изискванията на Правилника за вписванията). Съгл. чл. 6, ал. 1, буква «а» на ПВ: «Подлежащите на вписване актове трябва да съдържат: а) (изм. - ДВ, бр. 86 от 1997 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2005 г., изм. - ДВ, бр. 22 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г., изм. - ДВ, бр. 63 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2014 г., в сила от 07.11.2014 г.) собственото, бащиното и фамилното име (име, съобразно отечественото право), местожителството (постоянният адрес) и единният граждански номер на страните.

-

 

В интерес на истината, някои съдии по вписванията се съгласяват да впишат решенията, придружени с у-ние за наследници. Други обаче отказват. Така че отново стигаме до разнобой и отново може да се очаква произнасяне на ВКС и по този въпрос. В тази връзка, Председателят на Нот. камара предлага да се вписват и у-нията за наследници - вж Дим. Танев, 2016: Да се вписват и удостоверенията за наследници 

-

Според мен, и от сегашните закони, правилници и ТР-та е напълно ясно, че документ за собственост е само такъв акт, в който е посочено кой е собственикът. Решението на ПК, което се издава направо на наследниците на починал собственик, трябва да съдържа техните имена, местоживеене и ЕГН. Точно такова е изискването на чл. 17 на ЗСПЗЗ: «Влязлото в сила решение, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на констативен нотариален акт за собственост върху имота.» Пише «придружено от скица»! Нито дума за у-ние за наследници! Само от скица! Следователно трябва да е издадено поименно, а не безименно на наследниците. Но - станалото, станало. Отсега нататък трябва да се търси начин да се оправи, няма връщане назад. Според мен идеята  на г-н Танев да се вписват и удостоверенията за наследници не е лоша. Той има и други добри идеи, но за съжаление, не успява да ги превърне в живо дело.

-

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1983

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.