ВКС - Р Е Ш Е Н И Е No 113, 23 юни 2011 година - осъден нотариус, точно като нашия случай

| No Comments | No TrackBacks

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

-

Това решение е част от Съдебна практика - наказателно производство
-

ВКС - Р Е Ш Е Н И Е No 113, 23 юни 2011 година:

Дело за осъден нотариус по чл. 311 от НК за нот. акт с невярно съдържание,  точно като в нашия случай (е, не е съвсем точно като нашия, бел. блогър, 16.05.2020):  (нотариусът е Биляна Димирова Таскова-Иванова 076, София, заличена 2008, осъдена за първи път през 2004, бел. Р.С.)

"Въз основа на инкриминирания протокол (за обстоятелствена проверка, бел. моя, Р.С.) ,подсъдимата действайки като нотариус,съставила и нотариален акт No 83, том І,рег.No 2783 по нот.дело No 83/01г. за собственост върху недвижим имот,придобит въз основа на давностно владение,с който признала М. В. (продавачката, възрастна жена, бел. моя, Р.С.) за собственик на втория етаж от къщата и половината от дворното място,които в действителност били собственост на последната по силата на съдебна делба от 1982г. и предшестващи я покупко-продажби на имота от 1964г. и 1971г.

След като бил изготвен нотариален акт за собственост на процесния имот/ за който подсъдимата и участващите в общата дейност подсъдими С. А.,К. А. не намерили съществуващите документи за собственост на имота/ (също както в нашия случай "не намерили" нотариалните актове на майка ми, надлежно вписани в СВ-Плевен, та изкарали съмнителни преписи от предходни документи за собственост и неистински скици с помощта на ОСЗ-Д.Митрополия, бел.моя, Р.С.),подсъдимата Т. съставила нотариален акт No 88,том І рег.No 3017,дело No 88/2001г. за покупко-продажба на имота на [улица] ,с който М. В. продава на подставеното лице К. Г. недвижимия си имот.

Установено е,че възрастната жена подписала представения й в автомобила от подс.А. нотариален акт, заедно с купчина документи,които тя не прочела и не била запозната, а полагала подпис на представяните й документи с посочване от А. на мястото,на което следва да се положи подпис. (както майка ми е се е подписвала на масата в кухнята, без да прочете какво подписва, бел. моя, Р.С.)

Деянието на подсъдимата е с подчертано висока степен на обществена опасност.Поведението й е изключително укоримо,тъй като с оглед обществения й статут и правомощията й предоставени от държавата да охранява обществените и частни интереси посредством заеманата от нея длъжност,реализирайки престъпни цели,тя нарушава законите в държавата създадени да защитават собствеността и правата на гражданите. Подсъдимата е извършила две деяния,престъпила е служебните си задължения,възползвала се е от възрастта на пострадалата и свързаните с това проблеми,съзнавайки,че реализирайки престъпните си намерения причинява вреда,лишавайки я от собственост.Действията й безсъмнено са арогантни и безпардонни (!),както правилно въззивната инстанция е отбелязва в мотивите си. Няма съмнение,че без нейната активна роля,именно като длъжностно лице-нотариус,последващите действия на групата участвала в отнемането имота на М.В.,не би постигнала целения резултат. (!)

През м.август дъщерята на М. В. се завърнала в България и установила по справка в публичния регистър,че имотът е продаден на Кр.Г..Възрастната М.В. обяснила,че не е продавала имота,а само е подписвала документите представяни от „С." за отчет пред Социалните служби. (точно както майка ми ми обясни, че въобще не е разговаряла със Станимир за 50-те дка арендувана зем. земя, говорили само за малкото парче от 2-3 дка "пущиняк", той поискал да го купи и тя се съгласила, той й казал да се подпише на 2-3 места и тя се подписала на доверие, а нотариалния акт му била дала още през 2012 г. за сечта - двамата братя го укрили: вж. "Братът на Станимир Г. Кожухаров говори за нот. акт на майка ми", бел. моя, Р.С.)

При така установените фактически положения изводът на предходните съдебни инстанции за извършено от обективна и субективна страна престъпление по чл.311,ал.1 НК е законосъобразен."

 

-

Начало на блога

Блогът съдържа 4 части: Документи, Кореспонденция, Информативни материали и Примери за ширещата се правна неграмотност в средите на правосъдната ни система

 

 

No TrackBacks

TrackBack URL: http://softisbg.com/MTOS-4.32-en/MT-5.2.10/mt-tb.cgi/662

Leave a comment

Categories

Powered by Movable Type 5.2.10

About this Entry

This page contains a single entry by Rennie Stoyanova published on March 24, 2016 9:35 PM.

01.10.2015 До апелативен прокурор Димитър Лещаков was the previous entry in this blog.

20.08.2015 Обжалване постановление на пр. Илиева от РП-Плевен is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.