13.09.2018 До РП-Варна с копие до др.

Начало на блога

 Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

Subject: отн. измамни действия на ДаллБогг
Date: Thu, 13 Sep 2018 16:17:31 +0300
From: Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>
Organization: Softis
To: rp@vn.prb.bg, bg_fsc@fsc.bg, delovodstvo@fsc.bg, pk_spvo@mvr.bg, press@mvr.bg, priemna@mvr.bg, ins@nbbaz.bg, v.markova@nbbaz.bg, inquiries@nbbaz.bg, dobreva@nbbaz.bg, anna.boyanova@nbbaz.bg, evelina.halepli@nbbaz.bg, rp_sofia@prb.bg, sp@prb.bg

-

Резюме. Уведомявам РП-Варна за измамни действия на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, извършвани многократно, в продължителен период от време и не само спрямо мен. Моля да бъда конституирана като пострадала, да бъдат изискани 7 документа от ДаллБогг и отговор от него на въпроса, защо е въвел в системата на ГФ мои лични данни като данни за собственика на виновната кола, причинила ПТП в Румъния.

-

ДО: Прокурор Русева, РП-Варна, пр. 14049/2017
КОПИЕ: КФН, МВР, НББАЗ, СП и СРП, пр. 422/2018

Отн. Измамни действия на ЗАД "ДаллБогг: Живот и здраве" АД, извършвани многократно, в продължителен период от време и не само спрямо мен

Почитаема госпожо прокурор Русева,

Моля да бъда конституирана като пострадала от опит за измама и да бъдат изискани от ДаллБогг следните документи:

1.  Копие от лицето на талон № 007376168 (малък) - Свидетелство за регистрация Част II (приложен гръб на талона, както ми е изпратен от ДаллБогг - копиран на една страница заедно с фалшификат на зелена карта на мое име с несъществуващ в правния мир "мой" адрес; ДаллБогг се опита да ме заблуди, че това е целият талон; лицето на талона е по-важно, т.к. на него е името на собственика на колата)
2.  Преведен на бг език Протокол за констатирано нарушение Серия PIFX № 0131717, съставен от служител на румънското МВР (приложен, на румънски език е, в него няма никакви мои данни)
3. Протокол за ПТП с материални щети № 0131717, в който да е посочено името на собственика на виновната кола и да са описани щетите (такъв протокол не ми е изпращан; ДаллБогг се опита да ме заблуди, че протоколът за констатирано нарушение по т. 2 е такъв предвид същия номер на двата протокола; не е изключено ДаллБогг да ми е изпратил само част от  протокола, за да не видя, че в следващата част е посочено името на собственика и че то не е моето, както е постъпил с малкия талон по т.1)
4.  Попълнен формуляр "Уведомление за щета по ГО" (ако също е на румънски език, с превод на български)
5.  Копие от цялата зелена карта и по-конкретно - най-долния отрязък (този, който се съхранява от застрахователя)
6.  Копие от екземпляра на застрахователната полица с отрязък № 2 от стикера на ГФ върху нея (този, който се съхранява от застрахователя)
7. Копие от пълномощното, което трябва да съм била издала на румънския гражданин, за да кара "моята" кола в Румъния.

8. Освен документите, моля да бъде изискан и отговор от ДаллБогг на въпроса, защо е въвел в системата на ГФ мои лични данни като данни за собственика на виновната кола, причинила ПТП в Румъния? Откъде е взел данните ми - от кой протокол, от кой талон, от кой документ за собственост? Как се е убедил , че РенАта Стоянова с моето ЕГН е собственик? Прилагам официално писмо от ИЦ на ГФ, съдържащо извлечение от информационната система на ГФ, в която на 04.08.2017г.  ДаллБогг е въвел неверни данни за собственика на виновната кола, причинила ПТП с материални щети в Румъния. Прилагам и постановление от СРП, с което съм уведомена, че собственикът на колата е Исмаил Хамид Мустафа (приложено постановление на СРП от 08.05.2018, изв. на 14.05.2018)


      Разчитам на Вашето съдействие за получаване на документите по т. 1-7 и на отговора по т. 8, както и на Вашето разбиране, че е необходимо да бъда конституирана като пострадала от опит за измама.

-
     Моля да бъде обърнато внимание, че опитът не е единствен, а неколкократен, и че периодът на извършването на тези опити е със значителна продължителност - от края на окт. 2017 досега.

-
     Първият опит на ДаллБогг да ме заблуди / измами датира още от 27.10.2017 г.. Тогава ми изпрати уведомително писмо (приложено) и декларация към него (приложена). Декларацията представлява признание на иска за прогласяване нищожност на полицата за "моята" кола. Измамната схема е елементарна - ДаллБогг ме уведомява, че съм пострадала от измама с лични данни и се представя за смел борец с "лавината от застрахователни измами", аз "помагам" в борбата, като подписвам декларацията, съдът прогласява нищожност на договора ЗЗГОА и ДаллБогг се освобождава от плащане на щетите по ПТП-то в Румъния. Първият му опит не успя, защото от съда вече ми бяха изпратили препис от исковата молба на ДаллБогг против "мен" (приложена), където на 11 страници ДаллБогг "ме" описваше като същински член на ОПГ. Именно това описание ме алармира, стресна и травмира, затова отказах да се споразумявам с ДаллБогг, колкото и да ме уверяваше, че в нищо не ме бил обвинявал (прилагам уверяващо писмо от юрисконсулта на ДаллБогг, изпратено ми по ел. поща на 30.10.2017 г.).
     Последният засега опит на ДаллБогг да ме заблуди е с писмо изх. № 2954 от 27.07.2017 (приложено), с което уж ми изпраща копие от малкия талон (а е приложил само гърба на талона), от зелената карта (а е приложил само най-горният отрязък от трите) и от протокола за ПТП в Румъния (а е приложил само част от него).
     Отегчаващо вината на ДаллБогг обстоятелство е това, че моят случай не е единичен; ДаллБогг стотици пъти се е представял за непримирим борец със  застрахователните измами с цел прогласяване нищожност на огромен брой  ЗЗГОА. Прилагам списък на 574 дела на ДаллБогг за прогласяване нищожност на договори ЗЗГОА в периода от края на 2016 до средата на 2018г. Прилагам и 5 съдебни акта от 5 различни съдилища (тук, в блога, прилагам само едно, бел. блогър) отразяващи текста на постигнатите от ДаллБогг споразумения с "ответниците" (същия като в "моята" декларация). Прилагам също така съдебен акт, с който постигнатото "споразумение" не е било одобрено от съда (в него се съобщава за ПТП в Италия с материални щети за около 27 000 евро, от плащането на които ДаллБогг се е опитал да се освободи). Прилагам също така и решение на Апел. съд Варна от 19.04.2018 г. в което се съобщава за 2299 анулирани от ДаллБогг полици "Гражданска отговорност".


Очаквам Вашия компетентен отговор, за което предварително благодаря.

-

С почит,
Ренета Стоянова, Варна, ул. "Г. Бакалов" 17, вх. 7, ап. 80, стац. тел.
052 988 600, мобилен - 0888 60 90 72
"ДаллБогг ме съди като застрахователен измамник":
http://softisbg.com/dannies_blog/post-136.html

ПРИЛОЖЕНИЯ съгл. текста

-

Обратни разписки

1. ОТ МВР
Your message
   To: PRESS MVR
   Subject: отн. измамни действия на ДаллБогг
   Sent: Thursday, September 13, 2018 4:17:31 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Thursday, September 13, 2018 4:20:07 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

Final-recipient: RFC822; pk_spvo@mvr.bg
Disposition: automatic-action/MDN-sent-automatically; displayed
X-MSExch-Correlation-Key: eecI68ELik+vkaJitEvGiQ==
X-Display-Name: PRESS MVR

2. От НББАБ

Subject:

Read: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 16:25:30 +0300

From:

Inquiries <inquiries@nbbaz.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: nbbaz.bg; Microsoft Outlook 15.0

Final-Recipient: rfc822;inquiries@nbbaz.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed
3. От РП-Варна

Subject:

Прочетени: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 16:29:07 +0300

From:

Административен секретар <rp@vn.prb.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: vn.prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;rp@vn.prb.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed


4. Още една разписка от НББАЗ

Subject:

Read: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 16:36:16 +0300

From:

Anna Boyanova <anna.boyanova@nbbaz.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: nbbaz.bg; Microsoft Outlook 15.0
Final-Recipient: rfc822;anna.boyanova@nbbaz.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed

5. От Спец. прокуратура

Subject:

Прочетени: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 16:36:54 +0300

From:

Специализирана прокуратура <sp@prb.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;sp@prb.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
6. От СРП

Subject:

Прочетени: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 16:52:40 +0300

From:

SRP <rp_sofia@prb.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;rp_sofia@prb.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed
7. Трета разписка от НББАЗ

Subject:

Read: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 17:22:58 +0300

From:

NBBMI <ins@nbbaz.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: nbbaz.bg; Microsoft Outlook 15.0
Final-Recipient: rfc822;ins@nbbaz.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-automatically; displayed


8. Втора разписка от СРП

Subject:

Прочетени: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 17:58:08 +0300

From:

SRP <rp_sofia@prb.bg>

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;rp_sofia@prb.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
9. От КФН

Subject:

Read: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 14:58:41 +0000

From:

delovodstvo <delovodstvo@fsc.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Your message

   To: delovodstvo
   Subject: отн. измамни действия на ДаллБогг
   Sent: Thursday, September 13, 2018 4:17:31 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Thursday, September 13, 2018 5:58:41 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

10. Втора разписка от Спец п-ра

Subject:

Прочетени: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 18:00:52 +0300

From:

Специализирана прокуратура <sp@prb.bg>

Organization:

Специализирана прокуратура

To:

'Rennie Stoyanova' <rennie@softisbg.com>

Reporting-UA: prb.bg; Microsoft Outlook 14.0
Final-Recipient: rfc822;sp@prb.bg
Original-Message-ID: <182f6225-cdb0-41f8-bb8f-b26c9e361220@softisbg.com>
Disposition: manual-action/MDN-sent-manually; displayed
11. Втора разписка от КФН

Subject:

Read: отн. измамни действия на ДаллБогг

Date:

Thu, 13 Sep 2018 16:16:33 +0000

From:

bg_fsc <bg_fsc@fsc.bg>

To:

Rennie Stoyanova <rennie@softisbg.com>

Your message

   To: bg_fsc
   Subject: отн. измамни действия на ДаллБогг
   Sent: Thursday, September 13, 2018 4:17:31 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius

 was read on Thursday, September 13, 2018 7:16:33 PM (UTC+02:00) Helsinki, Kyiv, Riga, Sofia, Tallinn, Vilnius.

-

Начало на блога

 -

Това писмо е част от материала "ДаллБогг" ме съди като застрахователен измамник

-

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/1678

Leave a comment

About this Archive

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.